Hrvatski i EU studenti

Hrvatski i EU studenti

Sveučilište u Zagrebu svake godine objavljuje natječaj za upis studenata u preddiplomske, integrirane preddiplomske i diplomske, stručne, diplomske i poslijediplomske studije.

U natječaju su definirani opći i posebni uvjeti koje pristupnici moraju ispunjavati za upis na neku od sastavnica Sveučilišta te obveze ustanova koje unose podatke (Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta RH i Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja te sastavnice Sveučilišta), a tiču se identifikacije pristupnika, dokaza o državljanstvu, uspjehu tijekom dosadašnjeg obrazovanja, poznavanje jezika na kojem će se održavati nastava, rezultata položenih ispita na državnoj maturi  odnosno ekvivalentnih ispita ako je riječ o osobama koji su srednju školu završile prije 2010. ili izvan RH., rezultata na provjerama dodatnih provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti, rezultata natjecanja i dodatnih učeničkih postignuća).
U natječaju su također definirana i prava prednosti pri upisu posebnih skupina studenata.

U posebnom dijelu natječaja dani su kriteriji za sastavljanje rang lista te je objašnjen način vrjednovanja svakoga od njih. Za upis na pojedini studijski program sastavnice su prikazale i bodovni sustav kojim je vrjednovan svaki od kriterija. U posebnom dijelu natječaj sadrži i definirane upisne kvote (priložene u tablicama), predviđene za upis na pojedini studijski program kako za redovite tako i za izvanredne studente i za strance.

Prijave za upis, hrvatski državljani i državljani EU te strani studenti trebaju unijeti u Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta (NispVU) putem web stranice Postani student.

 


Odlukom Vlade RH od 27. rujna 2018. o programskom financiranju javnih visokih učilišta u RH utvrđuju se sredstva potrebna za punu subvenciju participacije redovitih studenata u troškovima studija i sufinanciranje materijalnih troškova javnim sveučilištima, veleučilištima i visokim školama u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020. i 2020./2021. i 2021./2022.

Za redovite studente dana su i Pravila participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijama Sveučilišta u Zagrebu s Dopunom Pravila participiranjaTumačenjem Pravila participiranja.

 

Participaciju u troškovima studija za studente koji ne ostvaruju pravo na punu subvenciju (prema Odluci Vlade RH) kao i za izvanredne i strane studente određuju fakultetska/akademijska vijeća sastavnica, a maksimalan iznos participacije definiran je Odlukom Senata.

Studenti iz zemalja Europske unije su u akademskim pravima i obvezama izjednačeni sa studentima iz Republike Hrvatske.

OPŠIRNIJETop