Središnji ured za međunarodnu suradnju

Središnji ured za međunarodnu suradnju

Ured za međunarodnu suradnju središnje je strateško i operativno mjesto za poticanje internacionalizacije i međunarodnog djelovanja Sveučilišta. Ured daje strateške smjernice te predlaže i provodi mjere i aktivnosti koje doprinose akademskoj mobilnosti svih njegovih članova: studenata, nastavnika, istraživača te administrativnog osoblja.

Misija

 • razvoj međunarodnih odnosa s partnerskim ustanovama u svijetu
 • poticanje mobilnosti studenata, nastavnika, istraživača i nenastavnoga osoblja
 • razvoj aktivnosti vezanih uz međunarodne obrazovne projekte
 • suradnja s akademijama i fakultetima Sveučilišta u Zagrebu s ciljem poboljšanja razine i uvjeta odvijanja međunarodnih aktivnosti.

Misija ureda ostvaruje se na sljedećim područjima aktivnosti:

Bilateralni sporazumi

 • savjetodavna, administrativna i organizacijska pomoć pri sklapanju ugovora

Mobilnost

 • organizacija studentske razmjene
 • administrativna i organizacijska pomoć stranim studentima na razmjeni na Sveučilištu u Zagrebu
 • administrativna i organizacijska pomoć domaćim studentima na razmjeni na inozemnim sveučilištima
 • organizacija razmjene profesora i nenastavnoga osoblja
 • organizacijska pomoć pri osiguravanju smještaja za kratkoročne boravke studenata (do mjesec dana) i sveučilišnih nastavnika
 • nadzor nad Evidencijom međunarodne suradnje

Projekti u području visokoga obrazovanja (LLP, Tempus)

 • savjetodavna i administrativna pomoć pri projektima: LLP, Tempus, Jean Monnet, Erasmus Mundus, projektima sveučilišnih mreža

Informiranje

 • informiranje o međunarodnoj suradnji Sveučilišta u Zagrebu
 • izrada informativno-promotivnih materijala na engleskome jeziku o Sveučilištu u Zagrebu

Financije

 • upravljanje proračunom za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu te usklađivanje proračuna sa sastavnicama Sveučilišta

Aktivnosti sveučilišnih mreža i međunarodnih udruga

 • koordinacija sudjelovanja Sveučilišta u Zagrebu u sveučilišnim mrežama i međunarodnim udrugama
 • administrativna podrška

Odbor za međunarodnu suradnju

KontaktTop