Bolonjski proces

Bolonjski proces - put prema zajedničkom europskom visokoobrazovnom prostoru

Pojam Bolonjski proces podrazumijeva reformu visokog obrazovanja u kojoj danas sudjeluje 46 europskih zemalja. Cilj je tog procesa povećati konkurentnost i kvalitetu europskog visokog obrazovanja u odnosu na ostale razvijene zemlje. To se želi postići stvaranjem jedinstvenog europskog visokoobrazovnog prostora (European Higher Education Area – EHEA). Bolonjski proces počinje donošenjem Bolonjske deklaracije u rujnu 1999. u Bolonji na sastanku ministara 29 europskih zemalja. Tim je povodom objavljena Bolonjska deklaracija koja postavlja temeljne ciljeve Bolonjskoga procesa.

Ciljevi Bolonjske deklaracije jesu:

 1. usvajanje sustava lako prepoznatljivih i usporedivih stupnjeva
 2. usvajanje sustava obrazovanja podijeljenog u dva ciklusa
 3. uvođenje ECTS bodovnoga sustava
 4. promicanje mobilnosti studenata i nastavnika
 5. povećanje kvalitete visokog obrazovanja
 6. promicanje europske dimenzije u visokom obrazovanju.

Nakon usvajanja Bolonjske deklaracije slijede ministarske konferencije u:

 • Pragu 2001.
 • Berlinu 2003.
 • Bergenu 2005.
 • Londonu 2007.
 • Leuvenu 2009.
 • Budimpešti i Beču 2010.
 • Bukureštu 2012.

Na tim se konferencijama gornjim ciljevima dodaju i neki novi:

 • uvođenje koncepta cjeloživotnog obrazovanja u visoko obrazovanje
 • uvođenje trećeg ciklusa poslijediplomskih studija
 • uspostava zajedničkog europskog istraživačkog prostora (European research area-ERA)
 • uvođenje nacionalnih kvalifikacijskih okvira usporedivih s krovnim kvalifikacijskim okvirom EHEA (A Framework for Qualifications in the EHEA)
 • definiranje ishoda učenja za sva tri ciklusa u skladu s Dublinskim deskriptorima
 • osiguranje kvalitete u skladu s europskim standardima kvalitete (Standards and Quidelines for Quality Assurance in the European the higher Education – ESG)
 • priznavanje stranih diploma i drugih visokoobrazovnih kvalifikacija u skladu s Konvencijom Europskog vijeća / UNESCO o međunarodnom priznavanju.

S obzirom na to da reforma europskoga visokog obrazovanja ima snažan utjecaj na druge dijelove svijeta, ministri su usvojili Strategiju o EHEA u globalnom prostoru (Strategy for the EHEA in a global setting, 2007).

Hrvatska je potpisala Bolonjsku deklaraciju na ministarskoj konferenciji 2001., a

2003. donijet je Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju koji počiva na bolonjskim načelima. Godine 2005./2006. studijskih programi usklađeni su s ciljevima Bolonjske deklaracije te je upisana prva generacija studenata u novi sustav visokog obrazovanja.

Implementacija ciljeva Bolonjske deklaracije  završena je službeno 2010. godine no  proces  intenzivnog zajedničkog unapređivanja visokog obrazovanja u Europi nastavlja se  do 2020 pod nazivom Bologna after Bologna. Smjernice razvoja visokog obrazovanja do 2020 izložene su u dokumentu The EU and the Bologna Process shared goals, shared commitments (2012).

Pripremila Vera TurkovićTop