Javna uprava

Poslijediplomski specijalistički interdisciplinarni studij "Javna uprava"

Do 1. veljače 2021. primaju se predbilježbe (iskaz interesa) za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij. Početak studija očekuje se u ožujku 2021.

Obrazac


Kontakt:

Tajnica studija
Ana Pribanić, dipl. oec.
Sveučilište u Zagrebu
Centar za poslijediplomske studije
Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb
Telefon (01) 4698 110
Faks: (01) 4698 141
E-mail: apriban@unizg.hr

  1. Opis studija
  2. Program studija
  3. Nastavnici i suradnici
  4. Upravljanje studijem

 

1. Opis studija 

Poslijediplomski specijalistički studij Javne uprave osnovan je u suradnji s Vladom Republike Hrvatske putem tadašnjeg Središnjeg državnog ureda za upravu (danas Ministarstvo uprave), radi podizanja administrativnih kapaciteta i kvalitetnijeg funkcioniranja javne uprave s posebnim naglaskom na komponentu europskih upravnih standarda. Sveučilište u Zagrebu posjeduje dopusnicu za izvođenje ovog studijskog programa od 3. listopada 2007.

Studij je namijenjen širokom krugu polaznika koji žele steći, proširiti ili usavršiti znanje i vještine u području javne uprave, izučavanjem i analizom suvremenih pitanja i problema javnog upravljanja. U tom smislu studij je posebno koristan za profesionalni razvoj zaposlenih u javnoj upravi i javnom sektoru (državnoj upravi, lokalnoj samoupravi, pravosuđu i pravosudnoj upravi, javnim službama, javnim poduzećima), kao i zaposlenima u civilnom sektoru (udruge, mediji, političke stranke, itd.).  Kolegiji i teme komparabilne su najnovijim programima koji se izvode u europskim zemljama i šire u području javnog upravljanja (npr. programi koje odobrava European Association for Public Administration Accreditation ili američka Networks of Schools of Public Policy, Affairs and Administration).

 

Nositelj studija
Nositelj studija jest Sveučilište u Zagrebu, Centar za poslijediplomske studije, a u izvedbi sudjeluju nastavnici i suradnici Pravnog fakulteta, Fakulteta političkih znanosti, Fakulteta organizacije i informatike te, kao vanjski suradnici, nekoliko uglednih nastavnika, znanstvenika i suradnika izvan sastava Sveučilišta u Zagrebu.

Trajanje studija
Studij traje godinu dana, odnosno dva semestra.

ECTS
Završetkom studija stječe se najmanje 60 ECTS bodova, po 30 u svakom semestru.

Akademski naziv
Završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišni specijalist javne uprave (kratica univ. spec. admin. publ.).

Uvjeti upisa na studij
Pravo natjecanja za upis na studij imaju magistri prava (diplomirani pravnici) i magistri politologije (diplomirani politolozi) s prosjekom ocjena diplomskog studija većim od 3,5 te ostali pristupnici s prosjekom ocjena diplomskog sveučilišnog studija 3,5 i većim koji su završili druge studije uz obvezu polaganja razlikovnih ispita. Potrebno je poznavanje barem jednog stranog jezika (engleski, francuski, njemački) u mjeri da se mogu služiti literaturom. Pristupnici s nižim prosjekom ocjena mogu se upisati uz preporuku najmanje jednog sveučilišnog nastavnika s (do)diplomskog studija koji su završili.

Razlikovni ispiti
Upis razlikovnih ispita obavezan je za studente koji nisu magistri prava (diplomirani pravnici) ili magistri politologije (diplomirani politolozi), već su završili neki drugi preddiplomski i diplomski odnosno integrirani preddiplomski i diplomski studij.

Razlikovni ispiti obuhvaćaju tri predmeta:

  • Osnove politologije
  • Uvod u upravno pravo i javnu upravu
  • Oblikovanje organizacijske učinkovitosti

Razlikovni se ispiti trebaju položiti prije polaganja ispita predviđenih temeljnim studijskim programom ovog poslijediplomskog studija (prije polaganja ispita prvog semestra).

Cijena studija

Cijena studija iznosi 16.000 kn za dva semestra (8.000 kn po semestru). Na zahtjev pristupnika moguće je odobriti plaćanje u ratama. 

