Koordinatori na fakultetima i akademijama

Koordinatori na fakultetima i akademijama

AKADEMIJE

Akademija dramske umjetnosti
Trg Republike Hrvatske 5
10000 Zagreb

Prodekan za međunarodnu, međufakultetsku i međusveučilišnu suradnju:
doc. dr. sc. Goran Pavlić
E-mail: gpavlic@remove-this.adu.hr

ECTS-koordinator:
doc. art. Tomislav Zajec
E-mail: tomislav_adu@remove-this.yahoo.com

mr. sc. Zrinka Šamija
Voditeljica Službe za međunarodnu i međuinstitucionalnu suradnju
Telefon: +385 1 4627 759 
E-mail: zsamija@remove-this.adu.hr 


Akademija likovnih umjetnosti
Ilica 85
10000 Zagreb

Prodekan za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju:
izv. prof. dr. sc. Danko Friščić
Telefon: +385 1 3711 431
E-mail: dankofriscic70@remove-this.yahoo.com 

Filip Matović, Ured za međunarodnu suradnju (odsutan do 11. siječnja 2023.)
Telefon: +385 1 3711 431
E-mail: filip.matovic@remove-this.alu.hr 

Sandra Urem, Ured za međunarodnu (zamjena)
Telefon: +385 1 3711 431
E-mail: sandra.urem@remove-this.alu.unizg.hr 

ECTS-koordinator:
doc. art. Gordana Bakić Vlahov
Telefon: +385 1 4834 481
E-mail: gbakicv@remove-this.gmail.com 


Muzička akademija
Trg Republike Hrvatske 12
10000 Zagreb

Prodekanica za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju:
izv. prof. art. Martina Gojčeta Silić 
E-mail: prodekan.suradnja@remove-this.muza.hr 

Koordinator za međunarodnu suradnju:
Ema Proso Šepec
Telefon: +385 1 4899 278
Faks: +385 1 48 72 380
E-mail: suradnja@remove-this.muza.hr 

ECTS-koordinator:
doc. dr. sc. Sanja Kiš Žuvela
Telefon: +385 1 48 10 200 / 203
E-mail: skiszuvela@remove-this.muza.hr  


BIOMEDICINSKO PODRUČJE

Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Ante Kovačića 1
10000 Zagreb

Koordinatori za međunarodnu suradnju i ECTS-koordinator:
izv. prof. dr. sc. Anita Hafner
Telefon: +385 1 639 4765
E-mail: ahafner@remove-this.pharma.hr


Veterinarski fakultet
Heinzelova 55
10000 Zagreb

Prodekan za međunarodnu suradnju i studij na engleskom jeziku:
prof. dr. sc. Juraj Grizelj
Telefon: +385 1 23 90 323
E-mail: jgrizelj@remove-this.vef.hr 

Voditelj Ureda za međunarodnu suradnju:
prof. dr. sc. Alen Slavica
Telefon: +385 1 23 90 156
E-mail: alen.slavica@remove-this.vef.hr 

Voditeljica referade za međunarodnu suradnju:
Renata Purgar
E-mail: renata.purgar@remove-this.vef.hr

ECTS-koordinator:
prof. dr. sc. Juraj Grizelj
Telefon: +385 1 2390 323
E-mail: jgrizelj@remove-this.vef.hr


Medicinski fakultet
Šalata 3b
10000 Zagreb

Prodekan za međunarodnu suradnju / ECTS koordinator
prof. dr. sc. Boris Brkljačić
Telefon: +385 1 45 66 903
E-mail: boris.brkljacic@remove-this.mef.hr

Voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju:
Jasna Turković
Telefon: +385 1 45 66 903
E-mail: jasna.turkovic@remove-this.mef.hr


Stomatološki fakultet
Gundulićeva 5
10000 Zagreb

Prodekan za međunarodnu suradnju:
prof. dr. sc. Ivan Alajbeg
Telefon: +385 1 48 02 174
E-mail: alajbeg@remove-this.sfzg.hr

