Oblici potpore

Oblici potpore studentima s invaliditetom na Sveučilištu u Zagrebu

Prednost pri upisu na studij

Pravo upisa u statusu redovitih studenata izvan odobrene upisne kvote, ako nisu rangirani unutar odobrene kvote, pod uvjetom da prijeđu razredbeni prag i zadovolje na eventualnoj provjeri posebnih sposobnosti, imaju sljedeći kandidati s invaliditetom:

  • kandidati sa 60% i više tjelesnog oštećenja (prema Rješenju Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje);
  • kandidati s 2. do 4. stupnjem težine invaliditeta sukladno „Listi težine i vrste invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti“, s invaliditetom čija se oštećenja nalaze na „Listi oštećenja organizma – Listi I“ (prema Nalazu i mišljenju Zavoda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom).

Sastavnice Sveučilišta u Zagrebu mogu propisati i dodatne specifične kriterije procjene posebnih znanja, vještina i sposobnosti potrebnih za uspješno studiranje kandidata (Posebni dio natječaja).

Ako visoko učilište ne odredi drukčije, pod prijeđenim razredbenim pragom smatrat će se položeni svi ispiti koje su visoka učilišta utvrdila kao obvezne za upis.

Potvrde o invaliditetu kandidati su dužni dostaviti Središnjemu prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje u propisanom roku.

Sve sastavnice Sveučilišta u Zagrebu koje organiziraju dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti za pojedine studijske programe osigurat će individualizirano prilagođen način provjera za sve pristupnike s invaliditetom kod kojih postoji takva potreba. Pristupnici su dužni sastavnici dostaviti odgovarajuću potvrdu prilikom prijave za dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti (Rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, rješenje o individualiziranom pristupu tijekom srednjoškolskog obrazovanja, Odluka o prilagodbi ispitne tehnologije na ispitima državne mature, potvrda nadležnog liječnika školske medicine).

Tekst Natječaja za upis u ak. god. 2023./2024. te ostale informacije možete pronaći OVDJE.

Prilagodba nastavnog procesa i načina polaganja ispita

Studenti s invaliditetom (uključujući studente s oštećenjima vida, sluha, motoričkim poremećajima, kroničnim bolestima, psihičkim bolestima i poremećajima te specifičnim teškoćama u učenju kao primjerice disleksijom, disgrafijom, ADHD-om), kod kojih postoji takva potreba, imaju pravo na individualizirano prilagođen način praćenja nastave i polaganja ispita.

Zahtjev se podnosi Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu. Način postupanja Ureda u slučaju zaprimanja zahtjeva reguliran je Postupnikom donošenja preporuke za prilagodbu nastavnoga procesa i polaganja ispita.

Zahtjev
Postupnik
Kontakti nadležnih liječnika


Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom

Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom⃰  je sveučilišni kolegij dostupan za upis svim studentima koji su upisani na bilo koju sastavnicu (fakultet/akademiju) Sveučilišta na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini studija.

Kolegij se provodi kroz 3 modela (A, B, C):

A. Pripremna radionica (15P+30V), pružanje vršnjačke potpore (75V+grupne konzultacije 15V): 5 ECTS bodova: 2 ECTS boda pripremna radionica (edukacija) + 3 ECTS boda realizacija vršnjačke potpore tijekom jednog semestra (ostvarivanje ECTS bodova potvrđuje se s „položio/la“. Rad studenata se ne ocjenjuje.)

B. Pružanje vršnjačke potpore (75V+15 sati grupne konzultacije): 3 ECTS boda: realizacija vršnjačke potpore tijekom jednog semestra (preduvjet: prethodno završen model A ili C; ostvarivanje ECTS bodova potvrđuje se s „položio/la“. Rad studenata se ne ocjenjuje.)

C. Pripremna radionica (15P+30V): 2 ECTS boda: pripremna radionica/edukacija (Dosegnute kompetencije studenata prate se kroz aktivnost sudjelovanja na pripremnoj radionici i kroz usmeni ispit, te se ocjenjuju ocjenom.)

