Priznavanje ECTS bodova za izvannastavne aktivnosti

Priznavanje izvannastavnih aktivnosti studenata Sveučilišta u Zagrebu


ECTS bodovi se mogu dodijeliti izvannastavnim aktivnostima studenata Sveučilišta u Zagrebu koje imaju akademski karakter i ishode učenja sveučilišne preddiplomske i/ili diplomske razine koji pridonose ishodima učenja studija na koji je student upisan (primjerice, aktivno sudjelovanje studenata na znanstvenim ili stručnim skupovima i umjetničkim konferencijama, aktivno sudjelovanje studenata na znanstvenoj, stručnoj radionici ili seminaru, samostalni istraživački rad, studentska praksa, osmišljavanje i provedba javnih predavanja, tribina i/ili okruglih stolova o aktualnim pitanjima, ljetne škole, aktivnosti za popularizaciju znanosti i slično).

Izvannastavne aktivnosti trebaju povezane s područjem studiranja koje se ne provode kao sastavni dio studijskoga programa, neovisno o tome je li (su)organizator aktivnosti Sveučilište/sastavnica ili neka druga domaća ili međunarodna institucija te predstavljaju neformalne/informalne oblike učenja kroz koje, uz stručne, studenti stječu i razvijaju socijalne, osobne, ključne, generičke i prenosive vještine i kompetencije

 

Osnovna načela, kriteriji i postupak dodjele ECTS bodova za aktivnosti studenta ostvarenih izvan nastave opisane izvedbenim planom i programom studija Sveučilišta u Zagrebu, uređuju se Pravilnikom o priznavanju izvannastavnih aktivnosti studenata Sveučilišta u Zagrebu

 

Članovi Povjerenstva za priznavanje izvannastavnih aktivnosti:

1. izv. prof. dr. sc. Igor Kanižaj, predstavnik društvenog područja, predsjednik
2. prof. dr. sc. Goran Đukić, predstavnik tehničkoga područja
3. prof. dr. sc. Dubravka Hranilović, predstavnica prirodoslovnog područja
4. red. prof. art. Marina Novak, predstavnica umjetničkog područja
5. prof. dr. sc. Ivica Peša Matracki, predstavnica humanističkog područja
6. prof. dr. sc. Zvonimir Šatalić, predstavnik biotehničkog područja
7. prof. dr. sc. Željko Verzak, predstavnik biomedicinskog područja

Koordinatori:

prof. dr. sc. Boris Brkljačić, prorektor za studente, preddiplomske i diplomske studije
red. prof. art. Jasenka Ostojić, prorektorica za umjetnost, kulturu i međusveučilišnu suradnju

 

Postupak prijave izvannastavnih aktivnosti na Sveučilištu u Zagrebu u svrhu dodjele ECTS bodova:

ECTS bodovi za izvannastavnu aktivnost mogu se dodijeliti na pisani zahtjev mjerodavnog prodekana sastavnice na kojoj student studira kojeg on, na prijedlog studenta ili voditelja aktivnosti upućuje Povjerenstvu za priznavanje izvannastavnih aktivnosti.

 Uz zahtjev je potrebno dostaviti:

  • detaljne informacije o programu/aktivnostima i dionicima izvannastavnih aktivnosti
  • ishode učenja i način njihove provjere
  • prijedlog dodjele broja ECTS bodova s pripadajućem obrazloženjem
  • popis studenata koji su tijekom izvannastavne aktivnosti ispunili pretpostavke za dodjelu ECTS   bodova u skladu s člankom 3. ovoga Pravilnika.

Ako je riječ o ponovljenoj aktivnosti kojoj je Povjerenstvo već dodijelilo ECTS bodove (a nije došlo do promjene ciljeva programa, ishoda učenja i opterećenja studenata), mjerodavni prodekan dostavlja samo popis studenata koji su sudjelovali u programu, zajedno s potvrdom da je aktivnost završena te da su studenti ispunili sve obveze.

Dodijeljeni ECTS bodovi studentu se upisuju u dopunsku ispravu o studiju (diploma supplement). Tako dodijeljeni ECTS bodovi ne ubrajaju se u ukupni zbroj bodova potreban za stjecanje akademskoga naziva, odnosno ne mogu se priznati u okviru studijskoga programa u koji je student upisan. 

Potpisani zahtjev za dodjelu ECTS bodova za izvannastavne aktivnosti na Sveučilištu u Zagrebu te popratna dokumentacija šalju se na adresu:

Sveučilište u Zagrebu

Povjerenstvo za priznavanje izvannastavnih aktivnosti

Trg Republike Hrvatske 14

10000 Zagreb

te u elektroničkom obliku na e-mail: ECTS@unizg.hr

Dodatne informacije

Marijana Žitnik Sedak,  dipl. soc. rad.

Voditeljica Ureda za studente

 e-adresa: ECTS@remove-this.unizg.hr
 telefon: +385 1 456 42 71
 adresa: Sveučilište u Zagrebu
Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb


Top