Česta pitanja [FAQ]

Često postavljana pitanja

MENTORSTVO

Tko može biti mentor?

Za mentora može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
1. Izabrana najmanje u znanstveno-nastavno zvanje ili umjetničko-nastavno zvanje docenta ili zvanje znanstvenog suradnika, ili u ekvivalentno zvanje, ako je riječ o mentoru koji je akademsko zvanje stekao u inozemstvu;
2. Voditelj ili član znanstvenoistraživačkog projekta, odnosno aktivan istraživač ili umjetnik u djelokrugu istraživanja iz kojeg se radi doktorski rad; 
3. Znanstveno ili umjetnički aktivna, relevantna u međunarodnoj znanstvenoj ili umjetničkoj zajednici, te koja je u posljednjih pet godina objavila znanstvene radove ili prezentirala umjetnička djela vezana za temu doktorskog istraživanja.
Iznimno, mentor može biti i professor emeritus, što mora potvrditi vijeće doktorskog studija ili vijeće područja.

Na što još treba paziti prilikom predlaganja mentora?

Sukladno čl. 22 Etičkog kodeksa Sveučilišta u Zagrebu svi članovi sveučilišne zajednice trebaju izbjegavati sukobe interesa koje mogu uzrokovati, na primjer, obiteljski odnosi i slične situacije. Zbog toga pri imenovanju mentora treba izbjegavati imenovanje mentora koji su u obiteljskim odnosima s pristupnikom. Također, treba izbjegavati imenovanje umirovljenih nastavnika za mentore doktorskog rada. Izuzetak su slučajevi u kojima je mentor preuzeo mentorstvo prije odlaska u mirovinu. U takvim situacijama mentor ima pravo dovesti to mentorstvo do kraja uz suglasnost vijeća doktorskog studija.

U kojem slučaju doktorand može predložiti dva mentora?

Drugog mentora doktorand može predložiti u slučaju interdisciplinarnog istraživanja, dakle, kada je potrebna supervizija stručnjaka u drugom znanstvenom području. Također, drugi mentor može se dodijeliti u slučaju kada doktorand provodi istraživanje u više ustanova, kao što je to slučaj kod dvojnih doktorata (cotutelle de these). U oba slučaja pravilo je da je jedan od mentora sa Sveučilišta u Zagrebu.

Može li umirovljeni profesor biti mentor?

Umirovljeni profesor ne može biti mentor, osim u slučaju kada se radi o profesoru emeritusu ili u slučaju da je mentorstvo započeto prije odlaska u mirovinu. U takvim  situacijama mentor ima pravo dovesti to mentorstvo do kraja uz suglasnost vijeća doktorskog studija. 

Može li mentor biti osoba koja nema znanstveno-nastavno zvanje?

Mentor može biti samo osoba koja je izabrana najmanje u znanstveno-nastavno zvanje ili umjetničko-nastavno zvanje docenta ili zvanje znanstvenog suradnika. Namjera potonjeg dijela bila je omogućiti zaposlenicima pojedinih znanstvenih instituta da budu mentori doktorandima.

Mogu li prvi i drugi mentor biti s iste sastavnice (fakulteta)?

Prvi i drugi mentor mogu biti s iste sastavnice ako za to postoji opravdan razlog, na primjer ako se dva mentora s iste sastavnice odabiru da bi se pokrila dva različita znanstvena područja ili barem dvije različite znanstvene grane u kojima se provodi doktorsko istraživanje.

Može li mentor biti član povjerenstva za obranu doktorskog rada doktorandu upisanom na doktorski studij prije stupanja na snagu Pravilnika o doktorskim studijima?

Prema Pravilniku o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu, mentor sudjeluje u postupku obrane doktorskog rada, ali ne sudjeluje u donošenju ocjene. Iznimke se uvažavaju u slučaju da je doktorand upisan na doktorski studij prije stupanja na snagu Pravilnika od doktorskim studijima, ako je u trenutku upisa na doktorski studij bio na snazi određeni pravilnik sastavnice ili doktorskog studija kojim se izričito propisuje da mentor mora biti član povjerenstva za obranu doktorskog rada.

PRIJAVA TEME

Koje obrasce koriste doktorandi upisani prije stupanja na snagu Pravilnika o doktorskim studijima na SuZ?

