Službenici za zaštitu osobnih podataka

Službenici za zaštitu osobnih podataka

Obavijest o obradi osobnih podataka

Zaštita osobnih podatka pojedinca utvrđena je člankom 37. Ustava Republike Hrvatske (NN 85/10 – pročišćeni tekst), Općom uredbom o zaštiti podataka (EU, 2016/679) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, 42/2018).

Sveučilište u Zagrebu brine za sigurnost Vaših osobnih podataka i zaštitu osobnih podataka svih ispitanika shvaća vrlo ozbiljno. Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik“).  Ovom obaviješću želimo Vas upoznati s našim sigurnosnim mjerama kako biste znali koje podatke pohranjujemo i kako ih koristimo.

Temeljna načela i prakse zaštite podataka

Zakonitost, poštenost i transparentnost

Osobne podatke naših studenata, zaposlenika, vanjskih suradnika i drugih osoba s kojima smo povezani u obavljanju svoje djelatnosti obrađivat ćemo samo na temelju zakonske obveze, Vaše privole ili druge legitimne osnove. Podaci koji se odnose na Vas na transparentan će se način prikupljati, upotrebljavati, dati na uvid ili na neki drugi način obrađivati, te su javno objavljeni rokovi i svrhe obrade podataka, podaci o identitetu voditelja obrade, informacija o načinu na koji možete pristupiti svojim podacima, procesu za podnošenje pritužbi i zahtjeva za ažuriranje podataka.

Ograničavanje svrhe

Vaši osobni podaci prikupljat će se u posebne, izričite i zakonite svrhe i neće se dalje obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama. Vaše osobne podatke prikupljati ćemo i pohranjivati u svrhu izvršenja zakonskih obveza, ispunjenja obveza od javnog interesa, izvršavanja javnih ovlasti i ugovora. Podaci koji su prikupljeni za jednu svrhu neće se koristiti ni za jednu drugu svrhu ili na način koji nije u skladu s odobrenom svrhom. Za svrhu obrade koja se ne provodi temeljem zakonske osnove ili ugovora tražit ćemo od Vas posebnu privolu.

Smanjenje količine podataka

Osobni podaci koje prikupljamo su primjereni, bitni i ograničeni na svrhu obrade. Sveučilište prikuplja i obrađuje osobne podatke u mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjenje Zakonom i drugim propisima utvrđenih obveza redovite djelatnosti Sveučilišta, te sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i drugim propisima koje primjenjujemo u svom radu. Voditelj obrade i izvršitelj obrade neće prikupljati osobne podatke koji mu nisu potrebni za svrhu obrade.

Točnost i integritet podataka

Nužno je da osobni podaci koje prikupljamo i spremamo budu točni i ažurni i zato ćemo poduzeti svaku razumnu mjeru kako bismo osigurali da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave.

Ograničenje pohrane

Rokovi čuvanja Vaših osobnih podataka određeni su pozitivnim zakonskim propisima i internim aktima Sveučilišta u Zagrebu ili Vašom suglasnošću za prikupljanje i obradu osobnih podataka.

Cjelovitost i povjerljivost

Kako bi zaštitila osobne podatke ispitanika, Sveučilište u Zagrebu poduzima sve odgovarajuće mjere zaštite koje su u skladu s primjenjivim propisima o zaštiti privatnosti i osobnih podataka te su osigurane sve razumne tehničke, fizičke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka ispitanika od neovlaštene ili nezakonite obrade, uništenja, slučajnog gubitka, štete, izmjene, neovlaštenog odavanja ili pristupa te od svih ostalih oblika nezakonite i/ili pretjerane obrade Vodit ćemo nadzor nad pristupom, korištenjem i održavanjem osobnih podataka, te ćemo kontinuirano unapređivati naše sigurnosne mjere sukladno tehnološkim mogućnostima.

Postupanje u slučaju povrede osobnih podataka

U slučaju povrede osobnih podataka, Sveučilište u Zagrebu će kao voditelj obrade osobnih podataka, bez nepotrebnog odgađanja i ukoliko je izvedivo, u roku od 72 sata nakon saznanja o povredi osobnih podataka ispitanika izvijestiti Agenciju za zaštitu osobnih podataka.

Ostvarivanje prava ispitanika

Svaki ispitanik ima pravo u svakom trenutku od voditelja obrade zatražiti pristup svojim osobnim podacima, njihov ispravak, brisanje ili ograničavanje njihove obrade kao i pravo na prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka te pravo na prenosivost podataka. Navedena prava ostvaruju se podnošenjem zahtjeva na e-mail adresu Službenika za zaštitu osobnih podataka Sveučilišta u Zagrebu.

e-mail: gdpr@remove-this.unizg.hr

 

Dokumenti i obrasci:

Obrazac privole

Obrazac za pristup, promjenu, dopunu, prigovor, ograničenje prikupljanja osobnih podatka

Obrazac za povlačenje privole

Obrazac za brisanje osobnih podataka


Službenici za zaštitu osobnih podataka

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR (General Data Protection Regulation) izravno se primjenjuje u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine. 

Uredba određuje koja su prava pojedinaca, a u skladu s tim i koje su obveze subjekata koji obrađuju osobne podatke poput voditelja obrade odnosno izvršitelja obrade. Neke od obveza subjekata su obrada osobnih podataka ako je građanin dao privolu ili radi izvršavanja zadaći temeljem drugih zakonskih propisa, obrada podataka prema načelima obrade navedenih u Uredbi, zatim informacije koje subjekt daje građaninu prije same obrade njegovih osobnih podataka te uspostava evidencija o vođenju obrade osobnih podataka.

Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka definiraju se i obveze službenika za zaštitu osobnih podataka, koje imenuje voditelj obrade, koji o imenovanju službenika pisano obavještava Agenciju za zaštitu osobnih podataka.

Temeljem članka 38. Opće uredbe o zaštiti podataka, rektor Sveučilišta u Zagrebu, kao voditelj obrade osobnih podataka,  imenovao je sljedeće službenike za zaštitu osobnih podataka:

  1. Heli Hajdić- Nikolić - glavna tajnica Sveučilišta u Zagrebu
  2. Marija Vujica- stručna suradnica

Imenovane službenice možete kontaktirati putem e-adrese: gdpr@remove-this.unizg.hr

 

Navedeni tekst u obliku zasebnog dokumenta možete preuzeti ovdje.Top