Rektorat - natječaji


Natječaji Sveučilišta u Zagrebu

NN 16/2018 (16.2.2018.), NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu

Klasa: 112-01/18-01/11
Urbroj: 380-040/040-18-1 od 7. II. 2018.    (745)

 

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu objavljuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje poslijedoktoranda za rad na HRZZ projektu Razvoja održivog procesa prerade antitoksina na određeno vrijeme (do 14. 9. 2019.) u punom radnom vremenu, jedan izvršitelj (m/ž), u Centru za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji (CIPZB).

Obvezni stručni uvjeti:

– doktorat iz molekularne biologije ili biokemije ili srodnih područja (prirodne znanosti, biomedicinske znanosti, biotehničke znanosti).

– dobro poznavanje metoda izolacije i analize proteina

– izvrsno poznavanje engleskog jezika.

Opis poslova:

– izolacija i analiza proteina, ispitivanje proteinske aktivnosti;

– dokumentiranje i izvješćivanje o rezultatima istraživanja;

– po potrebi sudjelovanje u drugim aktivnostima projekta, sve u dogovoru s voditeljem projekta.

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o državljanstvu (preslik domovnice ili putovnice) i dokaze o uvjetima natječaja.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

1. životopis u kojem treba navesti

– osobne podatke

– podatke o školovanju (priložiti preslike svjedodžbi)

– podatke o dosadašnjim zaposlenjima

– podatke o stručno-znanstvenom usavršavanju, o sudjelovanju na znanstvenim i stručnim sastancima, te stručnim radionicama/tečajevima (priložiti popis/preslike potvrda)

– podatke o priznanjima i nagradama (priložiti preslike)

– podatke o poznavanju stranih jezika

– druge podatke relevantne za prosudbu natječajnih uvjeta

2. popis znanstvenih publikacija

3. dokumente kojima se dokazuju tražene kvalifikacije i iskustvo

4. pismo preporuke što se tiče radnog iskustva u području izolacije i/ili analize proteina i/ili ispitivanja proteinske aktivnosti

Najbolji kandidati bit će pozvani na razgovor, uz mogućnost dodatnog testiranja i dostave dodatne dokumentacije.

Dodatne informacije potražite na http: //www.unizg.hr/o-sveucilistu/sastavnice-sveucilista/ustrojbene-jedinice/centar-za-istrazivanje-i-prijenos-znanja-u-biotehnologiji/znanstveni-projekti/razvoj-odrzivoga-procesa-prerade-antitoksina-anti-tox-new/ ili pošaljite upit na: bhalassy@remove-this.unizg.hr.

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) i na njemu utemeljenim propisima.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom: »Prijava na natječaj«.

Natječaj se sukladno čl. 101. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu te službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora. Natječaj je otvoren 30 dana od objave u Narodnim novinama.

Potpuna prijava smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Pristupnikom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj te osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na natječaj niti će se obavještavati o rezultatima natječaja.

_________________________________________________________________________________________

NN 13/2018 (9.2.2018.), NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu

Klasa: 112-01/18-01/09
Urbroj: 380-040/040-18-1 od 30. I. 2018.    (592)

 


Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, raspisuje se javni

NATJEČAJ

za izbor:

– jednog izvršitelja u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta (m/ž) u znanstvenom području: humanističkih znanosti, znanstveno polje: filozofija, znanstvena grana: filozofska teologija u Sveučilišnom centru za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.

Prijava za natječaj mora sadržavati:

1. životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
2. preslik diplome o završenom studiju, stečenom akademskom stupnju, znanstvenom zvanju
3. prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
4. popis radova i separate radova relevantnih za izbor te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti
5. preslik domovnice ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani su dužni priložiti i dokaz znanju hrvatskog jezika (napredna razina).

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15).

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom: Prijava na natječaj »Protestantska teologija«.

Potpuna prijava smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Pristupnikom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobno dostavljene prijave na natječaj te osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na natječaj niti će se obavještavati o rezultatima natječaja.

_________________________________________________________________________________________

NN 13/2018 (9.2.2018.), NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu

Klasa: 112-01/18-01/10
Urbroj: 380-040/040-18-1 od 2. II. 2018.    (656)

 

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ

za izbor:

1. jednog izvršitelja u naslovno (bez zasnivanja radnog odnosa) nastavno zvanje predavača (m/ž) u znanstvenom području prirodne znanosti, znanstvenom polju: kemija, znanstvenoj grani: fizikalna kemija na preddiplomskim sveučilišnim studijima Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje.

2. jednog izvršitelja u naslovno (bez zasnivanja radnog odnosa) nastavno zvanje predavača (m/ž) u znanstvenom području prirodne znanosti, znanstvenom polju: kemija, znanstvenoj grani: analitička kemija na preddiplomskim sveučilišnim studijima Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje.

Uvjeti:

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03. (Uredba), 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – OiRUSRH, 60/15 – OUSRH) i Statutom Sveučilišta u Zagrebu.

