Nastavnik

Nastavnik u visokom obrazovanju

Posao sveučilišnog nastavnika specifičan je u odnosu na predavače i nastavnike na razinama obrazovanja utoliko što je samostalan u kreiranju sadržaja poučavanja, te i sam sudjeluje svojim istraživačkim radom u proizvodnji spoznaja o kojima poučava. U terminima Maslowljeve teorije potreba to mu pruža širok prostor za  samoaktualizaciju, ali s druge strane i visok stupanj odgovornosti za kvalitetu poučavanja i ishode učenja. Profesionalni razvoj sveučilišnog nastavnika uključuje paralelno stjecanje i razvijanje nastavničkih vještina, praćenje razvoja znanstvenog područja i istraživački angažman.

Pitanje uspješnog nastavnika dugo je predmet istraživanja na razini školskih učitelja i nastavnika no danas se zbog važnosti i složenosti sustava visokog obrazovanja sve veći broj istraživača bavi pitanjima vezanim uz pedagoški rad u visokom obrazovanju. Glavne teme koje se proučavaju u tom kontekstu jesu: osobine uspješnog nastavnika, nastavnička uvjerenja o poučavanju, očekivanja prema studentima te mnogostrukost nastavničke uloge.

Poželjne osobine i kompetencije uspješnog nastavnika

Studenti na pitanje o tome koje nastavničke osobine osobito cijene najčešće  navode sljedećih šest osobina:

 • entuzijazam – nastavnik pokazuje da mu je važno ono što  poučava te u nastavu unosi emocije, živahnost i energiju
 • poznavanje materije – stručnost se ogleda u tome da onaj tko posjeduje mnogo korisnih znanja i spreman ih je prenijeti onima koji uče
 • organiziranost – nastavnik pri izlaganju ima jasno strukturiran materijal, pri govoru ne čini digresije, te povremeno sažima ključne izričaje
 • jasnoću izražavanja – odnosi se na upotrebu jezika koji studenti mogu lako razumjeti, upotrebu primjera i metafora pri objašnjenju apstraktnih i nepoznatih pojmova, te spremnost na davanje dodatnih objašnjenja   
 • empatiju – koja uključuje razumijevanje i uvažavanje studenata, odnosno oni koji je posjeduju razumiju potrebe i očekivanja studenata, pa prema tome prilagođavaju poučavanje i vode računa o njihovu razvoju

Analiza nastavničkog posla pokazala je da sveučilišni nastavnici trebaju razvijati kompetencije u sljedećim područjima:

 • planiranju kurikuluma te izradi silabusa pojedinih kolegija i planiranju izvedbe nastavnih jedinica
 • osiguravanju potrebnih informacija studentima kroz izravnu nastavu ili upućivanjem u različite izvore
 • mentorskom radu i davanju povratnih informacija tijekom nastave
 • predstavljanju modela za profesionalno ponašanje i primjenu etičnosti u struci
 • poticanju aktivnog uključivanja studenata u grupni rad, samostalnom učenju i radu na projektima
 • praćenju i vrednovanju studentskog postignuća i ishoda učenja
 • kritičkoj refleksiji i evaluaciji svog rada te spremnosti za profesionalni rad
 • razvoju nastavnih materijala i nastavnih metoda
 • empatičnosti i socijalnoj osjetljivosti za raznovrsnost među studentima.

Nastavnička uvjerenja

Nastavnička uvjerenja koja najviše djeluju na to kako će nastavnik poučavati jesu uvjerenja o prirodi poučavanja i sposobnosti učenja.

Uvjerenja o prirodi poučavanja najčešće se prepoznaju kao dilema je li uspješno poučavanje posljedica urođenih dispozicija ili  je riječ o vještini koja se može stjecati i unaprjeđivati. Prvo uvjerenje povezano je i sa stavom da je dovoljno biti dobar znanstvenik te da je dobro poznavanje materije dovoljan uvjet za uspješan nastavnički rad. Istraživanja međutim pokazuju da te dvije osobine jesu u pozitivnoj, ali vrlo niskoj korelaciji koja se kreće od 0.1 do 0.2. Drugim riječima dobro poznavanje građe jest nužan preduvjet za kvalitetu nastave, ali ne i dovoljan. Općenito se smatra da neke osobine nastavnika poput otvorenosti, empatije, fleksibilnosti mogu pridonijeti uspješnijoj izvedbi nastave, ali stjecanje složenih nastavničkih vještina može se znatno olakšati posebnom stručnom podrškom. U stjecanju tih vještina ili kako ih neki nazivaju nastavničkih umijeća važnu ulogu ima i razmjena iskustava s kolegama koja je u svijetu uobičajena praksa  u smislu zajedničkog planiranja i analize aktivnosti, kolaborativne nastave ili međusobnog povremenog posjećivanja.

