Otvoreni natječaji

Poziv za prijave za drugi krug natječaja za dodjelu početnih sredstava za suradničke inicijative u području društveno angažiranog istraživanja

22. svibnja 2023.

U svrhu povećanja broja suradničkih inicijativa u području društveno angažiranog istraživanja u okviru UNIC konzorcija i pružanja potpore istraživačima koji bi te inicijative koordinirali, predviđena su početna sredstva koje će Sveučilište dodijeliti najuspješnijim prijavama suradničkih inicijativa čiji su koordinatori istraživači sa Sveučilišta u Zagrebu.

Riječ je o manjim iznosima potpore za razvoj suradnje u području društveno angažiranog istraživanja i pripremu projekta u bilo kojem znanstvenom području. Ukupan iznos sredstava raspoloživih na natječaju je 13.782,50 €, kojima Sveučilište treba podržati minimalno 19 partnerstva (specifično barem 1) 12 partnerstava s gradovima, vladama, organizacijama civilnog društva ili tvrtkama povezanima s UNIC konzorcijem, 2) 2 partnerstava UNIC sveučilišta te 3) 5 partnerstava s europskim gradovima, vladama, organizacijama civilnog društva ili tvrtkama izvan UNIC konzorcija).

Potpora može poslužiti kao dodatan izvor sredstava za koordinaciju suradničkog projekta/inicijative (kao što je prijava za financiranje istraživačkog, razvojnog ili inovativnog projekta) ili kao početni izvor za provedbu aktivnosti usmjerene na uspostavu nove suradničke inicijative među sveučilištima – partnerima UNIC konzorcija koja kasnije može biti financirana i vanjskim potporama.

Na poziv se mogu prijaviti istraživači sa svih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu (zaposlenici izabrani u nastavna ili znanstveno-nastavna zvanja, poslijedoktorandi, asistenti, doktorandi).

S obzirom da je jedan od ciljeva potpore potaknuti inkluziju i raznolikost unutar UNIC konzorcija, određeni dio sredstava namijenjen je isključivo poticanju uključivanja netradicionalnih istraživača (npr. mlađih istraživača, istraživača s migrantskim porijeklom, itd.) u društveno angažirana istraživanja (pri čemu je dovoljno da su netradicionalni istraživači suradnici u inicijativi, a ne nužno i koordinatori inicijative).

Odobrenim prijavama potpora će se pružati najviše 9 mjeseci.

Vremenski slijed:

  • Otvaranje poziva za Sveučilište u Zagrebu: 22. svibnja 2023.
  • Rok za podnošenje iskaza interesa: 22. lipnja 2023.
  • Rok za podnošenje prijava: 28. srpnja 2023.
  • Vrednovanje prijava i okvirna objava rezultata: 01. rujna 2023.
  • Početak financiranja: 30. rujna 2023.

U obzir će se uzimati samo prijave za koje je zaprimljen Iskaz interesa do 22. lipnja 2023.Top