Svi doktorandi popunjavaju iste obrasce, bez obzira kada su upisali doktorski studij. Svi obrasci, izuzev obrazaca dr.sc/dr.art 01, 04, 06 i 07. mogu se preuzeti na web stranici Sveučilišta u Zagrebu (za brzo povezivanje kliknite ovdje).

Obrasci 01, 04, 06 i 07 ispunjavaju se izravno u Online bazi doktoranada (OBAD).

Na što je dobro pripaziti prilikom prijave teme?

Ako tema nije prihvaćena, uz obavijest o neprihvaćanju teme doktorand će dobiti i obrazloženje. Navodimo nekoliko najčešćih razloga vraćanja teme na doradu:
- loše napisan znanstveni doprinos;
- neuređen popis literature;
- nije priložen obrazac na engleskom jeziku (potrebno u slučaju kada član Povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada nije hrvatski govornik)

Pišem doktorski rad na engleskom jeziku. Koje obrasce trebam koristiti?

Sva dokumentacija treba biti i na engleskom jeziku i na hrvatskom ukoliko je previđena obrana doktorskog rada na engleskom jeziku uključujući obrasce DR.SC.01,02 i 03. Ovo se odnosi i na one pristupnike koji nemaju stranoga mentora niti člana povjerenstva za obranu i ocjenu stranoga državljanina, a ipak se odlučuju pisati radnju na engleskom jeziku.

Za pristupnike koji su dobili suglasnost Senata za pisanje teme na hrvatskom jeziku, a iz nekih razloga odluče pisati doktorat na engleskom, ili drugom stranom jeziku, dužni su putem sastavnice poslati obrasce DR.SC. 01., 02. i 03. na engleskom jeziku u digitalnom obliku i potpisane originale.

Koji je sastav povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora?

Povjerenstvo se uobičajeno sastoji od tri ili pet članova. U slučaju dvostrukog mentorstva predlaže se da povjerenstvo bude sastavljeno od najmanje pet članova, pri čemu najmanje jedan član nije nastavnik na studiju niti zaposlenik sastavnice koja je nositelj studija. Pritom nije poželjno imenovanje umirovljenog nastavnika vanjskim članom povjerenstva.

RAZNO

Plaća li se pohađanje kolegija na drugom doktorskom studiju unutar Sveučilišta u Zagrebu?

Prema Odluci Senata od 13. svibnja 2011. godine „sastavnice ne bi trebale doktorandima naplaćivati pohađanje pojedinog kolegija u slučaju da doktorand koji pohađa doktorski studij na jednoj sastavnici želi pohađati kolegij u sklopu doktorskog studija na drugoj sastavnici.“

Na kojem jeziku se predaje dokumentacija u slučaju da se doktorski rad brani na engleskom jeziku?

Ako se doktorski rad brani na engleskom jeziku, potrebno je svu dokumentaciju priložiti i na hrvatskom i na engleskom jeziku. Ovo pravilo primjenjuje se i na one pristupnike koji nemaju stranog mentora niti stranog državljanina kao člana Povjerenstva za obranu i ocjenu doktorskog rada, ali se ipak odlučuju za pisanje i obranu rada na engleskom jeziku.

Što sve treba biti napravljeno nakon obrane doktorskoga rada u sklopu međunarodnoga dvojnog doktorata (cotutelle de these) tj. za promociju i preuzimanje doktorske diplome Sveučilišta u Zagrebu?

Potrebna dokumentacija za promociju doktora koji su obranili međunarodni dvojni doktorat, bez obzira je li se obrana održala na Sveučilištu u Zagrebu ili na inozemnome sveučilištu je sljedeća:

1. Doktori su dužni dostaviti sastavnici doktorat u roku od mjesec dana nakon obrane;
2. Originalni Zapisnik o ocjeni doktorske disertacije;
3. Prijevod Zapisnika o ocjeni na hrvatskom jeziku;
4. Originalni Zapisnik o obrani disertacije; Prijevod Zapisnika o obrani disertacije na hrvatskom jeziku;
5. Upisati se u web aplikaciju za promociju u roku od mjesec dana temeljem elektroničkoga identiteta (ovo se odnosi i na one doktorande koji ne žele sudjelovati na promociji, a žele dobiti doktorsku diplomu)Top