Uvjerenja o prirodi učenja odnose se na to je li sposobnost učenja ili kapacitet za učenje fiksan, unaprijed određen ili je riječ o dispoziciji koja se može unapređivati i razvijati stjecanjem različitih strategija učenja. Ta uvjerenja o učenju određuju i nastavnikovu percepciju o tome kako se informacije procesiraju, tj. kako studenti pristupaju učenju.

Istraživanja u tome području pokazala su da se ta različita nastavnička uvjerenja  mogu sažeti u dva pristupa poučavanju: jedan je pristup usmjeren na akademsku disciplinu i nastavnika, a drugi na studenta i ishode učenja. U tablici 1. prikazane su osobine ta dva pristupa (prema Ramsden, 1992).

Tablica 1. Dva pristupa poučavanju

Pristup  1. Poučavanje kao prijenos informacija – poučavanje usmjereno na prijenos sadržaja Pristup 2. Poučavanje kao poticanje otkrivanja smisla – poučavanje usmjereno na oblikovanje učenikova iskustva
 • Jednosmjerni prijenos znanja  postupkom ulijevanja u glavu
 • Gradivo kao konačno i neupitno: studenti su pasivni primatelji
 • Glavni problem: količina informacija koja se mora prenijeti
 • Student je odgovoran za svoj neuspjeh: studenti su nemotivirani, lijeni, ne znaju učiti
 • Osobine nastavnika: superioran stav prema studentima, dobro poznavanje područja, daje oskudne i nejasne povratne informacije studentima
 • Krajnji proizvod takva pristupa poučavanju jest stručnjak - zanatlija koji posjeduje puno znanja u području, ali rutinski obavlja posao.
 • Poučavanje je usmjereno na promjenu studentova razumijevanja
 • Nastavnik potiče studenta da sam konstruira značenja i smisao
 • Sadržaj  je važan, ali je važniji aktivni stav prema učenju i mogućnost primjene
 • Nastavnik je usmjeren na prepoznavanje i uklanjanje prepreka u postizanju razumijevanja: korektivne primjedbe potpune i jasne
 • Osobine nastavnika su: stručna kompetencija, entuzijazam i empatičnost  
 • Podržavajući stav prema učeniku: učenici su partneri
 • Krajnji proizvod je stručnjak spreman na cjeloživotno učenje, sposoban za rješavanje problema u području i kreativne ideje.

 

Nastavnička očekivanja

Nastavnička očekivanja su pretpostavke o studenskim mogućnostima i postignućima. Većina istraživanja u ovom području provedena su u školskom okruženju, ali autori drže da se rezultati mogu generalizirati i na visokoškolsku razinu. Nastavnik svojim ponašanjem odašilje poruke o tome što očekuje od studenata: načinom formiranja grupa, vrstom zadataka, povratnim informacijama, neverbalnim znakovima odobravanja ili neodobravanja, motivacijskim strategijama, autonomijom koju im dopušta u radu. Uočeno je kako nastavnikova očekivanja  mogu imati nepovoljne posljedice za one studente prema kojima nastavnik ima niska očekivanja. Jedan efekt se naziva učinak samoispunjavajućeg proročanstva ili pigmalionski efekt. Eksperimentalno se pokazalo kako učenici prema kojima nastavnici imaju niska očekivanja tijekom školske godine, na kraju  godine imaju slabija postignuća od učenika istih sposobnosti prema kojima su nastavnici imali visoka očekivanja. Promatranjem nastavničkih ponašanja u razredu utvrđeno je kako nastavnici učenicima prema kojima imaju niska očekivanja daju manje pohvala za točan odgovor, rjeđe ih prozivaju, manje vremena čekaju na njihov odgovor, postavljaju im manje potpitanja, zaobilaze ih kada se sami javljaju. Na taj način se ti učenici pasiviziraju, gube samopouzdanje, povlače u sebe i odustaju od aktivne uključenosti u razredno učenje.

Druga vrsta nepovoljnog efekta jest fiksiranost na početna očekivanja i nespremnost da se ona mijenjaju premda ponašanje učenika i njegova postignuća govore suprotno od nastavnikovih očekivanja. U podlozi nefleksibilnosti očekivanja nalaze se najčešće duboko ukorijenjeni stereotipi i predrasude prema nekim kategorijama ljudi ovisno o njihovu rodu, etničkoj pripadnosti i socijalnom i kulturnom podrijetlu, religiji i izgledu.

Što može poduzeti nastavnik da smanji takve nepovoljne učinke svojih niskih očekivanja prema određenim studentima?

