Hrvatski i EU studenti

Hrvatski i EU studenti

Sveučilište u Zagrebu svake godine objavljuje natječaj za upis studenata u preddiplomske, integrirane preddiplomske i diplomske, stručne, diplomske i poslijediplomske studije.

U natječaju su definirani opći i posebni uvjeti koje pristupnici moraju ispunjavati za upis na neku od sastavnica Sveučilišta (od prijava za upis koje hrvatski državljani i državljani EU te strani studenti trebaju unijeti u Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta) te obveze ustanova koje unose podatke (Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta RH i Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja te sastavnice Sveučilišta), a tiču se identifikacije pristupnika, dokaza o državljanstvu, uspjehu tijekom dosadašnjeg obrazovanja, poznavanje jezika na kojem će se održavati nastava, rezultata položenih ispita na državnoj maturi  odnosno ekvivalentnih ispita ako je riječ o osobama koji su srednju školu završili prije 2010. ili izvan RH., rezultata na provjerama dodatnih provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti, rezultata natjecanja i dodatnih učeničkih postignuća). U natječaju su također definirana i prava posebnih skupina studenata, ako prijeđu razredbeni prag.

U posebnom dijelu natječaja dati su kriteriji za sastavljanje rang lista te je objašnjen način vrjednovanja svakog od njih. Za upis na pojedini studijski program sastavnice su prikazale i bodovni sustav kojim je vrjednovan svaki od kriterija.

Kriteriji za upis na preddiplomske, integrirane i stručne studije Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2017./2018.

Vrjednovanje materinjeg jezika kao hrvatskog - upisni kriterij za kandidate iz EU i ostale strane državljane (za upis u 2017./2018.)

U posebnom dijelu natječaj sadrži i upisne kvote (priložene u tablicama) koje su predviđene za upis na pojedini studijski program kako za redovite tako i za izvanredne studente i za strance.

Odlukom Vlade RH od 23. srpnja 2015. utvrđuju se sredstva potrebna za punu subvenciju participacije redovitih studenata u troškovima studija i sufinanciranje materijalnih troškova javnim sveučilištima, veleučilištima i visokim školama u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018.

Za redovite studente dana su i Pravila participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijama Sveučilišta u Zagrebu s Dopunom Pravila participiranjaTumačenjem Pravila participiranja.

Spomenuta pravila donesena su temeljem  Ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u ak. god. 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. i još uvijek u većem dijelu vrijede, no u međuvremenu potpisan je i Ugovor o punoj subvenciji redovitih studenata u troškovima studija u ak. god. 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018.

Participaciju u troškovima studija za studente koji ne ostvaruju pravo na punu subvenciju (prema Ugovoru) kao i za izvanredne i strane studente određuju fakultetska/akademijska vijeća sastavnica, a maksimalan iznos participacije definiran je Odlukom Senata.

Studenti iz zemalja Europske unije su u akademskim pravima i obvezama izjednačeni sa studentima iz Republike Hrvatske.

OPŠIRNIJETop