Ured za studente

Ured za studente

O uredu

Pohađanje odabranog studija proces je koji obuhvaća širok spektar zanimljivosti i novosti, no predstavlja i područje suočavanja s novim i višestrukim izazovima. Na svom putu studiranja, studenti se susreću s brojnim, osobnim i profesionalnim zahtjevima i izazovima koji pretpostavljaju sve veći broj vještina potrebnih za njihovo savladavanje. Relativno visok postotak napuštanja visokoobrazovnog procesa problem je za Sveučilište i akademsku zajednicu uopće.  Akademske, poslovne i životne vještine nužno je kontinuirano razvijati i unaprjeđivati kako bi se ostvario krajnji cilj studiranja, povećala zapošljivost i konkurentnost na tržištu rada te osnažilo pojedinca za savladavanje brojnih izazova koji su pred njima i na koje će nailaziti tijekom života.

Misija Ureda je osigurati odgovarajuću podršku studentima u usvajanju kompetencija, razvoju generičkih vještina, svladavanju akademskih obaveza, pripremi za buduće zapošljavanje i vođenje brige o sveukupnom psihofizičkom zdravlju studenata.

Ured za studente Sveučilišta u Zagrebu pokriva aktivnosti:

Informiranje studenata

Putem e-mail adrese studenti@remove-this.unizg.hr Ured studentima pruža odgovore na sva pitanja s kojima se studenti susretnu za vrijeme studija, a potrebna im je pomoć u njihovom rješavanju te usmjerava i pomaže u pronalaženju drugih službi podrške s obzirom na potrebe ili moguće poteškoće.

Podrška u rješavanju pravnih pitanja vezanih uz studiranje

Studenti ponekad tijekom studija nailaze na pravna pitanja vezana uz tijek studija, prava i obaveze vezane uz studij i studentski život. Ured im pritom stoji na raspolaganju kako bi ih uputio u njihova prava i obaveze, pomogao u tumačenju pravnih akata i pomogao riješiti nastalu situaciju.

Financijska potpora studentima

U svrhu poticanja izvrsnosti studenata Sveučilište u Zagrebu dodjeljuje stipendije, novčane potpore i priznanja iznimno uspješnim studentima. Ured studente informira i o drugim dostupnim stipendijama i oblicima financijskih potpora.

Više informacija je dostupno na poveznici.

Priznavanje izvannastavnih aktivnosti studenata Sveučilišta u Zagrebu

Sveučilište u Zagrebu potiče svoje studente na angažman u izvannastavnim aktivnostima koje su povezane s područjem studiranja a koje se ne provode kao sastavni dio studijskoga programa.sveučilišne razine te ih tako motivira na stjecanje dodatnih stručnih i znanstvenih kompetencija koje nisu sadržane u studijskim programima koje pohađaju. Studentske prakse i studentska natjecanja, aktivno sudjelovanje na znanstvenim i stručnim konferencijama i skupovima, pohađanje i sudjelovanje na ljetnim školama i seminarima mogu značajno doprinijeti kvaliteti i opsegu stečenih znanja u tijeku studija. Sudjelovanjem u izvannastavnim aktivnostima sveučilišne razine studenti mogu ostvariti i dodatne ECTS bodove u tijeku studija.  Izvannastavne aktivnosti studenata predstavljaju neformalne/informalne oblike učenja kroz koje, uz stručne, studenti stječu i razvijaju socijalne, osobne, ključne, generičke i prenosive vještine i kompetencije. To su aktivnosti koje imaju akademski karakter i ishode učenja sveučilišne preddiplomske i/ili diplomske razine koji pridonose ishodima učenja studija na koji je student upisan (primjerice, aktivno sudjelovanje studenata na znanstvenim ili stručnim skupovima i umjetničkim konferencijama, aktivno sudjelovanje studenata na znanstvenoj, stručnoj radionici ili seminaru, samostalni istraživački rad, studentska praksa, osmišljavanje i provedba javnih predavanja, tribina i/ili okruglih stolova o aktualnim pitanjima, ljetne škole, aktivnosti za popularizaciju znanosti i slično).

Postupak dodjele ECTS bodova za izvannastavne aktivnosti opisan je na poveznici.

Suradnja sa studentskim organizacijama

Pri Sveučilištu u Zagrebu djeluje velik broj studentskih organizacija koje su mjesta okupljanja studenata srodnih interesa. Provodeći različite projekte te organizacije potiču studente na aktivnost i uključenost u sve aspekte studentskog života, a djeluju na različitim poljima studentske aktivnosti (zavičajni klubovi, studentska društva, ogranci međunarodnih studentskih udruga, umjetničke i strukovne organizacije).

Ured za studente administrativno vodi Upisnik studentskih organizacija te redovito surađuje sa Studentskim zborom Sveučilišta u Zagrebu kao i drugim udrugama. Više informacija je dostupno na poveznici.  

Provedba studentskih izbora

Ured za studente sukladno Zakonu o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama te Pravilniku o izborima za studentski zbor i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu provodi postupak studentskih izbora.

Podaci o studentskim izborima su dostupni na poveznici.

Podrška podzastupljenim skupinama studenata

Zadatak Ureda za studente je i podizanje svijesti o važnosti pružanja podrške podzastupljenim skupinama studenata, prepoznavanje njihovih potreba te razvijanje aktivnosti koje će pridonijeti njihovom ispunjenju.

Kao podzastupljene skupine Sveučilište prepoznaje studente s invaliditetom, studente niskog socio-ekonomskog statusa, pripadnike pojedinih nacionalnih manjina, studente prve generacije, studente koji dolaze iz udomiteljskih obitelji, dječjih domova ili odgojnih institucija, studente bez jednog ili bez oba roditelja, studente koji su i sami roditelji, studente koji trebaju raditi u vrijeme studija i sl.

Ured svojim djelovanjem nastoji osmišljavati i provoditi aktivnosti i programe usmjerene k socijalnom uključivanju i osnaživanju studenata podzastupljenih skupina kreiranjem informativnih materijala, organizacijom vršnjačke podrške i suradnjom sa studentskim udrugama.

Potpora studentima s invaliditetom 

Unutar Ureda za studente djeluje Ured za studente s invaliditetom. Informacije o radu Ureda su dostupne na poveznici.  

Kontakt

Voditeljica ureda za studente
Marijana Žitnik Sedak
E-adresastudenti@unizg.hr
Tel. +385 1 4564 271Top