Akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija

Akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija

Važna obavijest o radu Ureda

Do donošenja pravilnika Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, a na temelju Zakona o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija NN 69/2022, kojim će se urediti kriteriji priznavanja i vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija, postupak priznavanja inozemni visokoškolskih kvalifikacija i priznavanja razdoblja studija provodi se na Sveučilištu u Zagrebu na temelju Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija („Narodne novine“, broj: 158/03, 198/03, 138/06, 124/09 i 45/11).

Postupak akademskoga priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija kojega obavlja Ured za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Zagrebu prethodi upisnom postupku kojega obavlja sastavnica Sveučilišta u Zagrebu na kojoj se namjerava upisati studij. Ured prima zahtjeve za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija tijekom cijele godine, ali rokovi upisnog postupka propisani su natječajem koji objavljuje Sveučilište u Zagrebu odnosno sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. 

Nakon podnošenja zahtjeva za akademsko priznavanje razdoblja studija započetoga u inozemstvu, a u svrhu nastavka i završetka studija na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu, treba se javiti sastavnici Sveučilišta radi podnošenja molbe za prijelaz odnosno nastavak i završetak studija započetog u inozemstvu. Ured prima zahtjeve tijekom cijele godine, ali svaka sastavnica Sveučilišta u Zagrebu internim odlukama propisuje rokove za podnošenje molbi za određenu akademsku godinu.


Upute za pokretanje postupka akademskog priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija odnosno priznavanje razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi u svrhu nastavka obrazovanja na Sveučilištu u Zagrebu


1. Popuniti obrazac zahtjeva i priložiti svu potrebnu dokumentaciju
Obrazac zahtjeva je službeni dokument neophodan za pokretanje postupka priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije. Obrazac je potrebno u potpunosti popuniti. Za točnost podataka odgovara podnositelj zahtjeva svojim potpisom na obrascu zahtjeva. Postupak priznavanja ne može službeno započeti ukoliko obrazac nije točno i potpuno popunjen te ukoliko nije priložena sva tražena dokumentacija.
Ako za vrijeme trajanja postupka dođe do promjene podataka o podnositelju zahtjeva podnositelj je dužan o tome pisanim putem (putem elektroničke pošte ili pošte) obavijestiti Ured.

Obrazac za akademsko priznavanje
Obrazac za priznavanje razdoblja studija


2. Uplatiti naknadu za troškove postupka

Visina naknade, način raspodjele naknade i oslobođenja od plaćanja naknade za troškove postupka akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije odnosno priznavanje razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi u svrhu nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj određeni su Pravilnikom o visini naknade troškova postupka priznavanja i vrednovanja, načinu raspodjele naknade, oslobođenja od plaćanja naknade te drugim pitanjima troškova postupka (NN 85/2023). 

Visina naknade za postupak akademskoga priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije iznosi 60 eura.
Visina naknade za postupak priznavanja razdoblja studija iznosi 30 eura.

U nalogu za plaćanje treba navesti sljedeće podatke:
Primatelj: Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
IBAN primatelja: HR9823400091100010475
Poziv na broj: 1132
Opis plaćanja: troškovi postupka akademskoga priznavanja IVK
Uplatitelj: vidljivo napisati ime, prezime, adresu i OIB osobe za koju je uplaćeno.

Za uplate iz inozemstva:
Account holder: University of Zagreb
Bank name: Privredna banka Zagreb d. d., Radnička cesta 50, HR-10000 Zagreb
BIC: PBZGHR2X
IBAN: HR3423400091510297183
Reference number: 1132
Purpose of payment: Recognition of foreign qualifications
User: applicant's name, surname, address and ID number (or Passport number).

