Rektorat - natječaji

Klasa: 112-01/24-01/06
Urbroj: 251-25-03-06-1/2-24-1 od 5. II. 2024. (891)
Sveučilište u Zagrebu

NN 18/2024 od 14.2.2024.


Na temelju članka 16. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu raspisuje

NATJEČAJ

za popunu

1. radnog mjesta I. vrste složenosti poslova – stručni savjetnik za međunarodnu mobilnost u Središnjem sveučilišnom uredu za međunarodnu i međuinstitucionalnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, interni naziv: koordinator za međunarodnu mobilnost na projektu Erasmus+mobilnosti KA171 (izvan EU-a), na određeno vrijeme, za trajanja EU projekta Erasmus+mobilnosti KA171 (do srpnja 2026., uz mogućnost produljenja), jedan izvršitelj (m/ž)

2. radnog mjesta I. vrste složenosti poslova – stručni savjetnik za međunarodnu mobilnost u Središnjem sveučilišnom uredu za međunarodnu i međuinstitucionalnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, interni naziv: koordinator za međunarodnu mobilnost na projektu Erasmus+mobilnosti KA131 ( unutar EU-a), na određeno vrijeme, za trajanja EU projekta Erasmus+mobilnosti KA131 (do srpnja 2025., uz mogućnost produljenja), jedan izvršitelj (m/ž).

Uvjeti za radna mjesta pod točkom 1. i 2.

Stručni uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih ili humanističkih znanosti, tehničkih znanosti ili prirodoslovno-matematičkih znanosti.

Posebni uvjeti:

– najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– informatička pismenost (tablični programi ili baze podataka)

– dobro poznavanje engleskog jezika.

Prednost:

– dosadašnje iskustvo rada na projektima (rokovi/izvješća/revizije)

– točnost i detaljnost u administrativnoj obradi financija i podataka

– visoka razina komunikativnosti, samostalnosti i timski rad.

Na sve se zaposlenike primjenjuje probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo to pravo, sukladno posebnom propisu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21) dužni su priložiti dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta. (članak 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Popis dokaza za ostvarivanje prava pri zapošljavanju).

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave za navedena radna mjesta je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Uz potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima natječaja. Navedeni dokazi prilažu se u presliku koji ne treba biti ovjeren.

Prijave s traženom dokumentacijom šalje se poštom na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb ili osobno na adresu Ulica Radoslava Cimermana 88, 10000 Zagreb, s naznakom na koje radno mjesto u natječaju se prijavljuje.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete Povjerenstvo može, prema potrebi, provesti testiranje znanja u Excelovim tablicama, bazama podataka, engleskog jezika te psihologijsko testiranje. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Obavijest o odabiru bit će objavljena na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu te o istoj pristupnici natječaja neće biti pojedinačno obavještavani. Objavom Obavijesti o izboru na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Sveučilišta u Zagrebu smatra se da su svi kandidati natječaja obaviješteni.

Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat nakon isteka roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

_________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/24-01/05
Urbroj: 251-25-03-06-1/3-24-1 od 25. I. 2024.
Sveučilište u Zagrebu

NN 14/2024 od 7.2.2024.

 

Na temelju članka 16. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu objavljuje

NATJEČAJ

 

za popunu radnog mjesta III. vrste složenosti poslova

– tehnički suradnik, interni naziv: tehničar za audiovizualnu opremu, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, jedan izvršitelj (m/ž).

Stručni uvjeti:

– završeno srednjoškolsko obrazovanje/maturant gimnazije.

Posebni uvjeti:

– više od pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– poznavanje engleskog jezika

– poznavanje rada na računalu.

Na sve se zaposlenike primjenjuje probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo to pravo, sukladno posebnom propisu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br.121/17, 98/19, 84/21) dužni su priložiti dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta. (članak 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Popis dokaza za ostvarivanje prava pri zapošljavanju).

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave za navedeno radno mjesto je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Uz potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik diplome), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje), te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima natječaja. Navedeni dokazi prilažu se u presliku koji ne treba biti ovjeren.

Prijave s traženom dokumentacijom šalje se poštom na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb ili osobno na adresu Ulica Radoslava Cimermana 88, 10000 Zagreb, s naznakom na koje radno mjesto u natječaju se prijavljuje.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete Povjerenstvo može provesti provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje radnog mjesta putem testiranja te intervjua. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Obavijest o odabiru biti će objavljena na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu, te o istoj pristupnici natječaja neće biti pojedinačno obavještavani. Objavom Obavijesti o izboru na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Sveučilišta u Zagrebu smatra se da su svi kandidati natječaja obaviješteni.

Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat nakon isteka roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

_________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/24-01/02
Urbroj: 251-25-03-06-1/3-24-1 od 22. I. 2024. (478)
Sveučilište u Zagrebu

NN 13/2024, od 2.2.2024.

 

Na temelju članka 16. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, rektor raspisuje

NATJEČAJ

za popunu

1. radnog mjesta IV. vrste složenosti poslova, interni naziv: spremačica, s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme, tri izvršitelja.

Stručni uvjeti:

– završena osnovna škola

– prednost: preporuka ranijeg poslodavca, radno iskustvo na odgovarajućim poslovima.

2. radnog mjesta položaja III. vrste – voditelj radionice, interni naziv: domar, s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme, jedan izvršitelj.

Stručni uvjeti:

– završena srednja škola tehničkog usmjerenja

– položen ispit za ložača centralnog grijanja (ili obveza polaganja ispita u roku od tri mjeseca)

– položen ispit za poslove zaštite na radu (ili obveza polaganja ispita u roku od četiri mjeseca)

– najmanje deset godina radnoga iskustva na odgovarajućim poslovima

– visoka razina samostalnosti u radu

– posebna zdravstvena sposobnost

– osnovno poznavanje engleskoga jezika

– posjedovanje vozačke dozvole B-kategorije.

3. radnog mjesta položaja III. vrste složenosti poslova – voditelj odsjeka, interni naziv: voditelj čajne kuhinje, s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme, jedan izvršitelj.

Stručni uvjeti:

– završena srednja škola

– visoka razina samostalnosti u radu

– posebna zdravstvena sposobnost

– osnovno poznavanje engleskoga jezika

– tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Na sve se zaposlenike primjenjuje probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo to pravo, sukladno posebnom propisu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21) dužni su priložiti dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta. (članak 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Popis dokaza za ostvarivanje prava pri zapošljavanju).

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave za navedena radna mjesta je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Uz potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje, preporuku ranijeg poslodavca, ako ima. Navedeni dokazi prilažu se u presliku koji ne treba biti ovjeren.

Prijave s traženom dokumentacijom šalju se poštom na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb ili osobno na adresu: Ulica Radoslava Cimermana 88, 10000 Zagreb, s naznakom na koje radno mjesto u natječaju se prijavljuje.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete Povjerenstvo može provesti provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje radnog mjesta putem psihološkog testiranja te razgovora. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Obavijest o odabiru bit će objavljena na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu, te o istoj pristupnici natječaja neće biti pojedinačno obavještavani. Objavom Obavijesti o izboru na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Sveučilišta u Zagrebu smatra se da su svi kandidati natječaja obaviješteni.

Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat nakon isteka roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

_________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/24-01/03
Urbroj: 251-25-03-06-1/3-24-1 od 23. I. 2024. (523)
Sveučilište u Zagrebu

NN 13/2024, od 2.2.2024.

 

Na temelju članka 16. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta I. vrste složenosti poslova

stručni savjetnik za financijsko-računovodstvene poslove u Središnjem sveučilišnom uredu za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme do dvije godine, s punim radnim vremenom, jedan izvršitelj (m/ž).

Stručni uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih ili humanističkih znanosti, tehničkih znanosti ili prirodoslovno-matematičkih znanosti.

Posebni uvjeti:

– najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– informatička pismenost (tablični programi ili baze podataka)

– dobro poznavanje engleskog jezika.

Prednost:

– dosadašnje iskustvo rada na poslovima vezanim za računovodstvo/financije

– dosadašnje iskustvo rada na projektima (rokovi/izvješća/revizije)

– točnost i detaljnost u administrativnoj obradi financija i podataka

– odlična vještina komunikacije i timski rad.

Na sve se zaposlenike primjenjuje probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo to pravo, sukladno posebnom propisu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21) dužni su priložiti dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta. (članak 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Popis dokaza za ostvarivanje prava pri zapošljavanju).

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave za navedeno radno mjesto je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Uz potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik diplome), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje), te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima natječaja. Navedeni dokazi prilažu se u presliku koji ne treba biti ovjeren.

Prijave s traženom dokumentacijom šalju se poštom na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb ili osobno na adresu Ulica Radoslava Cimermana 88, 10 000 Zagreb, s naznakom na koje radno mjesto u natječaju se prijavljuje.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete Povjerenstvo može provesti provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje radnog mjesta putem testiranja te intervjua. S kandidatima će se prema potrebi provesti testiranje znanja u Excelovim tablicama, bazama podataka, engleskog jezika te psihologijsko testiranje. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Obavijest o odabiru bit će objavljena na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu, te o istoj pristupnici natječaja neće biti pojedinačno obavještavani. Objavom Obavijesti o izboru na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Sveučilišta u Zagrebu smatra se da su svi kandidati natječaja obaviješteni.

Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat nakon isteka roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

_________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/24-01/04
Urbroj: 251-25-03-06-1/2-24-1
Sveučilište u Zagrebu

Zagreb, 24. siječnja 2024.

NN 12/2024, 31. siječnja 2024.

 

Na temelju članka 16. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu raspisuje

NATJEČAJ

za popunu

radnog mjesta I. vrste složenosti poslova – stručni suradnik, interni naziv: stručni suradnik za projekte, na određeno vrijeme, u zamjenu za nenazočnu zaposlenika/icu, s punim radnim vremenom, u Centru za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji, jedan (1) izvršitelj (m/ž)

Stručni uvjeti:

-          završen (dodiplomski) diplomski sveučilišni studij

Posebni uvjeti:

-          najmanje (1) godina radnog staža na odgovarajućim poslovima

-          znanje jednog stranog jezika

-          poznavanje rada na računalu

Prednost:

-          završen sveučilišni studij ekonomije

-          aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

-          aktivno znanje rada na računalu te napredno znanje rada u Excelu i ostalim tabličnim modulima

-          adimistrativne i organizacijske sposobnosti

-          sistematičnost i pouzdanost

-          sklonost timskom radu

-          prethodno iskustvo u upravljanju projektima, posebice EU infrastrukturnim projekt

Na sve se zaposlenike primjenjuje probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo to pravo, sukladno posebnom propisu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) dužni su priložiti dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta. (članak 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Popis dokaza za ostvarivanje prava pri zapošljavanju)

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave za navedena radna mjesta je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Uz potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima natječaja. Navedeni dokazi prilažu se u preslici koja ne treba biti ovjerena.

Prijave s traženom dokumentacijom šalje se poštom na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb ili osobno na adresu Ulica Radoslava Cimermana 88, 10 000 Zagreb, s naznakom na koje radno mjesto u natječaju se prijavljuje.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete Povjerenstvo može  provesti provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje radnog mjesta putem psihološkog testiranja te razgovora. Ako kandidat ne pristupi provjeri smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Obavijest o odabiru biti će objavljena na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu te o istoj pristupnici natječaja neće biti pojedinačno obavještavani. Objavom Obavijesti o izboru na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Sveučilišta u Zagrebu smatra se da su svi kandidati natječaja obaviješteni.

Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat nakon isteka roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

_________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/24-01/01
Urbroj: 251-25-03-06-1/3-24-1 od 11. I. 2024. (263)
Sveučilište u Zagrebu

NN 9/2024., 24. 1. 2024.

 

Na temelju članka 16. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu objavljuje

NATJEČAJ


za popunu radnog mjesta položaja III. vrste složenosti poslova – voditelj (šef) odsjeka, interni naziv: tajnik/ca prorektora, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj (m/ž).

Stručni uvjeti:

– srednja stručna sprema upravnog, ekonomskog usmjerenja, odnosno maturant gimnazije.

Posebni uvjeti:

– najmanje tri godine radnog iskustva

– izvrsno znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu

– izvrsne komunikacijske vještine, profesionalnost i proaktivnost, timski rad.

Na sve se zaposlenike primjenjuje probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo to pravo, sukladno posebnom propisu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21) dužni su priložiti dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta. (članak 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Popis dokaza za ostvarivanje prava pri zapošljavanju).

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave za navedeno radno mjesto je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Uz potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik svjedodžbe), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje) te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima natječaja. Navedeni dokazi prilažu se u presliku koji ne treba biti ovjeren.

Prijave s traženom dokumentacijom šalju se poštom na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb ili osobno na adresu: Ulica Radoslava Cimermana 88, 10000 Zagreb, s naznakom na koje radno mjesto u natječaju se prijavljuje.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete Povjerenstvo može provesti provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje radnog mjesta putem testiranja te intervjua. S kandidatima će se prema potrebi provesti testiranje znanja u Excelovim tablicama, bazama podataka, engleskog jezika te psihologijsko testiranje. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Obavijest o odabiru bit će objavljena na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu, te o istoj pristupnici natječaja neće biti pojedinačno obavještavani. Objavom Obavijesti o izboru na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Sveučilišta u Zagrebu smatra se da su svi kandidati natječaja obaviješteni.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

_________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/23-01/23
Urbroj: 251-25-03-06-1/3-23-1 od 8. XII. 2023. (7202)
Sveučilište u Zagrebu

NN, 148/2023 od 13.12.2023.

 

Na temelju članka 16. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu objavljuje

NATJEČAJ

za popunu

radnog mjesta I. vrste složenosti poslova – stručni savjetnik za financijsko-računovodstvene poslove u Središnjem sveučilišnom uredu za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme do dvije godine, s punim radnim vremenom, jedan izvršitelj (m/ž).

Stručni uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih ili humanističkih znanosti, tehničkih znanosti ili prirodoslovno-matematičkih znanosti.

Posebni uvjeti:

– najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– informatička pismenost (tablični programi ili baze podataka)

– dobro poznavanje engleskog jezika.

Prednost:

– dosadašnje iskustvo rada na poslovima vezanim za računovodstvo/financije

– dosadašnje iskustvo rada na projektima (rokovi/izvješća/revizije)

– točnost i detaljnost u administrativnoj obradi financija i podataka

– odlična vještina komunikacije i timski rad.

Na sve se zaposlenike primjenjuje probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo to pravo, sukladno posebnom propisu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21) dužni su priložiti dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta. (članak 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Popis dokaza za ostvarivanje prava pri zapošljavanju).

