Odbor za statutarna pitanja

Odbor za statutarna pitanja

Odbor za statutarna pitanja u pravnim je pitanjima savjetodavno tijelo rektora, rektorskih kolegija i Senata.

Odbor za statutarna pitanja:

1. daje mišljenja o primjeni Statuta i drugih općih akata Sveučilišta, sastavnica, ostalih sastavnica, ustrojstvenih jedinica te ostalih pravnih osoba

2. upozorava rektora, rektorske kolegije i Senat o nepridržavanju Statuta i drugih općih akata Sveučilišta na Sveučilištu, sastavnicama, ostalim sastavnicama, ustrojstvenim jedinicama i ostalim pravnim osobama te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera ili rješenja

3. daje mišljenje o prijedlozima općih akata Sveučilišta, sastavnica, ostalih sastavnica, ustrojstvenih jedinica i ostalih pravnih osoba.

Odbor za statutarna pitanja sâm može odlučiti raspraviti i iznijeti shvaćanje o pravnom pitanju koje je od načelnoga značenja i važnosti za Sveučilište, sastavnice, ostale sastavnice, ustrojstvene jedinice i ostale pravne osobe.

Predsjednik:
prof. dr. sc. Ivan Milotić
, Pravni fakultet

Članovi:
prof. dr. sc. Željan Maleš, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, zamjenik predsjednika
doc. dr. sc. Miran Marelja, Pravni fakultet
prof. dr. sc. Ljubo Barbić, Veterinarski fakultet, predstavnik Vijeća biomedicinskoga područja
prof. art. Davor Švaić, Akademija dramske umjetnosti, predstavnik Vijeća umjetničkoga područja
prof. dr. sc. Milan Poljak, Agronomski fakultet, predstavnik Vijeća biotehničkoga područja
izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić, Pravni fakultet, predstavnica Vijeća društveno-humanističkoga područja (društveno područje)
prof. dr. sc. Ante Crnčević, Katolički bogoslovni fakultet, predstavnik Vijeća društveno-humanističkoga područja (humanističko područje)
prof. dr. sc. Ita Gruić Sovulj, Prirodoslovno-matematički fakultet, predstavnica Vijeća prirodoslovnoga područja
prof. dr. sc. Ivica Završki, Građevinski fakultet, predstavnik Vijeća tehničkoga područja

 

Dodatne informacije

Luka Jurdana, mag. iur.
e-adresa: luka.jurdana@remove-this.unizg.hr
telefon: +385 1 4564 230


Top