Vijest
01.09.2021

2021./22. Erasmus+ praksa: 1. Parcijalni rezultati, 1. krug Natječaja


Zagreb, 1.9.2021.

1. PARCIJALNI REZULTATI – 1. KRUG NATJEČAJA ZA ERASMUS+ STRUČNU PRAKSU, 2021./22.

1. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 unutar programskih zemalja (KA131) u akademskoj godini 2021./22. Prvi krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Programa Erasmus+ Ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2021./22. objavljen je 18.6.2021.

Prvi parcijalni rezultati 1. kruga Natječaja uključuju sve prijave za koje je natječajna dokumentacija zaprimljena do 20.7.2021.

ODABIR KANDIDATA

Natječajnu dokumentaciju, zajedno s izjavom suglasnosti ECTS koordinatora matične sastavnice s predloženom stručnom praksom, studenti su dostavljali svojim koordinatorima za međunarodnu suradnju na matičnoj sastavnici, koji su zatim dokumentaciju prosljeđivali elektroničkim putem Središnjem uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.
Ukupno je u sklopu 1. kruga Natječaja do 20.7.2021. do kraja dana zaprimljena prijavna dokumentacija za 81 prijavu. Financijska potpora je odobrena za 79 studenata, a 2 prijave su odbijene. 

FINANCIJSKA POTPORA

Sveučilište u Zagrebu studentima kojima je odobrena financijska potpora za stručnu praksu odobrava ukupno 650 ili 700 EUR mjesečno, ovisno o zemlji u kojoj obavljaju stručnu praksu, iz sredstava koja osigurava Agencija za mobilnost i programe EU.
Studenti s manje mogućnosti: uz gore navedenu potporu, ovim studentima je odobrena i dodatna potpora u iznosu od 250 EUR mjesečno.
Eventualni naknadni produžetak stručne prakse će se financirati samo u slučaju raspoloživosti financijskih sredstava. Napominjemo da financijska potpora pokriva samo dio životnih troškova u inozemstvu.

ODUSTANAK OD STRUČNE PRAKSE

U slučaju odustanka od odlaska na stručnu praksu student obavezno odmah dostavlja vlastoručno potpisanu izjavu na službenom obrascu u Središnji ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta (obrazac se nalazi pod Dokumenti i obrasci). Obrazac treba biti ovjeren od strane matičnog fakulteta/akademije i dostavlja se skeniran, elektroničkim putem.

Rok za odustanak s dostavljenim ispunjenim i ovjerenim obrascem je najkasnije dva mjeseca prije planiranog početka mobilnosti. Iznimno, za studente odabrane u sklopu ovih parcijalnih rezultata a koji planiraju početak mobilnosti u periodu od 1.10. – 10.11.2021: odustanak zaprimljen nakon 10.9.2021. smatrat će se odustankom nakon roka.

Iznimka su slučajevi tzv. „više sile“, na primjer odustanak zbog bolesti ili nemogućnost odlaska na mobilnost zbog situacije uzrokovane pandemijom Covid-19.

PRIVICI

1. Prvi parcijalni Rezultati 1. kruga Erasmus+ natječaja za stručnu praksu studenti (SMP) u ak. god. 2021./22. Napomena: u tablici su navedene samo prijave za koje je pristigla dokumentacija, do 20.7.2021., dok su online prijave za koje je dokumentacija stigla kasnije, ili nije uopće stigla, izostavljene.

2. Rezultati prijava za status "Studenti s manje mogućnosti" (uključuje niži socioekonomski status). Napomena: u tablici su navedene samo prijave za koje je već odobrena osnovna financijska potpora, sukladno gornjoj tablici rezultata. Status "odobreno" označava samo da je dokumentacija za manje mogućnosti valjana. U slučaju da je student prijavio i dostavio dokumentaciju za više različitih kategorija za status "manje mogućnosti", uzima se u obzir samo jedna od navedenih kategorija, tj. potpore se međusobno ne zbrajaju.

3. Upute studentima odabranima za Erasmus+ stručnu praksu u ak. god. 2021./22. Odabrani studenti dužni su prije, za vrijeme i po povratku s razmjene pridržavati se propisanih uputa koje su dane u dokumentu "Upute studentima odabranima za Erasmus+ stručnu praksu u ak. god. 2021./22.", kao i svih naknadnih obavijesti koje im se upute putem elektroničke pošte koordinatora za SMP Središnjeg ureda za međunarodnu suradnju.

4. OBRASCI ZA AK. GOD. 2021./22.

UPUTA O ŽALBI

Ako student nije zadovoljio formalne uvjete Natječaja, npr. prijava nije potpuna, dostavljena je nepravilna dokumentacija, student je poslao više prijava istovremeno ili je prijavio pogrešnu stranu instituciju i sl., prijava se odbacuje bez mogućnosti žalbe.

Konačnu odluku o žalbi donosi Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu.
Žalba se podnosi u pisanom obliku, u roku od 8 dana od objave parcijalnih rezultata natječaja na mrežnim stranicama Sveučilišta (Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu, čl. 30).

Molimo žalbe poslati na sljedeći način:
•    na adresu Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, s naznakom “ Žalba, Natječaj Erasmus+ stručna praksa, 2021./22.- 1. krug“ i
•    radi brže obrade, poslati dodatno skenirano na e-mail adresu natjecaj.placement@unizg.hr, s naznakom "Žalba, Natječaj Erasmus+ stručna praksa, 2021./22.- 1. krug"

Rok za odgovor na žalbu je 8 dana od datuma zaprimanja žalbe na gore navedenu e-mail adresu Sveučilišta.
Napomena: Prije konačne odluke o žalbi student ne smije započeti prijavljenu mobilnost u svrhu Erasmus+ stručne prakse (žalba može značiti odgodu početka mobilnosti).

 

Klasa: 605-01/21-03/8
Urbroj: 380-153/131-21-87Top