Priprema i provedba EU projekata

Sveučilišni interdisciplinarni specijalistički studij Priprema i provedba EU projekata

Poštovani,

objavljen je Natječaj za upis na sveučilišni interdisciplinarni specijalistički studij "Priprema i provedba EU projekata" u akademskoj godini 2023./2024. - VIII. generacija, za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/-ica za EU projekte.

Rok za podnošenje prijava je do 1. studenoga 2023.

Tekst natječaja možete pročitati OVDJE.

Potrebno je ispuniti Obrazac za prijavu kpizeta@pravo.hr.

OBRAZAC ZA PRIJAVU

 

O STUDIJU

Nositelj studija
 je Sveučilište u Zagrebu, a studij izvode: Pravni fakultet, Ekonomski fakultet, Građevinski fakultet, Agronomski fakultet te Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) iz Zagreba.

Cilj studija je pružanjem konkurentnih i primjenjivih znanja i vještina obrazovati i osposobiti polaznike za kvalitetnu pripremu te učinkovitu i djelotvornu provedbu razvojnih projekata i strategija financiranih sredstvima Europske unije, kao i drugih međunarodnih i nacionalnih izvora, a radi ostvarivanja prepoznatljivih i održivih razvojnih učinaka u Hrvatskoj.

Kome je namijenjen studij? Na studiju će se obrazovati i osposobljavati zaposlenici iz gospodarstva, tijela državne uprave, jedinica lokalne i regionalne samouprave, javnih poduzeća, organizacija civilnog društva, konzultanti te nezaposleni visoko obrazovani građani koji će pohađanjem ovog studija izgraditi svoje kompetencije te na tržištu postati konkurentnija radna snaga.


KLJUČNI ELEMENTI INOVATIVNOSTI STUDIJSKOG PROGRAMA

 • Konkretna i upotrebljiva primjena stečenih znanja i vještina
 • Izrada kvalitetne projektne prijave kao zadatka svakog polaznika studija
 • Interdisciplinarna struktura programa, s posebnim naglaskom na široj razvojnoj problematici i holističkom sagledavanju razvoja, tj. na integriranom pristupu koji istovremeno uvažava gospodarske, socijalne, kulturne, okolišne i druge čimbenike razvoja
 • Interaktivan rad, konzultativno-instruktivna nastava i kontinuirano mentorstvo svakog polaznika
 • Organizacija okruglih stolova, rasprava, tematskih nacionalnih i regionalnih konferencija
 • Studijsko putovanje u inozemstvo

 


KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA

 • Znanje o institucijama EU i njihovom utjecaju na razvojne politike i financiranje razvoja
 • Razumijevanje važnosti novih razvojnih tema, značajnih za regionalni, lokalni, urbani i ruralni razvoj Hrvatske, usklađenih s ključnim strateškim razvojnim prioritetima Hrvatske i EU
 • Znanje i vještine pripreme i evaluacije projektne prijave
 • Vještine i sposobnosti za upravljanje projektima te njihova praktična primjena tijekom provedbe projekata; znanje i vještine izrade, provedbe i evaluacije strateškog razvojnog programa
 • Znanje kako koristiti kreativne metode u rješavanju problema lokalnog, urbanog i regionalnog razvoja te revitalizaciji gradova
 • Prepoznavanje pokretača uspjeha i uzroke neuspjeha kod kompleksnih projekata
 • Spoznaju o važnosti umreženosti i regionalne suradnje
 • Znanje na temelju učenja iz iskustva drugih s jasnim naglaskom na moguću primjenjivost projekata u našim okolnostima
 • Poslanje studija promiče se u skladu s načelom Daj mi znanje, dat ću ti imanje!


DODANA VRIJEDNOST STUDIJA

Holistički i integrirani pristup razvoju
Jačanje razvojnih znanosti u Hrvatskoj, stjecanje kompetencija iz novih područja značajnih za razvoj Hrvatske, jačanje reformskih potencijala.

Utjecaj na razvoj kroz difuziju, institucionalizaciju formalnih i neformalnih pravila, na proceduru, paradigme, stilove, zajedničke vrijednosti i načina na koji se stvari rade, suradnjom i umrežavanjem relevantnih dionika množi se socijalni kapital, aktivan prostor za dijalog, doprinos novom tipu vladavine te kognitivna europeizacija.

Regionalna i prekogranična dimenzija studija
Ovo je akademsko poduzetništvo usmjereno na jačanje suradnje i prijenos znanja u zemljama regije.

Vrednovanje vlastitih postignuća
Obavljat će se i na temelju dobivenih sredstava za projekte izrađene kao završne radove polaznika studija.

Inovativan način održavanja nastave
Temeljit će se na iskustvenom učenju i simulacijama te timskom radu polaznika i predavača/mentora, kao i između samih polaznika. Poticat će se polaznike na strateško razmišljanje, inovativnost, te učenje iz najbolje hrvatske i europske prakse u pripremi i provedbi razvojnih projekata, značajnih za pokretanje razvoja u Hrvatskoj. Također, radi jačanja iskustvenog učenja i operativnog osposobljavanja polaznika, kao i njihovog budućeg angažmana u praksi, poticat će ih se na povezivanje s ključnim akterima na regionalnoj i lokalnoj razini.

