Rektorat

Rektorat Sveučilišta u Zagrebu

Zaposlenici Rektorata Sveučilišta u Zagrebu obavljaju stručne poslove u skladu s odgovarajućim odredbama Zakona, Statuta Sveučilišta u Zagrebu  i drugim općim aktima Sveučilišta te  pridonose uspješnosti rada sveučilišnih tijela.

Djelatnost stručnih službiSveučilišta u Zagrebu odvija se putem ustrojbenih jedinica kojima koordinira i rukovodi glavna tajnica Sveučilišta u Zagrebu, koja organizira obavljanje poslova stručnih službi na Sveučilištu u Zagrebu (interno: Rektoratu), koordinira rad središnjih službi i unutarnjih ustrojstvenih jedinica, poduzima potrebne mjere radi postizanja što veće efikasnosti u radu, nadzire izvršenje planova, prati propise Republike Hrvatske te daje pravne i stručne savjete i mišljenja nadležnim tijelima i suradnicima, sudjeluje u radu sveučilišnih tijela i u izradi općih akata, surađuje s tajnicima fakulteta, akademija i drugih pravnih osoba u Sveučilištu te tajnicima drugih hrvatskih sveučilišta i obavlja druge poslove po nalogu rektora i prorektora.

Djelatnost Rektorata Sveučilišta u Zagrebu odvija se preko sljedećih ustrojbenih jedinica:

 • Ured glavnog tajnika
 • Ured rektora
 • Služba za odnose s javnošću
 • Ured za pravne poslove
 • Ured za akademske poslove
 • Ured za ljudske potencijale
 • Ured za akademsko priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija
 • Služba za opće i kadrovske poslove
 • Služba za studije i upravljanje kvalitetom
 • Ured za istraživanje i tehnologiju
 • Služba za međunarodnu suradnju
 • Služba za poslovanje
 • Računovodstvo
 • Služba za informatičku podršku
 • Služba za razvoj, investicije i prostorno planiranje
 • Zajednički ured za unutarnju reviziju

Zaposlenici Rektorata obavljaju stručne poslove za sveučilišna tijela upravljanja, njihova stalna povjerenstva i odbore te povjerenstva koja imenuje rektor za obavljanje pojedinih poslova.

Adresa

Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb, HR
telefon: +385 1 4564 111
faks: +385 1 4830 602

Ulica kralja Zvonimira 8
10000 Zagreb, HR
telefon: +385 1 4698 100
faks: +385 1 4698 141

OIB: 36612267447
e-mail: unizginfo@remove-this.unizg.hrTop