Oblici potpore

Oblici potpore studentima s invaliditetom na Sveučilištu u Zagrebu

Prednost pri upisu na studij

Pravo prednosti upisa na studij u redovitom i izvanrednom statusu izvan odobrene upisne kvote, ako nisu rangirani unutar odobrene kvote, pod uvjetom da prijeđu razredbeni prag i zadovolje na eventualnoj dodatnoj provjeri posebnih znanja, vještina i sposobnosti, imaju sljedeći kandidati s invaliditetom:

  • kandidati sa 60% i više tjelesnog oštećenja (prema Rješenju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
  • kandidati s 2. do 4. stupnjem težine invaliditeta sukladno „Listi težine i vrste invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti“, s invaliditetom čija se oštećenja nalaze na „Listi oštećenja organizma – Listi I“ (prema Nalazu i mišljenju Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom).

Sastavnice Sveučilišta u Zagrebu mogu propisati i dodatne specifične kriterije procjene posebnih znanja, vještina i sposobnosti potrebnih za uspješno studiranje kandidata.

Ako visoko učilište ne odredi drukčije, pod prijeđenim razredbenim pragom smatrat će se položeni svi ispiti koje su visoka učilišta utvrdila kao obvezne za upis.

Potvrde o invaliditetu kandidati su dužni dostaviti poštom Središnjemu prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje u propisanom roku.

Sve sastavnice Sveučilišta u Zagrebu koje organiziraju dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti za pojedine studijske programe osigurat će individualizirano prilagođen način provjera za sve pristupnike s invaliditetom kod kojih postoji takva potreba (uključujući pristupnike s oštećenjem vida, sluha, motoričkim poremećajima, kroničnim bolestima, ADHD-om, autizmom, psihičkim bolestima i poremećajima i specifičnim poremećajem učenja - disleksija, disgrafija, diskalkulija). Pristupnici su dužni sastavnici dostaviti odgovarajuću potvrdu prilikom prijave za dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti (Rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Odluku Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja o odobravanju polaganja ispita državne mature uz prilagodbu ispitne tehnologije, rješenje o individualiziranom pristupu tijekom srednjoškolskog obrazovanja, potvrdu nadležnog liječnika školske medicine).

Sve informacije o uvjetima upisa možete pronaći u natječajima za upis (vidjeti Opći i Posebni dio natječaja).

Tekst Natječaja za upis studenata u I. godinu sveučilišnih prijediplomskih, integriranih te stručnih prijediplomskih studija u ak. god. 2024./2025.

Tekst Natječaja za upis studenata u I. godinu diplomskih studija u ak. god. 2024./2025.


Prilagodba nastavnog procesa i načina polaganja ispita

Studenti s invaliditetom (uključujući studente s oštećenjima vida, sluha, motoričkim poremećajima, kroničnim bolestima, ADHD-om, autizmom, psihičkim bolestima i poremećajima te specifičnim poremećajem učenja - disleksija, disgrafija, diskalkulija), kod kojih postoji takva potreba, imaju pravo na individualizirano prilagođen način praćenja nastave i polaganja ispita.

Zahtjev se podnosi Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu. Način postupanja Ureda u slučaju zaprimanja zahtjeva reguliran je Postupnikom donošenja preporuke za prilagodbu nastavnoga procesa i polaganja ispita.

Zahtjev
Postupnik
Kontakti nadležnih liječnika


Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom

Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom⃰  je sveučilišni kolegij dostupan za upis svim studentima koji su upisani na bilo koju sastavnicu (fakultet/akademiju) Sveučilišta na prijediplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini studija.

Kolegij se provodi kroz 3 modela (A, B, C):

A. Pripremna radionica (15P+30V) i pružanje vršnjačke potpore (75V+grupne konzultacije 15V): 5 ECTS bodova (2 ECTS boda pripremna radionica - edukacija + 3 ECTS boda realizacija vršnjačke potpore tijekom jednog semestra). Ostvarivanje ECTS bodova potvrđuje se s „položio/la“. Rad studenata se ne ocjenjuje.

