Vijest
13.04.2022

2021./22. Erasmus+ praksa - program KA103 za period 9.5.-30.9.2022., 2. Parcijalni rezultati

2. PARCIJALNI REZULTATI – NATJEČAJ ZA ERASMUS+ STRUČNU PRAKSU, PROGRAM KA103, ZA RAZDOBLJE OD 09.05. DO 30.09.2022.
 
Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Programa Erasmus+ Ključne aktivnosti 1 - (KA103) za razdoblje od 09.05. do 30.09.2022. objavljen je 24.2.2022.

Drugi parcijalni rezultati ovog Natječaja uključuju prijave za koje je natječajna dokumentacija, uz prethodnu online prijavu, zaprimljena od 11.3. do 31.3.2022.

ODABIR KANDIDATA

Nakon online prijave, natječajnu dokumentaciju, zajedno s izjavom suglasnosti ECTS koordinatora matične sastavnice s predloženom stručnom praksom, studenti su dostavljali svojim koordinatorima za međunarodnu suradnju na matičnoj sastavnici, koji su zatim dokumentaciju prosljeđivali elektroničkim putem Središnjem uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.

Popis odobrenih i odbijenih prijava dostupan je u tablici rezultata.

FINANCIJSKA POTPORA

Sveučilište u Zagrebu studentima kojima je odobrena financijska potpora za stručnu praksu odobrava ukupno 670 ili 720 EUR mjesečno, ovisno o zemlji u kojoj obavljaju stručnu praksu, iz sredstava koja osigurava Agencija za mobilnost i programe EU.

Eventualni naknadni produžetak stručne prakse će se financirati samo u slučaju raspoloživosti financijskih sredstava. Napominjemo da financijska potpora pokriva samo dio životnih troškova u inozemstvu.

ODUSTANAK OD STRUČNE PRAKSE

U slučaju odustanka od odlaska na stručnu praksu student obavezno odmah dostavlja vlastoručno potpisanu izjavu na službenom obrascu u Središnji ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta (obrazac se nalazi pod Dokumenti i obrasci). Obrazac treba biti ovjeren od strane matičnog fakulteta/akademije i dostavlja se skeniran, elektroničkim putem.

Rok za odustanak s dostavljenim ispunjenim i ovjerenim obrascem je najkasnije dva mjeseca prije planiranog početka mobilnosti. Iznimno, za studente odabrane u sklopu ovih parcijalnih rezultata, koji planiraju početak mobilnosti u periodu od 1.6. – 4.7.2022.: odustanak zaprimljen nakon 4.5.2022. smatrat će se odustankom nakon roka. Iznimka su slučajevi tzv. „više sile“, na primjer odustanak zbog bolesti ili nemogućnost odlaska na mobilnost zbog situacije uzrokovane pandemijom Covid-19.

PRIVICI

1. Drugi parcijalni rezultati Erasmus+ natječaja za stručnu praksu studenti (SMP) za razdoblje od 09.05. do 30.09.2022. Napomena: u tablici su navedene samo prijave za koje je pristigla dokumentacija, od 11.3. do 31.3.2022., dok su online prijave za koje dokumentacija nije uopće stigla izostavljene.

2. Upute studentima odabranima za Erasmus+ stručnu praksu - program KA103 za razdoblje 9.5.-30.9.2022. Odabrani studenti dužni su prije, za vrijeme i po povratku s mobilnosti pridržavati se propisanih uputa koje su dane u dokumentu „Upute studentima odabranima za Erasmus+ stručnu praksu - program KA103 za razdoblje 9.5.-30.9.2022.“, kao i svih naknadnih obavijesti koje im se upute putem elektroničke pošte koordinatora za SMP Središnjeg ureda za međunarodnu suradnju.

3. OBRASCI ZA AK. GOD. 2021./22.

UPUTA O ŽALBI

Ako student nije zadovoljio formalne uvjete Natječaja, npr. prijava nije potpuna, dostavljena je nepravilna dokumentacija, student je poslao više prijava istovremeno ili je prijavio pogrešnu stranu instituciju i sl., prijava se odbacuje bez mogućnosti žalbe.
Konačnu odluku o žalbi donosi Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Žalba se podnosi u pisanom obliku, u roku od 8 dana od objave parcijalnih rezultata natječaja na mrežnim stranicama Sveučilišta (Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu, čl. 30).

Molimo žalbe poslati na sljedeći način:
•    na adresu Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, s naznakom “ Žalba, Natječaj Erasmus+ stručna praksa za razdoblje od 09.05. do 30.09.2022.“, i
•    radi brže obrade, poslati dodatno skenirano na e-mail adresu natjecaj.placement@unizg.hr, s naznakom “ Žalba, Natječaj Erasmus+ stručna praksa za razdoblje od 09.05. do 30.09.2022.“

Rok za odgovor na žalbu je 8 dana od datuma zaprimanja žalbe na gore navedenu e-mail adresu Sveučilišta.

Napomena: Prije konačne odluke o žalbi student ne smije započeti prijavljenu mobilnost u svrhu Erasmus+ stručne prakse (žalba može značiti odgodu početka mobilnosti).

Klasa: 605-01/22-03/06
Urbroj: 380-153/131-22-69
Zagreb, 13.4.2022.Top