Sveučilišna škola hrvatskog jezika i kulture

Sveučilišna škola hrvatskog jezika i kulture

Sveučilišna škola hrvatskoga jezika i kulture organizira se u suradnji između Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske matice iseljenika. Namijenjena je mladima hrvatskoga podrijetla i svim drugim studentima koji žele upoznati Hrvatsku, steći ili proširiti znanje o njoj, naučiti ili usavršiti hrvatski jezik. Intenzivan četverotjedni akademski program Sveučilišne škole u srpnju obogaćen je programom hrvatske kulture.

24 . lipnja – 19. srpnja 2024., Zagreb

Sveučilišna škola hrvatskoga jezika i kulture namijenjena je mladeži hrvatskoga podrijetla i svim drugim studentima koji žele upoznati Hrvatsku, steći ili proširiti svoje znanje o njoj, naučiti ili usavršiti hrvatski kao ini jezik (J2). Sastoji se od akademske nastave Hrvatskoga jezika u organizaciji Sveučilišta u Zagrebu te programa kulture u organizaciji Hrvatske matice iseljenika, koji sadrži i predavanja iz Hrvatske kulture.

Sveučilišnu školu mogu pohađati i učitelji hrvatskoga kao inoga jezika koji se žele usavršavati u području ovladavanja inim jezikom sudjelujući u nastavi i pohađajući predmet koji je samo njima namijenjen.

0. ORGANIZATORI

Sveučilište u Zagrebu - Zagrebačko je sveučilište najstarije sveučilište u Hrvatskoj i jedno od najstarijih u Europi. Njegova povijest počinje 23. rujna 1669. kada su diplomom rimskoga cara i ugarsko-hrvatskoga kralja Leopolda I. tadašnjoj isusovačkoj Akademiji u slobodnome i kraljevskome gradu Zagrebu priznati status i povlastice sveučilišne ustanove. Danas Sveučilište u Zagrebu ima 29 fakulteta, 3 umjetničke akademije i Sveučilišni centar Hrvatski studiji.

Hrvatska matica iseljenika – Hrvatska matica iseljenika (HMI) utemeljena je 1951. godine kao središnja nacionalna ustanova koja skrbi o očuvanju identiteta, jezika i kulture hrvatskoga naroda izvan Republike Hrvatske posebnim kulturnim, obrazovnim, nakladničkim, informativnim, sportskim, humanitarnim i drugim programima.

VAŽNA NAPOMENA!

Organizatori zadržavaju pravo izmjene datuma i programa, kao i pravo otkazivanja programa, sukladno cjelokupnoj aktualnoj situaciji u Hrvatskoj i svijetu te broju prijavljenih polaznika.

1. AKADEMSKI JEZIČNI PROGRAM

Akademski program obuhvaća 120 školskih sati nastave, u što je uključena i terenska nastava (jedan školski sat traje 45 minuta).

5 sati dnevno (od ponedjeljka do petka)
25 sati tjedno
120 sati (uključeni ispiti) tijekom 4 tjedna

1.1. Jezična nastava

Obavezna nastava - Polaznici imaju pet sati obavezne nastave jezika dnevno, pet dana u tjednu – od ponedjeljka do petka. Jezičnu nastavu čine posebni gramatički sati, lektorski sati na kojima se uči i vježba gramatika, proširuje rječnik, razvijaju komunikacijske sposobnosti te sati koji su usmjereni na pojedine jezične vještine: čitanje, pisanje, slušanje i govorenje.

Sastavni je dio nastave škola u prirodi koja se organizira na izletima u Hrvatsko zagorje i Plitvička jezera.
Nastavne obaveze - Od polaznika se očekuje obavljanje svih nastavnih obveza (redovito pohađanje nastave, pisanje domaće zadaće, izrada projektnih zadataka) te nabava knjiga i priručnika prema preporuci nastavnika.

1.2. Razine znanja hrvatskoga

U Sveučilišnoj školi hrvatskoga jezika i kulture znanje hrvatskoga jezika dijeli se na tri razine: početnu, srednju i naprednu. Svaka se razina dijeli na tri stupnja (početna P1, P2, P3, srednja: S1, S2, S3, napredna: N1, N2, N3), a postoje i podstupnjevi, koji omogućuju razlikovanje prema vrstama jezičnoga znanja (P1.a, P1.b). Prednost je takvoga razgranatoga stupnjevanja vidljivost napretka u ovladavanju hrvatskim, kao i mogućnost da se povežu sa zajedničkim sustavom (uključujući Europski referentni jezični okvir Vijeća Europe, 2001). Studentima se preporučuje uporaba Europske jezične mape (sa stupnjevima A1-C2). Nastava je prilagođena znanju i interesima polaznika pa se pravi početnici drugačije poučavaju od polaznika s jezikoslovnim interesima (poput studenata slavistike).
Budući da se nastava održava u malim skupinama (najviše 12 polaznika u skupini), ukupan broj skupina uvijek ovisi o ukupnome broju polaznika i njihovu dotadašnjemu znanju, pa skupine znaju biti i raznovrsne ili heterogene po znanju.

