Vijest
17.05.2022

REZULTATI natječaja za sudjelovanje u Programu ERASMUS+ za STUDENTE - studijski boravak - ak. god. 2022./23. (zimski i ljetni semestar)

Sveučilište u Zagrebu objavljuje REZULTATE natječaja za sudjelovanje u Programu ERASMUS+ za STUDENTE - studijski boravak - ak. god. 2022./23. (studenti obavezno moraju pročitati cjelokupan tekst Rezultata - kliknuti na tekst).

Zaprimljene su 882 elektronske prijave na Natječaj. Fakultetska povjerenstva izradila su rang-liste studenata. Financijska potpora odobrena je za sve studente sa statusom „odabran“ na rang-listama fakultetskih povjerenstava tj. za 750 studenata. Rezultati se nalaze u priloženim tablicama (po 1 tablica za svaku sastavnicu).

Studenti kojima je odobrena financijska potpora, u tablici su označeni plavom bojom.

Studenti koji su na rang-listama u statusu „rezerva“ (u bijeloj boji na rang-listi) ne moraju trenutno učiniti nikakve radnje. U slučaju da se odustankom studenta za njihovo ciljno sveučilište oslobodi mjesto na stranom sveučilištu, studenti u trenutnom statusu "rezerva" bit će o tome obaviješteni. 

Financijske potpore studentima biti će isplaćene iz novog projekta br. 2022-1-HR01-KA131-HED-000060894. Realizacija i financiranje mobilnosti odobrenih u sklopu ovoga natječaja ovise o sklapanju Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava između Sveučilišta u Zagrebu i nacionalne Agencije za mobilnost i programe EU čije se potpisivanje očekuje uskoro.


PRIVICI tekstu rezultata natječaja

Rezultati Natječaja objavljeni su pojedinačno za svaku sastavnicu:

 1. Agronomski fakultet
 2. Akademija dramske umjetnosti
 3. Akademija likovnih umjetnosti
 4. Arhitektonski fakultet
 5. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet - izmjena 24.10.2022
 6. Ekonomski fakultet
 7. Fakultet elektrotehnike i računarstva
 8. Fakultet filozofije i religijskih znanosti
 9. Fakultet hrvatskih studija
 10. Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 11. Fakultet organizacije i informatike
 12. Fakultet političkih znanosti
 13. Fakultet prometnih znanosti
 14. Fakultet strojarstva i brodogradnje
 15. Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 16. Filozofski fakultet
 17. Geodetski fakultet
 18. Geotehnički fakultet = NEMA prijava
 19. Građevinski fakultet
 20. Grafički fakultet
 21. Katolički bogoslovni fakultet = NEMA prijava
 22. Kineziološki fakultet
 23. Medicinski fakultet
 24. Metalurški fakultet = NEMA prijava
 25. Muzička akademija (objavljeno 13.7.2022.) - poseban rok za odustanke za studente zimskog semestra/cijele akademske godine je zaključno s 20.07.2022. Za ljetni semestar rok odustanka je zaključno s 05.09.2022.
 26. Pravni fakultet
 27. Prehrambeno-biotehnološki fakultet
 28. Prirodoslovno-matematički fakultet
 29. Rudarsko-geološko-naftni fakultet
 30. Stomatološki fakultet
 31. Šumarski fakultet
 32. Tekstilno-tehnološki fakultet
 33. Učiteljski fakultet
 34. Veterinarski fakultet = NEMA prijava
 35. Hrvatsko vojno učilište dr. Franjo Tuđman = NEMA prijava
 36. Centar za poslijediplomske studije = NEMA prijava


STUDENTI S MANJE MOGUĆNOSTI (uključuje niži socioekonomski status)

Napomena: Samo studenti koji su u gornjim rang-listama sastavnica označeni plavom bojom, tj. kojima je odobrena stipendija, primaju i dodatnu potporu za status studenta s manje mogućnosti (u tablici niže, status "odobreno" označava samo da je dokumentacija za status "manje mogućnosti" valjana).

Rezultati prijave za status studenta s manje mogućnosti za ak. god. 2022./23. (ažurirano 13.07.2022.)

 


UPUTA O ŽALBI

(sukladno čl. 30. Pravilnika o međunarodnoj mobilnost)
Žalbe se podnose u pisanom obliku preporučenom poštom u roku od 8 dana od objave rezultata Natječaja na mrežnim stranicama Sveučilišta. U obzir će biti uzete isključivo žalbe podnesene u tom obliku. Žalbe ili upiti poslani putem elektroničke pošte neće se uzeti u razmatranje.
Ako student nije zadovoljio formalne uvjete Natječaja npr. prijava nije potpuna, dostavljena je nepravilna dokumentacija, student je poslao više prijava ili je prijavio pogrešnu stranu instituciju i sl., prijava se automatski odbija bez mogućnosti žalbe.
1. Žalba protiv Odluke o odabiru kandidata za studijski boravak podnosi se na adresu fakulteta/akademije (tijelo/povjerenstvo fakulteta/akademije) – adresu potražiti na mrežnim stranicama sastavnice. Prijedlog odluke o žalbi daje fakultet/akademija, a konačnu odluku donosi Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu.
2. Žalba protiv odluke o prijavi za niži socio-ekonomski status podnosi se direktno Sveučilištu, na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom „Žalba Erasmus+ sociostatus 2022/23: Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti” (Središnji ured za međunarodnu suradnju).
3. Žalba protiv odluke o prijavi za status studenta s manje mogućnosti podnosi se na adresu fakulteta/akademije (tijelo/povjerenstvo fakulteta/akademije) – adresu potražiti na mrežnim stranicama sastavnice (izuzev studenata nižeg socio-ekonomskog statusa, vidi pod 2. Žalba protiv odluke o prijavi za niži socio-ekonomski status). Prijedlog odluke o žalbi daje fakultet/akademija, a konačnu odluku donosi Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu.

 

Rezultate natječaja odobrio:
Prof. dr. sc. Damir Boras
Rektor

 

Klasa: 605-01/22-03/04
Urbroj: 380-153/037-22-50Top