Rekonstrukcija zgrade Pčelinjaka - Agronomski fakultet

Rekonstrukcija zaštićene zgrade Pčelinjaka na Agronomskome fakultetu

Građevina

Stan nadlugara i pčelinjak, Zagreb

Investitor

AGRONOMSKI FAKULTET
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Zagreb, Svetošimunska cesta 25


Tehnički opis

Projekt obuhvaća rekonstrukciju postojeće zgrade – stan nadlugara i pčelinjak, koja je smještena na k.č. broj 707 i dijelu k.č.br. 710/3 k.o. Maksimir u sklopu kompleksa kampusa Agronomskog fakulteta, površina zgrade iznosi oko 200 m².

Predmetna građevina je zaštićeno kulturno dobro temeljem rješenja Ministarstva kulture, KLASA:

UP-I-612-08/02-01/0638, od 21.11.2002. godine i upisano je u Registar kulturnih dobara RH pod registarskim brojem Z-0481.

Rekonstrukcija se izvodi u gabaritima postojeće građevine te s dogradnjom trijema s istočne strane na mjestu povijesnog ulaza i trijema.

Postojeće stanje

Predmetna građevina koja je izvorno bila namijenjena za stan nadlugara i pčelinjak, smještena je u parku Maksimir. Građevina se sastoji od centralnog zidanog dijela i dva drvena bočna krila – pčelinjaka. Građevina je trenutno djelomično u funkciji i koristi je Katedra za pčelarstvo Agronomskog fakulteta.
U prizemlju su smješteni: centralni ulazni prostor, laboratorij sa spremištem (istočno od ulaza) i punionica i vrcaona (zapadno od ulaza). Na katu centralnog dijela je jedan uredski prostor.

Namjena gra
đevine

Predmetna građevina koristit će se kao javna građevina za potrebe Katedre za pčelarstvo Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za održavanje praktične nastave.


Oblikovanje gra
đevine

U oblikovanju fasade zadržat će se svi postojeći dekorativne elemente (profilacije). Sve visine razdijelnih i završnih profilacija će se zadržati.  Osobito dekorativni dio građevine je drveni ulazni trijem s dvostrešnim krovom.

Pozicija i dimenzija prozora uskladiti će se s vidljivim tragovima i rezultatima istraživanja na južnom i istočnom pročelju (prizemlje i I kat), dok će se ostali prozorski otvori zadržati pozicije kao postojeći, ali uz prilagođavanje visine. Prozorske sheme prilagodit će se sačuvanim zazidanim prozorskim okvirima i funkciji prostora. Krovište će se zamijeniti novim, ali istog konstruktivnog rješenja. Krov je četverostrešni na centralnom dijelu, dvostrešni na bočnim drvenim krilima, a ostalo je jednostrešni u više nivoa. Međukatna konstrukcija će se rekonstruirati i izvesti s drvenim grednikom i svim potrebnim slojevima. Stubište će se izvesti kao zavojito drveno oslonjeno na dvije bočne tetive. Završna obloga poda će se prilagoditi funkciji prostorije.

Boja pročelja odrediti će se u dogovoru s projektantom i nadležnom Konzervatorskom službom, a sve prema rezultatima istraživanja.


Prometno rješenje

Glavni kolni pristup, a ujedno i pješački pristup osiguran je sa istočne strane sa Svetošimunske ulice, a sjeverno od građevine preko k.č.br 710/3 k.o. Maksimir. Sve čestice koje okružuju predmetnu građevinu su u vlasništvu Agronomskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu.

                                      


Top