Pozor: Broj nastavnih skupina ne znači da je toliko različitih nastavnih stupnjeva, jer se ovisno o broju polaznika i njihovu znanju nastava može organizirati u nekoliko nastavnih skupina istoga stupnja znanja.

Podjela u skupine - Nakon što se prijave i uplate školarinu za Sveučilišnu školu polaznici će elektronskom poštom dobiti pristupni/razredbeni ispit koji se sastoji od gramatičkih zadataka različite težine i teme za sastavak. Razredbeni se ispit sastoji od gramatičkih zadataka različite težine i teme za sastavak. Ispit se treba riješiti najkasnije do 10. lipnja 2024. Potpuni početnici trebaju napisati na engleskome da uopće ne znaju hrvatski.
Razina znanja polaznika odredit će se na temelju razredbenoga ispita i razgovora s nastavnicima na početku Škole.

2. PROGRAM KULTURE

Program iz hrvatske kulture i povijesti sastavni je dio Škole koji organizira Hrvatska matica iseljenika. Program uključuje:
Predavanje - Održat će se predavanje o hrvatskoj kulturi i drugim sastavnicama hrvatskoga identiteta.
Stručno vođeni posjeti i razgledi – Uz stručno vođenje organizirani su: razgled središta Zagreba, posjete različitim muzejima, galerijama, umjetničkim izložbama, kulturnim i znanstvenim ustanovama te odlasci na kazališne predstave i koncerte.
Studijski izleti – Izleti u Hrvatsko zagorje i Plitvička jezera stručno su vođeni. U sklopu izleta u Hrvatsko zagorje organizirana je i škola u prirodi za sve polaznike.

3. ISPITI

Tjedni jezični ispiti - Svakoga tjedna iz hrvatskoga jezika  polaznici pišu pismeni ispit kako bi učitelji mogli pratiti njihov napredak. Tjedni ispiti služe i za navikavanje na ispit kako bi završni bio manje stresan.
Ispit iz Hrvatske kulture - Polaznici koji žele imati u svjedodžbi Sveučilišta u Zagrebu naveden predmet Hrvatska kultura polažu ispit iz kulture u petak, 12. srpnja 2024.
Završni ispiti - Na kraju akademskoga programa polaže se završni ispit iz hrvatskoga jezika. Završni se ispit sastoji od dva dijela: pismenoga i usmenoga.
Pismeni ispit  - Pismeni dio čine komunikacijska pitanja, gramatička i sastavak o zadanoj temi. Pismeni će se ispit održati u četvrtak, 18. srpnja 2024.
Usmeni ispit - Slušanje i govorenje ispituje se u petak, 19. srpnja 2024., a usmeni dio uključuje pripremljeni govor i razgovor s ispitnom komisijom.

4. DIPLOME I SVJEDODŽBE

Po završetku Škole polaznici dobivaju različite isprave. Sve su one dvojezične, na hrvatskome i engleskome jeziku.
Svečano će se dodjeljivati u petak, 19. srpnja 2024.

Diploma Sveučilišne škole - Polaznici koji polože ispite dobivaju diplomu Sveučilišne škole hrvatskoga jezika i kulture. Potpisuju je rektor i voditelj škole.
Svjedodžba s prijepisom ocjena - Na svjedodžbi se navode upisane ocjene iz predmeta Hrvatski jezik za svaku jezičnu djelatnost posebno: slušanje, govorenje, čitanje i pisanje. Naveden je i broj odslušanih sati.
Polaznicima koji su položili ispit iz Hrvatske kulture u svjedodžbi se navodi da su 30 sati slušali predmet Hrvatska kultura, pri čemu mogu, ali ne moraju imati upisanu i ocjenu koju su dobili.
Potvrda o ostvarenim ECTS bodovima - Polaznici koji polože oba dijela ispita iz predmeta Hrvatski jezik dobivaju i potvrdu o ostvarenih 8 ECTS bodova ako im je to potrebno za dalji studij. Polaznici za položeni ispit iz predmeta Hrvatska kultura dobivaju 1 ECTS bod.
Potvrda o sudjelovanju - Polaznici koji ne polože oba dijela ispita iz hrvatskoga jezika dobivaju samo potvrdu o sudjelovanju.

5. PRIJAVE

Polaznik treba ispuniti pristupnicu i poslati je u Hrvatsku maticu iseljenika najkasnije do 24. svibnja 2024. (adresa: Hrvatska matica iseljenika, Trg S. Radića 3, 10000 Zagreb, Croatia, fax. (+385 1) 61 11 522,  e-mail: lada.kanajet@remove-this.matis.hr).

Pozor: Prijava obvezuje tek kada Hrvatska matica iseljenika primi uplatu od 250 eura za kulturni program, najkasnije do 1. lipnja 2024.

6. ŠKOLARINA

Kako Sveučilišnu školu organiziraju dvije različite i odvojene ustanove: Sveučilište u Zagrebu i Hrvatska matica iseljenika, uplate trebaju biti plaćene odvojeno.

