Vijest
30.06.2020

2020./21. Erasmus+ praksa: 1. Rezultati, 1. krug Natječaja

Klasa: 605-01/20-03/09
Urbroj: 380-153/131-20-71
Zagreb, 30.6.2020.REZULTATI – 1. KRUG NATJEČAJA ZA ERASMUS+ STRUČNU PRAKSU, 2020./21. (PRVI PRELIMINARNI REZULTATI)

Prvi krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Programa Erasmus+ Ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2020./21. objavljen je 18.5.2020. Rok za dostavu prijavne dokumentacije bio je 15.6.2020.

Natječaj je u međuvremenu produljen s mogućnošću prijave do 13.7.2020. Prvi rezultati natječaja odnose se samo na prijave zaprimljene do 15.6.2020. Rezultati koji uključuju sve prijave zaprimljene do 13.7.2020. bit će objavljeni naknadno, tijekom srpnja 2020.

ODABIR KANDIDATA

Natječajnu dokumentaciju, zajedno s izjavom suglasnosti ECTS koordinatora matične sastavnice s predloženom stručnom praksom, studenti su dostavljali svojim koordinatorima za međunarodnu suradnju na matičnoj sastavnici, koji su zatim dokumentaciju prosljeđivali elektroničkim putem Središnjem uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.

Ukupno je u sklopu 1. kruga do 15.6.2020. u 12h stiglo 74 online prijave za stručnu praksu. Od toga je prijavna dokumentacija do kraja dana 15.6.2020. zaprimljena za 59 prijava. Iznimno, na zahtjev matičnih sastavnica, pored prvotno zaprimljenih 59 prijava obrađene su i 4 prijave koje su stigle dan kasnije (16.6.2020.), uslijed prijavljenih tehničkih poteškoća od strane matičnih sastavnica kao i žurnosti obrade navedenih prijava zbog ranog planiranog početka mobilnosti studenata. Sva ostala prijavna dokumentacija koja je stigla, ili će stići, nakon 15.6.2020. bit će obrađena naknadno i rezultati će biti objavljeni po zatvaranju natječaja tijekom srpnja.

Financijska potpora je odobrena za 61 studenta, a 2 prijave su uvjetno odobrene s obavezom dopune dokumentacije.  

FINANCIJSKA POTPORA

Sveučilište u Zagrebu studentima kojima je odobrena financijska potpora za stručnu praksu odobrava ukupno 670 ili 720 EUR mjesečno, ovisno o zemlji u kojoj obavljaju stručnu praksu, iz sredstava koja osigurava Agencija za mobilnost i programe EU. Eventualni naknadni produžetak stručne prakse će se financirati samo u slučaju raspoloživosti financijskih sredstava. Napominjemo da financijska potpora pokriva samo dio životnih troškova u inozemstvu.

ODUSTANAK OD STRUČNE PRAKSE

U slučaju odustanka od odlaska na stručnu praksu student obavezno odmah dostavlja vlastoručno potpisanu izjavu na službenom obrascu u Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta (obrazac se nalazi pod Dokumenti i obrasci). Obrazac treba biti ovjeren od strane matičnog fakulteta/akademije i dostavlja se skeniran, elektroničkim putem.
Rok za odustanak je najkasnije mjesec dana prije planiranog početka mobilnosti, odnosno najkasnije do 30.9.2020., neovisno o datumu odlaska. Za studente koji planiraju početak mobilnosti prije 15. kolovoza 2020: odustanak zaprimljen nakon 15.7.2020. smatrat će se odustankom nakon roka. Iznimka su slučajevi tzv. „više sile“, na primjer odustanak zbog bolesti ili nemogućnost odlaska na mobilnost zbog situacije uzrokovane pandemijom Covid-19.

PRIVICI

1. Prvi Rezultati 1. kruga Erasmus+ natječaja za stručnu praksu studenti (SMP) u ak. god. 2020./21.Napomena: u tablici su navedene samo prijave za koje je pristigla dokumentacija, do 15.6.2020. (uz iznimku dodatne 4 prijave koje su stigle 16.6.2020. uz zahtjev za žurnu obradu), dok su online prijave za koje je dokumentacija stigla kasnije ili nije uopće stigla izostavljene.

2. Upute studentima odabranima za Erasmus+ stručnu praksu u ak. god. 2020./21. Odabrani studenti dužni su prije, za vrijeme i po povratku s razmjene pridržavati se propisanih uputa koje su dane u dokumentu „Upute studentima odabranima za Erasmus+ stručnu praksu u ak. god. 2020./21.“, kao i svih naknadnih obavijesti koje im se upute putem elektroničke pošte koordinatora za SMP Ureda za međunarodnu suradnju.

3. OBRASCI ZA AK. GOD. 2020./21.

 

UPUTA O ŽALBI

Ako student nije zadovoljio formalne uvjete Natječaja npr. prijava nije potpuna, dostavljena je nepravilna dokumentacija, student je poslao više prijava ili je prijavio pogrešnu stranu instituciju i sl., prijava se odbacuje bez mogućnosti žalbe.
Moguće je podnijeti žalbu protiv Odluke o odabiru kandidata za stručnu praksu.
Konačnu odluku o žalbi donosi Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Žalba se podnosi u pisanom obliku preporučenom poštom, u roku od 8 dana od objave rezultata natječaja na mrežnim stranicama Sveučilišta (Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu čl. 30). Žalbe ili upiti poslani putem elektroničke pošte neće se uzeti u razmatranje.
Adresa: Sveučilište u Zagrebu (pisarnica), Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom „Žalba, Natječaj Erasmus+ stručna praksa, odabir kandidata, 2020./21.“, za Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti, Ured za međunarodnu suradnju.
Rok za odgovor na žalbu je 8 dana od datuma zaprimanja žalbe na Sveučilište.

Napomena: Prije konačne odluke o žalbi student ne smije započeti prijavljenu mobilnost u svrhu Erasmus+ stručne prakse (žalba može značiti odgodu početka mobilnosti). Top