Primjeri potpore u akademskom okruženju uključuju potporu pri dolasku na fakultet, kretanju po prostoru fakulteta, pisanju bilježaka s predavanja, rješavanju administrativnih procedura, praćenju nastave (npr. verbalno opisivanje vizualnih sadržaja), potporu u različitim socijalnim situacijama poput posredovanja u komunikaciji, provjeru pisanih zadaća, prisutnost u stresnim situacijama, informiranje i usmjeravanje, osobnu potporu prema potrebi i dogovoru i sl.

Uvjeti za upis po modelima:

A. Uvjet za upis je poznavanje studenta s invaliditetom* kojem je potrebna vršnjačka potpora te koji pristaje da mu student koji upisuje kolegij bude student asistent („par“). Isto tako, potrebno je da „par“ bude s iste sastavnice Sveučilišta.

B. Uvjet za upis je poznavanje studenta s invaliditetom* kojem je potrebna vršnjačka potpora te koji pristaje da mu student koji upisuje kolegij bude student asistent („par“). Isto tako, potrebno je da „par“ bude s iste sastavnice i da je student asistent prethodno završio model A ili C.

C. Nema posebnog uvjeta za upis osim da je student Sveučilišta u Zagrebu.

Trajanje kolegija je jedan semestar (zimski/ljetni) te student koji ispuni sve obveze realizira 5 ECTS bodova.

Cilj je osposobiti studente za pružanje kvalitetne vršnjačke potpore studentima s invaliditetom u akademskom okruženju. Educirani i senzibilizirani studenti asistenti, pružajući osnove vršnjačke potpore, mogu kreirati takve uvjete za studente s invaliditetom kojima će se prevladati niz prepreka koje organizacijski i objektivno postoje u visokom obrazovanju.

*za potrebe ovog kolegija studenti/ice s invaliditetom su studenti/ice s(a): motoričkim poremećajima, kroničnim bolestima, oštećenjima vida, oštećenjima sluha, disleksijom, disgrafijom,  diskalkulijom, ADHD-om, Aspergerovim sindromom te psihičkim bolestima i poremećajima, kojima je potrebna vršnjačka potpora i pristaju da im student „par“ pruža potporu.

Više o kolegiju


Pomoćna tehnologija

Sveučilište u Zagrebu je osiguralo pomoćnu tehnologiju za potporu u studiranju studentima s oštećenjima vida i studentima sa specifičnim teškoćama u učenju. U okviru projekata nabavljena su sljedeća pomoćna pomagala: brajična bilježnica, brajični printer, elektronička povećala, džepni ručni skeneri, govorni kalkulatori, čitači ekrana, govorne jedinice i laptopi. Temeljem iskazanih potreba studenata, pomoćna pomagala dana su na korištenje Filozofskom fakultetu, Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu i Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.

Asistencija u studentskom domu

Sveučilište u Zagrebu osigurava 24-satnu asistenciju studentima s težim oblicima motoričkih poremećaja smještenima u Studentskom domu „Stjepan Radić“. U okviru usluge studentima se pruža potpora u obavljanju higijenskih potreba, kretanju, hranjenju, pripremi hrane i pića, dodavanju stvari u sobi, odnošenju rublja na pranje, obavljanju administrativnih poslova i sl. u krugu studentskog doma.
Za korištenje ove usluge potrebno se obratiti Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu putem e-maila (uredssi@unizg.hr).

ZET prilagođeni prijevoz

Studenti koji se kreću uz pomoć kolica i imaju prebivalište u Gradu Zagrebu mogu podnijeti zahtjev za korištenjem usluge besplatnog ZET prijevoza prilagođenim kombi vozilom koju provodi Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba.
Zahtjev se podnosi Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu putem e-maila (uredssi@unizg.hr) ispunjavanjem Obrasca o podacima studenta.
Student koji prvi puta koristi ovu uslugu treba priložiti i dokaz o invaliditetu (Rješenje/Nalaz i mišljenje) i dokaz o korištenju kolica.
Podatke o studentu i dokumentaciju Ured prosljeđuje Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba.

 

Ostala prava

Subvencioniranje troškova studija

Pravo na punu subvenciju ostvaruju redoviti studenti akreditiranih preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih, diplomskih sveučilišnih, kratkih stručnih, preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj:
1. koji u akademskoj godini 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. ili 2021./2022. prvi put upisuju prvu godinu studija
2. koji su na početku akademske godine 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022. u prethodnoj akademskoj godini stekli najmanje 55 ECTS bodova na studijskom programu, odnosno najmanje 30 ECTS bodova u slučaju studenta s utvrđenim invaliditetom od 60% i više.

