Studentski pravobranitelj

STUDENTSKI PRAVOBRANITELJ SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Studentski pravobranitelj ne predstavlja studente pred drugim tijelima državne uprave, niti u bilo kojem smislu ima ovlast zastupati studente izvan visokog učilišta. Rad studentskog pravobranitelja temelji na načelima nezavisnosti, ravnopravnosti i povjerljivosti.

studentska pravobraniteljica, Ana Nera Horvat

pravobranitelj.unizg@remove-this.gmail.com

Studentski pravobranitelj ima sjedište na Sveučilištu.

Studentski pravobranitelj Sveučilišta u Zagrebu je sui generis institucija akademske zajednice uvedena 2007. godine "Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama" sa svrhom:

  • riješavanja pitanja akademskih odnosa i
  • zaštite akademskih prava i sloboda studenata.

CILJ:  zaštita studentskih interesa i prava isključivo i jedino unutar akademske zajednice.

KAKO DO CILJA?   posredovanjem između pojedinih subjekata akademskog života radi primjerenog ostvarivanja studentskih prava i obveza.

Tek ako članovi akademske zajednice (u konkretnom slučaju studenti) ne mogu urediti odnose unutar akademske zajednice putem institucija koje je zakonodavac predvidio za pomaganje i posredovanje u ostvarivanju akademskih prava i sloboda, član akademske zajednice (student) zaštitu svojih prava može potražiti izvan sustava. Naposljetku, tu i završava mogućnost studentskog pravobranitelja da sudjeluje u procesu ostvarivanja studentskih akademskih prava i sloboda.

Studentski pravobranitelj Sveučilišta u Zagrebu:

–   prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim tijelima Sveučilišta;

–   savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava;

–   može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava;

–   s nadležnim tijelima Sveučilišta raspravlja o pitanjima ostvarivanja prava studenata;

–   o svom radu podnosi izvješće najmanje jednom u tri mjeseca;

–   po potrebi saziva i predsjedava zajedničkoj sjednici studentskih pravobranitelja svih sastavnica radi usklađivanja zajedničkog rada i djelovanja na Sveučilištu;

 –  obavlja druge poslove od interesa za ostvarivanje prava studenata.

  • NAČIN RADA

Studentskog pravobranitelja Sveučilišta u Zagrebu imenuje studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu na vrijeme od godine dana, sukladno općem aktu Studentskoga zbora.

Studentski pravobranitelj nije nadležan za:

  • pitanja administrativno-tehničke prirode
  • generičkih pritužba studenata ( pitanje povećanja broja rokova, dekanskog roka,  poboljšanja općeg studentskog standarda, kvalitete nastave, uvjetima provedbe nastave, nabave knjižnog fonda, loše kvalitete ispitnog papira i sl.)

Studentski pravobranitelj: razmatra sve vrste pritužba ( i anonimne), prati stanje, traži očitovanja, posreduje, informira, inicira, upozorava, ukazuje, daje prijedloge, raspravlja s nadležnima i sl., u pitanjima zaštite i ostvarivanja pojedinačnih prava i interesa studenata.

Za pritužbe studenata pojedinih sastavnica Sveučilišta primarno su nadležni studentski pravobranitelji pojedine sastavnice

Tek ukoliko ne postoji mogućnost da se stvar riješi na razini sastavnice ili ne postoji imenovani studentski pravobranitelj, moguće je zatražiti djelovanje studentskog pravobranitelja Sveučilišta u Zagrebu.

Djelovanje studentskog pravobranitelja Sveučilišta u okviru autonomije sastavnica i Sveučilišta, utemeljeno  je sukladno nadzornim ovlastima koje Sveučilište ima naspram sastavnica kako bi se svim studentima Sveučilišta bez obzira na raznolikost studijskih programa koji se izvode na pojedinim sastavnicama Sveučilišta, omogućilo studiranje i završetak  studija pod jednakom mogućnošću korištenja svojih studentskih prava.

Ujedno, pitanja koja se pojavljuju  na razini Sveučilišta, a vezana su uz studentski standard  (npr. prehrana, smještaj, stipendije) ulaze u sferu pitanja od interesa za studente zbog kojih je moguće obratiti se studentskom pravobranitelju Sveučilišta u Zagrebu.

Studentski pravobranitelji po sastavnicama

 

Prirodoslovno-matematički fakultet

Luka Naglić , studentski.pravobranitelj.pmf@gmail.com, lu.naglic@gmail.com

Arhitektonski fakultet

studentski_zbor@arhitekt.hr

Fakultet elektrotehnike i računarstva

Marko Matijaščić, marko.matijascic@fer.hr

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

Dominik Varga, dvarga@fkit.hr

Fakultet prometnih zanosti

Ana Mihaljević, ana.mihaljevic1292@gmail.com, studentski.pravobranitelj@fpz.hr

Fakultet strojarstva i brodogradnje

Ivan Filipović (predsjednik SZ FSB), filipovic102ivan@gmail.com

Geodetski fakultet

Lorena Džido, ldzido@geof.hr

Građevinski fakultet

Luka Antolović (predsjednik SZ GRAD), luka.antolovic@yahoo.com

Grafički fakultet

Iva Komesar,iva.komesar@grf.hr

Metalurški fakultet

Dario Mašinović (predsjednik SZ METAL), dario.masinovic@hotmail.com

Rudarsko-geološko-naftni fakultet

Tamara Kuzmanić, tamara_kuzmanic@hotmail.com, studentski.pravobranitelj.rgnf@gmail.com

