Učenje i poučavanje u visokom obrazovanju (UPraVO)

Učenje i poučavanje u visokom obrazovanju

Učenje i poučavanje u visokom obrazovanju

E-portal UPraVO namijenjen je visokoškolskim nastavnicima kao on-line podrška  u planiranju kurikuluma i programa kolegija, izboru metoda poučavanja i  utvrđivanju ishoda učenja, kao i praćenju vlastitoga rada.

Na portalu se nalaze i osnovne informacije o pristupima učenju, osobinama studenata te motivacijskim strategijama i komunikacijskim vještinama važnim za uspješno poučavanje i učenje u visokom obrazovanju.

Autori portala posebno zahvaljuju prof. Gaye Manwaring sa Sveučilišta u Dundeeju koja nam je pružila stručnu podršku u njegovu osmišljavanju.

Portal je razvijen u okviru projekta «Ishodi učenja u obrazovanju učitelja i nastavnika» koji je financirala Nacionalna zaklada za znanost.

Urednica Vlasta Vizek VidovićTop