Prijava za natječaj mora sadržavati:

1. životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
2. preslik diplome o završenom studiju i/ili stečenom akademskom stupnju
3. prikaz nastavne i stručne djelatnosti
4. popis radova i separate radova relevantnih za izbor te podatke o nastavnoj i stručnoj djelatnosti
5. dokaz o državljanstvu
6. dokaz o najmanje pet godina radnog iskustva na dužnostima i poslovima nastavne djelatnosti za potrebe Oružanih snaga RH.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15, 131/17) i odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 106/06, 122/2017), te imati najmanje pet godina radnog iskustva na dužnostima i poslovima nastavne djelatnosti za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske te su o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Dokumentacija se prilaže u dva primjerka i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF-u.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom prijave na natječaj.

Potpuna prijava smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Pristupnikom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave.

Sveučilište u Zagrebu pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti natječaj.

_________________________________________________________________________________________

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
Klasa: 112-03/18-01/08
Urbroj: 380-041/262-18-1

Zagreb, 22. siječnja 2018.

 

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu 

OBJAVLJUJE

NATJEČAJ

 

za popunu:

  1. Radno mjesto I. vrste složenosti poslova - Stručni suradnik za opće i kadrovske poslove, na određeno vrijeme, za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, s punim radnim vremenom, jedan izvršitelj (m/ž)

Stručni uvjeti:

-        završen dodiplomski odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava

-        znanje engleskoga jezika  

-        izvrsno znanje rada na računalu na razini samostalnoga korištenja standardnih alata (kao MS Office: Excel, Access, Word, PowerPoint i sl.)

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni u roku od osam (8) dana od objave natječaja, priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome), potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje, te dokaz o prijavi na HZZ u Pisarnicu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na javni natječaj neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju pristupnicima prijavljenim na ovaj natječaj.

_______________________________________________________________________________

NN 7/2018 (19.1.2018.), NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu
Klasa: 112-01/18-01/08
Urbroj: 380-040/040-18-1 od 16. I. 2018. (253)


Sveučilište u Zagrebu raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta I. vrste:

– stručni suradnik u Uredu za studente, zbog povećanog obujma posla, na određeno vrijeme od godine dana, s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj (m/ž).

Stručni uvjeti:

– završen dodiplomski/diplomski studij iz područja društvenih znanosti,

– najmanje jedna godina radnog iskustva na sličnim ili odgovarajućim poslovima,

– poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,

– poznavanje rada na računalu na razini samostalnoga korištenja standardnih alata (obrada teksta, tablični kalkulator, web tehnologija),

– prednost iskustvo rada u sustavu znanosti i visokog obrazovanja

– prednost iskustvo rada u studentskim organizacijama, sveučilišnim tijelima i sl.

Pri sklapanju ugovora o radu primjenjuje se probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome) i dokaz o radnom stažu u pisarnicu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na javni natječaj neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju pristupnicima prijavljenim na ovaj natječaj.

_________________________________________________________________________________________

NN 122/2017 (8.12.2017.), JAVNI NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu

Klasa: 112-01/17-01/44
Urbroj: 380-040/040-17-1 od 4. XII. 2017.    (5895)

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ

za izbor:

1. jednog izvršitelja u naslovno (bez zasni­vanja radnog odnosa) nastavno zvanje predavača (m/ž) u znanstvenom području tehničke znanosti, znanstvenom polju: geodezija na preddiplomskim sveučilišnim studijima Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje

2. jednog izvršitelja u naslovno (bez zasni­vanja radnog odnosa) nastavno zvanje predavača (m/ž) u znanstvenom području interdisciplinarno područje znanosti, znanstvenom polju: geografija, znanstvenoj grani: fizička geografija na preddiplomskim sveučilišnim studijima Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje

3. jednog izvršitelja u naslovno (bez zasni­vanja radnog odnosa) nastavno zvanje pre­davača (m/ž) u znanstvenom području: tehničke znanosti, znanstvenom polju: strojarstvo na preddiplomskim sveučilišnim studijima Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje.

Uvjeti:

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03 (Uredba), 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – OiRUSRH, 60/15 – OUSRH) i Statutom Sveučilišta u Zagrebu.

Prijava za natječaj mora sadržavati:

1. životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)

2. preslik diplome o završenom studiju i/ili stečenom akademskom stupnju ili znanstvenom zvanju

3. prikaz nastavne i stručne djelatnosti

4. popis radova i separate radova relevantnih za izbor te podatke o nastavnoj i stručnoj djelatnosti

5. dokaz o državljanstvu

6. dokaz o najmanje pet godina radnog iskustva na dužnostima i poslovima nastavne djelatnosti za potrebe Oružanih snaga RH.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja.

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15) i odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna (NN 106/06), te imati najmanje pet godina radnog iskustva na dužnostima i poslovima nastavne djelatnosti za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske te su o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Dokumentacija se prilaže u dva primjerka i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF-u.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom prijave na natječaj.

Potpuna prijava smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Pristupnikom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj te osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na natječaj niti će se obavještavati o rezultatima natječaja.

Sveučilište u Zagrebu pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti natječaj.

_________________________________________________________________________________________Top