 

2. Program studija

Studij se izvodi kroz 5 obveznih predmeta i dva izborna predmeta, po jedan u svakom semestru, te završava izradom završnog rada.

Popis obveznih i izbornih predmeta

A. Obvezni predmeti:
1. Hrvatska državna uprava (organizacija, djelovanje i modernizacija)
2. Lokalna samouprava i decentralizacija
3. Javne politike
4. Javni menadžment
5. Upravno pravo – nacionalni i europski aspekt

B. Izborni predmeti:
I. semestar:
1. Nacionalna uprava i europski upravni prostor
2. Ekonomika uprave
3. Civilno društvo i javna uprava
4. Elektronička potpora javnoj upravi

II. semestar:
1. Javne službe
2. Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi
3. Upravno procesno pravo
4. Upravljanje zapisima (Records management)


Struktura studija, ritam studiranja i obveze polaznika

Nastava

Nastava se održava po skupinama u pet tjedana u svakom semestru, u popodnevnim satima, od 13 do 20 sati.  U pravilu se nastava održava u blokovima od 3-5 sati, tri do pet radnih dana svaka tri ili četiri tjedna. Nastava se održava u prostorima Sveučilišta u Zagrebu i njegovih sastavnica koje sudjeluju u izvođenju studija.

Nastava obveznih predmeta traje 30 sati, a izbornih predmeta 20 sati. Predavanja iz izbornih predmeta održavaju se ako je taj predmet izabralo bar 5 studenata, u protivnom se nastava održava individualno na konzultacijama.

Broj nastavnih sati na svakom od predmeta obuhvaća nastavu (na način da predavanja ne prelaze polovicu ukupnog fonda sati aktivne nastave iz pojedinog predmeta) te aktivni rad polaznika kroz druge oblike nastave (seminar, samostalni praktični rad, posjete, vježbe i sl.).

Nastava je obvezna, a može se opravdati izostanak najviše 20% nastave pojedinog predmeta. Urednost pohađanja nastave potvrđuju nastavnici potpisom u indeks.

Ispiti

Ispiti se mogu polagati nakon odslušane nastave iz pojedinog predmeta i pozitivno ocijenjenog izlaganja ili predaje pozitivno ocijenjenog seminarskog rada. Tako student nakon odslušane nastave u I. semestru može polagati ispite iz dva obvezna predmeta i jednog izbornog, dok ostale ispite može polagati nakon završetka nastave u II. semestru.

Završni rad

Studij završava izradom i obranom pismenog rada opsega u pravilu između 40 i 60 stranica teksta (72.000-108.000 znakova). U njemu polaznik obrađuje određeni stručni problem, pitanje ili temu kombinirajući doktrinarni, stručni, praktični, a po potrebi i teorijski pristup. Tijekom izrade rada studentu pomaže mentor. Očekuje se da je završni rad stručnog karaktera.

Maksimalna duljina razdoblja od početka do završetka studiranja
Maksimalna duljina razdoblja od početka do završetka studiranja iznosi dvije akademske godine (jedna tijekom koje student pohađa aktivnu nastavu i još maksimalno jedna tijekom koje dovršava svoje obaveze). Iz opravdanih razloga vrijeme se može produžiti na zahtjev odnosno odlukom vijeća studija.

3. Nastavnici i suradnici

U nastavi sudjeluju eminentni hrvatski i inozemni stručnjaci. Osim nastavnika koji su vodeći eksperti u svojim područjima na hrvatskim znanstvenim i visokoobrazovnim ustanovama, primano na Sveučilištu u Zagrebu, u nastavi sudjeluju i drugi suradnici, naročito hrvatski i inozemni eksperti-upravni praktičari.

 Obvezni predmeti

 Nastavnici

Hrvatska državna uprava (organizacija, djelovanje i modernizacija)

 prof. dr. sc. Ivan Koprić
 prof. dr. sc. Gordana Marčetić
 izv.prof. dr. sc. Anamarija Musa
 izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić
 izv.prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak
 - suradnik (bez mogućnosti ispitivanja): dr. sc. Zoran Pičuljan

 Lokalna samouprava i decentralizacija

 prof. dr. sc. Ivan Koprić
 prof. dr. sc. Gordana Marčetić
izv.prof. dr. sc. Anamarija Musa
 izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić
 - suradnica (bez mogućnosti ispitivanja): izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić

 Javne politike

 prof. dr. sc. Zdravko Petak
 prof. dr. sc. Ivan Grdešić

 Javni menadžment

 izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić 

 Upravno pravo - nacionalni i europski aspekt

 prof. dr. sc. Marko Šikić
 prof. dr. sc. Marc Gjidara
 prof. dr. sc. Jasna Omejec

  Izborni predmeti

 Nastavnici

 Nacionalna uprava i europski upravni prostor

 prof. dr. sc. Ivan Koprić
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak

 Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi

 prof. dr. sc. Ivan Koprić
 prof. dr. sc. Gordana Marčetić

 Javne službe

 prof. dr. sc. Ivan Koprić
 izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić
- suradnik (bez mogućnosti ispitivanja): doc.dr. sc. Nikola Popović

 Ekonomika uprave

 dr. sc. Nenad Starc

 Civilno društvo i javna uprava

 prof. dr. sc. Gojko Bežovan

 Elektronička potpora javnoj upravi

 prof. dr. sc. Neven Vrček

 Upravno procesno pravo

 prof. dr. sc. Marko Šikić

 Upravljanje zapisima (Records management)

 dr. sc. Josip Kolanović
 (suradnik doc.dr. sc. Alen Rajko)

 

4. Upravljanje studijem

Studijem upravlja Vijeće studija kojeg čini pet članova iz redova nastavnika studija - voditelj studija, zamjenik voditelja studija te tri člana. 

U akademskim godinama 2020/2021 i 2021/2022 voditeljstvo studija će činiti:

Voditeljica studija: izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa

Zamjenik voditeljice studija: prof. dr. sc. Ivan Koprić

Vijeće studija: izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa (voditeljica studija), prof. dr. sc. Ivan Koprić (zamjenik voditeljice studija), prof. dr. sc. Zdravko Petak, prof. dr. sc. Neven Vrček, izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić.

Kontakti:

Izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa, voditeljica studija
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb
Telefon (01) 4895 632
E-mail: amusa@pravo.hr

Ana Pribanić, dipl. oec., tajnica studija
Sveučilište u Zagrebu
Centar za poslijediplomske studije
Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb
Telefon (01) 4698 110
Faks: (01) 4698 141
E-mail: apriban@unizg.hr

 

Prilozi

Prilog 1: Raspored predmeta, nastave i ECTS po semestrima

I. semestar

 Nastavni predmet

Broj sati nastave

 Broj sati nastave tjedno

ECTS bodovi

Hrvatska državna uprava (organizacija, djelovanje i modernizacija)

30

6

9

Javne politike

30

6

9

Javni menadžment

20

4

7

Izborni predmet I.

20

4

5

UKUPNO

100

20

30

II. semestar

 Nastavni predmet

Broj sati nastave

Broj sati nastave tjedno

ECTS bodovi

Lokalna samouprava i decentralizacija

30

6

9

Upravno pravo - nacionalni i europski aspekt

30

6

9

Javni menadžment

10

2

2

Izborni predmet II.

20

4

5

Izrada završnog rada uz pomoć mentora

10

2

5

UKUPNO

100

20

30

 

Prilog 2: Popis nastavnika i suradnika 

Nastavnici:
prof. dr. sc. Gojko Bežovan, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Marc Gjidara, Sveučilište Panthéon-Assas (Paris II) i Institut za pravo i ekonomiju u Melunu, Francuska
prof. dr. sc. Ivan Grdešić, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
dr. sc. Josip Kolanović, znanstveni i arhivski savjetnik, naslovni izvanredni profesor, umirovljeni ravnatelj Hrvatskoga državnog arhiva,
prof. dr. sc. Ivan Koprić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Gordana Marčetić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Jasna Omejec, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Inge Perko-Šeparović, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, u mirovini
prof. dr. sc. Zdravko Petak, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
dr. sc. Nenad Starc, viši znanstveni suradnik Ekonomskog instituta u Zagrebu
prof. dr. sc. Marko Šikić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Neven Vrček, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu

Suradnici:
doc. dr. sc. Zoran Pičuljan, Povjerenik za informiranje
izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić
doc. dr. sc. Nikola Popović, član vijeća HAKOM-a
doc. dr. sc. Alen Rajko, predsjednik Upravnog suda u Rijeci

 Top