Dvojni doktorati - Cotutelle

Dvojni doktorati (Cotutelle)

Dvojni doktorat poznat je pod francuskim nazivom „cotutelle“, budući da praksa dvojnog međunarodnog sumentorstva potječe s francuskih sveučilišta, otkuda su je preuzele i druge zemlje. O međunarodnom dvojnom doktoratu (Cotutelle de thèse/Joint PhD Thesis Supervision) govorimo kada doktorand upiše doktorski studij na dva različita sveučilišta, iz dvije zemlje, te uz superviziju dva mentora s tih sveučilišta radi jedan doktorski rad.

Preduvjet dvojnom doktoratu jest sporazum. Za svakog se pojedinog doktoranda potpisuje sporazum o dvojnom doktoratu koji predstavlja temeljni akt kojim su utvrđeni uvjeti i postupak provedbe međunarodnog dvojnog doktorata. Dva sveučilišta mogu potpisati i opći sporazum o suradnji, međutim on nije preduvjet za potpisivanje pojedinačnog sporazuma za određenog doktoranda. Dva sveučilišta koja potpišu sporazum o dvojnom doktoratu obvezuju se da će usko surađivati na praćenju, mentorstvu i ocjenjivanju dotičnog doktoranda te da će priznati one dijelove doktorskog rada koje doktorand izradi na drugom sveučilištu. Svako od dva sveučilišta doktorandu će dodijeliti doktorsku titulu/diplomu za jedan doktorski rad koji će doktorand izraditi na oba sveučilišta.

Doktorand s dvojnim doktoratom kroz svoj doktorski rad intenzivno upoznaje znanstveno-istraživačke sustave dviju različitih zemalja i time stječe dodatne kvalifikacije koje uključuju i bolje poznavanje stranog jezika i strane kulture. Budući da doktorand obranom doktorskog rada dobiva i dvije diplome, raste i njegova konkurentnost na tržištu rada. 

ADMINISTRATIVNI MODALITETI DVOJNOG DOKTORATA

  • sporazum o cotutelleu sklapa se na početku ili tijekom prve godine doktorskog studija, iznimno tijekom prvog semestra druge godine
  • doktorand mora biti upisan na oba sveučilišta, a troškove školarine i upisnine plaća samo jednom sveučilištu
  • doktorand ima ista prava i obveze kao i svaki drugi doktorand
  • doktorand podliježe propisima socijalnog osiguranja važećim u obje zemlje
  • troškove putovanja i života pokriva doktorand osobno, iz vlastitih ili drugih sredstava (npr. stipendija)

PROVEDBA I OBRANA DVOJNOG DOKTORATA

  • mentori oba sveučilišta ravnopravno i ravnomjerno sudjeluju u mentorstvu doktoranda; potpisivanjem sporazuma oba mentora obvezuju se da će u potpunosti obavljati svoje mentorske zadaće i da će pritom međusobno usko surađivati
  • minimalno trajanje boravka na stranom sveučilištu-partneru je 30% predviđenog vremena trajanja dvojnog doktorata
  • zaštita doktorske teme kao i objava, korištenje i zaštita rezultata podliježu važećim zakonskim propisima u obje zemlje; sveučilišta se međusobno informiraju o navedenim propisima; sveučilišta se međusobno obavještavaju o broju primjeraka doktorskog rada koje im treba dostaviti
  • pitanje jezika: treba regulirati sporazumom; ako se doktorat piše na stranom jeziku, mora sadržavati duži sažetak na hrvatskom jeziku
  • sastav povjerenstva za obranu i ocjenu rada potrebno je regulirati sporazumom

 

POKRIVANJE TROŠKOVA PUTOVANJA MENTORA I ČLANOVA POVJERENSTVA ZA OBRANU DVOJNOG DOKTORATA 

Zahtjev za pokrivanje troškova putovanja mentora i članova komisije upućuje se u tekućoj kalendarskoj godini za narednu kalendarsku godinu putem: 

Zahtjeva za pokrivanje troškova putovanja članova Povjerenstva za obranu dvojnog doktorata 

Putni troškovi odobravaju se isključivo prema onome što je dogovoreno u pojedinom sporazumu o dvojnom doktoratu.

Za postupak refundacije odobrenih putnih troškova potrebno je dostaviti ispunjene obrasce:

1. ZAHTJEV za povrat putnih troškova člana povjerenstva za obranu dvojnog doktorata

2. TROŠKOVNIK - povrat putnih troškova člana povjerenstva za obranu dvojnog doktorata

Pokretanje dvojnog doktorata

Kako pokrenuti postupak stjecanja dvojnog doktorata?