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave za navedeno radno mjesto je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Uz potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik diplome), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje), te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima natječaja. Navedeni dokazi prilažu se u preslici koja ne treba biti ovjerena.

Prijave s traženom dokumentacijom šalje se poštom na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb ili osobno na adresu Ulica Radoslava Cimermana 88, 10 000 Zagreb, s naznakom na koje radno mjesto u natječaju se prijavljuje.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete Povjerenstvo može provesti provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje radnog mjesta putem testiranja te intervjua. S kandidatima će se prema potrebi provesti testiranje znanja u Excelovim tablicama, bazama podataka, engleskog jezika te psihologijsko testiranje. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Obavijest o odabiru bit će objavljena na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu, te o istoj pristupnici natječaja neće biti pojedinačno obavještavani. Objavom Obavijesti o izboru na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Sveučilišta u Zagrebu smatra se da su svi kandidati natječaja obaviješteni.

Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat nakon isteka roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

_________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/23-01/22
Urbroj: 251-25-03-06-1/2-23-1 od 21. XI. 2023. (6771)
Sveučilište u Zagrebu

NN, 141/2023, od 24. 11. 2023.


Na temelju članka 16. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu raspisuje

NATJEČAJ

za popunu položajnog radnog mjesta III. vrste – domar – s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme do tri godine, jedan izvršitelj.

Stručni uvjeti:

– stečena srednja stručna sprema.

Prednost:

– preporuka ranijeg poslodavca, radno iskustvo na odgovarajućim poslovima

Na sve se zaposlenike primjenjuje probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo to pravo, sukladno posebnom propisu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21) dužni su priložiti dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta. (članak 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Popis dokaza za ostvarivanje prava pri zapošljavanju).

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave za navedena radna mjesta je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Uz potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje, preporuku ranijeg poslodavca, ako ima. Navedeni dokazi prilažu se u presliku koji ne treba biti ovjeren.

Prijave s traženom dokumentacijom šalje se poštom na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb ili osobno na adresu Ulica Radoslava Cimermana 88, 10000 Zagreb, s naznakom na koje radno mjesto u natječaju se prijavljuje.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete Povjerenstvo može provesti provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje radnog mjesta putem psihološkog testiranja te razgovora. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Obavijest o odabiru bit će objavljena na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu te o istoj pristupnici natječaja neće biti pojedinačno obavještavani. Objavom obavijesti o izboru na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Sveučilišta u Zagrebu smatra se da su svi kandidati natječaja obaviješteni.

Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat nakon isteka roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

_________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/23-01/21
Urbroj: 251-25-03-06-1/2-23-1
Sveučilište u Zagrebu

Zagreb, 13. studeni 2023.

NN, 140/2023 od 22.11.2023.


 

Na temelju članka 16. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu objavljuje

NATJEČAJ

za popunu

-          radnog mjesta I. vrste složenosti poslova – stručni savjetnik za financijsko-računovodstvene poslove u Središnjem sveučilišnom uredu za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme do dvije godine, s punim radnim vremenom, jedan (1) izvršitelj (m/ž).

Stručni uvjeti:

-          završen diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih ili humanističkih znanosti, tehničkih znanosti ili prirodoslovno-matematičkih znanosti

Posebni uvjeti:

- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- informatička pismenost (tablični programi ili baze podataka)

- dobro poznavanje engleskog jezika

Prednost:

- dosadašnje iskustvo rada na poslovima vezanim za računovodstvo/financije

- dosadašnje iskustvo rada na projektima (rokovi/izvječća/revizije)

- točnost i detaljnost u administrativnoj obradi financija i podataka

- odlična vještina komunikacije i timski rad

Na sve se zaposlenike primjenjuje probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo to pravo, sukladno posebnom propisu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) dužni su priložiti dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta. (članak 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Popis dokaza za ostvarivanje prava pri zapošljavanju).

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave za navedeno radno mjesto je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Uz potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje), te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima natječaja. Navedeni dokazi prilažu se u preslici koja ne treba biti ovjerena.

Prijave s traženom dokumentacijom šalje se poštom na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb ili osobno na adresu Ulica Radoslava Cimermana 88, 10 000 Zagreb, s naznakom na koje radno mjesto u natječaju se prijavljuje.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete Povjerenstvo može  provesti provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje radnog mjesta putem testiranja te intervjua. S kandidatima će se prema potrebi provesti testiranje znanja u Excelovim tablicama, bazama podataka, engleskog jezika te psihologijsko testiranje. Ako kandidat ne pristupi provjeri smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Obavijest o odabiru biti će objavljena na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu, te o istoj pristupnici natječaja neće biti pojedinačno obavještavani. Objavom Obavijesti o izboru na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Sveučilišta u Zagrebu smatra se da su svi kandidati natječaja obaviješteni.

Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat nakon isteka roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

_________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/23-01/20
Urbroj: 251-25-03-06-1/3-23-1 od 9. XI. 2023. (6452)
Sveučilište u Zagrebu

NN 137/2023 od 15.11.2023.

 

Na temelju članka 16. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, rektor raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta IV. vrste složenosti poslova – spremačica – s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme do tri godine, dva (2) izvršitelja.

Stručni uvjeti:

– završena osnovna škola

– prednost: preporuka prijašnjeg poslodavca, radno iskustvo na odgovarajućim poslovima.

Na sve se zaposlenike primjenjuje probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo to pravo, sukladno posebnom propisu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21) dužni su priložiti dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta. (članak 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Popis dokaza za ostvarivanje prava pri zapošljavanju).

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se podacima i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave za navedeno radno mjesto je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Uz potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje, preporuku prijašnjeg poslodavca, ako je ima. Navedeni dokazi prilažu se u presliku koja ne treba biti ovjeren.

Prijave s traženom dokumentacijom šalje se poštom na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb ili osobno na adresu Ulica Radoslava Cimermana 88, 10000 Zagreb, s naznakom na koje radno mjesto u natječaju se prijavljuje.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete povjerenstvo može provesti provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje radnog mjesta putem psihološkog testiranja te razgovora. Ako kandidat ne pristupi provjeri smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Obavijest o odabiru bit će objavljena na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu, te o istoj pristupnici natječaja neće biti pojedinačno obavještavani. Objavom obavijesti o izboru na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Sveučilišta u Zagrebu smatra se da su svi kandidati natječaja obaviješteni.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

_________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/23-01/19
Urbroj: 251-25-03-06-1/3-23-1 od 26. X. 2023. (6213)
Sveučilište u Zagrebu

NN 131/2023 od 3. 11. 2023.

 

Na temelju članka 16. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, rektor raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta I. vrste složenosti poslova

– stručni suradnik (interno: projektni administrator na projektu UNIC) za rad na projektu Europsko sveučilište postindustrijskih gradova – UNIC, u Uredu za EU projekte, u punom radnom vremenu, do 30. 9. 2027. – jedan izvršitelj (m/ž).

Stručni uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni ili specijalistički diplomski stručni studij u području društvenih/interdisciplinarnih društvenih znanosti.

Posebni uvjeti:

– najmanje godina dana radnog iskustva na administrativnim poslovima

– znanje engleskog jezika u govoru i pismu

– izvrsno znanje rada na računalu na razini samostalnog korištenja standardnih alata (MS Office alati).

Prednost: izobrazba iz EU projekata

Na sve se zaposlenike primjenjuje probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo to pravo, sukladno posebnom propisu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21) dužni su priložiti dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta. (članak 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Popis dokaza za ostvarivanje prava pri zapošljavanju).

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave za navedena radna mjesta je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Uz pisanu prijavu pristupnici za radna mjesta dužni su priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o dosadašnjem radnom stažu, te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima natječaja.

Prijave s traženom dokumentacijom šalje se poštom na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb ili osobno na adresu: Ulica Radoslava Cimermana 88, 10000 Zagreb, s naznakom na koje radno mjesto u natječaju se prijavljuje.

Obavijest o odabiru biti će objavljena na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu, te o istoj pristupnici natječaja neće biti pojedinačno obavještavani. Objavom obavijesti o izboru na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Sveučilišta u Zagrebu smatra se da su svi kandidati natječaja obaviješteni.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

_________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/23-01/17
Urbroj: 251-25-03-06-1/2-23-1 od 16. X. 2023. (5970)
Sveučilište u Zagrebu

NN 122/2023, od 20. listopada 2023.

Na temelju članka 16. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, rektor raspisuje

NATJEČAJ

za popunu

1. radnog mjesta položaja I. vrste složenosti poslova – rukovoditelj (načelnik) odjela u središnjem uredu ili službi, interno: voditelj Centra za njemačke i europske studije na Sveučilištu u Zagrebuna određeno vrijeme do godine dana, u nepunom radnom vremenu (50 % u odnosu na puno radno vrijeme), jedan izvršitelj.

Stručni uvjet:

– završen diplomski (dodiplomski) sveučilišni studij humanističkih znanosti.

Posebni uvjeti:

– najmanje pet godina radnog iskustva u sustavu znanosti i visokog obrazovanja

– izvorni govornik njemačkog jezika

– izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

– izvrsne komunikacijske vještine, profesionalnost i proaktivnog, timski rad

– prednost: sveučilišni nastavnik.

2. radnog mjesta položaja I. vrste složenosti poslova – rukovoditelj (načelnik) odjela u središnjem uredu ili službi, interno: urednik sveučilišnih novina Universitasa – zagrebački dio, na određeno vrijeme do dvije godine, s punim radnim vremenom, jedan izvršitelj.

Stručni uvjet:

– završen diplomski (dodiplomski) sveučilišni studij u području humanističkih znanosti.

Posebni uvjeti:

– najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima u medijima

– izvrsno znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu

– izvrsne komunikacijske vještine, profesionalnost i proaktivnog, timski rad

– iskustvo u sustavu znanosti i visokog obrazovanja.

Na sve se zaposlenike primjenjuje probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo to pravo, sukladno posebnom propisu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) dužni su priložiti dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta. (članak 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Popis dokaza za ostvarivanje prava pri zapošljavanju).

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave za navedena radna mjesta je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Sveučilište u Zagrebu zadržava pravo provođenja provjere znanja i sposobnosti za kandidata koji zadovoljavaju formalne uvjete. Prethodna provjera znanja obavlja se pisanim putem i/ili intervjuom. O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom. Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Uz pisanu prijavu pristupnici za radna mjesta dužni su priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome) te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima natječaja.

Prijave s traženom dokumentacijom šalje se poštom na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb ili osobno na adresu Ulica Radoslava Cimermana 88, 10000 Zagreb, s naznakom na koje radno mjesto u natječaju se prijavljuje.

Obavijest o odabiru bit će objavljena na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu, te o njoj pristupnici natječaja neće biti pojedinačno obavještavani. Objavom obavijesti o izboru na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Sveučilišta u Zagrebu smatra se da su svi kandidati natječaja obaviješteni.

Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat nakon isteka roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

_________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/23-01/18
Urbroj: 251-25-03-06-1/2-23-1 od 18. X. 2023. (5971)
Sveučilište u Zagrebu

NN 122/2023, od 20. listopada 2023.

Na temelju članka 16. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, rektor raspisuje

NATJEČAJ

za popunu

1. radnog mjesta III. vrste složenosti poslova – portir – s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme do tri godine, rad u smjenama uključujući i noćni rad, jedan izvršitelj,

2. radnog mjesta IV. vrste složenosti poslova – spremačica – s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme do tri godine, dva izvršitelja.

Stručni uvjeti:

– stečena srednja stručna sprema, osim za radno mjesto spremačice, pod. red. br. 2, za koje je uvjet završena osnovna škola

– prednost: preporuka ranijeg poslodavca, radno iskustvo na odgovarajućim poslovima.

Na sve se zaposlenike primjenjuje probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo to pravo, sukladno posebnom propisu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) dužni su priložiti dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta (članak 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Popis dokaza za ostvarivanje prava pri zapošljavanju).

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave za navedena radna mjesta je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Uz potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje, preporuku ranijeg poslodavca, ako ima. Navedeni dokazi prilažu se u presliku koji ne treba biti ovjeren.

Prijave s traženom dokumentacijom šalje se poštom na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb ili osobno na adresu: Ulica Radoslava Cimermana 88, 10000 Zagreb, s naznakom na koje radno mjesto u natječaju se prijavljuje.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete Povjerenstvo može provesti provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje radnog mjesta putem psihološkog testiranja te razgovora. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Obavijest o odabiru bit će objavljena na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu te o njoj pristupnici natječaja neće biti pojedinačno obavještavani. Objavom obavijesti o izboru na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Sveučilišta u Zagrebu smatra se da su svi kandidati natječaja obaviješteni.

Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat nakon isteka roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

_________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/23-01/16
Urbroj: 251-25-03-06-1/2-23-2
Sveučilište u Zagrebu

Zagreb, 18. listopada 2023.

NN, broj 124/23, od 25. 10. 2023.

 

Na temelju članka 16. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, raspisuje se javni 

NATJEČAJ

za izbor

 

na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – viši asistent/poslijedoktorand za rad na HRZZ projektu „Farmakokinetika intravenski i intramuskularno primijenjenog antivenoma u velikom animalnom modelu“, u znanstvenom području prirodne znanosti, u znanstvenom polju biologija, na određeno vrijeme od 10 mjeseci u punom radnom vremenu, u Centru za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji (CIPIZB) Sveučilišta u Zagrebu u Laboratoriju za imunokemiju i biokemiju, jedan izvršitelj (m/ž).

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN112/22) i Statutom Sveučilišta u Zagrebu. 

Uvjeti za radno mjesto su:

- akademski stupanj doktora znanosti iz biologije

Dodatni kriteriji:

- dobro poznavanje metoda analize proteina

- iskustvo u pisanju znanstvenih radova u svojstvu glavnog autora

- izvrsno poznavanje engleskog jezika

- dobro poznavanje rada na računalu

Prednost pri zapošljavanju:

- iskustvo laboratorijskog rada sa staničnim kulturama i virusima

- iskustvo u radu s pokusnim životinjama (posjedovanje potvrde o stručnoj osposobljenosti za  

  rad s pokusnim životinjama)

Osim uvjeta za navedeno radno mjesto primjenjuje se probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo to pravo, sukladno posebnom propisu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) dužni su priložiti dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta. (članak 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Popis dokaza za ostvarivanje prava pri zapošljavanju).

