Erasmus+

Erasmus+ studijski boravak (SMS)

OPĆI UVJETI

Trajanje razmjene:

  • mobilnosti na projektna sredstva Erasmus+ programa 2021 - 2027: minimalno 2 mjeseca, a maksimalno 12 mjeseci.

Studenti za vrijeme trajanja međunarodne razmjene ostaju upisani na svoj matični fakultet/akademiju. Studenti koji se nalaze u kategoriji onih koji imaju obavezu participacije u troškovima studija, za vrijeme trajanja razmjene dužni su nastaviti plaćati participaciju.

Erasmus+ studentima se omogućuje mobilnost u ukupnom trajanju od 12 mjeseci za svaku razinu studija (preddiplomski, diplomski, poslijediplomski). Mobilnost je tijekom studija  moguće ostvariti više puta - važno je poštivati uvjet od najviše 12 mjeseci po svakoj razini studija - u zbroj mjeseci ulazi i mobilnost studijskog boravka (SMS) i stručne prakse (SMP) npr. na istoj razini studija 6 mj. SMS + 6 mj. SMP =12 mjeseci. Studenti integriranih preddiplomskih i diplomskih studija mogu ostvariti mobilnost u ukupnom trajanju do 24 mjeseca za tu razinu studija. Od projektne godine 2021. mobilnost u okviru Erasmus+ programa i u okviru programa Erasmus Mundus računa se u zbroj 12 mjeseci po razini studija. Ako je student već dosegao granicu za jednu razinu studija, moći će se prijaviti za novu mobilnost studijskog boravka ili stručne prakse na drugoj razini studija. Ograničenje ukupnog trajanja mobilnosti se primjenjuje i na studente koji ostvaruju mobilnost u statusu zero-grant studenta.

Erasmus+ studenti oslobođeni su plaćanja školarine na inozemnom visokom učilištu.

NA KOJA SE SVEUČILIŠTA MOŽE OTIĆI

Razmjena studenata u svrhu studijskog boravka ostvaruje se isključivo na temelju međuinstitucijskih sporazuma koji se sklapaju između fakulteta/akademija i inozemnih ustanova.

Studenti svoj studijski boravak mogu ostvariti isključivo na onim inozemnim visokim učilištima s kojima njihov matični fakultet ili akademija ima potpisan sporazum i to isključivo za dogovoreno područje i razinu studija. Odlazak na mjesto koje je dogovorio drugi fakultet ili akademija nije moguć.

Popis inozemnih sveučilišta s kojima su fakulteti/akademije sklopile sporazume objavljuje se uz natječaj.

PRIZNAVANJE KOLEGIJA

Svaki student prije odlaska na studijski boravak treba sklopiti Ugovor o učenju (Learning Agreement), kojeg potpisuju student, matični fakultet/akademija i ustanova u inozemstvu.

Matični fakultet/akademija dužna je priznati uspjeh za uspješno završenu aktivnost tijekom razdoblja studentske razmjene, sukladno dokumentu Learning Agreement. Priznavanje se vrši na razini fakulteta/akademije.

Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti - nova verzija Pravilnika stupila je na snagu 20. travnja 2017.

FINANCIJSKA POTPORA

Studenti za studijski boravak u okviru Erasmus programa mogu dobiti financijsku potporu. Financijska potpora koju student može primiti iz Erasmus+ sredstava je dodatak za troškove studiranja koje bi student imao i na matičnom sveučilištu, te stoga pokriva samo dio troškova života.

Mjesečna financijska potpora iz Erasmus+ sredstava u projektnoj godini 2021. - nadalje, za programske zemlje raspodijeljena je u tri nove kategorije, ovisno o zemlji u koju student odlazi:

  1. za studente koji odlaze u Dansku, Finsku, Irsku, Island, Lihtenštajn, Luksemburg, Norvešku ili Švedsku mjesečni iznos potpore iznosit će 550 €,
  2. za studente koji odlaze u Austriju, Belgiju, Cipar, Francusku, Italiju, Grčku, Maltu, Nizozemsku, Njemačku, Portugal ili Španjolsku mjesečni iznos potpore iznosit će 550 €,
  3. za studente koji odlaze u Bugarsku, Češku, Estoniju, Latviju, Litvu, Mađarsku, Sjevernu Makedoniju, Poljsku, Rumunjsku, Sloveniju, Slovačku, Srbiju ili Tursku mjesečni iznos potpore iznosit će 500 €.

Financijska sredstva za provedbu programa Erasmus+ osigurava nacionalna Agencija za mobilnost i programe Europske unije, odnosno Europska komisija.

U slučaju da studenti za putovanje koriste zeleni način putovanja ("green travel"), mogu primiti jednokratni doprinos u iznosu od 50 €, a za kratkoročne mobilnosti u sklopu kombiniranih intenzivnih programa studenti s manje mogućnosti primaju financijsku potporu za put prema tablici za izračun udaljenosti ("distance band"). Više detalja dostupno je pojedinim natječajima.

Zeleni Erasmus: Preporuke sudionicima kako ostvariti zeleniju mobilnost u okviru programa Erasmus+, tj. korisne informacije o tome kako postupiti prije, tijekom i nakon mobilnosti kako bi ona bila što zelenija pročitajte ovdje.

Studenti ne mogu dobiti financijsku potporu u okviru programa Erasmus+ ako će njihov boravak u inozemstvu biti paralelno financiran iz nekog od programa financiranja Europske zajednice.

Studenti se mogu odlučiti otići na Erasmus+ razmjenu o svom trošku odnosno bez financijske potpore (tzv. zero-grant). Zero-grant studenti imaju sva ista prava i obveze kao i oni studenti kojima je odobrena financijska potpora.