Postupak stjecanja dvojnog doktorata pokreće se sklapanjem sporazuma između Sveučilišta u Zagrebu i partnerskog sveučilišta (s kojim je doktorand uz pomoć mentora ostvario mogućnost suradnje). Sporazum sastavlja Sveučilište u Zagrebu, Ured za doktorske studije i programe ili inozemna partnerska institucija. Potpisivanju sporazuma prethodi odobrenje Fakultetskog vijeća sastavnice na kojoj je doktorand upisan na doktorski studij (Odluka o prihvaćanju sporazuma o cotutelleu). Nakon toga, administrativno osoblje sastavnice šalje potpisani sporazum (potpis dekana, mentora i doktoranda), s priloženom Odlukom Fakultetskog vijeća te potvrdom da je doktorand upisan na doktorski studij u akademskoj godini sklapanja sporazuma Uredu za doktorske studije i programe. Ured pregledava dokumentaciju te prosljeđuje na potpis Rektoru.


Kakav je postupak kada tekst sporazuma predlaže Sveučilište u Zagrebu?

Na temelju upućenog zahtjeva za pokretanje postupka stjecanja dvojnog doktorata (zahtjev šalje referada sastavnice Uredu za doktorske studije i programe s priloženom potvrdom o doktorandovom statusu) Ured za doktorske studije i programe sastavlja sporazum te ga šalje na odobrenje partnerskoj instituciji. Nakon što partnerska institucija odobri tekst sporazuma, Ured za doktorske studije šalje sporazum sastavnici, na odobrenje Fakultetskog vijeća. Ukoliko Fakultetsko vijeće odobri sporazum, sporazum se (potpisan od strane dekana, mentora i doktoranda), uz priloženu Odluku Fakultetskog vijeća, šalje Uredu za doktorske studije i programe koji ga prosljeđuje na potpis Rektoru. Sporazum potpisan od strane predstavnika Sveučilišta u Zagrebu, Ured za doktorske studije i programe prosljeđuje na partnersku instituciju. Nakon što je sporazum potpisan od strane predstavnika partnerske institucije, svaka institucija arhivira potpisani primjerak sporazuma.

Kakav je postupak kada tekst sporazuma predlaže strano sveučilište?

Na temelju upućenog zahtjeva za pokretanje postupka stjecanja dvojnog doktorata (zahtjev šalje referada sastavnice Uredu za doktorske studije i programe s priloženom potvrdom o doktorandovom statusu) Ured za doktorske studije i programe pregledava sporazum koji predlaže partnersko sveučilište. Ukoliko je tekst predloženog sporazuma u redu, Ured za doktorske studije i programe šalje sporazum sastavnici kako bi bio odobren od Fakultetskog vijeća. Nakon što je sporazum odobrilo Fakultetsko vijeće sastavnice, Ured za doktorske studije i programe obavještava partnersku instituciju te započinje proces potpisivanja sporazuma od strane predstavnika oba sveučilišta.

DOKUMENTACIJA

Da bi se započeo postupak uređivanja sporazuma potrebno je sljedeće:

1. Potvrda o statusu doktoranda (obavezno koristiti navedeni obrazac)

Doktorand mora biti upisan na doktorski studij Sveučilišta u Zagrebu u skladu sa svim pravilima i uvjetima koja vrijede za sve doktorande i u skladu sa Zakonom. Kandidati s inozemnom diplomom moraju proći postupak priznavanja akademskih kvalifikacija (HR - ENG).

2. Zahtjev za pokretanje postupka stjecanja dvojnog doktorata

3. Izrađen plan studijskih obveza koje kandidat mora izvršiti na svakoj partnerskoj instituciji

Obveze koje kandidat mora izvršiti tijekom studijskog programa na svakoj instituciji dogovaraju se između partnerskih institucija. Određene obveze, ukoliko su podudarne s obvezama/programom na partnerskoj instituciji, mogu se priznati na obje institucije. Kandidatu se ne može propisati manje obveza od onoga što imaju svi ostali kandidati na doktorskome studiju i što je propisano pravilnikom doktorskog studija na koji je kandidat upisan. Kandidatu se, ukoliko programi nisu dovoljno kompatibilni, može propisati i više studijskih obveza, nego što bi to imao da pohađa samo jedan doktorski studij, a u skladu s pravilnikom fakulteta tj. obvezama koje su određene za pojedini studijski program. Plan obveza mora biti prihvaćen od strane nadležnog tijela fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je kandidat upisao doktorski studij.

