Erasmus+

Erasmus+ stručna praksa (SMP)

ČESTA PITANJA

Informacije o praksama u području digitalnih vještina ("Digital Opportunity Traineeships")

Dokumenti i obrasci vezani uz pojedine akademske godine mogu se pronaći ovdje.

Poveznice za prošle natječaje su ovdje; Rezultati prethodnih natječaja ovdje.

VAŽNO UPOZORENJE - ERASMUS+ PRAKSA U FRANCUSKOJ ZA NEDAVNO DIPLOMIRANE:
Zbog specifičnih zakonskih odredbi u Francuskoj je moguće odraditi Erasmus+ stručnu praksu jedino ako se osoba nalazi u studentskom statusu. Prakse za nedavno diplomirane ("recent graduates") u Francuskoj nisu moguće.

 

OPĆI UVJETI

Trajanje razmjene: minimalno 2 mjeseca, a maksimalno 12 mjeseci.

Studenti za vrijeme trajanja stručne prakse ostaju upisani na svoj matični fakultet/akademiju. Studenti koji se nalaze u kategoriji onih koji imaju obavezu participacije u troškovima studija, za vrijeme trajanja razmjene dužni su nastaviti plaćati participaciju.
Iznimka: studenti završnih godina, nakon odabira natječajem mogu diplomirati i otići na stručnu praksu, pod uvjetom da praksa bude završena u okviru jedne (1) godine od završetka studija (odnosno najkasnije do završetka programske akademske godine). Svi kandidati, pa tako i ova kategorija studenata, trebaju biti studenti Sveučilišta u Zagrebu u trenutku prijave na natječaj, selekcijskog procesa i odabira kandidata.

Erasmus+ studentima se omogućuje mobilnost u ukupnom trajanju od 12 mjeseci za svaku razinu studija (preddiplomski, diplomski, poslijediplomski). Mobilnost je tijekom studija  moguće ostvariti više puta - važno je poštivati uvjet od najviše 12 mjeseci po svakoj razini studija - u zbroj mjeseci ulazi i mobilnost studijskog boravka (SMS) i stručne prakse (SMP) npr. na istoj razini studija 6 mj. SMS + 6 mj. SMP . Studenti integriranih preddiplomskih i diplomskih studija mogu ostvariti mobilnost u ukupnom trajanju do 24 mjeseca za tu razinu studija.

Od projektne godine 2021. mobilnost u okviru Erasmus+ programa i u okviru programa Erasmus Mundus računa se u zbroj 12 mjeseci po razini studija. Ako je student već dosegao granicu za jednu razinu studija, moći će se prijaviti za novu mobilnost studijskog boravka ili stručne prakse na drugoj razini studija. Ograničenje ukupnog trajanja mobilnosti se primjenjuje i na studente koji ostvaruju mobilnost u statusu zero-grant studenta.

 

GDJE JE MOGUĆE OBAVLJATI ERASMUS+ STRUČNU PRAKSU?

Erasmus+ stručnu praksu studenti mogu obavljati u privatnim ili javnim poduzećima, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koji imaju status pravne osobe i aktivni su na tržištu rada ili na području obrazovanja i mladih, te na visokim učilištima koja imaju dodijeljenu Erasmus povelju za visoko obrazovanje (Erasmus Charter for Higher Education). Prihvatna institucija se mora nalaziti u jednoj od programskih zemalja, a to su države članice EU, te Island, Norveška, Lihtenštajn, Sjeverna Makedonija, Srbija i Turska. Mobilnost nije moguće ostvariti u Švicarskoj.

Primjeri mogućih prihvatnih institucija:

 • javna ili privatna mala, srednja ili velika poduzeća/tvrtke;
 • javna tijela na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini;
 • društveni partneri, poput gospodarskih komora, zanatskih udruženja i sindikata
 • istraživački/znanstveni instituti
 • zaklade
 • škole/instituti/obrazovni centri (na bilo kojoj razini, od predškolske do srednjoškolske, uključujući i strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih)
 • neprofitne udruge, nevladine organizacije
 • institucije koje pružaju usluge savjetovanja u području razvoja karijere, profesionalnog savjetovanja te informacijske usluge

Erasmus+ stručnu praksu nije moguće obavljati u ustanovama EU te ostalim tijelima Europske unije uključujući i specijalizirane agencije (popis dostupan na https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles_en), kao niti ustanovama koje upravljaju programima Europske unije, poput nacionalnih agencija.

