Vijest
25.01.2022

Dokumenti i informacije vezane za obnovu od potresa

Dokumenti i informacije vezani su za obnovu sastavnica od posljedica potresa.Poštovane dekanice,
poštovani dekani,

U nastavku možete pronaći primjere objave natječaja za Revidenta i Voditelja projekta vezane za ''Obnovu infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom''.

Na ovom mjestu će u nadolazećem razdoblju redovito biti objavljivane nove informacije, novi natječaji i novi dokumenti vezani za proces obnove zgrada sastavnica Sveučilišta u Zagrebu vezano za 2. Javni poziv, a sve s ciljem ubrzanja projektnih prijava.

Nadam se da će Vam navedeno biti od koristi, a za sva dodatna pitanja možete me u bilo kojem trenutku kontaktirati na e-mail adresu stjepan.lakusic@remove-this.grad.unizg.hr

Srdačan pozdrav svima,

prof. dr. sc. Stjepan Lakušić,
dekan Građevinskog fakulteta

 

6.7.2023.

Ovim putem obavještavamo korisnike da je 30. lipnja 2023. godine na stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja u svojstvu TOPFD-a, sukladno članku 22. Općih uvjeta objavljena Odluka kojom se produžuje razdoblje provedbe projekata za operacije čija se sveobuhvatna obnova zgrada nastavlja financirati iz Mehanizma za oporavak i otpornost, u sklopu Investicije C6.1.R1-I2 i nakon 30. lipnja 2023. godine, kao jednostranu izmjenu Ugovora.

Obavijest je objavljena i na POVEZNICI.


22.2.2023.

Stupio je na snagu novi Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" br. 21/23.)

Zakon o obnovi (.pdf)

Obavijesti MZO vezane uz obnovu infrastrukture i opreme u području obrazovanja:


13.1.2023.

Obavijest korisnicima poziva FSEU.2021.MZO. o obvezi traženja suglasnosti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi (e-mail MZO)


3. 1. 2023.

Izmjena Općih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije


16.11.2022.

Treća izmjena dokumentacije i produljenje roka za prijavu za Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom - 2. Poziv"


14.09.2022.

Izmjena Općih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije


4.8.2022.

Novi Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

Vlada je usvojila novi Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine, br. 88/2022), kao podzakonski akt Zakona o obnovi, radi uvođenja boljih i novih rješenja koja građanima i provedbenim tijelima olakšavaju postupanje i poduzimanje pojedinih radnji u obnovi, a sve sa ciljem ubrzanja cjelokupnog procesa obnove.

Posebna pozornost u novom Programu mjera posvećena je poticanju građana na samoobnovu te je u tu svrhu uvedena naknada za poslove koordinacije samoobnove. Naime, u postupcima samoobnove, odnosno kod postupaka dodjele novčane pomoći za konstrukcijsku obnovu i obnovu konstrukcije zgrade u okviru rekonstrukcije zgrade te novčane pomoći umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće, podnositelj zahtjeva ima pravo na naknadu za poslove koordinacije samoobnove. Dodatno, uvedena je i mogućnost isplate predujma kod samoobnove obiteljskih kuća.

Također, Programom mjera je propisano da građani prilikom isplate novčane pomoći ostvaruju i pravo na refundaciju plaćenog PDV-a, dok se za slučaj u kojem se osoba stambeno zbrinjava darovanjem stana u vlasništvu Republike Hrvatske navodi da nema obveze plaćanja poreza na promet nekretnina.

Nadalje, u svrhu ubrzanja postupka, uvedena je mogućnost da Ministarstvo naloži provedbenom tijelu osiguranje usluge izrade nalaza prije donošenja Odluke o obnovi, kako bi se, kao prvi korak, utvrdio stupanj oštećenja zgrade i dao jasan smjer u kojem se zgrada obnavlja.

Uređeno je i pitanje građenja zgrada, kao jedna od mjera za ostvarivanje stambenog zbrinjavanja osoba pogođenih potresom na području na kojem je proglašena katastrofa, s čime u vezi se propisuju smjernice za gradnju i ostali potrebni elementi. Kod postojećih smjernica u postupcima obnove detaljnije se razrađuju potrebni elementi radi jasnoće i lakšeg postupanja provedbenih tijela te sudionika u obnovi.

Isto tako, uslijed pojave globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i proizvoda nužno je bilo pristupiti revidiranju maksimalnih cijena za robu, radove i usluge utvrđene u tablicama, te će se iste iz navedenog razloga ažurirati kvartalno, a po potrebi i češće. Radi pojednostavljenja publikacije ažuriranih tablica u trenutnim okolnostima one su izdvojene iz samog teksta Programa mjera te će se objavljivati na mrežnoj stranici Ministarstva.

24.6.2022.

Vlada RH donijela novi Zaključak o ublažavanju posljedica globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i proizvoda

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 21. lipnja 2022. godine donesen je Zaključak Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/22-07/228, URBROJ: 50301-05/16-22-9 od 21. lipnja 2022. godine o ublažavanju posljedica globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i proizvoda (Narodne novine, br. 71/2022).

Uz Zaključak Vlade ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u suradnji s ministrom gospodarstva i održivoga razvoja i ministrom pravosuđa i uprave donosi Metodologiju utvrđivanja razlike u cijeni radova (Narodne novine, br. 71/2022).