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Uz pisanu prijavu pristupnici za radna mjesta dužni su priložiti:

1. Životopis u kojem treba navesti:

-          osobne podatke

-          podatke o školovanju (priložiti preslike svjedožbi)

-          podatke o dosadašnjim zaposlenjima

-          podatke o stručno-znanstvenom usavršavanju, o sudjelovanju na znanstvenim i stručnim sastancima, te stručnim radionicama/tečajevima (priložiti popis/preslike potvrda)

-          podatke o priznanjima i nagradama (priložiti preslike)

-          podatke o poznavanju stranih jezika

-          druge podatke relevantne za prosudbu natječajnih uvjeta

2. Popis znanstvenih publikacija
3. Dokumente kojima se dokazuju tražene kvalifikacije i iskustvo
4. Pismo preporuke vezano uz radno iskustvo u području analize proteina

Dodatne informacije potražite na www.unizg.hr/o-sveucilistu/sastavnice-sveucilista/ustrojbene-jedinice/centar-za-istrazivanje-i-prijenos-znanja-u-biotehnologiji/znanstveni-projekti/farmakokinetika-intravenski-i-intramuskularno-primijenjenog-antivenoma-u-velikom-animalnom-modelu-pksheep ili pošaljite upit na:tkurtovic@unizg.hr

Sveučilište u Zagrebu zadržava pravo provođenja provjere znanja i sposobnosti za kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete. Prethodna provjera znanja obavlja se pismenim putem i/ili intrevjuom. O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom. Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Rok za podnošenje prijave za radna mjesta je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s traženom dokumentacijom šalju se poštom na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb ili predaju osobno na adresi Ulica Radoslava Cimermana 88, 10 000 Zagreb, s naznakom na koje radno mjesto u natječaju se prijavljuje.

Obavijest o odabiru biti će objavljena na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu, te o istoj pristupnici natječaja neće biti pojedinačno obavještavani. Objavom Obavijesti o izboru na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Sveučilišta u Zagrebu smatra se da su svi kandidati natječaja obaviješteni.

Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat nakon isteka roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIVERSITY OF ZAGREB
Center for Research and Knowledge Transfer in Biotehnology

Class: 112-01/23-01/16
Registration number: 251-25-03-06-1/2-23-2

Zagreb, October 18, 2023.

  

In accordance with Article 16 of the Statute of the University of Zagreb,
the University of Zagreb publishes 

COMPETITION

 

For PostDoc (postdoctoral) position in Natural Sciences, scientific field Biology for work on the HRZZ project "Pharmacokinetics of intravenously and intramuscularly administered antivenom in a large animal model", for a fixed period of 10 months in a full-time, at the University of Zagreb, Center for Research and Knowledge Transfer in Biotechnology (CIPZB) Laboratory of Immunochemistry and Biochemistry-one executor (m/f).

Applicants must meet the conditions proposed by the Act on Higher Education and Scientific Activities (NN112/22) and the Statute of the University of Zagreb.

Mandatory professional requirements:

 - doctorate in biology

Additional criteria:

- good knowledge of protein analysis methods

- experience in writing scientific papers as the main author

- excellent knowledge of English

- good computer skills

Advantages in employment:

-experience in working whit cell cultures and viruses

-experience in working whit experimental animals (required certificate)

In addition to the conditions for the specified position, a probationary period will be applied according to the provisions of the Basic Collective Agreement for civil servants and employees in public services.

If the candidate has an advantage in employment according to the special regulations, he/she is obliged to refer to this right in his/hers application for the competition, and he/she is obliged to enclose all the necessary documentation from which this right is visible, in accordance with the special regulations.

Candidates who refer to the right of preference in employment in accordance with the Act on Croatian Veterans of the Homeland War and Members of Their Families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) are required to submit documentation on meeting the conditions. (Article 103. link  - https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf)

By submitting application for the competition applicants agree that the University of Zagreb, as the head of the personal data collection collect, use and further process data for the purpose of conducting the tender procedure in accordance with the positive regulations on the personal data.

Along with the written application, it is necessary to enclose:

1. curriculum vitae in, which it should be stated:

- personal data

- data on education (attached copies of certificates)

- data on previous employment

- data on professional and scientific training, participation in scientific and professional meetings, and professional workshops/courses (attached list/copies of certificates)

- data on recognitions and awards (attach copies)

- data on knowledge of foreign languages (attached copies)

- other data relevant to the assessment of tender conditions

2. list of scientific publications

3. documents proving the required qualifications and experience

4. letter of recommendation related to work experience in the field of protein analysis

The additional information can be found at www.unizg.hr/o-sveucilistu/sastavnice-sveucilista/ustrojbene-jedinice/centar-za-istrazivanje-i-prijenos-znanja-u-biotehnologiji/znanstveni-projekti/farmakokinetika-intravenski-i-intramuskularno-primijenjenog-antivenoma-u-velikom-animalnom-modelu-pksheep or send an inquiry to: tkurtovic@remove-this.unizg.hr.

The University of Zagreb keep the right of conducting the knowledge and skill assessment tests  for the candidates who meet the formal requirements. The knowledge will be tested through a written examination and/or through an interview. Candidates will be notified by  an e-mail about the testing place and time. If the candidate decidesnot to take the test, it will be considered that he/she has withdrawn his application.

The tender is open for 30 days from its publication in the Official Gazette.

The applications with the required documentation should be sent by mail to the address  University of Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb or delivered in person to the address Ulica Radoslava Cimermana 88, 10 000 Zagreb, with an indication of the application to the tender.

The notice of selection will be published on the website of the University of Zagreb: www.unizg.hr (section: Competitions link http://www.unizg.hr/o-sveucilistu/dokumenti-i-javnost-informacija/natjecaji/rektorat-natjecaji/rezultati-natjecaja/). The applicants will not be notified individually about the competition results. By publishing the Notice of Selection at the University of Zagreb and the bulletin board, all candidates are considered notified.

Tender documentation or data on candidates, are kept for six months from the end of the tender, and longer in the case of court or similar proceedings, in which case they are kept until the end of the procedure. After the expiration of the retention period, the documentation will be destroyed. Each candidate can retrieve his/her documentation after the expiration of the retention period.

Incomplete and untimely submitted tender applications will not be considered.

People of both sexes can apply for the competition.

_________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/23-01/13
Urbroj: 251-25-03-06-1/2-23-1
Sveučilište u Zagrebu

NN 114/2023 od 4. 10. 2023.

 

Na temelju članka 16. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, rektor raspisuje

NATJEČAJ

za popunu

1. radnog mjesta I. vrste složenosti poslova – stručni suradnik za ekonomsko-računovodstvene poslove u Središnjem uredu za poslovanje Sveučilišta u Zagrebu, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme, jedan izvršitelj

 

Stručni uvjeti:

-          završen diplomski sveučilišni ili stručni studij, smjer računovodstvo i/ili financije

 

Posebni uvjeti:

-          izvrsno poznavanje MS alata
-          poznavanje rada u sustavima SAP i POINT
-          poželjno iskustvo u knjiženjima računa i obradi popratne dokumentacije
-          aktivno znanje engleskog jezika
-          aktivno znanje rada na računalu
-          izražena vještina komunikacije i timskog rada

 

2. radnog mjesta III. vrste složenosti poslova, interni naziv: portir, koeficijent složenosti poslova 0,815, na puno radno vrijeme - smjenski i noćni rad, na neodređeno vrijeme, jedan izvršitelj

Stručni uvjeti:

-          srednja stručna sprema
-          jedna (1) godina iskustva rada na istim ili srodnim poslovima

Posebni uvjeti:

-          komunikativnost, timski rad, odgovornost

Prednost: preporuka prethodnog poslodavca

Na sve se zaposlenike primjenjuje probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo to pravo, sukladno posebnom propisu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) dužni su priložiti dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta (članak 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Popis dokaza za ostvarivanje prava pri zapošljavanju). 

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave za navedena radna mjesta je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete Povjerenstvo će provesti provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje radnog mjesta na razgovoru za posao. Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Uz potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje, potvrdu ili izjavu o poznavanju engleskog jezika i rada na računalu za radno mjesto pod rednim brojem 1. Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena.

Prijave s traženom dokumentacijom šalje se poštom na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb ili osobno na adresu Ulica Radoslava Cimermana 88, 10 000 Zagreb, s naznakom na koje radno mjesto u natječaju se prijavljuje.

Obavijest o odabiru biti će objavljena na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu, te o istoj pristupnici natječaja neće biti pojedinačno obavještavani. Objavom Obavijesti o izboru na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Sveučilišta u Zagrebu smatra se da su svi kandidati natječaja obaviješteni.

Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat nakon isteka roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

_________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/23-01/14
Urbroj: 251-25-03-06-1/2-23-1 od 30. VIII. 2023. (5043)
Sveučilište u Zagrebu

NN 107/2023, od 15. 9. 2023.

 

Na temelju članka 16. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, rektor raspisuje

NATJEČAJ

za popunu

1. radnog mjesta III. vrste složenosti poslova – portir – s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme do tri godine, rad u smjenama uključujući i noćni rad – 3 izvršitelja,

2. položajnog radnog mjesta III. vrste – domar – s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme do tri godine – 1 izvršitelj,

3. radnog mjesta IV. vrste složenosti poslova – spremačica – s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme do tri godine – 3 izvršitelja.

Stručni uvjeti:

– stečena srednja stručna sprema, osim za radno mjesto spremačice, pod. red. br. 3, za koje je uvjet završena osnovna škola.

Prednost: preporuka ranijeg poslodavca, radno iskustvo na odgovarajućim poslovima.

Na sve se zaposlenike primjenjuje probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo to pravo, sukladno posebnom propisu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21) dužni su priložiti dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta (članak 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Popis dokaza za ostvarivanje prava pri zapošljavanju). 

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave za navedena radna mjesta je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Uz potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje, preporuku ranijeg poslodavca, ako ima. Navedeni dokazi prilažu se u presliku koji ne treba biti ovjeren.

Prijave s traženom dokumentacijom šalje se poštom na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb ili osobno na adresu Ulica Radoslava Cimermana 88, 10000 Zagreb, s naznakom na koje radno mjesto u natječaju se prijavljuje.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete Povjerenstvo može provesti provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje radnog mjesta putem psihološkog testiranja te razgovora. Ako kandidat ne pristupi provjeri smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Obavijest o odabiru bit će objavljena na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu te o istoj pristupnici natječaja neće biti pojedinačno obavještavani. Objavom obavijesti o izboru na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Sveučilišta u Zagrebu smatra se da su svi kandidati natječaja obaviješteni.

Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat nakon isteka roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

_________________________________________________________________________________________

 

Klasa: 112-01/23-01/12
Urbroj: 251-25-03-06-1/2-23-1 od 1. VIII. 2023. (4349)
Sveučilište u Zagrebu

NN, od 9. kolovoza 2023.

 

Na temelju članka 16. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, rektor raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta I. vrste složenosti poslova

viši stručni savjetnik za rad na projektu »Europsko sveučilište postindustrijskih gradova – UNIC« u Uredu za EU projekte, interno: projektni koordinator na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, do 30. 9. 2027. – jedan izvršitelj (m/ž).

Stručni uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni ili stručni specijalistički diplomski studij u području društvenih/interdisciplinarnih društvenih znanosti.

Posebni uvjeti:

– najmanje pet godina radnog staža na administrativnim poslovima

– izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku

– izvrsno znanje rada na računalu (primjena MS Office alata i alata za komunikaciju).

Prednost: izobrazba iz EU projekata, izobrazba iz područja javne nabave, administrativno upravljanje EU projektom.

Na sve se zaposlenike primjenjuje probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo to pravo, sukladno posebnom propisu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21) dužni su priložiti dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta (članak 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Popis dokaza za ostvarivanje prava pri zapošljavanju). 

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave za navedena radna mjesta je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Uz pisanu prijavu pristupnici za radna mjesta dužni su priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome), dokaz o dosadašnjem radnom stažu te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima natječaja.

Prijave s traženom dokumentacijom šalje se poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, ili osobno na adresu Ulica Radoslava Cimermana 88, 10000 Zagreb, s naznakom na koje radno mjesto u natječaju se prijavljuje.

Obavijest o odabiru bit će objavljena na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu, te o istoj pristupnici natječaja neće biti pojedinačno obavještavani. Objavom Obavijesti o izboru na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Sveučilišta u Zagrebu smatra se da su svi kandidati natječaja obaviješteni.

Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat nakon isteka roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

_________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/23-01/10
Urbroj: 251-25-03-06-1/2-23-6 od 13. VII. 2023. (4022)
Sveučilište u Zagrebu

NN 83/2023 od 21. srpnja 2023.

Na temelju članka 16. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, rektor objavljuje

ISPRAVAK DIJELA NATJEČAJA

objavljenog u Narodnim novinama broj 77 od 12. srpnja 2023., na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu i Biltenu.

U tekstu natječaja pod točkom 3. radnog mjesta I. vrste složenosti poslova – stručni suradnik za međunarodnu suradnju u Središnjem sveučilišnom ureda za međunarodnu i međuinstitucionalnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme za vrijeme trajanja EU-ova projekta Erasmus + mobilnosti, u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj

zamjenjuje se riječima

»3. radnog mjesta I. vrste složenosti poslova – stručni savjetnik, interni naziv: stručni savjetnik za poslove Erasmus+ mobilnosti u Središnjem sveučilišnom uredu za međunarodnu i međuinstitucionalnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme za vrijeme trajanja EU-ova projekta Erasmus + mobilnosti, u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj«.

Ostali dio teksta natječaja ostaje nepro­mijenjen.

___________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/23-01/10
Urbroj: 251-25-03-06-1/2-23-1
Zagreb, 4. srpnja 2023.
Sveučilište u Zagrebu

NN 77/23 od 12. srpnja 2023.