ECTS-koordinator:
doc. dr. sc. Danijela Marović
E-mail: marovic@remove-this.sfzg.hr

Petra Lazić (administrator)
E-mail: plazic@remove-this.sfzg.hr


BIOTEHNIČKO PODRUČJE

Agronomski fakultet
Svetošimunska 25
10000 Zagreb

Prodekanica za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju:
Izv. prof. dr. sc. Kristina Kljak
E-mail: prodekan.medjunarodna@remove-this.agr.hr
Tel: +385 1 239 4022

Ured za međunarodnu suradnju:
Telefon:  +385 1 23 94 043 / 23 93 611
E- mail: umo@remove-this.agr.hr

ECTS-koordinator:
Izv. prof. dr. sc. Marko Petek
Telefon: +385 1 23 94 085
E-mail: mpetek@remove-this.agr.hr 


Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Pierottijeva 6
10000 Zagreb

Koordinator za međunarodnu suradnju:
Korana Jelavić, dipl. oec. 
Telefon: +385 1 46 05 028
E-mail: kjelavic@remove-this.pbf.hr

ECTS-koordinator:
izv. prof. dr. sc. Igor Slivac
Telefon: +385 1 46 05 278
E-mail: islivac@remove-this.pbf.hr


Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
Svetošimunska 25
10000 Zagreb

Prodekan za međunarodnu suradnju:
doc. dr. sc. Nikola Španić
Telefon: +385 1 2352 587
E-mail: nspanic@remove-this.sumfak.hr

Koordinator za međunarodnu suradnju:
Katarina Korov, mag. ing. silv. (do 06.09.2021.)
Telefon: +385 99 263 3048
E-mail: kkorov@remove-this.sumfak.hr

Antonela Zora Rezo, mag. comm. (od 06.09.2021.)
Telefon: +385 99 263 3048
E-mail: arezo@remove-this.sumfak.unizg.hr

ECTS-koordinator:
doc. dr. sc. Andrea Pirc Barčić
Telefon: +385 1 235 25 67
E-mail: apirc@remove-this.sumfak.hr


TEHNIČKO PODRUČJE

Arhitektonski fakultet
Fra Andrije Kačića Miošića 26
10000 Zagreb

Prodekanica za međunarodnu suradnju:
izv. prof. dr. sc. Mia Roth Čerina
Telefon: +385 1 46 39 222
E-mail: mroth@remove-this.arhitekt.hr  

Studij arhitekture i urbanizma
ECTS-koordinator:
izv. prof. dr. sc. Zrinka Barišić Marenić
E-mail: zrinka.barisic@remove-this.arhitekt.hr

Koordinator za mobilnost studenata:
dr. sc. Neda Mrinjek-Kliska
Telefon: +385 1 46 39 517
E-mail: nmrinjekkliska@remove-this.arhitekt.hr  

Studij dizajna
Frankopanska 12
ECTS - koordinator: izv. prof. mr. sc. Ivana Fabrio
telefon: 091 5531 731
e-mail: ifabrio@remove-this.arhitekt.hr


Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Marulićev trg 19
10000 Zagreb

Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju:
prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević
E-mail: zfindrik@remove-this.fkit.hr

Voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju
dr. sc.  Vesna Gabelica Marković
Telefon: +385 1 4597 295
E-mail: vesnagm@remove-this.fkit.hr

ECTS-koordinator:
doc. dr. sc. Martina Sudar
Telefon: +385 1 4597 101
E-mail: msudar@remove-this.fkit.hr


Građevinski fakultet
Fra Andrije Kačića Miošića 26
10000 Zagreb

Koordinator za međunarodnu suradnju:
Marija Milić
Telefon: +385 1 46 39 408
E-mail: milic@remove-this.grad.hr