6.1. Hrvatska matica iseljenika (CHF) - Program kulture: 250 €
Uključeno: registracija, otvaranje, turistički materijali o Zagrebu i Hrvatskoj, nastavni materijal i predavanje iz hrvatske kulture i povijesti, stručno vođeni posjeti različitim muzejima, galerijama, umjetničkim izložbama, kulturnim i znanstvenim ustanovama, posjeti kazališnim predstavama i koncertima, studijski izleti u Hrvatsko zagorje (ručak) i Plitvička jezera (trošak ručka snose polaznici), svečana večera.

6.2. Sveučilište u Zagrebu  (Uni of Zagreb) - Akademska školarina: 720 €
Uključeno: razredbeni ispit (pismeni prije početka nastave, usmeni prvi dan), obavezni priručnici za nastavu (gramatički i leksički materijali), obavezna jezična nastava (razredna i terenska), otvaranje u Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu, tjedni i završni ispiti, izdavanje diploma i potvrda, svečana dodjela diploma.

6.3. Plaćanje školarine
Školarine za kulturni program (250 eura) i akademski program (720 eura) treba uplatiti najkasnije do 1. lipnja 2024.
Školarina za kulturni program - Kad primimo pristupnicu, polaznik će dobiti račun Hrvatske matice iseljenika za uplatu školarine za kulturni program. Polaznik je službeno prijavljen u Školu kada Hrvatska matica iseljenika primi uplatu cijeloga iznosa školarine za kulturu od 250 eura.
Polaznici sami plaćaju bankarske troškove.

Akademska školarina - iznos od 720 € je potrebno uplatiti koristeći sljedeće podatke (polaznici sami plaćaju bankarske troškove):

Primatelj: Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb
IBAN primatelja: HR9823400091100010475 (za uplate u eurima)
IBAN primatelja: HR3423400091510297183 (za uplate u drugim valutama)
Poziv na broj: 191
Opis plaćanja: školarina za Sv. školu hrvatskog jezika
Uplatitelj: vidljivo upisati ime, prezime, adresu i OIB fizičke ili pravne osobe

Pozor: U slučaju obaveznoga uključenja Škole u PDV sustav polaznici će trebati platiti dodatnu vrijednost.

7. SMJEŠTAJ

Smještaj je moguće organizirati u studentskomu domu, i to u dvokrevetnoj sobi. Cijena smještaja u dvokrevetnim sobama po polazniku iznosi 200 eura.
Doručak, ručak i večera nisu uključeni u smještaj u studentskomu domu za one koji se odluče za taj smještaj.

Studentski je dom u nadležnosti Studentskoga centra (kraticom SC) Sveučilišta u Zagrebu koji je posebna, neovisna organizacija te njezina uprava samostalno donosi odluke, rokove i cijene smještaja (dakle, neovisno o Školi). Organizatori Škole samo pomažu studentima koji žele domski smještaj u rezervacijama.

Pozor: Studenti koji se odluče za smještaj u studentskom domu trebaju obaviti zdravstveni pregled kod svog osobnog liječnika te zdravstveni obrazac predati prilikom useljenja u studentski dom. Zdravstveni će obrazac studentima poslati organizator.

Sveukupni trošak za smještaj u studentskomu domu plaća se odmah po dolasku u dom gotovinom u eurima.

Ostali smještaj - U Zagrebu osim hotela postoje i hosteli te privatni smještaj. Polaznici sami trebaju organizirati taj smještaj (v. mrežne stranice www.zagreb-touristinfo.hr i dr.).

8. OPĆI UVJETI

Dob - U školu se primaju osobe iznad 17 godina.
Otkaz programa - U slučaju da se za program prijavi manje od 20 studenata, organizatori pridržavaju pravo otkaza programa i eventualna uplata vraća se u cijelosti.
Vraćanje školarine - Školarina se djelomično vraća u slučaju da student ili studentica otkaže sudjelovanje u školi najkasnije do 4. lipnja 2024.

9. VAŽNI DATUMI

24. svibnja 2024. – Rok za slanje pristupnice
  1. lipnja 2024. – Rok za slanje školarina
10. lipnja 2024. – Rok za vraćanje upitnika i prijamnoga testa iz hrvatskoga
24. lipnja 2024. – Svečano otvaranje Škole

12. srpnja 2024. – Ispit iz Hrvatske kulture
18. srpnja 2024. – Završni pismeni ispit (Hrvatski jezik)
19. srpnja 2024. – Završni usmeni ispit (Hrvatski jezik) i dodjela diploma

Za ostale informacije i pristupnicu javite se na adrese:

HRVATSKA MATICA ISELJENIKA / CROATIAN HERITAGE FOUNDATION
Odjel za obrazovanje i znanost
Lada Kanajet Šimić, prof., voditeljica Odjela
e-mail: lada.kanajet@remove-this.matis.hr
Trg Stjepana Radića 3, 10000 Zagreb, HRVATSKA / CROATIA
tel:  (+385 1) 61 15 116 fax: (+385 1) 61 11 522
www.matis.hr

ili

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
Sveučilišna škola hrvatskoga jezika i kulture
e-mail: croatianlang@unizg.hr
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, HRVATSKA / CROATIA
www.unizg.hr

 

Dodatne informacije

e-mail: croatianlang@unizg.hr


Top