Na temelju članka 16. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, rektor raspisuje

NATJEČAJ

za popunu

1. radnog mjesta II. vrste složenosti poslova – ostala radna mjesta II. vrste, interni naziv: viši upravni referent za studijske programe u Središnjem uredu za studije i upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, jedan (1) izvršitelj

Stručni uvjeti:

- završen stručni dodiplomski studij iz područja društvenih znanosti – pravo

Posebni uvjeti:

- najmanje pet (5) godina radnog iskustva

- izvrsno znanje engleskog i još jednog stranog jezika

- informatička pismenost

- izražena vještina komunikacije i timskog rada

- prednost: rad na sličnim poslovima

- iskustvo u sustavu znanosti i visokog obrazovanja

 

2. radnog mjesta I. vrste složenosti poslova – viši stručni savjetnik za u Zagrebu – Konfucijevom institutu, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu,  jedan (1) izvršitelj

Stručni uvjeti:

-          završen diplomski (dodiplomski) sveučilišni studij

Posebni uvjeti:

-          najmanje tri (3) godine radnog staža na odgovarajućim poslovima

-          znanje engleskog jezika i još jednog stranog jezika

-          poznavanje rada na računalu

-           

3. radnog mjesta I. vrste složenosti poslova – stručni suradnik za međunarodnu suradnju u Središnjem sveučilišnom ureda za međunarodnu i međuinstitucionalnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme za vrijeme trajanja EU projekta Erasmus + mobilnosti, u punom radnom vremenu, jedan (1) izvršitelj

Stručni uvjeti:

-          završen diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih ili humanističkih znanosti

Posebni uvjeti:

-          najmanje dvije (2) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

-          aktivno poznavanje engleskog jezika (radni jezik)

-          informatička pismenost (tablični programi i baze podataka

 

Prednost:

-          dosadašnje iskustvo rada na EU projektima u visokom obrazovanju

-          odlična vještina komunikacije i timski rad

-          strpljivost u radu sa strankama i detaljnost u administrativnoj obradi podataka

 

4. radnog mjesta I. vrste složenosti poslova – viši stručni savjetnik u Središnjem uredu za arhivsku građu Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočnog zaposlenika/ice, s punim radnim vremenom, jedan (1) izvršitelj

 

Stručni uvjeti:

-          završen diplomski sveučilišni studij

 

Posebni uvjeti:

-          četiri (4) godine radnog iskustva

-          izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

-          dobro znanje rada na računalu

 

5. radnog mjesta I. vrste složenosti poslova – stručni savjetnik, interni naziv: stručni savjetnik za poslove Erasmus + mobilnosti u Središnjem sveučilišnom ureda za međunarodnu i međuinstitucionalnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme za vrijeme trajanja EU projekta Erasmus + mobilnosti, KA131 projekt do 31. srpnja 2025., u punom radnom vremenu, jedan (1) izvršitelj

 

Stručni uvjeti:

-          završen diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih ili humanističkih znanosti

 

Posebni uvjeti:

-          dvije (2) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

-          aktivno znanje engleskog jezika

-          aktivno iskustvo rada u bazama podataka

-          aktivno znanje rada na računalu

-          detaljnost u administraciji i strpljivost sa strankama, studentima i nastavnicima

 

Na sve se zaposlenike primjenjuje probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo to pravo, sukladno posebnom propisu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) dužni su priložiti dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta. (članak 103. link - https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf)

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave za navedena radna mjesta je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Uz pisanu prijavu pristupnici za radna mjesta pod točkom 1., 3., 4. i 5. su dužni priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), dokaz o dosadašnjem radnom stažu / iskustvu, te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima natječaja. Za točku 2. uz pisanu  prijavu pristupnici trebaju priložiti životopis na hrvatskom i engleskom jeziku, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), dokaz o radnom iskustvu, dokaz o poznavanju stranih jezika i motivacijsko pismo na hrvatskom i engleskom jeziku, s naznakom natječaj Konfucijev institut)

Za radno mjesto pod točkom 3. s kandidatima će se prema potrebi provesti testiranje znanja engleskog jezika, znanja u Excelovim tablicama i bazama podataka.

Prijave s traženom dokumentacijom šalje se poštom na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb ili osobno na adresu Ulica Radoslava Cimermana 88, 10 000 Zagreb, s naznakom na koje radno mjesto u natječaju se prijavljuje.

Obavijest o odabiru biti će objavljena na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu: www.unizg.hr (rubrika: Natječaji link - www.unizg.hr/o-sveucilistu/dokumenti-i-javnost-informacija/natjecaji/rektorat-natjecaji/rezultati-natjecaja/), te o istoj pristupnici natječaja neće biti pojedinačno obavještavani. Objavom Obavijesti o izboru na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Sveučilišta u Zagrebu smatra se da su svi kandidati natječaja obaviješteni.

Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat nakon isteka roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Klasa: 112-01/23-01/08
Urbroj: 251-25-03-06-1/2-23-1 od 24. V. 2023. (3082)
Sveučilište u Zagrebu

NN 65/2023 od 16. 6. 2023.

 

Na temelju članka 16. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta III. vrste složenosti poslova

– ostala radna mjesta III. vrste, za obavljanje zaštitarskih poslova (internog naziva: zaštitar), koeficijent složenosti poslova 0,815, s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme, do povratka na rad privremeno odsutnog zaposlenika, rad u dnevnoj i noćnoj smjeni u Zaštitarskoj službi Sveučilišta u Zagrebu, na Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj – jedan izvršitelj (m/ž).

Svi pristupnici trebali bi imati licencu.

Stručni uvjeti:

– završena srednja škola

– najmanje jedna godina radnog staža u struci

– osnovno poznavanje engleskog jezika

– osposobljenost za obavljanje poslova zaštite.

Na sve se zaposlenike primjenjuje probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja moguće je upućivanje na psihologijsko testiranje o čemu će biti pravodobno obaviješteni.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21) dužni su priložiti dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta. (članak 103. link: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf).

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave za radna mjesta je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), dokaz o dosadašnjem radnom stažu, te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima natječaja na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom na koje radno mjesto u natječaju se prijavljuju.

Obavijest o odabiru bit će objavljena na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu: www.unizg.hr (rubrika: Natječaji link - www.unizg.hr/o-sveucilistu/dokumenti-i-javnost-informacija/natjecaji/rektorat-natjecaji/rezultati-natjecaja/), te o njoj pristupnici natječaja neće biti pojedinačno obavještavani. Objavom obavijesti o izboru na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Sveučilišta u Zagrebu smatra se da su svi kandidati natječaja obaviješteni.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

_________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/23-01/09
Urbroj: 251-25-03-06-1/2-23-1 od 7. VI. 2023. (3306)

Sveučilište u Zagrebu

NN 64/2923 od 14.6.2023.


Na temelju članka 16. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta I. vrste složenosti poslova

– stručni savjetnik za međunarodnu suradnju – koordinator dolaznih stranih studenata na projektu Erasmus + mobilnosti, na određeno vrijeme, za trajanja projekta, u Središnjem sveučilišnom uredu za međunarodnu i međuinstitucionalnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, s punim radnim vremenom, jedan izvršitelj (m/ž).

Stručni uvjet:

– završen diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih ili humanističkih znanosti.

Posebni uvjeti:

– najmanje jedna godina radnog iskustva

– izvrsno poznavanje engleskog jezika (radni jezik)

– odlična informatička pismenost (tablični programi i baze podataka)

– odlična vještina komunikacije i timski rad

– strpljivost u radu sa strankama i detaljnost u administrativnoj obradi podataka.

Na zaposlenike se primjenjuje probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo to pravo, sukladno posebnom propisu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21) dužni su priložiti dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta. (članak 103. link – https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf).

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave za radna mjesta je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), dokaz o dosadašnjem radnom stažu/iskustvu te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima natječaja na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom na koje radno mjesto u natječaju se prijavljuju.

Obavijest o odabiru bit će objavljena na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu: www.unizg.hr (rubrika: Natječaji link – www.unizg.hr/o-sveucilistu/dokumenti-i-javnost-informacija/natjecaji/rektorat-natjecaji/rezultati-natjecaja/), te o istoj pristupnici natječaja neće biti pojedinačno obavještavani. Objavom obavijesti o izboru na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Sveučilišta u Zagrebu smatra se da su svi kandidati natječaja obaviješteni.

Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat nakon isteka roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

_________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/23-01/07
Urbroj: 251-25-03-06-1/2-23-1
Sveučilište u Zagrebu

NN 47/2023, od 3. 5. 2023.

 

Na temelju članka 16. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu raspisuje

NATJEČAJ

za popunu

radnog mjesta I. vrste složenosti poslova – stručni suradnik za projekte za potrebe Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji, na određeno vrijeme, u zamjenu za nenazočnu zaposlenika/icu, s punim radnim vremenom, jedan izvršitelj (m/ž).

Stručni uvjeti:

-završen (dodiplomski) diplomski sveučilišni studij

Posebni uvjeti:

- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

- aktivno znanje rada na računalu te napredno znanje rada u Excelu i ostalim tabličnim

  modulima

- administrativne i organizacijske sposobnosti

- sistematičnost i pouzdanost

- sklonost timskom radu

Prednost:

- završen studij ekonomije

- prethodno iskustvo u upravljanju projektima, posebice EU infrastrukturnim projektima

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo to pravo, sukladno posebnom propisu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) dužni su priložiti dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta. (članak 103. link - https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf)

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave za radna mjesta je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu, te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima natječaja na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb, s naznakom na koje radno mjesto u natječaju se prijavljuju.

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu. www.unizg.hr

Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat nakon isteka roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

_________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/23-01/06
Urbroj: 251-25-03-06-1/3-23-1 od 6. IV. 2023. (2003)
Sveučilište u Zagrebu

NN 41/2023 od 14. 4. 2023.

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ

za izbor na radno mjesto I. vrste složenosti poslova

stručni suradnik za administrativne poslove za potrebe rada Interuniverzitetskog centra Dubrovnik, na određeno vrijeme, u zamjenu za privremeno nenazočnog zaposlenika/icu, na pola radnog vremena, jedan izvršitelj (m/ž).

Stručni uvjeti:

– završen diplomski (dodiplomski) sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti

– najmanje jedna godina radnog staža na odgovarajućim poslovima

– izvrsno poznavanje engleskog jezika (radni jezik)

– informatička pismenost

– izražena vještina komunikacije i timskog rada.

Osim uvjeta za navedeno radno mjesto primjenjuje se probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo to pravo, sukladno posebnom propisu (Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, NN br. 121/17, 98/19, 84/21, članak 103. – link – https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji-).

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave za radna mjesta je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrdu HZMO-a o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje) te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima natječaja na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom na koje radno mjesto u natječaju se prijavljuju.

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu: www.unizg.hr

Sveučilište u Zagrebu zadržava pravo ne donijeti odluku o izboru pristupnika te poništiti ili obustaviti natječaj bez posebnog obrazloženja.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

_________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/23-01/05
Urbroj: 251-25-03-06-1/3-23-1 od 6. IV. 2023. (2002)
Sveučilište u Zagrebu

NN 41/2023 od 14. 4. 2023.

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ

za izbor na radno mjesto I. vrste složenosti poslova

stručni suradnik za studente s invaliditetom u Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme, u zamjenu za privremeno nenazočnog zaposlenika/icu, s punim radnim vremenom, jedan izvršitelj (m/ž).

Stručni uvjeti:

– završen diplomski (dodiplomski) sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti

– najmanje jedna godina radnog staža na odgovarajućim poslovima

– znanje jednog stranog jezika

– poznavanje rada na računalu.

Osim uvjeta za navedeno radno mjesto primjenjuje se probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo to pravo, sukladno posebnom propisu (Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, NN br. 121/17, 98/19, 84/21, članak 103. – link – https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji-).

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave za radna mjesta je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrdu HZMO-a o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje) te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima natječaja na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom na koje radno mjesto u natječaju se prijavljuju.

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu: www.unizg.hr.

Sveučilište u Zagrebu zadržava pravo ne donijeti odluku o izboru pristupnika te poništiti ili obustaviti natječaj bez posebnog obrazloženja.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

_________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/23-01/04
Urbroj: 251-25-03-06-1/2-23-1 od 23. III. 2023. (1829)
Sveučilište u Zagrebu

NN 39/2023, od 7. 4. 2023.

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta položaj II. vrste složenosti poslova

voditelj (šef) ispostave – suradnik za doktorate i promocije u Središnjem uredu za znanost i tehnologiju, u Odsjeku za doktorate i promocije na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, jedan izvršitelj (m/ž).

Stručni uvjet:

– završen prijediplomski sveučilišni studij.

Posebni uvjeti:

– najmanje jedna godina radnog staža na odgovarajućim poslovima

– znanje jednog stranog jezika

– poznavanje radna na računalu.

Osim uvjeta za navedeno radno mjesto primjenjuje se probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo to pravo, sukladno posebnom propisu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21) dužni su priložiti dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta. (članak 103. – link – https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji i – https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf).

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave za radna mjesta je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu, te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima natječaja na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom na koje radno mjesto u natječaju se prijavljuju.

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu. www.unizg.hr

Sveučilište u Zagrebu zadržava pravo ne donijeti odluku o izboru pristupnika te poništiti ili obustaviti natječaj bez posebnog obrazloženja.

Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat nakon isteka roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

_________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/23-01/03
Urbroj: 251-25-03-06-1/3-23-1
Sveučilište u Zagrebu

NN 38/23. od 5. 4. 2023.

 

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, raspisuje se javni

 

NATJEČAJ

za izbor

 

na radno mjesto I. vrste složenosti poslova – stručni suradnik u Uredu za psihološku podršku i zaštitu mentalnog zdravlja, na određeno vrijeme, u zamjenu za privremeno nenazočnog zaposlenika/icu, s punim radnim vremenom, jedan izvršitelj (m/ž).

Stručni uvjeti:

-        završen diplomski sveučilišni studij psihologije

-        poznavanje engleskog jezika

-        poznavanje rada na računalu

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće Uredbe EU-a 2016/679 i Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj 42/2018).

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo to pravo, sukladno posebnom propisu. (Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, NN 121/17, 98/19, 84/21, članak 103. – link - https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji-)

Uz pisanu prijavu, pristupnici su dužni u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama dostaviti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrdu HZMO-a o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje) te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima, na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb, s naznakom na koje radno mjesto se prijavljuju.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Pristupnikom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave.

_________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/23-01/02
Urbroj: 251-25-03-06-1/3-23-1
Sveučilište u Zagrebu

NN 38/23, od 5. 4. 2023.

 

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, raspisuje se javni

 

NATJEČAJ

za izbor

 

na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za odnose s javnošću, na neodređeno vrijeme, na pola radnog vremena, jedan izvršitelj (m/ž).

Stručni uvjeti:

-        diplomski (dodiplomski) sveudili5ni studij iz područja društvenih znanosti

-        najmanje jedna (1) godina iskustva na odgovarajućim poslovima

-        znanje engleskog i još jednog stranog jezika

-        poznavanje rada na računalu

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće Uredbe EU-a 2016/679 i Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj 42/2018).

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo to pravo, sukladno posebnom propisu. (Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, NN 121/17, 98/19, 84/21, članak 103. – link - https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji-)

Uz pisanu prijavu, pristupnici su dužni u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama dostaviti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome/svjedodžbe), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrdu HZMO-a o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje) te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima, na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb, s naznakom na koje radno mjesto se prijavljuju.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Pristupnikom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave.

_________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/23-01/01
Urbroj: 251-25-03-06-1/3-23-16 od 9. III. 2023. (1363)

Sveučilište u Zagrebu

NN 32/2023 od 22.3.2023.

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, rektor Sveučilišta u Zagrebu donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA

objavljenog u NN br. 18/2023 od 15. veljače 2023.

