Konferencijsko prevođenje

Poslijediplomski specijalistički studij Konferencijskog prevođenja (simultano i konsekutivno prevođenje)

Poštovani,

objavljen je natječaj za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij Konferencijsko prevođenje u ak. god. 2023./2024. do 18. kolovoza 2023.

Tekst natječaja možete pročitati OVDJE.

Potrebno je ispuniti i poslati Obrazac za prijavu na apriban@remove-this.unizg.hr.

OBRAZAC ZA PRIJAVU

 

Opis studija

Studij "Konferencijskoga prevođenja" specijalistički je poslijediplomski studij koji traje 2 semestra ili jednu akademsku godinu. Započeo se izvoditi pri Centru za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2005./2006., kad je predloženi program dobio dopusnicu. Studij obrazuje prevoditelje za konsekutivno i simultano prevođenje. Otvaranje studija rezultat je zajedničkoga napora Sveučilišta u Zagrebu, DG Interpretation (Glavne uprave za konferencijsko prevođenje Europske komisije) i analogne službe Europskoga parlamenta.

Studij "Konferencijskog prevođenja" nije studij jezika. Studenti znanje hrvatskoga i stranih jezika pokazuju na razredbenom ispitu, gdje stručno povjerenstvo procjenjuje i znanje jezika i opću kulturu i informiranost pristupnika, kao i njegove predispozicije za zanimanje konferencijskog prevoditelja. Na samom studiju oni stječu vještine i kompetencije potrebne za uspješno konsekutivno i simultano prevođenje. Nastavni program studija izrađen je tako da odražava program (i pozitivna iskustva) tzv. European Master in Conference Interpreting, poslijediplomskog studija kakav je u suradnji s gore navedenim europskim institucijama razvio određeni broj europskih sveučilišta. Stoga on, osim vježbi prevođenja i predavanja iz teorije prevođenja uključuje i predmete zahvaljujući kojima se budući prevoditelji upoznaju s ustrojstvom najvažnijih europskih i svjetskih institucija, s diplomacijom te s pravnim i ekonomskim institucijama i temama koje će im biti od koristi u profesionalnom radu. Studente se upućuje i u samostalno prikupljanje informacija kako bi se mogli brzo i uspješno pripremati za prevođenje u svim područjima. Naposljetku, upućuje ih se u kulturološke i civilizacijske razlike između govornika različitih jezika koje u prijevodu treba znati prepoznati i premostiti.

Studij novčano podupiru Europska komisija i Europski parlament te sami studenti svojim školarinama. Pored novčane potpore, spomenute europske institucije pružaju studiju i pedagošku pomoć slanjem svojih iskusnih prevoditelja koji dva do tri puta u godini kroz nekoliko dana intenzivno vježbaju sa studentima te sudjeluju u radu ispitnih povjerenstava na razredbenom, semestralnom i završnom ispitu.

Studij se održava svake akademske godine ako na razredbenom postupku zadovolji dovoljan broj kandidata koji jamči da će se studij moći financijski održati. Studij se može održati ako ga upiše najmanje 15-16, a najviše 25 studenata. Pritom veliku ulogu igraju i jezične kombinacije svakog pojedinog studenta jer se na temelju njih formiraju grupe za vježbe prevođenja.

Ispiti

Razredbeni ispit:
Da bi pristupio razredbenom ispitu, svaki kandidat u prijavi treba poslati diplomu završenog sveučilišnog diplomskog studija, životopis i – eventualno – drugu dokumentaciju za koju drži da dodatno informira ispitno povjerenstvo o njegovim stečenim kvalifikacijama i sposobnostima. Ako je diplomu stekao na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi, kandidat je dužan priložiti Rješenje o akademskom priznavanju visokoškolske inozemne kvalifikacije. 

Razredbeni ispit je usmeni. Sastoji se od konsekutivnog prevođenja kratkog govora u trajanju od oko 4 minute. Tema govora može biti bilo koja. Pored predispozicija za studij i poziv konferencijskog prevoditelja, kod kandidata se ocjenjuje i njegovo poznavanje jezikâ te opća informiranost i kultura. Kandidata se ispituje za sve jezične kombinacije za koje se je prijavio. Ispitno povjerenstvo se sastoji od jednog člana kojega imenuje DG Interpretation, jednog člana kojega imenuje odgovarajuća uprava Europskog parlamenta (nije obavezno!), te najmanje jednog nastavnika na studiju "Konferencijskog prevođenja" na Sveučilištu u Zagrebu. Povjerenstvo uvijek mora imati najmanje tri člana. Povjerenstvo zajednički utvrđuje ocjenu za svaki pojedini ispit.