Prodekanica za međunarodnu suradnju:
izv. prof. dr. sc. Ana Mandić Ivanković
Telefon: +385 1 4639 424
E-mail: mandicka@remove-this.grad.hr 

ECTS koordinator:
doc. dr. sc. Gordon Gilja
Telefon: +385 1 4639 311
E-mail: ggilja@remove-this.grad.hr 


Prodekan za znanost
izv. prof. dr. sc. Nikola Mišković
E-mail: prodekan.za.znanost@remove-this.fer.hr 

ECTS-koordinatori: 
Glavna koordinatorica FER-a je izv. prof. dr. sc. Ljiljana Brkić (ljiljana.brkic@remove-this.fer.hr); Telefon: 6129-923

ECTS koordinatori za svaki od tri diplomska studija:
1. Elektrotehnika i informacijska tehnologija:
prof. dr. sc. Igor Lacković (igor.lackovic@remove-this.fer.hr);
doc. dr. sc. Tamara Petrović (tamara.petrovic@remove-this.fer.hr);

2. Računarstvo:
izv. prof. dr. sc. Boris Milašinović (boris.milasinovic@remove-this.fer.hr);
izv. prof. dr. sc. Klemo Vladimir  (klemo.vladimir@remove-this.fer.hr);

3. Informacijska i komunikacijska tehnologija:
izv. prof. dr. sc. Marko Bosiljevac (marko.bosiljevac@remove-this.fer.hr)
izv. prof. dr. sc. Damir Pintar (damir.pintar@remove-this.fer.hr);

Ured za mobilnost:
Neda Tomaš, ing. (erasmus@remove-this.fer.hr; mobility@remove-this.fer.hr; neda.tomas@remove-this.fer.hr); Telefon: 6129-905


Geodetski fakultet
Kačićeva 26
10000 Zagreb

Prodekan za znanstveni rad i međunarodnu suradnju:
prof. dr. sc. Damir Medak
Telefon: +385 1 4639 227
E-mail: dmedak@remove-this.geof.hr 

ECTS-koordinator:
doc. dr. sc. Iva Kodrnja
E-mail: iva.kodrnja@remove-this.geof.unizg.hr


Geotehnički fakultet Varaždin
Hallerova aleja 7
42000 Varaždin

Prodekanica za znanstveni rad i međunarodnu suradnju i voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju:
doc. dr. sc. Ivana Grčić
E-mail: ivana.grcic@remove-this.gfv.hr

ECTS koordinatorica:
izv. prof. dr. sc. Anita Ptiček Siročić
Telefon: +385 42 408 957
E-mail: anitaps@remove-this.gfv.hr

Kontakti za međunarodnu suradnju:
Štefanija Hrgović Bün, univ.bacc.oec.
E-mail: stefanija.hrgovic@remove-this.gfv.hr

Telefon: +385 42 408 908


Grafički fakultet 
Getaldićeva 2
10000 Zagreb

Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, ECTS koordinator:
prof. dr. sc. Klaudio Pap
Telefon: +385 1 23 71 080
E-mail: klaudio.pap@remove-this.grf.hr

Ivana Žganjar
Telefon: + 385 1 23 71 080 /206
E-mail: izganjar@remove-this.grf.hr


Fakultet strojarstva i brodogradnje 
Ivana Lučića 5
10000 Zagreb

Prodekan za međunarodnu suradnju:
prof. dr. sc. Krešimir Grilec
E-mail: kresimir.grilec@remove-this.fsb.hr  

Služba za projekte i mobilnost
Ana Domitrović
Telefon: +385 1 61 68 416
E-mail: ana.domitrovic@remove-this.fsb.hr, mobilnost@remove-this.fsb.hr

ECTS-koordinator (odlazna mobilnost):
doc. dr. sc. Dragan Žeželj 
E-mail: dragan.zezelj@remove-this.fsb.hr

Koordinator za međunarodnu stručnu praksu
doc. dr. sc. Hrvoje Cajner
E-mail: hrvoje.cajner@remove-this.fsb.hr 