Poništava se natječaj za izbor jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste složenosti poslova – stručni suradnik u Uredu za psihološku podršku i zaštitu mentalnog zdravlja, na određeno vrijeme, u zamjenu za privremeno nenazočnog zaposlenika/icu, s punim radnim vremenom, koji je objavljen u Narodnim novinama br. 18/2023 od 15. veljače 2023., biltenu Zavoda za zapošljavanje i na internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu.

___________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/23-01/01
Urbroj: 251-25-03-06-1/3-23-1 od 30. I. 2023. (588)
Sveučilište u Zagrebu

NN 18/2023 od 15. 2. 2023.

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ

za izbor na radno mjesto I. vrste složenosti poslova

stručni suradnik u Uredu za psihološku podršku i zaštitu mentalnog zdravljana određeno vrijeme, u zamjenu za privremeno nenazočnu zaposlenika/icu, s punim radnim vremenom, jedan izvršitelj (m/ž).

Stručni uvjeti:

– završen diplomski (dodiplomski) sveučilišni studij psihologije
– šest mjeseci radnog iskustva
– poznavanje engleskog jezika
– poznavanje rada na računalu.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće Uredbe EU-a 2016/679 i Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj 42/2018).

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo to pravo, sukladno posebnom propisu. (Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, NN br. 121/17, 98/19, 84/21, članak 103. – link – https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji-).

Uz pisanu prijavu, pristupnici su dužni u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama dostaviti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrdu HZMO-a o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje) te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima, na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom na koje radno mjesto se prijavljuju.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Pristupnikom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave.

_________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/22-01/29
Urbroj: 380-041/051-22-1
Zagreb, 18. listopada 2022.
Sveučilište u Zagrebu

NN 137/2022, od 23. studenoga 2022.
Universitas broj 158 od 27. prosinca 2022.

 

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu raspisuje javni

NATJEČAJ

za izbor

1. jedan (1) izvršitelj u naslovno (bez zasnivanje radnog odnosa) znanstveno-nastavno zvanje docent (m/ž), u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju: politologija na sveučilišnim preddiplomskim studijima Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje,

2. jedan (1) izvršitelj u naslovno (bez zasnivanje radnog odnosa) znanstveno-nastavno zvanje docent (m/ž), u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstvenom polju: povijest na sveučilišnim preddiplomskim studijima Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje,

3. jedan (1) izvršitelj u naslovno (bez zasnivanja radnog odnosa) nastavno zvanje predavača (m/ž) u interdisciplinarnom području znanosti (8.), znanstvenom polju vojno-obrambene i sigurnosno-obavještajne znanosti i umijeće (8.09.) na sveučilišnim preddiplomskim studijima Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje,

4. jedan (1) izvršitelja u naslovno (bez zasnivanja radnog odnosa) nastavno zvanje predavača (m/ž) u interdisciplinarnom području znanosti (8.), znanstvenom polju vojno-obrambene i sigurnosno-obavještajne znanosti i umijeće (8.09.) na sveučilišnim diplomskim studijima Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje.

Uvjeti:

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – O i RUSRH, 60/15 – OUSRH i 131/17), Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022) i Statutom Sveučilišta u Zagrebu.

Prijava za natječaj mora sadržavati:

1. životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)

 2. presliku diplome o završenom studiju i/ili stečenom akademskom stupnju

 3. prikaz nastavne i stručne djelatnosti (pod 1. i znanstvene djelatnosti)

 4. popis radova i separate radova relevantnih za izbor te podatke o nastavnoj i stručnoj djelatnosti     

 (pod 1. i znanstvenoj djelatnosti)

 5. dokaz o državljanstvu

 6. dokaz o najmanje pet godina radnog iskustva na dužnostima i poslovima nastavne djelatnosti

 za potrebe Oružanih snaga RH

 

Pristupnici koji se javljaju na natječaj pod točkom 1. i 2. moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15, 131/17), i odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/17) te imati najmanje tri godine radnog iskustva na dužnostima i poslovima nastavne djelatnosti za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske te su o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

 

Pristupnici koji se javljaju na natječaj pod točkom 3. i 4. moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15, 131/17), Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022) i odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/12) te imati najmanje pet godina radnog iskustva na dužnostima i poslovima nastavne djelatnosti za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske te su o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo to pravo, sukladno posebnom propisu.

(Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, NN 121/17, 98/19, 84/21, članak 103. – link - https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji-)

Dokumentacija se prilaže u dva primjerka i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF-formatu.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb, s naznakom prijave na natječaj u roku 30 dana od objave i elektroničkim putem na e-poštu: pisarnica@unizg.hr.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Pristupnikom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem ili putem elektroničke pošte. Mole se kandidati da uz ponudu navedu e-mail adresu odnosno broj mobitela, kako bi ih se na taj način moglo pozvati na razgovor.

 

Sveučilište u Zagrebu koristit će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat po isteku roku čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

_________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/22-01/30
Urbroj: 380-041/051-22-1
Zagreb, 4. studenoga 2022.
Sveučilište u Zagrebu

NN 137/2022, od 23. studenoga 2022.

 

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, raspisuje se javni

 

NATJEČAJ

za izbor

 

  1. na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent, u znanstvenom području: prirodne znanosti, u znanstvenom polju: biologija na određeno vrijeme, u trajanju do 9 mjeseci, s punim radnim vremenom, za rad na projektu „Jačanje kapaciteta CerVirVac-a za istraživanje u virusnoj imunologiji i vakcinologiji“, u Laboratoriju za molekularnu biomedicinu u Centru za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu, jedan izvršitelj (m/ž).
  2. na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – viši asistent/poslijedoktorand za rad na projektu „Jačanje kapaciteta CerVirVac-a za istraživanja u virusnoj imunologiji i vakcinologiji, financiranom od strane Europskog fonda za regionalni razvoj, na određeno vrijeme, u trajanju do 10 mjeseci, u znanstvenom području: prirodne znanosti, u znanstvenom polju biologija, s punim radnim vremenom, u Laboratoriju za biokemiju i imunokemiju, u Centru za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu, jedan izvršitelj (m/ž).

 

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03. (Uredba), 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – O,RUSRH, 60/15 – OUSRH i 131/17 i Statutom Sveučilišta u Zagrebu.

Uvjeti za radno mjesto asistent su:

Obavezni stručni uvjeti:

- završen diplomski sveučilišni studij molekularne biologije

- ukupan prosjek ocjena na studiju ne manji od 3,5

- najmanje jedna preporuka

Dodatni kriteriji:

- poznavanje engleskog jezika

- dobro poznavanje rada na računalu

- iskustvo laboratorijskog rada sa staničnim kulturama i virusima

- poznavanje molekularno-bioloških tehnika (PCR, kloniranje, sekvenciranje, western blot)

- koautorstvo na barem jednom znanstvenom radu

 

Uvjeti za radno mjesto poslijedoktorand su:

Obavezni stručni uvjeti:

- akademski stupanj doktora znanosti iz biologije

 

Dodatni kriteriji:

- iskustvo u radu s pokusnim životinjama (temeljem potvrde o stručnoj osposobljenosti za rad s pokusnim životinjama)

- dobro poznavanje rada na računalu

- iskustvo laboratorijskog rada sa staničnim kulturama i virusima

- izvrsno poznavanje engleskog jezika

- dobro poznavanje metoda analize proteina

- iskustvo u pisanju znanstvenih radova u svojstvu glavnog autora

 

Osim uvjeta za navedeno radno mjesto primjenjuje se probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo to pravo, sukladno posebnom propisu.

(Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, NN 121/17, 98/19, 84/21, članak 103. – link - https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji-)

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave za radna mjesta je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), podatke relevantne za izbor, dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu, te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima natječaja na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb, " i elektroničkim putem na e-adresu: pisarnica@remove-this.unizg.hr, s naznakom na koje radno mjesto u natječaju se prijavljuju. O rezultatima natječaja pristupnici će biti pisano obaviješteni.

Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat nakon isteka roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIVERSITY OF ZAGREB
Centre for Research and Knowledge Transfer in Biotechnology
Class: 112-01/22-01/30
Registration number: 380-041/051-22-1

Zagreb, November 4, 2022

Official Gazette 137/2022, dated November 23, 2022

Based on Article 13 of the Statute of the University of Zagreb, a public

 

COMPETITION

to the employment of one (m/f) assistant, in the scientific field of Natural Sciences, in the scientific field of Biology for a fixed period of 9 months, full-time, at the Centre for Research and Knowledge Transfer in Biotechnology, University of Zagreb.

Applicants must meet the requirements established by the Act on Scientific Activity and Higher Education (Official Gazette, 123/03, 198/03 (Regulation), 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – O,RUSRH, 60/15 – OUSRH and 131/17.) and the Statute of the University of Zagreb.

The work will take place on the project "Strengthening the capacity of CerVirVac for research in viral immunology and vaccinology", in the Laboratory for Molecular Biomedicine of the Centre for Research and Knowledge Transfer in Biotechnology, University of Zagreb.

Mandatory professional requirements:

- completed graduate university studies in molecular biology

- overall grade point average of no less than 3.5

- at least one recommendation

Additional criteria:

 -knowledge of the English language

- good computer skills

- experience in laboratory work with cell cultures and viruses

- knowledge of molecular biological techniques (PCR, cloning, sequencing, western blot)

- co-authorship of at least one scientific paper

The competition application must contain:

- CV in which personal data (e-mail, telephone number) and data relevant to the selection should be specified

- a copy of the diploma on completed studies

- evidence of meeting the competition conditions

By submitting an application to the competition, competition applicants agree that the University of Zagreb, as the manager of the collection of personal data, may collect, use and further process data for the purpose of implementing the competition procedure in accordance with the provisions of the EU General Regulation 2016/679 and the Law on the Implementation of the General Protection Regulation personal data (Official Gazette No. 42/2018).

If the candidate obtains an advantage in employment according to special regulations, he is obliged to refer to this right in his application for the competition, and he is obliged to attach all the necessary documentation from which this right is visible, in accordance with the special regulation, with the application for the competition.

(Act on Croatian Veterans of the Homeland War and Members of Their Families, NN 121/17, 98/19, 84/21, Article 103 - link - https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o- hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji-)

The deadline for submitting applications is 30 days from the publication of the competition in the Official Gazette.

Applications for the competition with the required documentation should be sent by post to the address: University of Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, with the indication "Application for the competition".

Applicants will be informed about the results of the competition.

A complete application is considered an application that contains all the information and attachments listed in this competition. Only a person who submits a timely and complete application with all attachments and fulfils the formal conditions of the competition will be considered an applicant for the competition. Incomplete and untimely applications will not be considered, nor will applicants of incomplete applications be asked to supplement their application.

The University of Zagreb reserves the right to partially or fully cancel the competition at any time.

 

UNIVERSITY OF ZAGREB
Centre for Research and Knowledge Transfer in Biotechnology
Class: 112-01/22-01/30

Registration number: 380-041/051-22-1
Zagreb, November 4, 2022

Official Gazette 137/2022, dated November 23, 2022

Based on Article 13 of the Statute of the University of Zagreb, a public

 

COMPETITION

to the employment of one (m/f) senior assistant/postdoctoral researcher  to work on the project "Strengthening the capacity of CerVirVac for research in viral immunology and vaccinology, financed by the European Fund for Regional Development, for a fixed period of time, for a duration of 10 months, in the scientific field: Natural Sciences, in the scientific field Biology full-time, in the Laboratory of Biochemistry and Immunochemistry, in the Centre for Research and Knowledge Transfer in Biotechnology of the University of Zagreb.

Applicants must meet the requirements established by the Act on Scientific Activity and Higher Education (Official Gazette, 123/03, 198/03 (Regulation), 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – O,RUSRH, 60/15 – OUSRH and 131/17.) and the Statute of the University of Zagreb.

Mandatory professional requirements:

-  PhD in biology

Additional criteria:

- experience in working with experimental animals (on the basis of a certificate of professional qualification for working with experimental animals)

- good computer skills

- experience in laboratory work with cell cultures and viruses

- excellent knowledge of the English language

- good knowledge of protein analysis methods

- experience in writing scientific papers as the main author

The competition application must contain:

- CV in which personal data (e-mail, telephone number) and data relevant to the selection should be specified

- a copy of the diploma on completed studies

- evidence of meeting the competition conditions

By submitting an application to the competition ,  applicants agree that the University of Zagreb, as the manager of the collection of personal data, may collect, use and further process data for the purpose of implementing the competition procedure in accordance with the provisions of the EU General Regulation 2016/679 and the Law on the Implementation of the General Protection Regulation personal data (Official Gazette No. 42/2018).

If the candidate obtains an advantage in employment according to special regulations, he is obliged to refer to this right in his application for the competition, and he is obliged to attach all the necessary documentation from which this right is visible, in accordance with the special regulation, with the application for the competition.

(Act on Croatian Veterans of the Homeland War and Members of Their Families, NN 121/17, 98/19, 84/21, Article 103 - link - https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o- hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji-)

The deadline for submitting applications is 30 days from the publication of the competition  in the Official Gazette.

Applications for the competition with the required documentation should be sent by post to the address: University of Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, with the indication "Application for the competition".

Applicants will be informed about the results of the competition.

A complete application is considered an application that contains all the information and attachments listed in this competition. Only a person who submits a timely and complete application with all attachments and fulfills the formal conditions of the competition will be considered an applicant for the competition. Incomplete and untimely applications will not be considered, nor will applicants of incomplete applications be asked to supplement their application.

The University of Zagreb reserves the right to partially or fully cancel the competition at any time.

_________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/22-01/23
Urbroj: 380-041/051-22-1
Sveučilište u Zagrebu

Zagreb, 27. srpnja 2022.

NN 90/2022 od 3. 8. 2022.

 

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu objavljuje

NATJEČAJ

za popunu

radnog mjesta I. vrste složenosti poslova –  stručni suradnik, u Središnjem uredu za međunarodne odnose i održivi razvoj, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, jedan izvršitelj (m/ž).

Stručni uvjeti:

– završen diplomski (dodiplomski) sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti

Posebni uvjeti:

– najmanje jednu (1) godinu radnog iskustava u ustanovama visokog obrazovanja

– aktivno znanje engleskog jezika

– aktivno znanje rada na računalu

Osim uvjeta za navedeno radno mjesto primjenjuje se probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo to pravo, sukladno posebnom propisu.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje) te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima natječaja na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb, s naznakom na koje radno mjesto u natječaju se prijavljuju. O rezultatima natječaja pristupnici će biti pisano obaviješteni.

Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat nakon isteka roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

_________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Klasa: 112-01/22-01/22
Urbroj: 380-041/306-22-1
Sveučilište u Zagrebu

Zagreb, 25. srpnja 2022.

NN 88/2022 od 27.7.2022.