Studenti s utvrđenim invaliditetom od 60% i više imaju pravo na punu subvenciju participacije u troškovima studija i prilikom drugog upisa prve godine novog studija iste razine unatoč tome što su prethodno studirali, a ispisali su se bez završetka studija.

(izvor: Odluka Vlade RH o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022.)

Pravo na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza

Pravo na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza ostvaruju redoviti studenti s invaliditetom od najmanje 60% tjelesnog oštećenja.
Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Uvjeti za ostvarivanje i trajanje prava, način podnošenja zahtjeva i potrebna dokumentacija propisani su Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za pokriće dijela troškova prijevoza za studente s invaliditetom (NN 114/2023).


Smještaj u studentskom domu

Studenti s invaliditetom od 1. do 5. kategorije invalidnosti (iznad 50% tjelesnog oštećenja), uključujući i studente s invaliditetom na poslijediplomskome sveučilišnom studiju, ostvaruju pravo na izravan smještaj u studentski dom. Studenti od 6. do 10. kategorije invalidnosti ostvaruju dodatne bodove.
Status student dokazuje rješenjem o postotku tjelesnog oštećenja nadležne ustanove.

Uvjeti i način ostvarivanja prava propisani su Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje (NN, broj 68/23) koji donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Stipendije

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljuje tri vrste državnih stipendija za redovite studente visokih učilišta u Republici Hrvatskoj: državne stipendije studentima u STEM područjima znanosti, državne stipendije studentima na temelju socio-ekonomskoga statusa i državne stipendije za posebne skupine studenata. Kategorija 2. državnih stipendija za posebne skupine studenata namijenjena je studentima s invaliditetom. Za ostale vrste državnih stipendija, studenti s invaliditetom ostvaruju dodatne bodove u postupku rangiranja pri ostvarivanju prava na državnu stipendiju. Javne natječaje za prijavu na državne stipendije i postupak dodjele objavljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja u listopadu za tekuću akademsku godinu. Uvjeti za ostvarivanje prava studenata na državne stipendije propisani su pravilnicima. Predmetni javni natječaji i pravilnici objavljuju se na mrežnoj stranici Ministarstva.

Sveučilište u Zagrebu svake akademske godine raspisuje natječaj za stipendiranje studenata te u okviru prijave na natječaj studenti s invaliditetom mogu ostvariti dodatne bodove. Uvjeti za dodjelu stipendije, način podnošenja prijava i potrebna dokumentacija definirani su tekstom natječaja na web-stranici Sveučilišta.

U okviru programa međunarodne razmjene studenata, studenti s invaliditetom imaju pravo na povećani iznos stipendija zbog objektivno većih troškova sukladno njihovim specifičnim potrebama (www.mobilnost.hr).   

Grad Zagreb raspisuje posebne natječaje za dodjelu stipendija studentima s invaliditetom i studentima s invaliditetom poslijediplomskih studija. Predmetni natječaji objavljuju se na mrežnoj stranici Grada.


Erasmus+

Sudjelovanje studenata s manje mogućnosti u programima mobilnosti

InclusiveMobility.eu je europska platforma o inkluziji i uslugama podrške koju nude institucije visokog obrazovanja, nacionalne agencije i ministarstva obrazovanja međunarodnim studentima.

Portal ima za cilj pružiti studentima s invaliditetom sve informacije koje su im potrebne za studiranje u inozemstvu. Institucije visokog obrazovanja, nacionalne agencije i ministarstva obrazovanja kreiraju vlastite račune i objavljuju relevantne informacije koje studentima s invaliditetom omogućavaju pristup informacijama potrebnima za studiranje u inozemstvu.

Više pročitajte na: Welcome to Inclusive Mobility | Inclusive Mobility)

 

Salto centar za inkluziju

Misija resursnog centra SALTO je podržati i promicati uključenost i raznolikost u Erasmus+, programu Europske unije koji pruža mogućnosti za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport.

Više pročitajte na: About - SALTO Inclusion EducationTop