Navedenom Metodologijom daju se preporuke svim javnim naručiteljima vezano za primjenu u njoj utvrđenih metoda izračuna povećanja i/ili smanjenja cijene pojedinog elementa, pri čemu su ugovorne strane obvezne osigurati zakonitu primjenu ugovornih odredbi te pri tome osigurati i revizijski trag koji opravdava traženu izmjenu cijene.

Tekst zaključka i dodatne detalje izračuna možete pronaći ovdje.


23.6.2022.

Odgovor Europske komisije na pitanje vezano za ulaganja u zamjenske prostore koji bi se koristili dok se osnovni prostori obnavljaju

U nekim slučajevima oštećene škole/zdravstvene ustanove morale su premjestiti svoje aktivnosti na drugu lokaciju/zgradu dok se njihova obnova ne završi,  a isto tako su morala biti realizirana određena ulaganja u hitnu prilagodbu (negdje manji građevinski ili obrtnički radovi, nabavka namještaja i opreme, prijevoz učenika ili studenata, najamnine za privremene zgrade itd.). Jesu li takvi troškovi prihvatljivi?

Doista, u slučaju ozbiljne štete na infrastrukturi u područjima navedenim u članku 3. stavku 2. Uredbe EUSF-a, nadležna tijela ne mogu čekati godinu dana ili više na obnovu/rekonstrukciju oštećene infrastrukture u stanje prije nepogode tj. dovođenje iste u funkcionalno stanje. U takvim slučajevima obično se uvode neke privremene mjere koje imaju za cilj osigurati privremeno vraćanje objekta u funkcionalno stanje potrebno za rad. Na primjer, ako je postrojenje za pitku vodu ozbiljno oštećeno i zahtijeva obnovu, to ne znači da će ljudi živjeti bez pitke vode 1 ili 2 godine. Trebalo bi provesti privremene mjere obnove i dovođenja u funkciju. Još jedan dobar primjer naveden je u Vašem pitanju 2.2. Isto se može primijeniti i na zdravstvenu i obrazovnu infrastrukturu. Dakle, moglo bi doći do slučajeva u kojima se zdravstvene i obrazovne ustanove privremeno sele na drugu lokaciju/zgradu kako bi se osiguralo njihovo ponovno funkcioniranje/rad.

Ako se objašnjena logika primijeni na čitanje članka 3. stavka 2. točke (a), tada su izdaci za privremeno preseljenje i prilagodbu za potrebe uspostave (privremenog) radnog stanja prihvatljivi za pomoć EUSF-a. Međutim, treba biti oprezan s izdacima vezanima za ulaganja za potrebe prilagodbe. Ako izdatak nije nužan za preseljenje i prilagodbu za potrebe uspostave (privremenog) radnog stanja, onda potencijalno ne bi mogao biti prihvatljiv. Prilikom definiranja prihvatljivosti pojedinog troška savjetujemo da uzmete u obzir:

  1. Bi li se određeni rashodi svejedno realizirali ili su ti rashodi nastali izravno kao rezultat ovog privremenog preseljenja?
  2. Koja je primarna svrha izdatka (prilagodba za vraćanje u (privremeno) radno stanje ili poboljšanja i unaprjeđenja)?

Na nadležnim je tijelima da od slučaja do slučaja odrede (i opravdaju svoju odluku) koji od izdataka je nužan za vraćanje u funkcionalno radno stanje. 

25.2.2022.

Suglasnost za zaključenje ugovora o zakupu i Zahtjev za uporabu nekretnine 

U nastavku je dostupan Obrazac koji je izradilo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, koji je potrebno popuniti i priložiti zahtjevu za izdavanje suglasnosti za najam prostora (Zahtjev za izdavanjem suglasnosti za zaključenje ugovora o zakupu nekretnine). Dostupan je i Obrazac koji je potrebno popuniti ako se dodjeljuje nekretnina na uporabu (Zahtjev za dodjelu nekretnine na uporabu).

15.2.2022.

Suglasnost o sklapanju Ugovora o zakupu prostora

Sastavnice Sveučilišta u Zagrebu koje su tijekom srpnja i rujna 2021. potpisale ugovore o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za obnovu infrastrukture pogođene potresom su, ovisno o uspješnosti provedbe javne nabave za odabir Izrađivača projektne tehničke dokumentacije, u fazi u kojoj je projektno-tehnička dokumentacija izrađena ili će biti izrađena u narednih 15 do 45 dana.

Slijedeći korak je natječaj za odabir Izvođača radova (nekoliko sastavnica je pokrenulo ovaj natječaj) i preseljenje u zamjenske prostore dok se provode radovi na cjelovitoj obnovi njihovih zgrada.

S obzirom na to da većina sastavnica nema svoje zamjenske prostore potrebno je provesti najam/zakup prostora za potrebe odvijanja nastavne i znanstvene djelatnosti, ali dijelom i preseljenje laboratorijske opreme. Kako bi se ovaj postupak proveo, potrebno je dobiti Suglasnost za sklapanje Ugovora o zakupu prostora. Suglasnost izdaje Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Svi koji žele određenu pomoć u rješavanju navedenog postupka mogu se slobodno u bilo kojem trenutku obratiti na e-mail adresu stjepan.lakusic@remove-this.grad.unizg.hr.

25.1.2022. 

Natječaj za Uslugu vođenja projekta

Primjer dokumentacije za natječaj za izbor Revidenta projektno-tehničke dokumentacije

Dopis MZO-a vezan za osiguranje sredstava nakon 17. lipnja 2022.

 

 Top