Sveučilišna tijela i službe

Sveučilišna tijela


Sveučilištem upravljaju Senat, Rektor i Rektorski kolegij u užem sastavu.

Senat i Rektor mogu osnovati stručna i savjetodavna tijela radi pomoći u obavljanju poslova iz svojega djelokruga.

Rad Sveučilišta nadzire Sveučilišno vijeće.Top