Akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija

Akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija


Na temelju Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija („Narodne novine“, broj: 158/03, 198/03, 138/06 i 45/11) akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije stečene u inozemstvu i priznavanje razdoblja studija provedenog u inozemstvu, a u svrhu nastavka studija u Republici Hrvatskoj, obavlja visoko učilište u Republici Hrvatskoj na kojemu osoba želi nastaviti visokoškolsko obrazovanje.

Upute za pokretanje postupka akademskog priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija odnosno priznavanje razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi u svrhu nastavka obrazovanja na Sveučilištu u Zagrebu


1. Popuniti obrazac zahtjeva i priložiti svu potrebnu dokumentaciju
Obrazac zahtjeva je službeni dokument neophodan za pokretanje postupka priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije. Obrazac je potrebno u potpunosti popuniti. Za točnost podataka odgovara podnositelj zahtjeva svojim potpisom na obrascu zahtjeva. Postupak priznavanja ne može službeno započeti ukoliko obrazac nije točno i potpuno popunjen te ukoliko nije priložena sva tražena dokumentacija.
Ako za vrijeme trajanja postupka dođe do promjene podataka o podnositelju zahtjeva podnositelj je dužan o tome pisanim putem (putem elektroničke pošte ili pošte) obavijestiti Ured.

Obrazac za akademsko priznavanje
Obrazac za priznavanje razdoblja studija


2. Uplatiti naknadu za troškove postupka

Visina naknade, način raspodjele naknade i oslobođenja od plaćanja naknade za troškove postupka akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije odnosno priznavanje razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi u svrhu nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj određeni su Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o visini naknade i oslobođenjima od plaćanja naknade za troškove postupka priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija ("Narodne novine", broj 10/2008).

Visina naknade za troškove postupka akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije o završenom preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom sveučilišnom i stručnom studiju iznosi 400,00 kuna (slovima: četiristotine kuna).
Visina naknade za troškove postupka priznavanja razdoblja studija započetog u inozemstvu iznosi 200,00 kuna (slovima: dvijestotine kuna).

U nalogu za plaćanje treba navesti sljedeće podatke:
Primatelj: Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
IBAN primatelja: HR9823400091100010475
Poziv na broj: 1132
Opis plaćanja: troškovi postupka akademskoga priznavanja IVK
Uplatitelj: vidljivo napisati ime, prezime, adresu i OIB osobe za koju je uplaćeno.

Za uplate iz inozemstva:
Account holder: University of Zagreb
Bank name: Privredna banka Zagreb d. d., Radnička cesta 50, HR-10000 Zagreb
BIC: PBZGHR2X
IBAN: HR3423400091510297183
Reference number: 1132
Purpose of payment: Recognition of foreign qualifications
User: applicant's name, surname, address and ID number (or Passport number).

3. Poslati zahtjev i dokumentaciju na adresu Ureda

Zahtjev za akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije kao i za priznavanje razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi, a u svrhu nastavka studija na jednoj od sastavnica Sveučilišta u Zagrebu podnosi se sa svom dokumentacijom i dokazom o uplati troškova postupka putem pošte na adresu:
REPUBLIKA HRVATSKA
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
Ured za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija
Trg Republike Hrvatske 14
P. P. 407
HR – 10002 Zagreb

Tijek postupanja

Postupak akademskoga priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije i postupak priznavanja razdoblja studija provedenog u inozemstvu, a u svrhu nastavka studija na jednoj od sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, pokreće se na zahtjev stranke i vodi na temelju isprava, drugih dokaza i drugih dostupnih podataka. O zahtjevu se odlučuje rješenjem na temelju Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/2009). Rok za rješavanje pojedinog zahtjeva je  dva mjeseca od dana primitka zahtjeva i potpune dokumentacije. Ukoliko dokumentacija nije potpuna podnositelj zahtjeva će biti pisanim putem (putem elektroničke pošte ili pošte) obaviješten o obvezi dopune iste.

O svakom pojedinačnom zahtjevu za akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije i zahtjevu za priznavanjem razdoblja studija provedenog u inozemstvu odlučuje Povjerenstvo Sveučilišta u Zagrebu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija na sjednicama koje se u pravilu održavaju jedan put mjesečno.

Nakon što Povjerenstvo vrjednuje svaku inozemnu visokoškolsku kvalifikaciju i odluči o zahtjevu, izdaje se rješenje o akademskome priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije ili o priznavanju razdoblja studija te se šalje podnositelju zahtjeva na adresu koja je navedena u obrascu zahtjeva, sastavnici Sveučilišta na kojoj podnositelj želi nastaviti studij i Agenciji za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske.

Prema Zakonu o općem upravnom postupku podnositelj zahtjeva, ukoliko nije zadovoljan rješenjem, ima pravo izjaviti žalbu u propisanom roku (15 dana od dana preuzimanja rješenja). Žalba se izjavljuje pisanim putem u dva primjerka te se šalje na adresu Sveučilištu u Zagrebu (Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb, Republika Hrvatska). Povjerenstvo, kao prvostupanjsko tijelo u postupku, će razmotriti žalbu i navode iz iste te će, ukoliko utvrdi da postoje novi elementi za izmjenu rješenja, donijeti drugo, izmijenjeno rješenje. Ukoliko će pak ostati pri prvotnom rješenju i mišljenju Žalbu, primjerak Rješenja i svu originalnu dokumentaciju proslijediti će na odlučivanje Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske kao drugostupanjskome tijelu.


Predstavnici Povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, Ureda za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i Ureda za EU projekte sudjelovali su u FAIR projektu Focus on Automatic Institutional Recognition (2015. – 2017.) kojim su istraživane mogućnosti automatskog priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija u državama EU.

Završno izvješće možete pronaći ovdje. 

Dodatne informacije

rad. vrijeme: ponedjeljak - petak
od 9 do 11.30 sati
telefon:

+385 1 4698 139
+385 1 4564 180
+385 1 4564 272

e-adresa: akadured@remove-this.unizg.hr
lokacija: Ulica kralja Zvonimira 8


Top