 

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu objavljuje

NATJEČAJ

za popunu

radnog mjesta I. vrste složenosti poslova – stručni savjetnik za međunarodnu suradnju u Središnjem uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme, zbog potrebe rada na projektu Erasmus + mobilnosti za programske zemlje unutar EU, jedan izvršitelj (m/ž).

Stručni uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih ili humanističkih znanosti

Posebni uvjeti:

– najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– izvrsno poznavanje engleskog jezika (radni jezik)

– odlična informatička pismenost (tablični programi i baze podataka)

– iskustvo rada na EU- ovim projektima u obrazovanju

– odlična vještina komunikacije i timski rad

– strpljivost u radu sa strankama i detaljnost u administrativnoj obradi podataka

Osim uvjeta za navedeno radno mjesto primjenjuje se probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo to pravo, sukladno posebnom propisu.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje) te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima natječaja na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb, s naznakom na koje radno mjesto u natječaju se prijavljuju. O rezultatima natječaja pristupnici će biti pisano obaviješteni.

Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat nakon isteka roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

_________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/22-01/21
Urbroj: 380-041/306-22-1 od 12. VII. 2022. (5113)
Sveučilište u Zagrebu

NN 82/2022 od 15.7.2022.

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta I. vrste složenosti poslova

stručni suradnik u Središnjem uredu za arhivsku građu Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme, do povratka privremeno nenazočnog zaposlenika, u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj (m/ž).

Stručni uvjet:

– završen diplomski (dodiplomski) sveučilišni studij iz društvenih znanosti.

Posebni uvjeti:

– jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– znanje engleskog jezika

– poznavanje rada na računalu

– prednost: poznavanje postupka digitalizacije građe.

Osim uvjeta za navedeno radno mjesto, primjenjuje se probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo to pravo, sukladno posebnom propisu.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje) te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima natječaja na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom na koje radno mjesto u natječaju se prijavljuju. O rezultatima natječaja pristupnici će biti pisano obaviješteni.

Natječajna dokumentacija, odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završet­ka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat nakon isteka roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

_________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/22-01/20
Urbroj: 380-041/051-22-1 od 4. VII. 2022. (4901)
Sveučilište u Zagrebu

NN, 79/2022, 8. 7. 2022.

 

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta I. vrste složenosti poslova

viši stručni savjetnik za poslove organizacijske kulture, u Uredu za psihološku podršku, zaštitu mentalnog zdravlja i organizacijsku kulturu, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, jedan izvršitelj (m/ž).

Stručni uvjeti:

– završen sveučilišni diplomski studij humanističkog područja.

Posebni uvjeti:

– najmanje pet godina radnog staža

– iskustvo u radu s mladima

– aktivno znanje dva svjetska jezika

– aktivno znanje rada na računalu.

Osim uvjeta za navedeno radno mjesto primjenjuje se probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo to pravo, sukladno posebnom propisu.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje) te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima natječaja na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom na koje radno mjesto u natječaju se prijavljuju. O rezultatima natječaja pristupnici će biti pisano obaviješteni.

Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat nakon isteka roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

_________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/22-01/19
Urbroj: 380-041/306-22-1 od 2. VI. 2022. (4192)
Sveučilište u Zagrebu

NN 71/2022, 21. lipnja 2022.

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu objavljuje

NATJEČAJ

za popunu

1. radnog mjesta I. vrste složenosti poslova – viši stručni savjetnik, interni naziv: viši stručni savjetnik za pravne poslove, za potrebe sveučilišnih vojnih studija, na određeno vrijeme do godine dana, u punom radnom vremenu, u Središnjem uredu za studije i upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu, jedan izvršitelj (m/ž).

Stručni uvjet:

– završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava.

Posebni uvjeti:

– najmanje pet godina radnog iskustva na pravnim poslovima

– izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

– dobro poznavanje rada na računalu

– izražena vještina komunikacije i timskog rada

– prednost: iskustvo rada u visokom obrazovanju.

2. radnog mjesta III. vrste složenosti poslova – administrativni referent, interni naziv: administrativni referent za poslove u pisarnici i ostale pomoćne poslove u Službi za opće i kadrovske poslove, na određeno vrijeme do godine dana, u punom radnom vremenu, jedan izvršitelj (m/ž).

Stručni uvjet:

– srednja stručna sprema.

Posebni uvjeti:

– najmanje godinu dana radnog staža ili radnog iskustva

– poznavanje rada na računalu

– poznavanje engleskog jezika

– vozačka dozvola B-kategorije.

Osim uvjeta za navedeno radno mjesto primjenjuje se probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo to pravo, sukladno posebnom propisu.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome/svjedodžbe), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje) te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima natječaja na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom na koje radno mjesto u natječaju se prijavljuju. O rezultatima natječaja pristupnici će biti pisano obaviješteni.

Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat nakon isteka roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

_________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/22-01/18
Urbroj: 380-041/051-22-1 od 19. V. 2022. (3844)
Sveučilište u Zagrebu

NN 58/2022, 25. 5. 2022.

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta I. vrste složenosti poslova

– stručni suradnik, interni naziv: stručni suradnik za poslove grafičke tehnologije u Uredu za razvoj karijera, zbog povećanog opsega posla, na određeno vrijeme do tri mjeseca, s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj (m/ž).

Stručni uvjet:

– završen sveučilišni diplomski studij u području tehničkih znanosti, polje: grafičke tehnologije.

Posebni uvjeti:

– godina dana radnog iskustva

– iskustvo u izradi vizualnih identiteta projekata i digitalnoj promociji

– aktivno znanje engleskog jezika

– aktivno znanje rada na računalu.

Osim uvjeta za navedeno radno mjesto primjenjuje se probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo to pravo, sukladno posebnom propisu.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje) te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima natječaja na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom na koje radno mjesto u natječaju se prijavljuju. O rezultatima natječaja pristupnici će biti pisano obaviješteni.

Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat nakon isteka roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

_________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/22-01/16
Urbroj: 380-041/051-22-1 od 12. IV. 2022. (2755)
Sveučilište u Zagrebu

NN 50/2022, 27. 4. 2022.

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, raspisuje se javni

NATJEČAJ

za izbor:

1. na radno mjesto I. vrste složenosti poslova u znanstvenom-nastavnom – docent, u znanstvenom području: humanističke znanosti, znanstvenom polju: teologija, znanstvena grana: pastoralna teologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Sveučilišnom centru za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik – jedan izvršitelj (m/ž);

2. na radno mjesto I. vrste složenosti poslova u suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području: humanističke znanosti, znanstvenom polju: teologija, znanstvena grana: crkvena povijest, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Sveučilišnom centru za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik – jedan izvršitelj (m/ž);

3. radno mjesto položaj I. vrste – voditelj odjeljka, interni naziv: tajnik Centra za pro­testantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik Sveučilišta u Zagrebu, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom – jedan izvršitelj (m/ž);

4. radno mjesto II. vrste – ostala radna mjesta II. vrste, interni naziv: referent za studentske poslove u referadi Centra za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik Sveučilišta u Zagrebu, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom – jedan izvršitelj (m/ž).

Uvjeti za radno mjesto pod točkama 1. i 2.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03. (Uredba), 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – ORUSRH, 60/15 – OUSRH i 131/17) i Statutom Sveučilišta u Zagrebu.

Pod točkom 1. prijava za natječaj mora sadržavati:

1. životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)

2. preslik diplome o završenom studiju, stečenom akademskom stupnju, izboru u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika

3. prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti

4. popis radova i separate radova relevantnih za izbor te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti

5. preslik domovnice ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina).

Pod točkom 2. prijava za natječaj mora sadržavati:

1. životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)

2. preslik dokaza o završetku diplomskog sveučilišnog studija

3. prijepis ocjena diplomskog sveučilišnog studija

4. popis radova

5. preslik domovnice ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina).

Uvjeti za radno mjesto pod točkom 3.

– završen sveučilišni studij društvenih ili humanističkih znanosti

– pet godina radnog staža u sustavu znanosti

– izvrsno znanje engleskog jezika

– informatička pismenost

– poželjno iskustvo u uređivanju web-stranica i izdavaštvu

– strpljivost, sklonost timskom radu su prednost.

Uvjeti za radno mjesto pod točkom 4.

– završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij

– godinu dana rada na odgovarajućim poslovima

– poznavanje engleskog jezika

– informatička pismenost

– prednost je iskustvo rada u sustavu znanosti i visokog obrazovanja.

Pod točkom 3. i 4. prijavi na natječaj treba priložiti: molbu, životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje) te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo to pravo, sukladno posebnom propisu.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana za radna mjesta pod točkom 1. i 2., a 8 dana za radna mjesta pod točkom 3. i 4., od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom Prijava na natječaj Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik uz napomenu na koje radno mjesto u natječaju se prijavljuje.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti pisano obaviješteni.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat nakon isteka roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Potpuna prijava smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Pristupnikom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobno dostavljene prijave na natječaj te osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na natječaj niti će se obavještavati o rezultatima natječaja.

_________________________________________________________________________________________

Class: 112-01/22-01/16
Number: 380-041/051-22-1
Zagreb, 12 April 2022

University of Zagreb

 

CALL FOR APPLICATIONS

According to Article 13 of the Statute of the University of Zagreb, a public call is announced for appointment:

1. to the position of the first type of complexity of work in the scientific-teaching profession - assistant professor, in the Humanities, scientific field: Theology, scientific branch: Pastoral Theology, indefinitely, full-time, at the University Center for Protestant Theology Matthias Flacius Illyricus - one (1) executor (m / f)

2. to the position of the first type of complexity of work in the associate title - assistant, in the Humanities, scientific field: Theology, scientific branch: Church history, fixed-term contract, full-time at the University Center for Protestant Theology Matija Vlačić Ilirik - one (1) executor (m / f)

Under point 1 the application must contain:

1. CV (signed, maximum 1,800 characters with spaces)

2. A copy of the university diploma containing information about the acquired academic degree as well as scientific grade.

3. Overview of scientific, teaching and professional activities

4. Bibliography and paper offprints relevant for the appointment to the grade of Assistant professor and information on scientific, teaching and professional activities.

5. A copy of the certificate of Croatian citizenship or proof of citizenship of another country. Foreign citizens also have to submit proof of Croatian language skills (Advanced level).

6. Certificate of appointment to the appropriate scientific grade.

 

Under point 2 the application must contain:

1. CV (signed, maximum 1,800 characters with spaces)

2. A copy of the proof of completion of graduate university studies

3. Transcript of grades of graduate university studies

4. The list of published papers

5. A copy of the certificate of Croatian citizenship or proof of citizenship of another country. Foreign citizens also have to submit proof of Croatian language skills (Advanced level).

Requirements:

Applicants have to meet the requirements established by the Act on Scientific Activity and Higher Education (Official Gazette, 123/03, 198/03 (Decree), 105/04, 174/04, 2/07 - OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - ORUSRH, 60/15 - OUSRH and 131/17) and by Statute of the University of Zagreb.

By submitting an application, the applicants explicitly agree that the University of Zagreb as the controller of the personal data collection can collect, use and further process data for the tendering process, in accordance with the provisions of the Act on Personal Data Protection (Official Gazette 106/12)  and General Data Protection Regulation 2016/679.

By submitting an application, a candidate grants permission for the processing of his/her personal data for the purpose of conducting the selection process for the scientific-teaching title and associate title, in accordance with the provisions of the General Regulation on Personal Data Protection.

The deadline for application is 30 days from the date of publication of the Call for Applications in the Official Gazette.

Applications with all required documents shall be sent to the University of Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb, Croatia with written reference: „Application for the Call for Applications – University Center for Protestant Theology Matthias Flacius Illyricus“.

A full application contains all the data and appendices specified in the Call for Applications. Only candidates who submit a complete application within the specified deadline and with all the appendices and meet formal requirements of the Call for Applications will be considered as applicants. Incomplete applications, as well as applications submitted after the deadline, will not be taken into consideration and those candidates will not be offered to complete them and will not be  informed about the results of the call.

_________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/22-01/15
Urbroj: 380-040/040-22-1 od 12. IV. 2022. (2738)
Sveučilište u Zagrebu

NN 50/2022, 27. 4. 2022.

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta I. vrste složenosti poslova – stručni suradnik u Odsjeku za doktorate i promocije Središnjeg sveučilišnog ureda za znanost i tehnologiju, zbog povećanog opsega poslova, na određeno vrijeme do tri mjeseca, u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj (m/ž).

Stručni uvjeti:

– završen diplomski (dodiplomski) sveučilišni studij.

Posebni uvjeti:

– jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– znanje engleskog jezika

– poznavanje rada na računalu.

Osim uvjeta za navedeno radno mjesto primjenjuje se probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo to pravo, sukladno posebnom propisu.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje) te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima natječaja na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom na koje radno mjesto u natječaju se prijavljuju. O rezultatima natječaja pristupnici će biti pisano obaviješteni.

Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat nakon isteka roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

_________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/22-01/14
Urbroj: 380-040/040-22-5 od 22. IV. 2022. (2977)
Sveučilište u Zagrebu

NN 50/2022, 27. 4. 2022.

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta I. vrste složenosti poslova

– stručni savjetnik, interni naziv: stručni savjetnik za poslove Erasmus + mobilnosti, na određeno vrijeme, do 31. srpnja 2024., u punom radnom vremenu, jedan izvršitelj (m/ž).

Stručni uvjet:

– završen diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih ili humanističkih znanosti.

Posebni uvjeti:

– dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– izvrsno znanje engleskog jezika

– poznavanje rada na računalu.

Osim uvjeta za navedeno radno mjesto primjenjuje se probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo to pravo, sukladno posebnom propisu.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje) te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima natječaja na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom na koje radno mjesto u natječaju se prijavljuju. O rezultatima natječaja pristupnici će biti pisano obaviješteni.

Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat nakon isteka roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

_________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/22-01/12
Urbroj: 380-040/040-22-1 od 30. III. 2022. (2325)
Sveučilište u Zagrebu

NN 45/2022, 13. 4. 2022.

 

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta II. vrste složenosti poslova

viši stručni referent u Uredu za statistiku, analizu i izvještavanje Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočnog zaposlenika, s punim radnim vremenom, jedan izvršitelj (m/ž).

Stručni uvjet:

– završen preddiplomski sveučilišni studij.

Posebni uvjeti:

– najmanje jedna godina radnog iskustva

– aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

– aktivno znanje rada na računalu

– izražena vještina komunikacije i timskog rada

– prednost: iskustvo rada u visokom obrazovanju.

Osim uvjeta za navedeno radno mjesto primjenjuje se probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo to pravo, sukladno posebnom propisu.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje) te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima natječaja na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom na koje radno mjesto u natječaju se prijavljuju. O rezultatima natječaja pristupnici će biti pisano obaviješteni.

Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat nakon isteka roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

_________________________________________________________________________________________

Sveučilište u Zagrebu
Klasa: 112-01/22-01/11
Urbroj: 380-041/051-22-1

Zagreb, 24. ožujka 2022.

NN 39/2022, 30. 3. 2022.
časopis Universitas broj 150 od 25. travnja 2022.

Sveučilište u Zagrebu raspisuje javni 

NATJEČAJ

za izbor

-        jednog (1) izvršitelja (m/ž) u naslovno (bez zasnivanja radnog odnosa) znanstveno-nastavno zvanje docenta u interdisciplinarnom području znanosti (8.), znanstvenom polju vojno-obrambene i sigurnosno-obavještajne znanosti i umijeće (8.09.) na sveučilišnim preddiplomskim studijima Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje.   

Uvjeti:

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15, 131/17) i odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/17), imati najmanje pet godina radnog iskustva na dužnostima i poslovima nastavne djelatnosti za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske te su o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Prijava za natječaj mora sadržavati:

1. životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
2. presliku diplome o završenom studiju i/ili stečenom akademskom stupnju
3. prikaz znanstvene djelatnosti
4. popis radova i separate radova relevantnih za izbor te podatke o znanstvenoj djelatnosti
5. Potvrda o zastupljenosti i citiranosti radova znanstvenika u relevantnim bazama podataka (NSK ili knjižnice javnih visokoškolskih i znanstvenih ustanova)
6.  Navodi o uređenom Google Scholar profilu i uređenom popisu CROSBI
7. dokaz o državljanstvu
8. dokaz o najmanje pet godina radnog iskustva na dužnostima i poslovima nastavne djelatnosti za potrebe Oružanih snaga RH

Dokumentacija se prilaže u dva primjerka i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF-formatu.

Napomena: životopis, presliku diplome doktorata znanosti, popis ostvarenih znanstvenih radova te dokumente i podatke pod točkama 4. do 5.ovoga natječaja, pristupnici dostavljaju u papirnatom obliku i u obliku elektroničkog zapisa na CD-u u pdf – formatu ako nemaju izbor u znanstveno zvanje u području i polju za koji se traži izbor.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb, s naznakom prijave na natječaj.

Natječaj je otvoren 30 dana od zadnje objave.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem ili putem elektroničke pošte.

Sveučilište u Zagrebu koristit će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat po isteku roku čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

_________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/22-01/07
Urbroj: 380-040/040-22-5 od 7. III. 2022. (1663)
Sveučilište u Zagrebu

NN 32/2022, 11. 3. 2022.

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta II. vrste složenosti poslova, interni naziv: voditelj odsjeka za knjigovodstveno-računovodstvene poslove u Službi za poslovanjena neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, jedan izvršitelj (m/ž).

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti – ekonomija

Posebni uvjeti:

– deset godina dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– poznavanje rada u POINT-u

– informatička pismenost

– poznavanje engleskog jezika

– izražena vještina komunikacije i timskog rada

– iskustvo u sustavu znanosti i visokog obrazovanja.

Osim uvjeta za navedeno radno mjesto primjenjuje se probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo to pravo, sukladno posebnom propisu.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se podacima i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje) te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima natječaja na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom na koje radno mjesto u natječaju se prijavljuju. O rezultatima natječaja pristupnici će biti pisano obaviješteni.

Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat nakon isteka roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

_________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/22-01/10
Urbroj: 380-040/040-22-1 od 3. III. 2022. (1595)
Sveučilište u Zagrebu

NN 30/2022, 9. 3. 2022.


Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta IV. vrste složenosti poslova, internog naziva: spremačica, za rad na lokaciji u Centru za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu, Rockefellerova 10, na određeno vrijeme do šest mjeseci, s punim radnim vremenom, jedan izvršitelj (m/ž).

Stručni uvjet:

– završena osnovna škola.

Posebni uvjeti:

– najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima čišćenja

– prednost: preporuka prethodnog poslodavca

– prednost: iskustvo čišćenja laboratorija.

Osim uvjeta za navedeno radno mjesto primjenjuje se probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora zaslužbenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo to pravo, sukladno posebnom propisu.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje) te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima natječaja na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom na koje radno mjesto unatječaju se prijavljuju. O rezultatima natječaja pristupnici će biti pisano obaviješteni.

Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat nakon isteka roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

_________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/22-01/01
Urbroj: 380-040/040-22-7 od 24. II. 2022. (1385)
Sveučilište u Zagrebu

NN 27/2022, od 4. 3. 2022.

 

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Rektor Sveučilišta u Zagrebu donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA

objavljenog u NN br. 11 od 26. siječnja 2022.

Poništava se natječaj za izbor jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto IV. vrste složenosti poslova, internog naziva: spremačica u Centru za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, koji je objavljen u Narodnim novinama br. 11 od 26. siječnja 2022., Biltenu zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu.

___________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/22-01/09
Urbroj: 380-040/040-22-2 od 24. II. 2022. (1384)
Sveučilište u Zagrebu

NN 27/2022, od 4. 3. 2022.

 

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Rektor Sveučilišta u Zagrebu donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA

objavljenog u NN br. 22 od 23. veljače 2022.

Poništava se natječaj za izbor jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste složenosti poslova – administrativni referent, internog naziva: administrativni referent za poslove u Pisarnici, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, koji je objavljen u Narodnim novinama br. 22 od 23. veljače 2022., Biltenu zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu.

___________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/22-01/08
Urbroj: 380-040/040-22-1 od 11. II. 2022.) (1204)
Sveučilište u Zagrebu

NN 22/2022 od 23. 2. 2022.


Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta I. vrste složenosti poslova – stručni suradnik u Uredu za razvoj karijera, na određeno vrijeme do šest mjeseci, s nepunim radnim vremenom (50%) – jedan izvršitelj (m/ž).

Stručni uvjeti:

– završen sveučilišni diplomski studij.

Posebni uvjeti:

– iskustvo u izradi vizualnih identiteta projekata i digitalnoj promociji

– aktivno znanje engleskog jezika

– aktivno znanje rada na računalu

– prednost: iskustvo rada u sustavu znanosti i visokog obrazovanja.

Osim uvjeta za navedeno radno mjesto, primjenjuje se probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo to pravo, sukladno posebnom propisu.

Podnošenjem prijave na natječaj pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje) te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima natječaja na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom na koje radno mjesto u natječaju se prijavljuju. O rezultatima natječaja pristupnici će biti pisano obaviješteni.

Natječajna dokumentacija, odnosno podaci o kandidatima, čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat nakon isteka roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

_________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/22-01/07
Urbroj: 380-040/040-22-1 od 1. II. 2022. (869)
Sveučilište u Zagrebu

NN 202/2022, 16. 2. 2022.

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta II. vrste složenosti poslova – interno:

voditelj odsjeka za knjigovodstveno-računovodstvene poslove, u Službi za poslovanje, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, jedan izvršitelj (m/ž).

Stručni uvjet:

– završen stručni dodiplomski studij iz područja društvenih znanosti – ekonomija.

Posebni uvjeti:

– najmanje deset godina dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– poznavanje rada u POINT-u

– informatička pismenost

– poznavanje engleskog jezika

– izražena vještina komunikacije i timskog rada

– iskustvo u sustavu znanost i visokog obrazovanja.

Osim uvjeta za navedeno radno mjesto primjenjuje se probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo to pravo, sukladno posebnom propisu.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se podacima i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje) te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima natječaja na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom za koje radno mjesto u natječaju se prijavljuju. O rezultatima natječaja pristupnici će biti pisano obaviješteni.

Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja, dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat nakon isteka roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

_________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/22-01/06
Urbroj: 380-040/040-22-1 od 31. I. 2022. (771)
Sveučilište u Zagrebu

NN 16/2022, od 4. veljače 2022.

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta položaja I. vrste složenosti poslova

rukovoditelj (šef) odsjeka u središnjoj službi, internog naziva: programski voditelj podrške inovacijskim zajednicama, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom (m/ž).

Stručni uvjeti:

– završen sveučilišni diplomski (ili ranije dodiplomski) studij, prednost doktorat u području prirodnih, tehničkih ili srodnih znanosti.

Posebni uvjeti:

– najmanje 5 godina iskustva na poslovima istraživanja, razvoja inovacija, transfera tehnologije ili komercijalizacije rezultata istraživanja;

– iskustvo u upravljanju timovima ili projektima u navedenim područjima

– prednost je iskustvo u organizaciji inicijativa (programa, natjecanja, edukacija, događaja ili drugo) koje povezuju i mobiliziraju dionike unutar inovacijske zajednice

– sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na hrvatskom i engleskom jeziku

– izvrsno znanje rada na računalu (primjena MS Office alata i alata za komunikaciju).

Osim uvjeta za navedeno radno mjesto primjenjuje se probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo to pravo, sukladno posebnom propisu.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), dokaz o dosada­šnjem radnom iskustvu (potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje) te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima natječaja na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom na koje radno mjesto u natječaju se prijavljuju. O rezultatima natječaja pristupnici će biti pisano obaviješteni.

Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat nakon isteka roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

_________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/22-01/3
Urbroj: 380-040/040-22-1 od 28. I. 2022. (706)
Sveučilište u Zagrebu

NN 16/2022, od 4. veljače 2022.

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta I. vrste složenosti poslova – stručni suradnik za računovodstveno-financijske poslove u Uredu za poslovanje Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočnog zaposlenika, s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj (m/ž).

Stručni uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij.

Posebni uvjeti:

– najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u proračunskom računovodstvu

– aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

– aktivno znanje rada na računalu

– poželjno poznavanje rada u SAP-u i POINT-u

– izvrsno poznavanje MS alata

– izražena vještina komunikacije, timskog rada

– prednost: iskustvo rada u visokom obrazovanju na istim ili sličnim poslovima.

Osim uvjeta za navedeno radno mjesto primjenjuje se probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo to pravo, sukladno posebnom propisu.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje) te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima natječaja na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom na koje radno mjesto u natječaju se prijavljuju. O rezultatima natječaja pristupnici će biti pisano obaviješteni.

Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat nakon isteka roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

_________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/21-01/33
Urbroj: 380-040/040-22-24 od 11. I. 2022. (241)
Sveučilište u Zagrebu

NN 11/2022, 26. siječnja 2022.

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, rektor Sveučilišta u Zagrebu donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA

objavljenog u NN br. 127 od 26. studenoga 2021.

Poništava se natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste složenosti poslova – stručni suradnik u Središnjem uredu za koordinaciju s knjižnicama, na određeno vrijeme do šest mjeseci, u punom radnom vremenu, koji je objavljen u Narodnim novinama br. 127 od 26. studenoga 2021., biltenu Zavoda za zapošljavanje i na internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu.

___________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/22-01/01
Urbroj: 380-041/051-22-1 od 11. I. 2022. (197)
Sveučilište u Zagrebu

NN 11/2022, 26. siječnja 2022.

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta IV. vrste složenosti poslova, internog naziva: spremačica u Centru za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, jedan izvršitelj (m/ž).

Stručni uvjeti:

– završena osnovna škola

Posebni uvjeti:

– najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima čišćenja

– spremnost na čišćenje laboratorijskih prostora.

Prednost:

– preporuka prethodnog poslodavca

– iskustvo čišćenja laboratorija.

Osim uvjeta za navedeno radno mjesto primjenjuje se probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo to pravo, sukladno posebnom propisu.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje) te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima natječaja na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom na koje radno mjesto u natječaju se prijavljuju. O rezultatima natječaja pristupnici će biti pisano obaviješteni.

Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat nakon isteka roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

_________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/22-01/05
Urbroj: 380-040/040-22-1 od 19. I. 2022. (489)
Sveučilište u Zagrebu

NN 9/2022, 21. siječnja 2022.

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta I. vrste složenosti poslova

stručni suradnik u Uredu za odnose s javnošću, za područje novih medija koja se bave promocijom osoba s invaliditetom, na određeno vrijeme, zbog povećanog opsega poslova, do šest mjeseci, s nepunim radnim vremenom (50 % radnog vremena), jedan izvršitelj (m/ž).

Stručni uvjet:

– završen diplomski sveučilišni studij novinarstva.

Posebni uvjeti:

– poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu (poželjno poznavanje još jednog jezika)

– radno iskustvo u uređivanju TV emisija

– radno iskustvo u uređivanju web-stranica

– kreativnost.

Osim uvjeta za navedeno radno mjesto, primjenjuje se probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo to pravo, sukladno posebnom propisu.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje) te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima natječaja na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom na koje radno mjesto u natječaju se prijavljuju. O rezultatima natječaja pristupnici će biti pisano obaviješteni.

Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat nakon isteka roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

_________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/22-01/04
Urbroj: 380-041/058-22-1 od 17. I. 2022. (490)
Sveučilište u Zagrebu

NN 9/2022, 21. siječnja 2022.

 

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta II. vrste složenosti poslova – ostala radna mjesta II. vrste

viši upravni referent za studijske progra­meu Uredu za osiguranje kvalitete, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, zbog povećanog opsega posla, na šest mjeseci, jedan izvršitelj (m/ž).

Stručni uvjet:

– završen stručni dodiplomski studij iz područja društvenih znanosti – pravo.

Posebni uvjeti:

– najmanje pet godina radnog iskustva

– izvrsno znanje engleskog i još jednog stranog jezika

– informatička pismenost

– izražena vještina komunikacije i timskog rada

– prednost: rad na sličnim poslovima

– iskustvo u sustavu znanosti i visokog obrazovanja.

Osim uvjeta za navedeno radno mjesto primjenjuje se probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo to pravo, sukladno posebnom propisu.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje) te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima natječaja na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom na koje radno mjesto u natječaju se prijavljuju. O rezultatima natječaja pristupnici će biti pisano obaviješteni.

Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat nakon isteka roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

_________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/21-01/35
Urbroj: 380-040/040-21-1 od 15. XII. 2021. (7524)
Sveučilište u Zagrebu

NN 3/2022, 7. siječnja 2022.

 

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu objavljuje

NATJEČAJ


za popunu radnog mjesta I. vrste složenosti poslova

– viši stručni savjetnik, interni naziv: viši stručni savjetnik za pravne poslove, na određeno vrijeme do šest mjeseci, s punim radnim vremenom, u Središnjem uredu za studije i upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu, jedan izvršitelj (m/ž).

Stručni uvjeti:

– završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava.

Posebni uvjeti:

– najmanje pet godina radnog iskustva na pravnim poslovima

– izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

– dobro poznavanje rada na računalu

– izražena vještina komunikacije i timskog rada

– prednost: iskustvo rada u visokom obrazovanju.