Ako je broj studenata, koji na razredbenom ispitu zadovolje na dijelu ispita za neku jezičnu grupu, manji od četiri - ta se grupa neće moći formirati za tu akademsku godinu. Studentima koji su zadovoljili preporučit će se da upišu one preostale jezične grupe za koje je također svaki od njih zadovoljio na razredbenom postupku. Studente se nekoliko dana prije početka razredbenoga postupka obavještava o rasporedu polaganja ispita za svaku pojedinu jezičnu grupu.

Ispit na kraju zimskog semestra:
Na kraju zimskog semestra, u tijeku kojega su studenti učili i vježbali samo konsekutivno prevođenje, održava se ispit iz konsekutivnog prevođenja za sve kombinacije koje je svaki pojedini student upisao. Ispit se sastoji od konsekutivnog prijevoda govora koji traje do 5 minuta, a drži ga, kad god je to moguće, izvorni govornik.

Ispitno povjerenstvo sastoji se od jednog člana kojega imenuje DG Interpretation, (eventualno) jednog člana kojega imenuje prevoditeljska služba Europskog parlamenta te od najmanje dva nastavnika na studiju Konferencijskog prevođenja na Sveučilištu u Zagrebu. Ispit nije eliminatoran, što znači da student ako ga ne položi može nastaviti studij, ali mora položiti taj ispit (to jest, onu jezičnu kombinaciju koju nije položio u zimskom roku) prije pristupanja završnom ispitu. Ispit se može ponoviti u prvom sljedećem ispitnom roku, dakle, u lipnju iste akademske godine. Ako položi, student može pristupiti i završnim ispitima u istom ispitnom roku.

Završni ispit:
Na kraju ljetnog semestra održavaju se završni ispiti iz konsekutivnog i simultanog prevođenja. Na onom dijelu ispita na kojem se ispituje konsekutivno prevođenje postupak je istovjetan postupku na semestralnom ispitu, ali govor može biti malo duži, a njegova težina mora biti primjerena završnom ispitu. Govor za ispit iz simultanog prevođenja može trajati oko 10 minuta.

Napomene:

 1. Teme govora ne najavljuju se prethodno, to jest, prije početka ispita, ni na jednom od opisanih ispita.
 2. Osim ispita prevođenja, da bi dobio diplomu o završenom studiju student mora položiti i sve ostale ispite propisane programom studija.


Završetkom studija stječe se naziv sveučilišni specijalist konferencijskog prevođenja.

Školarina za jednu akademsku godinu iznosi 4.000 eura (30.136 kn) odnosno 4.650 eura (35.033,1 kn); iznos se minimalno razlikuje s obzirom na broj jezičnih kombinacija svakog pojedinog studenta i plaća se u četiri rate. Za pristup razredbenom ispitu uplaćuje se 70 eura (527,38 kn).

Definicija radnih jezika – A, B i C jezik

Za potrebe konferencijskog prevođenja radni jezici uobičajeno se definiraju kao A, B ili C jezik.

A jezik: Prevoditeljev materinji jezik (ili drugi jezik čije poznavanje u potpunosti odgovara razini poznavanja materinjeg jezika). A jezik je jezik na koji prevoditelj prevodi s jezika B ili C. Podrazumijeva se da se prevoditeljev A jezik odlikuje bogatstvom rječnika, lakoćom i preciznošću izražavanja te pravilnim izborom jezičnog registra.

B jezik (aktivni strani jezik): B jezik je strani jezik na koji prevoditelj prevodi s A jezika i kojim u potpunosti vlada. Prevoditelj mora biti kadar na B jeziku tečno i precizno, uz upotrebu ispravnog registra, izraziti i najsloženije ideje.

C jezik (pasivni strani jezik): Strani jezik koji prevoditelj u potpunosti razumije i s kojega prevodi na materinji jezik. Razumijevanje C jezika mora biti jednako potpuno i precizno kao i razumijevanje A i B jezika, ali prevoditelji ne prevode na C jezik.

Napomena: Ako kandidat zna nekoliko A, B ili C jezika, oni se mogu nazivati A1, A2..., B1, B2... ili C1, C2...

Ponuđene jezične kombinacije

U okviru ovog poslijediplomskog studija ponuđeni su sljedeći radni jezici: hrvatski, engleski, njemački, francuski, talijanski i španjolski.