3. Obrazac privole za obradu osobnih podataka

Na temelju Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) osobne podatke obrađujemo zakonito, pošteno i transparentno te obrađujemo samo primjerene i relevantne osobne podatke i to isključivo u svrhu obavljanja postupka akademskoga priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije ili priznavanja razdoblja studija. Sukladno  GDPR-u  Sveučilište u Zagrebu pri obradi osobnih podataka podnositelja zahtjeva štiti sigurnost tih podataka od neovlaštene ili nezakonite obrade, primjenjujući tehničke i organizacijske mjere zaštite.

Obrazac privole

Prava ispitanika dostupna su na linku.


4. Poslati zahtjev i dokumentaciju na adresu Ureda

Zahtjev za akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije kao i za priznavanje razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi, a u svrhu nastavka studija na jednoj od sastavnica Sveučilišta u Zagrebu podnosi se sa svom dokumentacijom i dokazom o uplati troškova postupka putem pošte na adresu:
REPUBLIKA HRVATSKA
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
Ured za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija
Trg Republike Hrvatske 14
P. P. 407
HR – 10002 Zagreb

Tijek postupanja

Postupak akademskoga priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije i postupak priznavanja razdoblja studija provedenog u inozemstvu, a u svrhu nastavka studija na jednoj od sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, pokreće se na zahtjev stranke i vodi na temelju isprava, drugih dokaza i drugih dostupnih podataka. O zahtjevu se odlučuje rješenjem na temelju Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/2009). Rok za rješavanje pojedinog zahtjeva je  dva mjeseca od dana primitka zahtjeva i potpune dokumentacije. Ukoliko dokumentacija nije potpuna podnositelj zahtjeva će biti pisanim putem (putem elektroničke pošte ili pošte) obaviješten o obvezi dopune iste.

O svakom pojedinačnom zahtjevu za akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije i zahtjevu za priznavanjem razdoblja studija provedenog u inozemstvu odlučuje Povjerenstvo  za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Zagrebu na sjednicama koje se u pravilu održavaju jedan put mjesečno.

Nakon što Povjerenstvo vrjednuje svaku inozemnu visokoškolsku kvalifikaciju i odluči o zahtjevu, izdaje se rješenje o akademskome priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije ili o priznavanju razdoblja studija te se šalje podnositelju zahtjeva na adresu koja je navedena u obrascu zahtjeva, sastavnici Sveučilišta na kojoj podnositelj želi nastaviti studij i Agenciji za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske.

Prema Zakonu o općem upravnom postupku podnositelj zahtjeva, ukoliko nije zadovoljan rješenjem, ima pravo izjaviti žalbu u propisanom roku (15 dana od dana preuzimanja rješenja). Žalba se izjavljuje pisanim putem u dva primjerka te se šalje na adresu Sveučilištu u Zagrebu (Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb, Republika Hrvatska). Povjerenstvo, kao prvostupanjsko tijelo u postupku, će razmotriti žalbu i navode iz iste te će, ukoliko utvrdi da postoje novi elementi za izmjenu rješenja, donijeti drugo, izmijenjeno rješenje. Ukoliko će pak ostati pri prvotnom rješenju i mišljenju Žalbu, primjerak Rješenja i svu originalnu dokumentaciju proslijediti će na odlučivanje Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske kao drugostupanjskome tijelu.

Podnositelj zahtjeva za akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije ili zahtjeva za akademsko priznavanje razdoblja studija može zatražiti povrat originalne dokumentacije nakon isteka roka za podnošenje žalbe na predmetno rješenje (15 dana od dana preuzimanja rješenja).

Postupak akademskoga priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i akademskoga priznavanja razdoblja studija detaljno je opisan u Poslovniku o radu Povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.

Povjerenstvo za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Zagrebu 

Koordinatorica Povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa

Predsjednik Povjerenstva: prof. dr. sc. Nikola Đaković

Administrativna pomoć Povjerenstvu: Davor Mavrić i Barbara Renić

Dodatne informacije

telefon:

+385 1 4564 180
+385 1 4564 272

e-adresa: akadured@remove-this.unizg.hr
Poštanska adresa:

Trg Republike Hrvatske 14, 10000 ZagrebTop