Osim uvjeta za navedeno radno mjesto, primjenjuje se probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo to pravo, sukladno posebnom propisu.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje) te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima natječaja na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom na koje radno mjesto u natječaju se prijavljuju. O rezultatima natječaja pristupnici će biti pisano obaviješteni.

Natječajna dokumentacija, odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat nakon isteka roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

_________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/21-01/35
Urbroj: 380-040/040-21-1 od 15. XII. 2021. (7524)
Sveučilište u Zagrebu

NN 3/2022, 7. siječnja 2022.

 

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu objavljuje

NATJEČAJ


za popunu radnog mjesta I. vrste složenosti poslova

– viši stručni savjetnik, interni naziv: viši stručni savjetnik za pravne poslove, na određeno vrijeme do šest mjeseci, s punim radnim vremenom, u Središnjem uredu za studije i upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu, jedan izvršitelj (m/ž).

Stručni uvjeti:

– završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava.

Posebni uvjeti:

– najmanje pet godina radnog iskustva na pravnim poslovima

– izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

– dobro poznavanje rada na računalu

– izražena vještina komunikacije i timskog rada

– prednost: iskustvo rada u visokom obrazovanju.

Osim uvjeta za navedeno radno mjesto, primjenjuje se probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo to pravo, sukladno posebnom propisu.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje) te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima natječaja na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom na koje radno mjesto u natječaju se prijavljuju. O rezultatima natječaja pristupnici će biti pisano obaviješteni.

Natječajna dokumentacija, odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat nakon isteka roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

_________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/21-01/35
Urbroj: 380-040/040-21-1 od 15. XII. 2021. (7524)
Sveučilište u Zagrebu

NN 3/2022, 7. siječnja 2022.

 

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu objavljuje

NATJEČAJ


za popunu radnog mjesta I. vrste složenosti poslova

– viši stručni savjetnik, interni naziv: viši stručni savjetnik za pravne poslove, na određeno vrijeme do šest mjeseci, s punim radnim vremenom, u Središnjem uredu za studije i upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu, jedan izvršitelj (m/ž).

Stručni uvjeti:

– završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava.

Posebni uvjeti:

– najmanje pet godina radnog iskustva na pravnim poslovima

– izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

– dobro poznavanje rada na računalu

– izražena vještina komunikacije i timskog rada

– prednost: iskustvo rada u visokom obrazovanju.

Osim uvjeta za navedeno radno mjesto, primjenjuje se probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo to pravo, sukladno posebnom propisu.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje) te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima natječaja na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom na koje radno mjesto u natječaju se prijavljuju. O rezultatima natječaja pristupnici će biti pisano obaviješteni.

Natječajna dokumentacija, odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat nakon isteka roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

_________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/21-01/34
Urbroj: 380-040/040-21-1 od 16. XI. 2021. (6809)Sveučilište u Zagrebu

NN 127/2021, 26. studenoga 2021.

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta I. vrste složenosti poslova

stručni suradnik u Uredu rektora, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, jedan izvršitelj (m/ž).

Stručni uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij iz područja humanističkih znanosti.

Posebni uvjeti:

– najmanje godinu dana radnog iskustva

– izvrsno znanje engleskog i još jednog stranog jezika

– informatička pismenost

– izražena vještina komunikacije i timskog rada

– prednost:

– rad na sličnim poslovima

– iskustvo u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. S kandidatima će se prema potrebi provesti testiranje znanja engleskog jezika te psihologijsko testiranje.

Osim uvjeta za navedeno radno mjesto, primjenjuje se probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo to pravo, sukladno posebnom propisu.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje) te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima natječaja na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom na koje radno mjesto u natječaju se prijavljuju. O rezultatima natječaja pristupnici će biti pisano obaviješteni.

Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat nakon isteka roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

_________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/21-01/33
Urbroj: 380-040/040-21-1 od 11. X. 2021. (6806)
Sveučilište u Zagrebu

NN 127/2021, 26. studenoga 2021.

 

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta I. vrste složenosti poslova

stručni suradnik u Središnjem uredu za koordinaciju s knjižnicama, na određeno vrijeme od šest mjeseci, zbog povećanog obima posla, u punom radnom vremenu, jedan izvršitelj (m/ž).

Stručni uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij iz područja humanističkih znanosti, hrvatski jezik.

Posebni uvjeti:

– izvrsno znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu (radni jezik)

– poželjno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima

– poznavanje rada na računalu

– izražena vještina komunikacije i timskog rada.

Osim uvjeta za navedeno radno mjesto, primjenjuje se probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo to pravo, sukladno posebnom propisu.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje) te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima natječaja na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom na koje radno mjesto u natječaju se prijavljuju. O rezultatima natječaja pristupnici će biti pisano obaviješteni.

Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat nakon isteka roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

_________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/21-01/32
Urbroj: 380-040/040-21-1 od 2. XI. 2021. (6434)
Sveučilište u Zagrebu

NN 123/2021., 17. studenoga 2021.

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu objavljuje

NATJEČAJ

za popunu

1. radnog mjesta III. vrste složenosti poslova – administrativni referent, internog naziva: administrativni referent za poslove u Pisarnici i ostale pomoćne poslove u Službi za opće i kadrovske poslove, na određeno vrijeme do šest (6) mjeseci, s pola radnog vremena (4 sata), jedan izvršitelj (m/ž).

Stručni uvjeti:

– srednja stručna sprema.

Posebni uvjeti:

– najmanje godinu dana radnog iskustva na sličnim poslovima

– znanje engleskog jezika

– informatička pismenost

– izražena vještina komunikacije i timskog rada

– vozačka dozvola B-kategorije.

2. radnog mjesta IV. vrste složenosti poslova, internog naziva: spremačica u Centru za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, jedan izvršitelj (m/ž).

Stručni uvjeti:

– završena osnovna škola.

Posebni uvjeti:

– najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima čišćenja

– prednost: preporuka prethodnog poslodavca

– prednost: iskustvo čišćenja laboratorija.

Osim uvjeta za navedeno radno mjesto primjenjuje se probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo to pravo, sukladno posebnom propisu.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje) te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima natječaja na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom na koje radno mjesto u natječaju se prijavljuju. O rezultatima natječaja pristupnici će biti pisano obaviješteni.

Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat nakon isteka roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

_________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/21-01/30
Urbroj: 380-040/040-21-11 od 29. X. 2021. (6405)
Sveučilište u Zagrebu

NN 120/2021, 10. studenoga 2021.

 

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, rektor donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA

objavljenog u Narodnim novinama br. 116 od 27. listopada 2021., mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu i Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za radno mjesto I. vrste složenosti poslova – stručni savjetnik za hrvatski jezik u Uredu za odnose s javnošću Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme, jedan izvršitelj (m/ž).

___________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/21-01/30
Urbroj: 380-040/040-21-2 od 18. X. 2021. (6068)
Sveučilište u Zagrebu

NN 116/2021, od 27. 10. 2021.

 

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta I. vrste složenosti poslova

stručni suradnik za hrvatski jezik u Uredu za odnose s javnošću Sveučilišta u Zagrebu, za potrebe pripreme i lektoriranja tekstova, u svrhu objave na mrežnim stranicama Sveučilišta, Universitasa, Portala te promidžbenih materijala i službenih dokumenata Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme do šest mjeseci, u punom radnom vremenu, jedan izvršitelj (m/ž).

Stručni uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij iz područja humanističkih znanosti, hrvatski jezik

Posebni uvjeti:

– izvrsno poznavanje hrvatskog jezika u govoru i pismu (radni jezik)

– poželjno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima

– poznavanje rada na računalu.

Osim uvjeta za navedeno radno mjesto primjenjuje se probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo to pravo, sukladno posebnom propisu.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje) te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima natječaja na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom na koje radno mjesto u natječaju se prijavljuju. O rezultatima natječaja pristupnici će biti pisano obaviješteni.

Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat nakon isteka roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

_________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/21-01/31
Urbroj: 380-040/040-21-1 od 20. X. 2021. (6128)
Sveučilište u Zagrebu

NN 116/2021, od 27. 10. 2021.


Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta I. vrste složenosti poslova

stručni suradnik za ekonomsko-računovodstvene poslove u Središnjem uredu za poslovanje Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme, do povratka privremeno nenazočnog zaposlenika, jedan izvršitelj (m/ž).

Stručni uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni ili stručni studij ekonomije, smjer računovodstvo i/ili financije.

Posebni uvjeti:

– izvrsno poznavanje MS alata

– poznavanje rada u sustavima SAP i POINT

– poželjno iskustvo u knjiženjima računa i obradi popratne dokumentacije

– aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

– izražena vještina komunikacije i timskog rada.

Osim uvjeta za navedeno radno mjesto primjenjuje se probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo to pravo, sukladno posebnom propisu.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje) te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima natječaja na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom na koje radno mjesto u natječaju se prijavljuju. O rezultatima natječaja pristupnici će biti pisano obaviješteni.

Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat nakon isteka roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

_________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/21-01/29
Urbroj: 380-041/051-21-1
Sveučilište u Zagrebu

Zagreb, 11. listopada 2021.

NN br. 113/2021, 20. 10. 2021.

 

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu, objavljuje

NATJEČAJ

-za zapošljavanje poslijedoktoranda za rad na HRZZ projektu Farmakokinetika intravenski i intramuskularno primijenjenog antivenoma u velikom animalnom modelu, u znanstvnom području prirodne znanosti, u znastvenom polju biologija, na određeno vrijeme od 2 godine u punom radnom vremenu, u Centru za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji u Laboratoriju za imunokemiju i biokemiju (CIPZB) - jedan izvršitelj (m/ž)

Obvezni stručni uvjeti:
- akademski stupanj doktora znanosti iz biologije

- dobro poznavanje metoda analize proteina
- izvrsno poznavanje engleskog jezika

Prednost pri zapošljavanju:

- iskustvo u radu s pokusnim životinjama (potrebna potvrda o stručnoj osposobljenosti za rad s pokusnim životinjama)

Opis poslova:
- praćenje farmakokinetike proteina u biološkim uzorcima;
- dokumentiranje i izvješćivanje o rezultatima istraživanja;
- po potrebi sudjelovanje u drugim aktivnostima projekta, sve u dogovoru s voditeljem projekta.

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti: životopis i dokaze o uvjetima natječaja.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

1. životopis u kojem treba navesti

  • osobne podatke
  • podatke o školovanju (priložiti preslike svjedodžbi) i akademskom stupnju
  • podatke o dosadašnjim zaposlenjima
  • podatke o stručno-znanstvenom usavršavanju, o sudjelovanju na znanstvenim i stručnim sastancima, te stručnim radionicama/tečajevima (priložiti popis/preslike potvrda)
  • podatke o priznanjima i nagradama (priložiti preslike)
  • podatke o poznavanju stranih jezika
  • druge podatke relevantne za prosudbu natječajnih uvjeta

2. popis znanstvenih publikacija

3. dokumente kojima se dokazuju tražene kvalifikacije i iskustvo

4. pismo preporuke vezano uz radno iskustvo u području analize proteina

Najbolji kandidati bit će pozvani na razgovor, uz mogućnost dodatnog testiranja i dostave dodatne dokumentacije.
Dodatne informacije potražite na www.unizg.hr/o-sveucilistu/sastavnice-sveucilista/ustrojbene-jedinice/centar-za-istrazivanje-i-prijenos-znanja-u-biotehnologiji/znanstveni-projekti/farmakokinetika-intravenski-i-intramuskularno-primijenjenog-antivenoma-u-velikom-animalnom-modelu-pksheep ili pošaljite upit na: tkurtovi@unizg.hr.

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15, 131/17) i na njemu utemeljenim propisima.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb, s naznakom prijave na natječaj.

Natječaj je otvoren 30 dana od objave u Narodnim novinama.

Potpuna prijava smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Pristupnikom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. O rezultatima natječaja pristupnici će biti pisano obaviješteni.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka

Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat nakon isteka roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

_________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/21-01/23
Urbroj: 380-041/051-21-3

Zagreb, 9. rujna 2021.

- NN 102/2021, od 22. 9. 2021.
- objavljeno i u časopisu Universitas broj 143 od 27.9.2021.

 

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, rektor Sveučilišta u Zagrebu donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA

 

objavljenog u NN br. 86/2021, od 30. srpnja 2021.

Poništava se natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) u naslovno (bez zasnivanja radnog odnosa) u znanstveno-nastavno zvanje docenta (m/ž) u interdisciplinarnom području znanosti, polje vojno-obrambeno i sigurnosno obavještajne znanosti i umijeće na sveučilišnim preddiplomskim studijima Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje, koji je objavljen pod točkom 1. u Narodnim novinama, br.: 86 od 30. srpnja 2021., sveučilišnom časopisu Universitas broj: 142 od 30. kolovoza 2021. i internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu.

___________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/21-01/27
Urbroj: 380-041/051-21-1
Sveučilište u Zagrebu

Zagreb, 10. rujna 2021.

- NN 102/2021, od 22. 9. 2021.
- objavljeno i u časopisu Universitas broj 143 od 27.9.2021.

 

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu raspisuje javni 

NATJEČAJ

za izbor

- za jednog (1) izvršitelja u naslovno (bez zasnivanja radnog odnosa) nastavno zvanje predavač (m/ž) u interdisciplinarnom području znanosti, polje vojno-obrambeno i sigurnosno obavještajne znanosti i umijeće na sveučilišnim preddiplomskim studijima Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje.

Uvjeti:

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – O i RUSRH, 60/15 – OUSRH i 131/17) i Statutom Sveučilišta u Zagrebu.

Prijava za natječaj mora sadržavati:

1. životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)

2. presliku diplome o završenom studiju i/ili stečenom akademskom stupnju

3. prikaz nastavne i stručne djelatnosti

4. popis radova i separate radova relevantnih za izbor te podatke o nastavnoj i stručnoj

    djelatnosti

5. dokaz o državljanstvu

Pristupnici koji se javljaju na natječaj  moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15, 131/17) i odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/12), imati najmanje pet godina radnog iskustva na dužnostima i poslovima nastavne djelatnosti za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske te su o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Dokumentacija se prilaže u dva primjerka i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF-formatu.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb, s naznakom prijave na natječaj.

Natječaj je otvoren 30 dana od zadnje objave.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Pristupnikom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem ili putem elektroničke pošte. Mole se kandidati da uz ponudu navedu e-mail adresu odnosno broj mobitela, kako bi ih se na taj način moglo pozvati na razgovor.

Sveučilište u Zagrebu koristit će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat po isteku roku čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

_________________________________________________________________________________________Top