Tekstilno-tehnološki fakultet

Lovro Držaić, lovrodrzaic@yahoo.com

Farmaceutsko-biokemijski fakultet

Marko Parlov, marac995@gmail.com, fbf.pravobranitelj@gmail.com

Medicinski fakultet

Kristijan Dominik Rudež, kdrudez@gmail.com

Stomatološki fakultet

Filip Pezer, fpezer@sfzg.hr

Veterinarski fakultet

Jurica Horvat (v.d. predsjednika SZ VEF), jhorvat93@gmail.com

Agronomski fakultet

Patricia Baždarić, studentski.pravobranitelj@agr.hr

Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Petra Mišković, petra.miskovic6@gmail.com

Šumarski fakultet

Matija Nakić, mnakic@outlook.com

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Doris Marić, maricdo@stud.erf.hr

Ekonomski fakultet

Luka Buntić (predsjednik SZ EFZG), lukabuntic@yahoo.com, efzgpravobranitelj@gmail.com

Fakultet organizacije i informatike

Martina Kušer (v.d. predsjednice SZ FOI), mkuser@foi.hr

Fakultet političkih znanosti

Marijan Crnjak (predsjednik SZ FPZG), marijan.crnjak@outlook.com

Filozofski fakultet

Andrea Horvat, v.d., studprav@ffzg.hr

Katolički bogoslovni fakultet

Ivona Letica, ivona.letica@gmail.com

Hrvatski studiji

Hrvatski studiji

Pravni fakultet

Rea Jozić, rea.jozic@gmail.com

Učiteljski fakultet

Lucia Sršen, andromaham@live.com

Akademija dramske umjetnosti

Karlo Mlinar, karlo_mlinar92@hotmail.com

Akademija likovnih umjetnosti

studzbor@alu.hr

Muzička akademija

Andrea Maretić, maretic.andrea@gmail.com

Kineziološki fakultet

Matilda Šola, matilda.sola@gmail.com

Geotehnički fakultet

Lucija Baić, lucija.baic@gmail.com

  • NAČELA RADA STUDENTSKOG PRAVOBRANITELJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Zabranjena je svaka diskriminacija studenata po bilo kojoj osnovi u odnosu na pravo na članstvo i rad u studentskim organizacijama, zaštiti koju uživaju pred studentskim pravobraniteljem, u pravu na sudjelovanje u izborima i pravu na djelovanje u studentskim zborovima, kao i u odnosu na druga prava predviđena ovim Zakonom. (Zakon o studentskom Zboru i drugim studentskim organizacijama, članak 4. stavak.2)

Rad studentskog pravobranitelja temelji na načelima nezavisnosti, ravnopravnosti i povjerljivosti.

  • URED STUDENTSKOG PRAVOBRANITELJA SVEUČILIŠTA

U svrhu jačanja institucije i pravovremenog te kvalitetnijeg rada studentskog pravobranitelja Sveučilišta u Zagrebu, od 2016. godine djeluje Ured studentskog pravobranitelja Sveučilišta.

STRUKTURA UREDA:

  • STUDENTSKA PRAVA (kliknite na sliku za veći prikaz):

Pravo na mirovanje obveza postoji:

1. za vrijeme služenja vojnog roka

2. za vrijeme trudnoće

3. za studenta-oca ili studenticu-majku do godine dana starosti djeteta

4. za vrijeme dulje bolesti

5. u drugim opravdanim slučajevima sukladno općem aktu Sveučilišta odnosno sastavnice u kojoj student studira

Status studenta prestaje:

1. završetkom studija,

2. ispisom sa studija,

3. kad ne upiše sljedeću akademsku godinu (ili semestar)

4. kad u dvije uzastopne akademske godine ne ostvari barem 35 ECTS bodova

5. isključenjem temeljem stegovne odluke nadležnog tijela

6. u drugim slučajevima predviđenim općim aktom Sveučilišta ili sastavnice na kojoj student studira

Posebne mogućnosti studiranja

Student koji ima status vrhunskog sportaša ili umjetnika može studirati po planu izvanrednog studija pod uvjetima predviđenim općim aktom Sveučilišta ili sastavnice.

Iznimno uspješnom studentu može se dozvoliti da studira više studijskih programa pod uvjetima predviđenim općim aktom sastavnice ili Sveučilišta. Jedan od tih programa može se studirati po izvedbenom programu za izvanredne studente.

Iznimno uspješnim studentima može se odobriti završetak studija u vremenu kraćem od propisanog trajanja studija, sukladno općem aktu Sveučilišta ili sastavnice u kojoj student studira.

Studentima se, sukladno općem aktu sastavnice ili Sveučilišta, može odobriti da određene kolegije  ili studijsku godinu pohađaju i/ili polažu na drugom visokom učilištu u okviru Sveučilišta ili na drugom sveučilištu u zemlji ili inozemstvu.

Stegovna odgovornost studenata  propisuje se općim aktom Sveučilišta ili sastavnice. Stegovna mjera isključenja sa studija može se predvidjeti i izreći samo za teška stegovna djela.

Da biste preuzeli brošuru o studentskim pravima kliknite ovdje.

AKTI

Pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu

Pravilnik o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu

Pravilnik o poslijediplomskim specijalističkim studijima Sveučilišta u Zagrebu

Etički kodeks Sveučilišta u Zagrebu

Pravilnik o dodjeli ECTS bodova za izvannastavne aktivnosti Sveučilišta u Zagrebu

Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti

Pravilnik o dodjeli rektorove nagrade

Statut Sveučilišta u Zagrebu

Odluka o izmjeni Statuta Sveučilišta u Zagrebu

Pročišćeni tekst čl. 15 Statuta Sveučilišta u Zagrebu

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

 

PODNOŠENJE PRITUŽBE SLATI NA ADRESU: pravobranitelj.unizg@remove-this.gmail.com. Potrebno je navesti ime i prezime, broj mobitela, studij i godinu studija i opis pritužbe.


  • ŠTO KAŽU STUDENTI....





Top