Kako bi se mogli prijaviti na razredbeni ispit, kandidati moraju uz A jezik prijaviti barem jedan B jezik ili dva C jezika, odnosno sljedeće jezične kombinacije: A+B ili A+C1+C2. Drugim riječima, uz materinji potreban je barem jedan aktivni strani jezik ili dva pasivna strana jezika. Kandidat isto tako može prijaviti kombinaciju A+B+C ili A+B+C1+C2 (dva C jezika), A+C1+C2+C3 (tri C jezika).

Moguće kombinacije:
A jezik: hrvatski
B jezik: engleski/francuski/njemački/talijanski
C jezik: engleski/francuski/njemački/talijanski/španjolski

Uvjeti upisa

Za upis na studij studenti moraju predočiti diplomu bilo kojeg sveučilišnog diplomskog studija.
Prilikom polaganja razredbenog ispita kandidati moraju pokazati:

 • bogatstvo materinjeg jezika i komunikacijske vještina na njemu,
 • izvrsno poznavanje B i/ili C jezika predviđenih programom studija,
  kao i 
 • sposobnost lakog i točnog izražavanja u javnosti,
 • dobro opće znanje o prilikama i događajima u svijetu, te
 • solidnu opću naobrazbu i kulturu.

  Uz obrazac za prijavu studenti su dužni priložiti: 
 • ovjerenu presliku diplome o završenom visokom obrazovanju,
 • životopis,
 • ostalu dokumentaciju za koju drže da može pomoći kandidaturi.

Ako je pristupnik stekao diplomu o završenom dodiplomskom (prema starom sustavu), odnosno diplomskom (prema Bolonjskom sustavu) sveučilišnom studiju na stranom sveučilištu, dužan je o svome trošku pribaviti i nakon prijave na natječaj dostaviti rješenje nadležnog tijela o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije i priznavanju razdoblja studija, odnosno ECTS bodova, u svrhu upisa na konkretan specijalistički studij.

Više o priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija možete vidjeti OVDJE.


Najmanji broj polaznika po kombinaciji svakog pojedinog jezika: 4 studenta.

Troškovi studija i stipendije

Kandidati koji polože razredbeni ispit mogu se natjecati za stipendiju Glavne uprave za konferencijsko prevođenje pri Europskoj komisiji (DG Interpretation). Podrobnije informacije o dokumentima potrebnima za prijavu mogu se pronaći na mrežnoj stranici Europske komisije.

Nakon završetka ovog poslijediplomskog studija, konferencijski se prevoditelji mogu prijaviti na akreditacijski test te ući u bazu podataka EU-a i tako postati jedan od akreditiranih konferencijskih prevoditelja Europske unije.

Detaljnije informacije možete vidjeti OVDJE.

Akademski naziv
Završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišni specijalist konferencijskog prevođenja (kratica univ. spec. philol.).

Nagradu Leopoldo Costa koju dodjeljuje Opća uprava za konferencijsko prevođenje Europske komisije (DG SCIC) dobile su sljedeće studentice studija Konferencijskog prevođenja Sveučilišta u Zagrebu:

2007. – 2. mjesto – Željka Plazibat
2010. – 1. mjesto – Marija Toto
2012. – 2. mjesto – Petra Leontić

Na Top-up course tj. dodatnom šestotjednom usavršavanju prevoditeljskih vještina u Bruxellesu (01.10. – 09.11.2007.) sudjelovalo je 9 studenata ovoga studija: Sandra Breznički, Hrvoje Glasnović, Marta Guzsvany, Ana Juretić, Ivana Karan, Maja Šimleša, Željka Plazibat, Helena Smiljanić i Sandra Stojaković.

Bivši studenti ovog studija koji su akreditirani pri europskim institucijama:

 1. Ana Bilić
 2. Tomislav Buljević
 3. Dora Fila
 4. Vanja Grujić
 5. Marta Guzsvany
 6. Ana Juretić
 7. Ivana Karan
 8. Ana Marković Andrašić
 9. Sandra Stojaković
 10. Maja Šimleša
 11. Lidija Šimunić Mesić
 12. Mathea Tosenberger
 13. Dragana Vulić Budanko
 14. Bruno Štefić
 15. Adrijan Pribičević


Nositelj studija:
Sveučilište u Zagrebu
Centar za poslijediplomske studije
Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb, Hrvatska

Koordinatorica studija:
Prof. emer. Mirjana Polić Bobić

Kontakt osoba:
Ana Pribanić, dipl. oecc.
Sveučilište u Zagrebu
Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel.:+ 385 1 4698 110
Faks: + 385 1 4698 141
E-mail: apriban@remove-this.unizg.hrTop