PREDAVAČI

 • profesori i znanstvenici s četiri zagrebačka fakulteta i Instituta za razvoj i međunarodne odnose
 • istaknuti stručnjaci iz Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU te ključnih javnih agencija u RH
 • stručnjaci iz regionalnih razvojnih agencija
 • renomirani gostujući predavači iz inozemstva i Hrvatske iz tijela državne uprave, javnih agencija akademske zajednice, gospodarstva i financijskih institucija te iz organizacija civilnog društva

Nositelji predmeta imaju višegodišnje iskustvo predavača na nekoliko fakulteta u Hrvatskoj i inozemstvu, te konkretno iskustvo na pripremi i provedbi razvojnih projekata u Hrvatskoj i zemljama jugoistočne Europe, financiranih sredstvima pretpristupne pomoći EU i iz drugih međunarodnih izvora. Pored toga sudjelovali su u pripremi poslijediplomskih specijalističkih studija te na istima drže predavanja. Program se također oslanja na stečena znanja i iskustva predavača tijekom evaluacije EU programa CARDS, PHARE i IPA u Hrvatskoj u razdoblju 2004.-2011., kao i evaluacije održivosti i učinaka pretpristupnog programa IPA u razdoblju 2007.-2013. u 8 zemalja regije. Nositelji predmeta ujedno su istaknuti stručnjaci u Hrvatskoj i inozemstvu iz razvojnih područja koja pokrivaju, a koja se odnose na prepoznate nove razvojne teme na razini EU kao i u Hrvatskoj.

Nastavnici na studiju:

Pravni fakultet
Prof. dr. sc. Gojko Bežovan
Prof. dr. sc. Vedran Đulabić
Izv. prof.. dr. sc. Jelena Matančević

Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) 

Prof. dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić
Izv. prof. dr. sc. Sanja Tišma
Doc. dr. sc. Sanja Maleković
Doc. dr.  sc. Jakša Puljiz

Dr. sc. Ana-Marija Boromisa
Dipl. ing. Karolina Horvatinčić, MBA
Dr. sc. Ivana Keser, LL.M

Ekonomski fakultet
Prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić

Građevinski fakultet

Prof. dr. sc. Mladen Vukomanović
Prof. dr. sc. Anita Cerić

Agronomski fakultet
Prof. dr. sc. Zoran Grgić
Izv. prof. dr. sc. Branka Šakić Bobić

Agencija za mobilnost i programe EU
Ivana Puljiz

Regionalna razvojna agencija REDEA
Sandra Polanec Marinović

Gospodarstvo
Petra Gracin

Marko Šimac

Ostali predavači
Gostujući predavači iz akademske zajednice (iz Hrvatske i inozemstva), gospodarstva, tijela državne uprave, regionalnih razvojnih agencija, organizacija civilnog društva i financijskih institucija


PROGRAM STUDIJA

I. semestar

Nastavni predmet i nositelj

Broj sati nastave

ECTS bodovi

Institucije EU i financiranje razvojnih projekata
prof. dr. sc. Vedran Đulabić, doc. dr.sc. Jakša Puljiz

20

5

Kohezijska (regionalna) politika EU i razvoj u Hrvatskoj
doc. dr.sc. Jakša Puljiz , doc. dr. sc. Sanja Maleković

30

7

Strateško programiranje i planiranje
izv. prof. dr. sc. Sanja Tišma

30

7

Praktikum za prijavu projekata na natječaje iz EU fondova (I. dio)
izv. prof. dr. sc. Sanja Tišma

30

7

Izborni predmet
Urbani razvoj, socijalne inovacije i socijalna kohezija
prof. dr. sc. Gojko Bežovan

20

4

Izborni predmet
Kreativne industrije i regionalni razvoj
prof. dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić

20

4

Ukupno

 

 30


II. semestar

Nastavni predmet i nositelj

Broj sati nastave

ECTS bodovi

Praktikum za prijavu projekata na natječaje iz EU fondova (II. dio)
 izv. prof. dr. sc. Sanja Tišma

30

7

Menadžerska znanja i vještine za upravljanje projektima
prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić

30

7

Izborni predmet
Upravljanje infrastrukturnim i građevinskim projektima
prof. dr. sc. Mladen Vukomanović, prof. dr. sc. Anita Cerić

20

4

Izborni predmet
Održivi razvoj
prof. dr. sc. Zoran Grgić, izv. prof. dr. Branka Šakić Bobić 

20

4

Izborni predmet
Studijski boravci u inozemstvu
prof. dr. sc. Gojko Bežovan

20

4

Izrada završnog rada uz pomoć mentora 

konzultacije

12

Ukupno

 

 30

Napomena: polaznici upisuju dva izborna predmeta

OSTALE INFORMACIJE O STUDIJU

Voditelj studija
prof. dr. sc. Gojko Bežovan

Broj ECTS bodova i akademski naziv koji se stječe završetkom studija
Završetkom studija stječe se 60 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni specijalist za EU projekte

Trajanje studija
Studij traje godinu dana, odnosno dva semestra

Mjesto održavanja nastave
Sveučilište u Zagrebu, Centar za poslijediplomske studije, Zvonimirova 8, 10000 Zagreb
Ostale sastavnice koje sudjeluju u izvođenju programa

Uvjeti upisa na studij
Na studij se mogu upisati pristupnici/-ice koji su stekli diplomu sveučilišnog četverogodišnjeg dodiplomskog studija ili diplomu magistra struke te koji aktivno znaju engleski jezik.

Studij može upisati i osoba koja je završila stručni diplomski studij uz polaganje razlikovnih ispita koje određuje vijeće studija te treba imati najmanje pet godina radnoga staža u području izvođenja studija.

Školarina za studij (oba semestra) iznosi 4.000,00 eura, moguće je plaćanje u ratama.
Predviđena je jedna stipendija za polaznike s potpomognutih područja RH (Zakon o regionalnom razvoju RH, čl. 36.).


Sva potrebna dokumentacija šalje se na adresu:
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
(s naznakom za: PDSS Priprema i provedba EU projekata)
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 ZagrebTop