Vrednovanje programa doktorskih studija

Vrednovanje novih programa doktorskih studija

Postupak vrednovanja

Novi doktorski programi na Sveučilištu u Zagrebu pokreću se na temelju Odluke Senata kojom se usvaja prijedlog za izvođenje studijskog programa. Senat odluku donosi na temelju provedenog postupka vrednovanja koji je propisan Pravilnikom o postupku vrednovanja studijskih programa doktorskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Postupak vrednovanja sastoji se od sljedećih koraka:

1. Predlagatelj doktorskog programa izrađuje prijedlog programa doktorskog studija koji mora sadržavati:

a) odluku odgovarajućeg tijela o predloženome studijskom programu

b) elaborat o studijskom programu koji treba biti sastavljen prema odredbama Pravilnika o postupku vrednovanja studijskih programa doktorskih studija Sveučilišta u Zagrebu

c) isprava o akreditiranim sveučilišnim programima iz istog znanstvenog ili umjetničkog polja u kojem se predlaže doktorski program

d) troškovnik (projekcija troškova provođenja predloženog doktorskog studija)

e) dokaz o osiguranim financijskim sredstvima potrebnim za izvođenje predloženog studijskog programa

f) dokaz o odgovarajućem broju ugovora o radu zaključenih s znanstveno-nastavnim i/ili umjetničko-nastavnim osobljem, prema Zakonu o sadržaju dopusnice

g) za združene doktorske studije – sporazum s partnerskim ustanovama.

Molimo vas da dokumentaciju priložite prema navedenome rasporedu.

Prilikom izrade prijedloga programa molimo vas da se služite obrascem koji uključuje sve iznad navedene elemente. Molimo vas da ne mijenjate numeraciju poglavlja i potpitanja jer su ona usklađena s dokumentacijom koju koriste evaluatori prilikom formalne i sadržajne evaluacije Prijedloga programa.

Prijedlog programa doktorskog studija (Proposal of the Doctoral Study Programme)

Prijedlog programa združenog doktorskog studija (Proposal of the Joint Doctoral Study Programme)

2. Predlagatelj šalje otisnuti prijedlog studijskog programa i ispunjeni obrazac VR.02 - Zahtjev za pokretanje postupka vrednovanja (VR.02 - Request for Initiation of the Procedure of Evaluation of the Doctoral Study Programme at the University of Zagreb) na adresu:

Sveučilište u Zagrebu – Ured za doktorske studije i programe
Trg Republike Hrvatske 14
HR-10000 Zagreb


te u elektroničkom obliku na e-mail adresu: doktorski.studiji@remove-this.unizg.hr

Sva dokumentacija mora biti pregledna i čitka. Prijedlog programa prilikom slanja u elektroničkom obliku mora biti objedinjen u jednu jedinstvenu datoteku.

3. Nakon zaprimanja dokumentacije, Odbor za doktorske programe Sveučilišta u Zagrebu imenuje izvjestitelja i recenzente.

4. Izvjestitelj utvrđuje je li prijedlog studijskog programa napravljen u skladu s Pravilnikom (obrazac VR.06 (VR.06-engleski) ili za združeni doktorski studij obrazac VR.07 (VR.07-engleski)).

5. Ako je dokumentacija potpuna, prijedlog programa šalje se recenzentima na sadržajno vrednovanje kojim se utvrđuje opravdanost pokretanja novoga studijskog programa, njegova svrhovitost, inovativnost, kvaliteta i mogućnost osposobljavanja doktoranada za samostalno istraživanje (obrazac VR.08 (VR.08-engleski) ili za združeni doktorski studij obrazac VR.09 (VR.09-engleski)).

6. Na temelju formalnog i sadržajnog vrednovanja izvjestitelj sastavlja Izvješće o vrednovanju prijedloga studijskog programa.

7. Izvješće se upućuje Odboru za doktorske programe kao osnova za sastavljanje mišljenja o prijedlogu studijskog programa.

8. Mišljenje Odbora dostavlja se Vijeću područja koje donosi preporuku o predloženom studijskom programu.

9. Preporuka Vijeća područja, zajedno s mišljenjem Odbora, upućuje se Senatu na odlučivanje. Senat može odlučiti da se prijedlog prihvati, odbije ili može tražiti izmjene i dopune studijskog programa.

10. Odluka Senata o prihvaćanju programa dostavlja se Predlagatelju.

11. Ako je prijedlog studijskoga programa usvojen, izdaje se Odluka za izvođenje doktorskoga programa.Top