 • osvijestiti vlastite stereotipe i predrasude
 • pratiti i kontrolirati komunikaciju vlastitih očekivanja
 • preispitivati vlastita očekivanja na temelju učeničkog ponašanja
 • ujednačiti uvjete odgovaranja na nastavnička pitanja
 • davati konkretne i specifične povratne informacije o ponašanju i učincima
 • pažljivo slušati odgovor i obrazložiti pohvalu
 • pokazati interes i brigu za studenta.

Pokazivanje visokih očekivanja prema studentima kao skupini važan je činitelj njihove motivacije za učenje. Nastavnik može pokazivati visoka očekivanja u nastavi:

 • proširivanjem ciljeva nastave i aktivnosti tako da posebno u početku nastave svi studenti imaju priliku postići uspjeh
 • postavljanjem izazovnih ciljeva primjerene težine i izražavanjem povjerenja u studentske mogućnosti
 • obraćanjem pažnje na studentske ideje i interese
 • povećanjem mogućnosti aktivnog uključivanja
 • poticajnim pitanjima više razine mišljenja
 • usmjeravanjem na uspjehe i tretiranjem neuspjeha kao mogućnosti za učenje
 • provjeravanjem komunikacije vlastitih očekivanja u otvorenom razgovoru sa studentima i kolegama.

Fleksibilnost nastavničke uloge s obzirom na faze učenja

Tijekom izvedbe nastave studenti mijenjaju svoj odnos prema gradivu postupno  izgrađujući razumijevanje i vještine potrebne za primjenu stečenih znanja. Taj se razvoj od ovisnosti do autonomije u učenju može poticati i nastavničkim ponašanjem koje je primjereno pojedinoj fazi studentskog učenja. Dinamika promjene nastavničke uloge tijekom poučavanja prikazana je u tablici 2.

Tablica 2. Faze razvoja samostalnosti u učenju i uloga nastavnika (1991)

Faza Student Nastavnik Primjer
1. Ovisan Autoritet, trener praćenje s neposrednom povratnom informacijom, vježbanje; informativno predavanje; prevladavanje nedostataka i otpora
2. Zainteresiran Motivator, voditelj inspirativno predavanje i vođena diskusija; postavljanje ciljeva i određivanje strategije učenja
3. Uključen Facilitator olakšavanje diskusije u kojoj nastavnik i student sudjeluju ravnopravno; seminar; grupni projekti
4. Samoreguliran Savjetnik praksa (stažiranje, npr.), individualni rad ili samoregulirana studijska grupa


Višestrukost i složenost zahtjeva može pridonijeti i smanjenju kvalitete izvedbe te stanju psihološkog stresa i sagorijevanja. Događa se da pritisci za znanstvenim napredovanjem i kvalitetom znanstvene proizvodnje naruše kvalitetu znanstvenog rada. Posebice valja naglasiti činjenicu da većina sveučilišnih nastavnika, osim onih s nastavničkih fakulteta, ulazi u nastavu nepripremljena za pedagoški rad i to s vrlo zahtjevnom i heterogenom populacijom studenata koji su ponekad gotovo  njihovi vršnjaci. Uz to valja spomenuti i ubrzani razvoj obrazovne tehnologije čija upotreba postaje dio standardne izvedbe nastave za čiju primjenu većina nastavnika nije dovoljno osposobljena. Upravo stoga na sveučilištima jačaju  stručna središta u kojima sveučilišni nastavnici mogu dobiti podršku u stjecanju nastavničkih vještina, primjeni informacijske tehnologije i savjete u rješavanju konkretnih osobina.

Pripremila Vlasta Vizek Vidović

Izvori:

 1. Bekavac, M., Grozdanić, V. Kletzien, S. B. (2005) Iskustveno učenje, u priručniku: Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi, vol 3. (Suradničko i iskustveno učenje), Zagreb: Forum za slobodu odgoja.
 2. Dweck, C. (2000) Self-theories: Their Role in Motivation, Personality, and Development, Philadelphia: Frances and Taylor.
 3. Vizek-Vidović, V., Rijavec, M., Vlahović-Štetić, V. i Miljković, D. (2003) Psihologija obrazovanja, Zagreb: IEP VERN.

Linkovi:

Preporučena literatura:

 1. Bain, K. (2004) What the best teachers do, Harward  University Press.
 2. Cowan, J. (1998) On becoming an Innovative university teacher, Buckinghma: SRHE i Open University Press.
 3. Knight, P. (2002) Being a teacher in higher education, Buckinghma: SRHE i Open University Press.
 4. Web, G. (1995) Understanding self-development  Buckingham: SRHE i Open University Press.


Top