Metalurški fakultet (Sisak)
Aleja narodnih heroja 3
44000 Sisak

Koordinator za međunarodnu suradnju i znanstvene projekte
dr. sc. Tin Brlić

Zamjenik koordinatora za međunarodnu suradnju i znanstvene projekte
doc. dr. sc. Jakov Baleta
E-mail: medjunarodna_suradnja@remove-this.simet.unizg.hr

ECTS-koordinator:
doc. dr. sc. Martina Lovrenić-Jugović
E-mail: mlovrenic@remove-this.simet.hr
Telefon: +385 44 533 379 / 224


Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Pierottijeva 6
10000 Zagreb

Prodekan za međunarodnu suradnju:
izv. prof. dr. sc. Stanko Ružičić
E-mail: stanko.ruzicic@remove-this.rgn.unizg.hr

Željka Kurelec
E-mail: zeljka.kurelec@remove-this.rgn.hr

Andrea Gmajnički
E-mail: andrea.gmajnicki@remove-this.rgn.hr

ECTS-koordinator:
doc. dr. sc. Anja Vrbaški
E-mail: anja.vrbaski@remove-this.rgn.hr 


Tekstilno–tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 Zagreb

Ured za međunarodnu suradnju
E-mail: ttf-iro@remove-this.ttf.hr

o.d. Prodekanica za međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju; voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju
izv. prof. dr. sc. Anita Tarbuk
E-mail: anita.tarbuk@remove-this.ttf.unizg.hr 

ECTS koordinatorica
doc. dr. sc. Renata Hrženjak
E-mail: renata.hrzenjak@remove-this.ttf.unizg.hr

Koordinatorica CEEPUS programa
prof. art. Andrea Pavetić
E-mail: andrea.pavetic@remove-this.ttf.unizg.hr

Koordinatorica programa ERASMUS+
doc. dr. sc. Blaženka Brlobašić Šajatović
E-mail: blazenka.brlobasic@remove-this.ttf.unizg.hr

Zamjenica voditeljice Ureda za međunarodnu suradnju
doc. dr. sc. Alica Grilec
E-mail: alica.grilec@remove-this.ttf.unizg.hr

Studentska referada
Sanja Projić
E-mail: sanja.projic@remove-this.ttf.hr


Fakultet prometnih znanosti
Vukelićeva 4
10000 Zagreb

Prodekan za znanost i vanjsku suradnju:
doc. dr. sc. Marko Šoštarić
Telefon: +385 1 2380-225
E-mail: marko.sostaric@remove-this.fpz.hr 

ECTS koordinator:
prof. dr. sc. Zvonko Kavran
Telefon: +385 1 2457-930
E-mail: zvonko.kavran@remove-this.fpz.hr

ERASMUS koordinator:
izv. prof. dr. sc. Darko Babić
Telefon: +385 1 2457-972
E-mail: darko.babic@remove-this.fpz.hr

Voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju i mobilnost:
Ivanka Nikolić, struč. spec. oec.
Telefon: +385 1 2380-260
E-mail: mobility@remove-this.fpz.hr


HUMANISTIČKO PODRUČJE 

Katolički bogoslovni fakultet
Vlaška 38
10000 Zagreb

Prodekan za znanost:
doc. dr. sc. Branko Murić
Telefon: +385 1 4890 418
E-mail: branko.muric@remove-this.kbf.unizg.hr

Marija Ferlindeš, Ured za međunarodnu suradnju KBF
E-mail: medjunarodna.suradnja@remove-this.kbf.hr

ECTS koordinator:
doc. dr. sc. Anđelo Maly
E-mail: amaly@remove-this.kbf.hr 


Filozofski fakultet
Ivana Lučića 3
10000 Zagreb

Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju:
prof. dr. sc. Miljenko Jurković
Telefon: +385 1 4092 226
E-mail: prodekan.znanost@remove-this.ffzg.hr