2018. godina, napomena: Erasmus+ financijska potpora je neoporeziva za studenta kao krajnjeg korisnika, ali uplatu koju student prima preko svog OIB broja na žiro-račun tretira se kao primitak/prihod studenta (bez obzira je li oporeziv ili ne) – ova napomena je informativne naravi i nije službeno tumačenje poreznih propisa.
Za vezana financijska pitanja koja se odnose na osobni odbitak (poreznu olakšicu) za uzdržavanje članova uže obitelji i djece, student ili roditelj može samostalno konzultirati Pravilnik o porezu na dohodak dostupan na web stranicama Porezne uprave. Primjerice, studenti koji zarade više od XY tisuća kuna godišnje ili im godišnji iznos stipendije premašuje taj iznos prestaju biti olakšica svojim roditeljima (visina iznosa ovisi o državnim propisima - student mora provjeriti visinu iznosa za relevantnu godinu). Pitanja ili nejasnoće vezane uz tumačenje poreznih propisa na snazi mogu se postaviti isključivo Ministarstvu financija RH - Poreznoj upravi, kao jedinom tijelu ovlaštenom za davanje službenog tumačenja po pitanju poreza i oporezivanja.

2019. godina: od 01.01.2019. stupio je na snagu novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, prema kojem stipendija ne utječe na poreznu olakšicu roditelja. Detaljne informacije pročitati na stranicama Porezne uprave. Nove odredbe vrijede samo za stipendije isplaćene nakon od 01.01.2019. godine.

JEZIČNA PRIPREMA

Mrežna jezična potpora (Online Linguistic Support - OLS) osmišljena je kao pomoć sudionicima programa Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti kako bi unaprijedili poznavanje jezika na kojem će raditi, studirati ili volontirati u inozemstvu te tako stekli što bolje iskustvo. Budući da je nedostatak jezičnih vještina jedna od glavnih prepreka za sudjelovanje u mobilnosti u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih, OLS nudi fleksibilan i jednostavan pristup jezičnoj potpori. Test je online i polaže se preko online platforme Erasmus+ Online Linguistic Support (OLS). Moguća je jezična procjena i jezični tečaj. Više informacija i upute za studente dostupne su na ovoj poveznici.

Nova aplikacija Erasmus+ App mobilna je aplikacija za sudionike programa Erasmus+ koja će cijelo iskustvo mobilnosti mladima staviti na dohvat ruke. Cilj projekta je mobilnost učiniti jednostavnom, dostupnom i na dohvat ruke svakom korisniku, istovremeno promičući inovacije i digitalizaciju na duge staze.

STUDENTI S POSEBNIM POTREBAMA (s invaliditetom ili drugim specifičnim potrebama) 

Erasmus+ posvećuje posebnu pažnju usmjeravanju, prihvaćanju, fizičkoj pristupačnosti, pedagoškoj i tehničkoj podršci te posebno financiranju dodatnih troškova studenata čije su fizičke, mentalne ili zdravstvene okolnosti takve da njihovo sudjelovanje u programu ne bi bilo moguće bez dodatne financijske potpore. Studenti s posebnim potrebama imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije mobilnosti.

Kako biste se prijavili za Erasmus+ dodatnu financijsku potporu za posebne potrebe, u pripremnoj fazi vaše Erasmus+ mobilnosti trebate navesti vaše potrebe i predvidjeti dodatne troškove povezane s vašim specifičnim fizičkim, mentalnim ili zdravstvenim okolnostima. Ovisno o individualnim potrebama, stavke koje su formalno prihvatljive za dodatnu financijsku potporu tijekom Erasmus+ mobilnosti uključuju, između ostalog npr. prilagođeni smještaj (razlika troškova u odnosu na regularan smještaj), pomoć pri putovanju, medicinsku skrb, dodatnu opremu, prilagođeni nastavni materijal, osobu u pratnji itd. Korisno za pročitati: informacije o pristupačnosti visokih učilišta i njihovih usluga studentima s posebnim potrebama na Inclusive Mobility.

STUDENTI S MANJE MOGUĆNOSTI

Studentima s manje mogućnosti smatraju se:

  • studenti nižeg socioekonomskog statusa - studenti čiji prosječni mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva ne prelaze određeni postotak proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom
  • studenti koji imaju status izbjeglice, tražitelja azila ili migranta
  • druge podzastupljene ili ranjive skupine studenata sukladno Nacionalnom planu za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2019. - 2021. (kategorije su navedene u svakom natječaju).

Od natječajne godine 2021. studenti s manje mogućnosti odabrani za studijski boravak imaju pravo na dodatnu financijsku potporu u iznosu od 250 € mjesečno ispune li kriterije za formalnu prihvatljivost.

POSTUPAK PRIJAVE

Studenti se za razmjenu prijavljuju na natječaj koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu. Natječaj se u pravilu raspisuje jednom godišnje u siječnju/veljači za sljedeću akademsku godinu.

Prije prijave na natječaj, svi studenti zainteresirani za razmjenu, dužni su proučiti i u dogovoru s ECTS koordinatorom na fakultetu/akademiji usporediti studijske programe matičnog i inozemnog sveučilišta te se savjetovati o kolegijima koje bi mogli slušati i polagati u inozemstvu. Potrebno je obratiti pažnju te se informirati na kojem se jeziku izvodi nastava na stranom sveučilištu.

Natječaji za studentsku razmjenu

ODABIR KANDIDATA

Postupak odabira kandidata vrše povjerenstva na fakultetskoj razini, a osnovni kriteriji za odabir studenata su: pismo motivacije, akademski uspjeh, poznavanje engleskog odnosno stranog jezika na kojem se održava nastava na stranom sveučilištu.

 Top