Da bi se započeo postupak potpisivanja sporazuma potrebno je sljedeće:

4. Odluka Fakultetskog vijeća sastavnice kojim se prihvaća postupak pokretanja dvojnog doktorata

5. Uređen sporazum o dvojnom doktoratu potpisan od strane dekana, mentora i doktoranda 

Dokumentacija se priprema u suradnji s mentorom i voditeljem studija. Ono što je iznimno važno je komunicakcija s partnerskom institucijom – u početku se ona bazira na suradnji i komunikaciji između mentora s obiju partnerskih institucija, a da bi se dogovorili detalji programa za svakoga doktoranda. Tijekom potpisivanja sporazuma, a još više tijekom vođenja doktoranda kroz studij važna je komunikacija oba mentora s doktorandima i njihovim institucijama te komunikacija između fakultetskih službi koje vode dokumentaciju na partnerskim institucijama. 

Dodatne informacije

Kontakt: Ured za doktorske studije i programe

Pravilnici prema kojima se uređuju sporazumi o dvojnim doktoratima:

1. Pravilnik o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu

2. Pravilnik o međunarodnim dvojnim doktoratima

Provođenje dvojnog doktorata

Kako se prati napredak doktoranda u postupku stjecanja dvojnog doktorata?

Sastavnice prate napredak doktoranda tijekom doktorskog studija u okviru postupka stjecanja dvojnog doktorata na isti način na koji to rade za sve svoje doktorande. Sva dokumentacija za pojedinog kandidata koji je u postupku stjecanja dvojnog doktorata mora biti arhivirana i na Sveučilištu u Zagrebu.

Mentori te sam doktorand trebaju obavještavati obje partnerske institucije o napretku na doktorskom studiju. Doktorand je dužan pravovremeno se informirati o svojim obvezama na obje partnerske institucije te izvršavati iste. 

Na što treba dodatno paziti u postupku stjecanja dvojnog doktorata?

• Upisivanje u Online bazu doktoranada – OBAD

Doktorand u postupku stjecanja dvojnog doktorata upisuje se u OBAD u koji unosi tražene podatke i ispunjava propisane obrasce dr. sc. 01 (obrazac za prihvaćanje prijedloga teme i mentora) i dr. sc. 04. (godišnji doktorandov izvještaj).

• Izvještaj oba mentora o radu doktoranda
Oba mentora ispunjavaju godišnji izvještaj o radu doktoranda (svaki mentor ispunjava svoj izvještaj) te ga dostavljaju poslijediplomskoj referadi fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na kojem je doktorand upisan na doktorski studij. Mentor sa Sveučilišta u Zagrebu i doktorand dužni su uputiti mentora sa partnerske institucije o toj obavezi.

Godišnji izvještaj mentora o radu s doktorandom (dr. sc. / dr. art. 05 na hrvatskom i engleskom) može se preuzeti ovdje.

Izgled doktorskog rada u okviru postupka stjecanja dvojnog doktorata

Izgled doktorskog rada propisan je obrascem dr. sc./dr. art. 08. (obrasci se mogu preuzeti ovdje). Ukoliko partnerska institucija zahtjeva da se tiskani doktorski radovi predaju prema propisanim pravilima njihove institucije, potrebno je paziti na sljedeće:
- da su na doktorskom radu navedeni nazivi obje partnerske institucije
- da doktorski rad obavezno sadržava duži sažetak na hrvatskom jeziku

Kako se pokreće postupak izdavanja doktorske diplome Sveučilišta u Zagrebu stečene u postupku dvojnog doktorata?

Da bi se pokrenuo postupak izdavanja diplome Sveučilišta u Zagrebu, fakultetska služba na kojoj je doktorand upisan na doktorski studij Sveučilišta u Zagrebu, treba Uredu za doktorate i promocije dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- originalni Zapisnik o ocjeni doktorske disertacije; 
- prijevod Zapisnika o ocjeni na hrvatskom jeziku (ovjereni prijevod); 
- originalni Zapisnik o obrani disertacije; 
- prijevod Zapisnika o obrani disertacije na hrvatskom jeziku (ovjereni prijevod). 

Također, doktorand se treba upisati u web aplikaciju www.unizg.hr/doktorati/ u roku od mjesec dana (aplikaciji se pristupa putem AAI@EduHr elektroničkog identiteta. (Ako doktorand nema elektronički identitet, treba kontaktirati osobu zaduženu za izdavanje AAI@EduHr identiteta na fakultetu na kojem je upisan na doktorski studij. Popis osoba zaduženih za dodjeljivanje AAI@EduHr identiteta je dostupan na adresi: http://www.aaiedu.hr/aai_status.php)Top