ECTS-koordinatorica
doc. dr. sc. Željka Miklošević
E-mail: mobilnost-ff@remove-this.ffzg.hr

Koordinatorica za mobilnost studenata:
Ivana Bedeković
Telefon: + 385 1 4092 138
E-mail: ibedekov@remove-this.m.ffzg.hr

Koordinatorica za međunarodnu suradnju:
Tamara Šveljo
Telefon: +385 1 4092 266
E-mail: tsveljo@remove-this.ffzg.hr


Fakultet hrvatskih studija
Znanstveno-učilišni kampus
Borongajska cesta 83d
10000 Zagreb

Prodekan za međunarodnu suradnju i ECTS koordinator:
doc. dr. sc. Wollfy Krašić
E-mail: wkrasic@remove-this.hrstud.hr

Koordinator za dolazne i odlazne studente:
Danijela Vnučec Grdović
Telefon: +385 1 2457 617
E-mail: dvnucec@remove-this.hrstud.hr


Fakultet filozofije i religijskih znanosti 
Jordanovac 110
10000 Zagreb

Prodekan za znanost, poslijediplomske studije i međunarodnu suradnju: 
izv. prof. dr. sc. Anto Gavrić
E-mail: anto.gavric@remove-this.ffrz.unizg.hr

Erasmus koordinator i predsjednica Povjerenstva za međunarodnu suradnju: 
doc. dr. sc. Marina Novina
E-mail: marina.novina@remove-this.ffrz.unizg.hr

ECTS koordinator: 
doc. dr. sc. Marija Džinić
E-mail: m.dzinic@remove-this.ffrz.unizg.hr

Administrativni referent za međunarodnu suradnju: 
Tajana Novina
E-mail: medjunarodna@remove-this.ffrz.hr


PRIRODNE ZNANOSTI

Prirodoslovno-matematički fakultet
Horvatovac 102a
10000 Zagreb

Prodekan za međunarodnu suradnju:
izv. prof. dr. sc. Martina Jakovčić
Telefon: +385 1 4606 091
E-mail: mjakovci@remove-this.geog.pmf.hr

Antonijo Šimunović
Telefon: +385 1 4606 091
E-mail: international@remove-this.dekanat.pmf.hr

Ivana Koporčić
Telefon: +385 1 4606 067
E-mail: international@remove-this.dekanat.pmf.hr

ECTS-koordinator:
prof. dr. sc. Mladen Vuković
Telefon: +385 1 4606 091 
E-mail: vukovic@remove-this.math.hr


DRUŠTVENE ZNANOSTI

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Znanstveno-učilišni kampus
Borongajska cesta 83f
10 000 Zagreb

Ured za projekte i međunarodnu suradnju:
Vesna Čavić
Telefon: +385 1 245 7458
E-mail: vesna.cavic@erf.unizg.hr

Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju:
doc. dr. sc. Tihana Novak
Telefon: +385 1 245 7512
E-mail: prodekanica.znanost@remove-this.erf.unizg.hr

ECTS-koordinator:
doc. dr. sc. Marina Milković
Telefon: +385 1 245 7440
E-mail: marina.milkovic@erf.unizg.hr


Kineziološki fakultet
Horvaćanski zavoj 15
10000 Zagreb

Pročelnica Ureda za međunarodnu suradnju, protokol i odnose s javnošćudoc.dr.sc. Lidija PetrinovićE-mail: lidija.petrinovic@kif.hr

Natalija Babić
Telefon:+385 1 3025 602
Fax: +385 1 3634 146
E-mail: natalija.babic@remove-this.kif.hr, iro@remove-this.kif.hr 

ECTS-koordinator:
izv. prof. dr. sc. Mario Baić
Telefon: +385 1 3634 146
E-mail: mario.baic@remove-this.kif.hr


Pravni fakultet
Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb

Prodekan za međunarodnu suradnju:
prof. dr. sc. Iris Goldner Lang
Telefon: +385 1 4895 751
E-mail: igoldner@remove-this.pravo.hr

