Strategija internacionalizacije

Strategija internacionalizacije

Uzimajući u obzir promjene koje se u posljednjih deset godina događaju na svjetskoj razini u shvaćanju ciljeva i dosega internacionalizacije i globalizacije (sve kompetitivnije tržište visokog obrazovanja, višestruko povećanje broja mobilnih studenata, nastavnika i istraživača, povećanje broja zajedničkih publikacija međunarodnih istraživačkih timova, povećanje broja zajedničkih studijskih programa i sl.), te kontekst pristupa Republike Hrvatske u Program cjeloživotnog obrazovanja u ak. god. 2011./2012., čime je i Sveučilište u Zagrebu postalo ravnopravni dionik Europskog obrazovnog prostora, Sveučilište priprema Strategiju internacionalizacije za razdoblje 2013.-2019. Strategija će kao ključni dokument odražavati glavne ciljeve, mjere i aktivnosti kao i vremenski okvir u kojem će Sveučilište nastojati ostvariti zadane zadaće na području svog međunarodnog djelovanju.

Pritom se internacionalizacija ne postavlja kao sama sebi cilj, već treba doprinijeti kvaliteti svih segmenata sveučilišne djelatnosti, osobito nastave i istraživanja, te ugledu i poziciji Sveučilišta u svijetu.

Sveučilište polazi od toga da pojedine sastavnice i discipline imaju posebne potrebe i zahtjeve glede internacionalizacije, a uloga je Sveučilišta da postavi sveobuhvatnu strategiju koja će doprinijeti koordiniranom djelovanju pojedinih sastavnica u skladu sa općom strategijom.

Postojeća Strategija predstavlja nastavak nastojanja Sveučilišta u Zagrebu usmjerenih k internacionalizaciji svog djelovanja koji su vidljivi iz strateških dokumenata koji su prethodili:Top