Zakoni

Zakoni

Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)

Visoko obrazovanje

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (pročišćeni tekst)
Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN br. 45/09)
Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN br. 107/07, 118/12)
Zakon o hrvatskom kvalifikacijskom okviru (NN br. 22/13, 41/16)
Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN br. 158/03, 198/03, 138/06, 45/11)
Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN br. 82/15)
Zakon o Studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN br.71/07)
Pravilnik o sadržaju diploma i dopunskih isprava o studiju (NN br.77/08, 149/11)

Propisi vezani uz radni odnos

Zakon o radu (NN br. 93/14)
Zakon o plaćama u javnim službama (NN br. 27/01, 39/09)
Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (pročišćeni tekst)
Kolektivni ugovor (22. 10. 2010.)Top