B. Pružanje vršnjačke potpore (75V+15 sati grupne konzultacije): 3 ECTS boda - realizacija vršnjačke potpore tijekom jednog semestra; preduvjet: prethodno završen model A ili C; ostvarivanje ECTS bodova potvrđuje se s „položio/la“. Rad studenata se ne ocjenjuje.

C. Pripremna radionica (15P+30V): 2 ECTS boda - pripremna radionica/edukacija. Dosegnute kompetencije studenata prate se kroz aktivnost sudjelovanja na pripremnoj radionici i kroz usmeni ispit, te se ocjenjuju ocjenom.

*za potrebe ovog kolegija studenti/ice s invaliditetom su studenti/ice s(a): motoričkim poremećajima, kroničnim bolestima, oštećenjima vida, oštećenjima sluha, disleksijom, disgrafijom,  diskalkulijom, ADHD-om, Aspergerovim sindromom te psihičkim bolestima i poremećajima, kojima je potrebna vršnjačka potpora i pristaju da im student „par“ pruža potporu.

Primjeri potpore u akademskom okruženju uključuju potporu pri dolasku na fakultet, kretanju po prostoru fakulteta, pisanju bilježaka s predavanja, rješavanju administrativnih procedura, praćenju nastave (npr. verbalno opisivanje vizualnih sadržaja), potporu u različitim socijalnim situacijama poput posredovanja u komunikaciji, provjeru pisanih zadaća, prisutnost u stresnim situacijama, informiranje i usmjeravanje, osobnu potporu prema potrebi i dogovoru i sl.

Više o kolegiju


Pomoćna tehnologija

Sveučilište u Zagrebu je osiguralo pomoćnu tehnologiju za potporu u studiranju studentima s oštećenjima vida i studentima sa specifičnim teškoćama u učenju. U okviru projekata nabavljena su sljedeća pomoćna pomagala: brajična bilježnica, brajični printer, elektronička povećala, džepni ručni skeneri, govorni kalkulatori, čitači ekrana, govorne jedinice i laptopi. Temeljem iskazanih potreba studenata, pomoćna pomagala dana su na korištenje Filozofskom fakultetu, Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu i Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Asistencija u studentskom domu

Sveučilište u Zagrebu osigurava 24-satnu asistenciju studentima s težim oblicima motoričkih poremećaja smještenima u Studentskom domu „Stjepan Radić“. U okviru usluge studentima se pruža potpora u obavljanju higijenskih potreba, kretanju, hranjenju, pripremi hrane i pića, dodavanju stvari u sobi, odnošenju rublja na pranje, obavljanju administrativnih poslova i sl. u krugu studentskog doma.
Za korištenje ove usluge potrebno se obratiti Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu na uredssi@unizg.hr.

ZET prilagođeni prijevoz

Studenti koji se kreću uz pomoć kolica i imaju prebivalište u Gradu Zagrebu mogu podnijeti zahtjev za korištenjem usluge besplatnog ZET prijevoza prilagođenim kombi vozilom koju provodi Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba.
Zahtjev se podnosi Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu putem e-maila (uredssi@unizg.hr) ispunjavanjem Obrasca o podacima studenta.
Student koji prvi puta koristi ovu uslugu treba priložiti i dokaz o invaliditetu (Rješenje/Nalaz i mišljenje) i dokaz o korištenju kolica.
Podatke o studentu i dokumentaciju Ured prosljeđuje Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba.

 

Ostala prava

Subvencioniranje troškova studija

Pravo na punu subvenciju participacije u troškovima studija redovitih studenata za ak. god. 2024./2025. definirano je u članku 5. stavku 3. Uredbe o programskom financiranju javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj (NN 78/2023).

Pravo na novčanu potporu za pokriće dijela troškova prijevoza

Pravo na novčanu potporu za pokriće dijela troškova prijevoza ostvaruju redoviti studenti s invaliditetom s najmanje 60% utvrđenog oštećenja organizma ili najmanje III. stupnja oštećenja funkcionalnih sposobnosti, sukladno propisu kojim je propisana metodologija vještačenja i koji su upisani u Registar osoba s invaliditetom.
Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Uvjeti za ostvarivanje i trajanje prava, način podnošenja zahtjeva i potrebna dokumentacija propisani su Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za pokriće dijela troškova prijevoza za studente s invaliditetom (NN 114/2023).