PRIZNAVANJE STRUČNE PRAKSE

Matični fakultet/akademija dužna je priznati uspjeh za uspješno završenu aktivnost tijekom razdoblja stručne prakse, sukladno dokumentu Ugovor o provedbi stručne prakse (Learning Agreement for Traineeships) koji prije početka stručne prakse potpisuju student, matični fakultet/akademija i prihvatna ustanova na kojoj će student boraviti za vrijeme stručne prakse. Priznavanje se može vršiti pomoću ECTS bodovnog sustava ili, ako stručna praksa nije dio nastavnog plana i programa studenta, matični fakultet/akademija studentsku praksu treba evidentirati u Dopunskoj ispravi o studiju ili u prijepisu ocjena sukladno dokumentu Learning Agreement for Traineeships.

Nije poznato kako će se vršiti priznavanje osobama koje su završile svoj studij tijekom trajanja stručne prakse.

FINANCIJSKA POTPORA

Studenti za stručnu praksu u okviru Erasmus+ programa mogu dobiti financijsku potporu. Financijska potpora koju student može primiti iz Erasmus+ sredstava je dodatak za troškove koje bi student imao i na matičnom sveučilištu/matičnoj zemlji, te stoga pokriva samo dio troškova života.

Mjesečna financijska potpora za stručnu praksu iz Erasmus+ sredstava za program raspodijeljena je u dvije kategorije, ovisno o zemlji u koju student odlazi:

1.    za studente koji odlaze u Dansku, Finsku, Irsku, Island, Lihtenštajn, Luksemburg, Norvešku ili Švedsku, te  Austriju, Belgiju, Cipar, Francusku, Italiju, Grčku, Maltu, Nizozemsku, Njemačku, Portugal ili Španjolsku mjesečni iznos potpore iznosit će 700 €,
2.    za studente koji odlaze u Bugarsku, Češku, Estoniju, Latviju, Litvu, Mađarsku, Sjevernu Makedoniju, Poljsku, Rumunjsku, Sloveniju, Slovačku, Srbiju ili Tursku mjesečni iznos potpore iznosit će 650 €.

Iznosi mjesečnih potpora mogu biti uvećani ukoliko se radi o prijavitelju u kategoriji studenata s manje mogućnosti (za više detalja, molimo pogledati tekst natječaja.)

U slučaju da studenti za putovanje koriste zeleni način putovanja ("green travel"), mogu primiti jednokratni doprinos u iznosu od 50 €, a za kratkoročne mobilnosti u sklopu kombiniranih intenzivnih programa studenti s manje mogućnosti primaju financijsku potporu za put prema tablici za izračun udaljenosti ("distance band"). Više detalja dostupno je pojedinim natječajima.

Zeleni Erasmus: Preporuke sudionicima kako ostvariti zeleniju mobilnost u okviru programa Erasmus+, tj. korisne informacije o tome kako postupiti prije, tijekom i nakon mobilnosti kako bi ona bila što zelenija pročitajte ovdje.

Financijska sredstva za provedbu programa Erasmus+ osigurava Agencija za mobilnost i programe Europske unije, odnosno Europska komisija.

Studenti ne mogu dobiti financijsku potporu u okviru programa Erasmus+ ako je njihov boravak u inozemstvu paralelno financiran iz nekog od programa financiranja Europske zajednice.

Studenti mogu odlučiti otići na Erasmus+ razmjenu o svom trošku odnosno bez financijske potpore (tzv. zero-grant). Zero-grant studenti imaju sva ista prava i obveze kao i oni studenti kojima je odobrena financijska potpora.

Erasmus+ financijska potpora je neoporeziva za studenta kao krajnjeg korisnika, ali uplatu koju student prima preko svog OIB broja na žiro-račun tretira se kao primitak/prihod studenta (bez obzira je li oporeziv ili ne) – ova napomena je informativne naravi i nije službeno tumačenje poreznih propisa.
Za vezana financijska pitanja koja se odnose na osobni odbitak (poreznu olakšicu) za uzdržavanje članova uže obitelji i djece, student ili roditelj može samostalno konzultirati Pravilnik o porezu na dohodak dostupan na web stranicama Porezne uprave. Primjerice, studenti koji zarade više od XY tisuća kuna godišnje ili im godišnji iznos stipendije premašuje taj iznos prestaju biti olakšica svojim roditeljima (visina iznosa ovisi o državnim propisima - student mora provjeriti visinu iznosa za relevantnu godinu).

Od 01.01.2019. stupio je na snagu novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, prema kojem stipendija ne utječe na poreznu olakšicu roditelja. Detaljne informacije pročitati na stranicama Porezne uprave. Nove odredbe vrijede samo za stipendije isplaćene nakon od 01.01.2019. godine.

Pitanja ili nejasnoće vezane uz tumačenje poreznih propisa na snazi mogu se postaviti isključivo Ministarstvu financija RH - Poreznoj upravi, kao jedinom tijelu ovlaštenom za davanje službenog tumačenja po pitanju poreza i oporezivanja.