Koordinatori za međunarodnu suradnju:
Jelena Tadić Cegnar, mag. iur.
Marija Gudelj Racich, mag. educ. philol. ital.
E-mail: imo@remove-this.pravo.hr

ECTS koordinator za integrirani preddiplomski i diplomski pravni studij:
prof. dr. sc. Mirela Krešić
E-mail: mirela.kresic@remove-this.pravo.hr
Telefon: +385 1 4830 676

ECTS koordinator za Studijski centar javne uprave i javnih financija
prof. dr. sc. Frane Staničić
E-mail: frane.stanicic@remove-this.pravo.hr
Telefon: +385 1 4895 611

ECTS koordinator za Studijski centar socijalnog rada
prof. dr. sc. Gordana Berc
E-mail: gordana.berc@remove-this.pravo.hr
Telefon: +385 1 4895 888

Na Pravnom fakultetu ECTS koordinatori savjetuju i odobravaju prijavnu i ostalu dokumentaciju studenata u mobilnosti (npr. Learning Agreement/Training Agreement), prodekan za međunarodnu suradnju potpisuje dokumente. 


Fakultet organizacije i informatike
Pavlinska 2
42000 Varaždin

Voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju:
Izabela Oletić Tušek
Telefon: +385 42 390 826
E-mail: izabela.oletic@remove-this.foi.hr, international@remove-this.foi.hr

Martina Đuras
Telefon: +385 42 390 826
E-mail: international@remove-this.foi.hr

ECTS-koordinator:
doc. dr. sc. Martina Tomičić Furjan
E-mail: martina.tomicic@remove-this.foi.hr, ects.coordinator@remove-this.foi.hr


Fakultet političkih znanosti
Lepušićeva ul. 6
10000 Zagreb

Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju:
doc. dr. sc. Dario Nikić Čakar
Telefon: +385 1 4642 112
E-mail: dario.nikic-cakar@remove-this.fpzg.hrexchange@remove-this.fpzg.hr

Koordinator za međunarodnu suradnju:
Ivana Kontošić Soče
Telefon: + 385 1 4642 042
E-mail: exchange@remove-this.fpzg.hr

ECTS koordinator:
doc. dr. sc. Dario Nikić-Čakar
Telefon: +385 1 4642 000
E-mail: dario.nikic-cakar@remove-this.fpzg.hr


Ekonomski fakultet
Trg J. F. Kennedyja 6
10000 Zagreb

Voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju:
Suzana Karabaić
E-mail: skarabaic@remove-this.net.efzg.hr

Ured za međunarodnu suradnju
E-mail: ums@remove-this.efzg.hr
Tel: +385 1 238 3232

Koordinatorice za dolaznu mobilnost
Lidija Priščan i Nikolina Milić
Tel: +385 1 238 3232
E-mail: incoming-mobility@remove-this.net.efzg.hr

Koordinatorice za odlaznu mobilnost
Irena Šimek Klarić i Marijana Čulina
Tel: +385 1 238 3232
E-mail: outgoing-mobility@remove-this.net.efzg.hr

ECTS koordinatorica:
doc. dr. sc. Martina Solenički
E-mail: mnakic4@remove-this.net.efzg.hr 


Učiteljski fakultet
Savska 77
10000 Zagreb

Prodekan za znanost, umjetnost i međunarodnu suradnju:
izv. prof. dr. sc. Damir Velički 
E-mail: prodekan.znanost@remove-this.ufzg.hr

Voditeljica Ureda za znanost i međunarodnu suradnju 
Ida Javorski Milošić

Petra Kuntin, suradnica u Uredu

Tel: +385 1 6327 391
E-mail: iro@remove-this.ufzg.hr 

ECTS-koordinator:
dr. sc. Jelena Parizoska, pred.
E-mail: ects-koordinator@remove-this.ufzg.hr Top