Vijest
27.02.2023

2022./23. Erasmus+ praksa: 3. Parcijalni rezultati, 2. krug Natječaja

Zagreb, 27.2.2023.

3. PARCIJALNI REZULTATI – 2. KRUG NATJEČAJA ZA ERASMUS+ STRUČNU PRAKSU, 2022./23.

Drugi krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Programa Erasmus+ Ključne aktivnosti 1 unutar programskih zemalja (KA131) u akademskoj godini 2022./23. objavljen je 11.11.2022.

3. parcijalni rezultati 2. kruga Natječaja uključuju prijave za koje je natječajna dokumentacija, uz prethodnu online prijavu, zaprimljena od 1.1. do 31.1.2023.

ODABIR KANDIDATA

Nakon online prijave, natječajnu dokumentaciju, zajedno s izjavom suglasnosti ECTS koordinatora matične sastavnice s predloženom stručnom praksom, studenti su dostavljali koordinatorima za međunarodnu suradnju na matičnoj sastavnici, koji su zatim dokumentaciju prosljeđivali elektroničkim putem Središnjem uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.
Popis odobrenih i odbijenih prijava dostupan je u tablici rezultata.

FINANCIJSKA POTPORA

Sveučilište u Zagrebu studentima kojima je odobrena financijska potpora za stručnu praksu odobrava 650 ili 700 EUR mjesečno, ovisno o zemlji u kojoj obavljaju stručnu praksu.

Financijske potpore studentima bit će isplaćene iz projekta br. 2022-1-HR01-KA131-HED-000060894.

Studentima s manje mogućnosti, uz gore navedenu potporu, odobrena je i dodatna potpora u iznosu od 250 EUR mjesečno.

Dodatak za „zeleno“ putovanje („green travel“): u slučaju da studenti za putovanje u oba smjera koriste prijevozna sredstva s niskom razinom emisija (npr. vlak, autobus itd.), mogu primiti i jednokratni doprinos u iznosu od 50 €.

Napominjemo da financijska potpora pokriva samo dio životnih troškova u inozemstvu.
Eventualni naknadni produžetak stručne prakse financirat će se samo u slučaju raspoloživosti financijskih sredstava.

ODUSTANAK OD STRUČNE PRAKSE

U slučaju odustanka od odlaska na stručnu praksu, student obavezno odmah dostavlja vlastoručno potpisanu izjavu na službenom obrascu u Središnji ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta (obrazac se nalazi pod Dokumenti i obrasci). Obrazac treba biti ovjeren od strane matičnog fakulteta/akademije i dostavlja se skeniran elektroničkim putem.

Rok za odustanak s dostavljenim ispunjenim i ovjerenim obrascem je najkasnije dva mjeseca prije planiranog početka mobilnosti. Iznimno, za studente odabrane u sklopu ovih parcijalnih rezultata, koji planiraju početak mobilnosti u razdoblju od 1.4. do 10.5.2023.,  odustanak zaprimljen nakon 10.3.2023. smatrat će se odustankom nakon roka. Iznimka su slučajevi tzv. više sile, na primjer odustanak zbog bolesti ili nemogućnost odlaska na mobilnost zbog situacije uzrokovane pandemijom bolesti Covid-19.

PRIVICI

1. Treći parcijalni rezultati 2. kruga Erasmus+ natječaja za stručnu praksu studenti (SMP) u ak. god. 2022./23. Napomena: u tablici su navedene samo prijave za koje je dokumentacija zaprimljena od 1.1. do 31.1.2023., dok su online prijave za koje dokumentacija nije uopće zaprimljena, ili je stigla kasnije, izostavljene.

2. Rezultati prijava za status „studenti s manje mogućnosti“ (uključuje niži socioekonomski status). Napomena: u tablici su navedene samo prijave u kojima su zatražena dodatna sredstva za status „studenti s manje mogućnosti“ i za koje je odobrena osnovna financijska potpora, sukladno gornjoj tablici rezultata. Status "odobreno" označava samo da je dokumentacija za manje mogućnosti valjana. U slučaju da je student prijavio i dostavio dokumentaciju za više različitih kategorija za status „manje mogućnosti“, uzima se u obzir samo jedna od navedenih kategorija tj. potpore se međusobno ne zbrajaju.

3. Upute studentima odabranima za Erasmus+ stručnu praksu u ak. god. 2022./23. Odabrani studenti dužni su prije, za vrijeme i po povratku s razmjene pridržavati se propisanih uputa koje su dane u dokumentu „Upute studentima odabranima za Erasmus+ stručnu praksu u ak. god. 2022./23.“, kao i svih naknadnih obavijesti koje im se upute putem elektroničke pošte od strane koordinatora za SMP u Središnjem uredu za međunarodnu suradnju.

4. OBRASCI ZA AK. GOD. 2022./23.

UPUTA O ŽALBI

Ako student nije zadovoljio formalne uvjete Natječaja, npr. prijava nije potpuna, dostavljena je nepravilna dokumentacija, student je poslao više prijava istovremeno ili je prijavio pogrešnu stranu instituciju i sl., prijava se odbacuje bez mogućnosti žalbe.

Konačnu odluku o žalbi donosi Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu.
Žalba se podnosi u pisanom obliku, u roku od 8 dana od objave parcijalnih rezultata Natječaja na mrežnim stranicama Sveučilišta (Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu, čl. 30).

Molimo žalbe poslati na sljedeći način:
•    na adresu Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, s naznakom “Žalba, Natječaj Erasmus+ stručna praksa, 2022./23.- 2. krug“, i
•    radi brže obrade, poslati dodatno skenirano na e-mail adresu natjecaj.placement@unizg.hr, s naznakom “ Žalba, Natječaj Erasmus+ stručna praksa, 2022./23.- 2. krug“

Rok za odgovor na žalbu je 8 dana od datuma zaprimanja žalbe na gore navedenu e-mail adresu Sveučilišta.
Napomena: Prije konačne odluke o žalbi student ne smije započeti prijavljenu mobilnost u svrhu Erasmus+ stručne prakse (žalba može značiti odgodu početka mobilnosti).

 

Klasa: 605-01/22-03/25
Urbroj: 251-25-16/4-23-281Top