JEZIČNA PRIPREMA

Mrežna jezična potpora (Online Linguistic Support - OLS) osmišljena je kao pomoć sudionicima programa Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti kako bi unaprijedili poznavanje jezika na kojem će raditi, studirati ili volontirati u inozemstvu te tako stekli što bolje iskustvo. Budući da je nedostatak jezičnih vještina jedna od glavnih prepreka za sudjelovanje u mobilnosti u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih, OLS nudi fleksibilan i jednostavan pristup jezičnoj potpori.

Test je online i polaže se preko online platforme Erasmus+ Online Linguistic Support (OLS). Moguća je jezična procjena i jezični tečaj. Više informacija i upute za studente dostupne su na ovoj poveznici

Nova aplikacija Erasmus+ App mobilna je aplikacija za sudionike programa Erasmus+ koja će cijelo iskustvo mobilnosti mladima staviti na dohvat ruke. Cilj projekta je mobilnost učiniti jednostavnom, dostupnom i na dohvat ruke svakom korisniku, istovremeno promičući inovacije i digitalizaciju na duge staze.

STUDENTI S POSEBNIM POTREBAMA (s invaliditetom ili drugim specifičnim potrebama) 

Erasmus+ posvećuje posebnu pozornost usmjeravanju, prihvaćanju, fizičkoj pristupačnosti, pedagoškoj i tehničkoj podršci te posebno financiranju dodatnih troškova studenata čije su fizičke, mentalne ili zdravstvene okolnosti takve da njihovo sudjelovanje u programu ne bi bilo moguće bez dodatne financijske potpore.  Studenti s posebnim potrebama imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije mobilnosti.

Kako biste se prijavili za Erasmus+ dodatnu financijsku potporu za posebne potrebe, u pripremnoj fazi vaše Erasmus+ mobilnosti trebate navesti vaše potrebe i predvidjeti dodatne troškove povezane s vašim specifičnim fizičkim, mentalnim ili zdravstvenim okolnostima. Ovisno o individualnim potrebama, stavke koje su formalno prihvatljive za dodatnu financijsku potporu tijekom Erasmus+ mobilnosti uključuju, između ostalog npr. prilagođeni smještaj (razlika troškova u odnosu na regularan smještaj), pomoć pri putovanju, medicinska skrb, dodatna oprema, prilagođeni nastavni materijal, osobu u pratnji itd. Korisno za pročitati: informacije o pristupačnosti visokih učilišta i njihovih usluga studentima s posebnim potrebama na Inclusive Mobility.

STUDENTI S MANJE MOGUĆNOSTI

Studentima s manje mogućnosti smatraju se:

 • studenti nižeg socioekonomskog statusa - studenti čiji prosječni mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva ne prelaze određeni postotak proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom 
 • studenti koji imaju status izbjeglice, tražitelja azila ili migranta
 • druge podzastupljene ili ranjive skupine studenata sukladno Nacionalnom planu za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2019. - 2021. (kategorije su navedene u svakom natječaju).

Od projektne godine 2021. studenti s manje mogućnosti odabrani za stručnu praksu imaju pravo na dodatnu financijsku potporu u iznosu od 250 € mjesečno ispune li kriterije za formalnu prihvatljivost.

POSTUPAK PRIJAVE

Kandidati za stručnu praksu prijavljuju se na natječaj koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu. Natječaj se u pravilu raspisuje dva puta godišnje: 1. krug u svibnju/lipnju, za sljedeću akademsku godinu (za planirani polazak na mobilnost od kasnog ljeta/jeseni iste kalendarske godine), i 2. krug u studenom (za planirani polazak na mobilnost od najranije zime sljedeće kalendarske godine).

Prije prijave na natječaj studenti sami ili u dogovoru s ECTS-koordinatorom/mentorom na fakultetu/akademiji pronalaze ustanovu/tvrtku na kojoj će obavljati stručnu praksu. Stručna praksa treba biti povezana sa studijem na matičnom fakultetu/akademiji.

Natječaji za studentsku razmjenu

ODABIR KANDIDATA

Osnovni kriterij za odabir studenta su pismo motivacije, planirane aktivnosti studenta, očekivani rezultati, te usklađenost planirane prakse sa studijskim programom. ECTS koordinator fakulteta/akademije odobrava prijavu studenta i njegov odabir stručne prakse svojim potpisom.
Osnovni princip dodjele financijske potpore je prema redoslijedu zaprimanja prijava („first come first served"). U slučaju istovremenog zaprimanja više prijava, Odluku o dodjeli financijske potpore donosi Povjerenstvo za odabir studenata u mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu.

UPUTE I OBRASCI ZA STUDENTE

Erasmus+ SMP obrasci.

Poveznice za prošle natječaje ovdje; Rezultati prethodnih natječaja ovdje.

Pravila i postupak - povrat dodijeljene/isplaćene financijske potpore/stipendije - 2019

Kontakt:

Email: placement@remove-this.unizg.hr / praksa@unizg.hrTop