Bilateralna razmjena

Bilateralna razmjena temeljem međusveučilšnih sporazuma

OPĆI UVJETI

Bilateralna razmjena temeljem međusveučilšnih sporazuma temelji se na bilateralnim ugovorima koje Sveučilište u Zagrebu sklapa sa stranim sveučilištima radi provedbe svojih međunarodnih aktivnosti. Razmjena studenata samo je jedna od aktivnosti koje sporazumi predviđaju. Takva vrsta sporazuma u pravilu se sklapa za čitavo Sveučilište.

Trajanje razmjene: minimalno 3 mjeseca, a maksimalno 12 mjeseci. Trajanje razmjene određuje se prema pozivnom pismu prihvatnog sveučilišta.

Studenti za vrijeme trajanja razmjene ostaju upisani na svoj matični fakultet/akademiju. Studenti koji se nalaze u kategoriji onih koji imaju obavezu participacije u troškovima studija, za vrijeme trajanja razmjene dužni su nastaviti plaćati participaciju.

Studenti u razmjeni oslobođeni su plaćanja školarine na inozemnom sveučilištu.

NA KOJA SE SVEUČILIŠTA MOŽE OTIĆI

PRIZNAVANJE KOLEGIJA

Svaki student prije odlaska na razmjenu treba sklopiti Ugovor o učenju (Learning Agreement), kojeg potpisuju student, matični fakultet/akademija i ustanova u inozemstvu.

Matični fakultet/akademija dužna je priznati uspjeh za uspješno završenu aktivnost tijekom razdoblja studentske razmjene, sukladno dokumentu Learning Agreement. Priznavanje se vrši na razini fakulteta/akademije.

Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti

FINANCIJSKA POTPORA

Studentima se za razmjenu temeljem međusveučilšnih sporazuma može odobriti potpora iz sredstava Sveučilišta u Zagrebu ili iz sredstava prihvatnog sveučilišta.

Studentima koji na razmjenu odlaze izvan europskog kontinenta u pravilu se pokrivaju putni troškovi do maksimalnog iznosa od 5.000 kuna.

POSTUPAK PRIJAVE

Kandidati za studentsku razmjenu prijavljuju na natječaje koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu. Natječaj se raspisuju tijekom cijele akademske godine, u pravilu barem jedan semestar prije samog početka razmjene.

Prije prijave na natječaj svi studenti zainteresirani za razmjenu dužni su proučiti i u dogovoru sa ECTS koordinatorom na fakultetu/akademiji usporediti studijske programe matičnog i inozemnog sveučilišta, te savjetovati se o kolegijima koje bi mogli slušati i polagati u inozemstvu. Potrebno je obratiti pažnju, te se informirati na kojem se jeziku izvodi nastava na stranom sveučilištu.

ODABIR KANDIDATA

Odabir kandidata vrši Odbor za međunarodu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, a osnovni kriteriji za odabir studenata su: pismo motivacije, akademski uspjeh, poznavanje engleskog, odnosno stranog jezika na kojem se održava nastava na stranom sveučilištu.

UPUTE I OBRASCI ZA STUDENTE

Kontakt

Primanje studenata: pon, sri, pet: 9:30 - 11:00
ut, čet: 13:30 - 15:00
Lokacija: Zvonimirova 8, soba 4
E-mail: bilateral_exchange@unizg.hr
Fax: +385 1 46 98 132


Top