Rektorski kolegij

Rektorski kolegiji u užem i širem sastavu

REKTORSKI KOLEGIJ U UŽEM SASTAVU

Uz Senat i Rektora, Rektorski kolegij u užem sastavu sudjeluje u upravljanju Sveučilištem.

Prema Statutu (članak 40.) Rektorski kolegij u užem sastavu jest poslovodno tijelo Sveučilišta, a čine ga rektor i prorektori, dok u njegovu radu sudjeluje i glavni tajnik.

Rektorski kolegij saziva Rektor, a sjednice se održavaju u pravilu jednom tjedno.

Rektorski kolegij u užem sastavu:
1. pomaže rektoru u upravljanju Sveučilištem
2. raspravlja i donosi odluke u vezi s tekućim poslovanjem
3. priprema sjednice Rektorskoga kolegija u širem sastavu
4. priprema sjednice Senata
5. obavlja druge poslove u skladu sa Statutom.

Članovi:

Prof. dr. sc. Boris Brkljačić, prorektor za studente, preddiplomske i diplomske studije
Prof. dr. sc. Dubravko Majetić, prorektor za znanost, istraživanje i poslijediplomske studije
Prof. dr. sc. Jurica Pavičić, prorektor za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju
Prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i suradnju s gospodarstvom
Izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa, prorektorica za upravljanje kvalitetom i etiku
Prof. dr. sc. Tibor Pentek, prorektor za organizaciju, infrastrukturni razvoj i ljudske potencijale
Prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, prorektor za poslovanje i digitalizaciju
Red. prof. art. Jasenka Ostojić, prorektorica za umjetnost, kulturu i međusveučilišnu suradnjuREKTORSKI KOLEGIJ U ŠIREM SASTAVU

Rektorski kolegij u širem sastavu čine čine rektor, prorektori, po jedan predstavnik svakoga područja kojega imenuje pripadajuće vijeće područja iz redova dekana pojedinih sastavnica te jedan student Sveučilišta kojega imenuje Studentski zbor Sveučilišta. Mandat članova, osim rektora i prorektora, traje četiri godine i imaju imenovane zamjenike. Rektorski kolegij u širem sastavu radi na sjednicama koje saziva rektor u pravilu jednom mjesečno, neposredno prije sjednice Senata.

Rektorski kolegij u širem sastavu, na prijedlog rektora:
1. predlaže Senatu objedinjeni financijski plan odnosno proračun Sveučilišta
2. predlaže Senatu objedinjeni plan upravljanja ljudskim potencijalima Sveučilišta
3. razmatra prijedloge programskih ugovora sastavnica i predlaže Senatu objedinjeni programski ugovor Sveučilišta kao javnoga visokoga učilišta
4. predlaže Senatu davanje suglasnosti rektoru za poduzimanje pravnih radnji u iznosu većem od 600.000 eura
5. predlaže Senatu davanje suglasnosti dekanima sastavnica za poduzimanje pravnih radnji u iznosu većem od 600.000 eura
6. predlaže Senatu davanje suglasnosti čelnicima ostalih sastavnica Sveučilišta za poduzimanje pravnih radnji u iznosu većem od 600.000 eura
7. predlaže Senatu investicijska održavanja, kapitalne investicije i nabavu opreme u iznosu većem od 600.000 eura
8. na rektorov prijedlog donosi poslovne odluke o investicijama u iznosu od 200.000 do 600.000 eura
9. predlaže Senatu odluke o statusnim promjenama Sveučilišta
10. predlaže Senatu odluke o osnivanju, ukidanju i promjeni statusa sastavnica
11. predlaže Senatu odluke o osnivanju pravne osobe čijom se osnovnom djelatnošću ostvaruje misija Sveučilišta
12. predlaže Senatu odluke o osnivanju ustrojstvene jedinice
13. predlaže Senatu predstavnike Sveučilišta u Sveučilišnom vijeću
14. predlaže Senatu članove Gospodarskoga savjet
15. predlaže Senatu kandidate za predsjednike te po dva člana Odbora za statutarna pitanja, Odbora za proračun i Odbora za upravljanje kvalitetom
16. predlaže Senatu dodjelu počasnih doktorata
17. predlaže Senatu dodjelu počasnoga naslova professor emeritus Universitatis Zagrabiensis
18. predlaže Senatu odluke o upisnoj politici i upisnim kvotama
19. predlaže Senatu odluke o studijskim programima
20. predlaže Senatu odluke u vezi sa studentskim standardom
21. osniva savjetodavna tijela za poslove iz svojega djelokruga
22. obavlja druge poslove u skladu s općim aktima.

Članovi:

Prof. dr. sc. Boris Brkljačić, prorektor za studente, preddiplomske i diplomske studije
Prof. dr. sc. Dubravko Majetić, prorektor za znanost, istraživanje i poslijediplomske studije
Prof. dr. sc. Jurica Pavičić, prorektor za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju
Prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i suradnju s gospodarstvom
Izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa, prorektorica za upravljanje kvalitetom i etiku
Prof. dr. sc. Tibor Pentek, prorektor za organizaciju, infrastrukturni razvoj i ljudske potencijale
Prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, prorektor za poslovanje i digitalizaciju
Red. prof. art. Jasenka Ostojić, prorektorica za umjetnost, kulturu i međusveučilišnu suradnju
Prof. dr. sc. Ivan Koprić, predstavnik Vijeća društveno-humanističkog područja
Izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić, predstavnik Vijeća društveno-humanističkog područja
Izv. prof. dr. sc. Vladislav Brkić, predstavnik Vijeća tehničkog područja
Prof. art., Igor Lešnik, predstavnik Vijeća umjetničkog područja
Prof. dr. sc. Mirko Planinić, predstavnik Vijeća prirodoslovnog područja
Prof. dr. sc. Josip Margaletić, predstavnik Vijeća biotehničkog područja
Prof. dr. sc. Zrinka Tarle, predstavnik Vijeća biomedicinskog područja
Ivona Josipović, predstavnik studenata, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

Dodatne informacije

Matea Altić, mag. hist. et mag. educ. art. orator.
Ured rektora

e-adresa: matea.altic@remove-this.unizg.hr,
               rector@remove-this.unizg.hrTop