Doktorski studiji SuZ

Doktorski studiji Sveučilišta u Zagrebu

Na Sveučilištu u Zagrebu provode se strukturirani doktorski programi iz osam znanstvenih i umjetničkih područja. Strukturirani doktorski programi imaju jasno definiran plan studija, kojim je propisano sudjelovanje na seminarima i ispunjavanje studijskih obveza u određenom vremenu i koji doktorandima osigurava intenzivnu potporu u obliku redovitoga savjetovanja, radionica i seminara, a periodičnom evaluacijom prati se doktorandov napredak, mentorov rad s doktorandom te se provjerava kvaliteta doktorskoga programa općenito.

Akreditirani programi

 

Fakultet / akademijaDoktorski studij
Agronomski fakultet Poljoprivredne znanosti
Akademija likovnih umjetnosti Kiparstvo
Grafika
Slikarstvo
Arhitektonski fakultet Arhitektura i urbanizam
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Poremećaji jezika, govora i slušanja

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Prevencijska znanost i studij invaliditeta

Ekonomski fakultet Ekonomija i globalna sigurnost
Ekonomski fakultet Ekonomija i poslovna ekonomija
Fakultet elektrotehnike i računarstva Elektrotehnika i računarstvo
Fakultet filozofije i religijskih znanosti Filozofija
Fakultet filozofije i religijskih znanosti Religijske znanosti
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije  Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija
Fakultet organizacije i informatike  Informacijske znanosti
Fakultet političkih znanosti Politologija
Fakultet prometnih znanosti Promet
Fakultet strojarstva i brodogradnje Strojarstvo i brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija
Farmaceutsko-biokemijski fakultet Farmaceutsko-biokemijske znanosti
Filozofski fakultet Arheologija
Filozofija
Glotodidaktika
Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu
Hrvatska kultura
Informacijske i komunikacijske znanosti
Lingvistika
Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu
Predmoderna povijest
Psihologija
Sociologija
Znanost o književnosti, teatrologija i dramatologija, filmologija, muzikologija i studij kulture
Geodetski fakultet Geodezija i geoinformatika
Geotehnički fakultet Inženjerstvo okoliša
Građevinski fakultet Građevinarstvo
Grafički fakultet Grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda
Hrvatski studiji Filozofija
Kroatologija
Povijest
Katolički bogoslovni fakultet Licencijatski i doktorski studij teologije
Kineziološki fakultet Kineziologija
Medicinski fakultet Biomedicina i zdravstvo
Neuroznanost
PhD Programme in English
Metalurški fakultet Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija
Pravni fakultet Ljudska prava, društvo i višerazinska vladavina / Human Rights, Society and Multi-level Governance (združeni doktorski studij)
Pravne znanosti
Socijalni rad i socijalna politika
Prehrambeno-biotehnološki fakultet  Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo, prehrambena tehnologija i nutricionizam
Prirodoslovno-matematički fakultet Biologija
Kemija
Matematika
Fizika
Geologija
Doktorski studij geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž
Oceanologija
Rudarsko-geološko-naftni fakultet Primijenjene geoznanosti, rudarsko i naftno inženjerstvo
Stomatološki fakultet Dentalna medicina
Sveučilište u Zagrebu Jezik i kognitivna neuroznanost / Language and Cognitive Neuroscience
(više se ne upisuju nove generacije studenata)
Geo-Engineering and Water Management (združeni doktorski studij)
(više se ne upisuju nove generacije studenata)
Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Dubrovniku Povijest stanovništva
(više se ne upisuju nove generacije studenata)
Šumarski fakultet  Šumarstvo i drvna tehnologija
Tekstilno-tehnološki fakultet Tekstilna znanost i tehnologija
Učiteljski fakultet  Cjeloživotno obrazovanje i obrazovne znanosti
Jezični, književni i kulturni kontekst ranoga, predškolskoga i primarnoga obrazovanja
Veterinarski fakultet Veterinarske znanosti


Top