Smještaj u studentskom domu

Studenti s invaliditetom 1. grupe (s najmanje 60% utvrđenog oštećenja organizma ili najmanje III. stupnja oštećenja funkcionalnih sposobnosti), uključujući studente s invaliditetom 1. grupe upisane na doktorski studij, ostvaruju izravno pravo na subvencionirano stanovanje. Studenti s invaliditetom 2. grupe (do 50% utvrđenog oštećenja organizma ili do II. stupnja oštećenja funkcionalnih sposobnosti) ostvaruju dodatne bodove.

Uvjeti i način ostvarivanja prava propisani su Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje (NN, broj 68/23) koji donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Temeljem navedenoga Pravilnika, studentski centri svake akademske godine (u lipnju/srpnju) raspisuju natječaje za smještaj.

Korisne informacije o smještajnim kapacitetima (prilagođenim studentskim domovima) možete pronaći na mrežnim stranicama Studentskog centra u Zagrebu i Studentskog centra u Varaždinu.

Stipendije

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljuje dvije vrste državnih stipendija za redovite studente visokih učilišta u Republici Hrvatskoj: Državne stipendije za studente u STEM područjima znanosti i Državne stipendije za studente nižeg socio-ekonomskog statusa. Kategorija "P" natječaja za dodjelu državnih stipendija za studente nižeg socio-ekonomskog statusa namijenjena je studentima s invaliditetom koji su upisani na doktorske studije na poslijediplomskoj razini. Za ostale vrste državnih stipendija, studenti s invaliditetom ostvaruju dodatne bodove u postupku rangiranja pri ostvarivanju prava na državnu stipendiju. Javne natječaje za prijavu na državne stipendije i postupak dodjele objavljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja u listopadu za tekuću akademsku godinu. Uvjeti za ostvarivanje prava studenata na državne stipendije propisani su pravilnicima. Predmetni javni natječaji i pravilnici objavljuju se na mrežnoj stranici Ministarstva.

Sveučilište u Zagrebu svake akademske godine raspisuje natječaj za stipendiranje studenata te u okviru prijave na natječaj studenti s invaliditetom mogu ostvariti dodatne bodove. Uvjeti za dodjelu stipendije, način podnošenja prijava i potrebna dokumentacija definiraju se tekstom natječaja koji se objavljuje na mrežnoj stranici Sveučilišta.

Grad Zagreb raspisuje posebne natječaje za dodjelu stipendija studentima s invaliditetom i studentima s invaliditetom poslijediplomskih studija. Predmetni natječaji objavljuju se na mrežnoj stranici Grada.

U okviru programa međunarodne razmjene studenata, studenti s invaliditetom imaju pravo na dodatnu financijsku potporu zbog objektivno većih troškova sukladno njihovim specifičnim potrebama. Više o međunarodnoj mobilnosti studenata možete pronaći na mrežnoj stranici Sveučilišta.   


Erasmus+

Sudjelovanje studenata s manje mogućnosti u programima mobilnosti

InclusiveMobility.eu je europska platforma o inkluziji i uslugama podrške koju nude institucije visokog obrazovanja, nacionalne agencije i ministarstva obrazovanja međunarodnim studentima.

Portal ima za cilj pružiti studentima s invaliditetom sve informacije koje su im potrebne za studiranje u inozemstvu. Institucije visokog obrazovanja, nacionalne agencije i ministarstva obrazovanja kreiraju vlastite račune i objavljuju relevantne informacije koje studentima s invaliditetom omogućavaju pristup informacijama potrebnima za studiranje u inozemstvu.

Više pročitajte na: Welcome to Inclusive Mobility | Inclusive Mobility)

 

Salto centar za inkluziju

Misija resursnog centra SALTO je podržati i promicati uključenost i raznolikost u Erasmus+, programu Europske unije koji pruža mogućnosti za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport.

Više pročitajte na: About - SALTO Inclusion EducationTop