Rektorat - natječaji


Natječaji Sveučilišta u Zagrebu

Klasa: 112-01/20-01/16
Urbroj: 380-040/040-20-1 od 18. VI. 2020.    (2984)

NN 75/2020 od 1.7.2020.

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu raspisuje

NATJEČAJ

za popunu

1. radnog mjesta položaja I. vrste složenosti poslova – rukovoditelj (načelnik) odjela u središnjem uredu ili službi, interno: urednik Universitas portala, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, jedan izvršitelj (m/ž).

Stručni uvjet:

– diplomski (dodiplomski) sveučilišni studij društvenih znanosti.

Posebni uvjeti:

– najmanje pet godina radnog staža na poslovima urednika
– izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
– izvrsne komunikacijske vještine, profesionalnost i proaktivnost, timski rad
– iskustvo u grafičkoj obradi i obradi fotografija.

2. radnog mjesta I. vrste složenosti poslova – stručni suradnik u Središnjem uredu za arhivsku građu Sveučilišta u Zagrebu, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz probni rad od 6 mjeseci, jedan izvršitelj (m/ž).

Stručni uvjet:

– završen diplomski sveučilišni studij.

Posebni uvjeti:

– najmanje godinu radnog staža u sustavu znanosti i visokog obrazovanja
– izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu (poželjno poznavanje još jednog jezika)
– dobro znanje rada na računalu
– kreativnost.

– prednost: akademski stupanj doktora znanosti.

Osim uvjeta za spomenuto radno mjesto primjenjuje se probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Poslodavac može provesti testiranje kandidata zavisno od potrebe, uključujući i psihologijsko testiranje.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo spomenuto pravo, sukladno posebnom propisu.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje ili potvrdu ranijeg poslodavca) te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima natječaja na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb s naznakom: »Za natječaj«. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni pisanim putem. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem ili elektroničkom poštom.

Sveučilište u Zagrebu koristit će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat nakon isteka roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

________________________________________________________________________________________

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji

Klasa: 112-01/20-01/15
Urbroj: 380-040/040-20-1
Zagreb, 9. lipnja 2020.

NN 70/2020, 19.6.2020.

 

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, raspisuje se javni

NATJEČAJ

za izbor 

-          jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent, (doktorand) na određeno vrijeme od 4 godine, u punom radnom vremenu, u Centru za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji (CIPZB) Sveučilišta u Zagrebu. Doktorand je dužan upisati poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij kemije.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03. (Uredba), 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – O,RUSRH, 60/15 – OUSRH i 131/17.) i Statutom Sveučilišta u Zagrebu.

Rad će se odvijati na projektu „Jačanje kapaciteta CerVirVac-a“ (Centra izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva) za istraživanja u virusnoj imunologiji i vakcinologiji, čiji voditelj je prof. dr. sc. Stipan Jonjić, a pod vodstvom dr. sc. Marije Brgles znanstvene suradnice Laboratorija za imunokemiju i biokemiju Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu (više na http://zci-cervirvac.hr/hr/radni-paketi/optimizacija-proizvodnje-virusnih-cjepiva-i-razvoj-novih-istrazivackih-alata/).

Obvezni stručni uvjeti:

– završen diplomski/dodiplomski sveučilišni studij kemije ili biologije ili biokemije/farmacije ili biotehnologije ili srodan sveučilišni diplomski/dodiplomski studij iz područja prirodnih znanosti, biotehničkih znanosti ili biomedicine i zdravstva

– ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija ne manji od 3,5

Dodatni kriteriji:

- dobro poznavanje engleskog jezika
- dobro poznavanje rada na računalu
- barem jedna preporuka ili podaci osobe za preporuku
- prednost će imati kandidati koji su dosadašnjim odabirom studijskih, istraživačkih i stručnih
 aktivnosti pokazali interes za područje kojim se bavi projekt, koji posjeduju priznanja/nagrade i  sl. za izvrsnost u studiranju i istraživačkom radu, koji su autori objavljenih radova, koji su osobno izlagali svoje radove na znanstvenim konferencijama.

Prijava za natječaj mora sadržavati:

– pismo zamolbe (motivacijsko pismo)

– životopis u kojem treba navesti osobne podatke (e-mail, broj telefona i podatke relevantne za

   izbor)

– preslika diplome o završenom studiju

– prijepis ocjena preddiplomskog i diplomskog ili integriranog studija

– dokazi o ispunjavanju uvjete natječaja

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće Uredbe EU-a 2016/679 i Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj 42/2018).

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom "Prijava na natječaj".

O rezultatima natječaja pristupnici bit će obaviješteni.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Pristupnikom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave.

Sveučilište u Zagrebu pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti natječaj.

________________________________________________________________________________________

Sveučilište u Zagrebu
Klasa: 112-01/20-01/13
Urbroj:380-040/040-20-1

NN 59/2020

Zagreb, 11. svibnja 2020.

 

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu raspisuje javni

 

NATJEČAJ

za izbor:

-          jednog izvršitelja  u naslovno (bez zasnivanja radnog odnosa) nastavno zvanje predavača (m/ž) u interdisciplinarnom području znanosti (8.), znanstvenom polju vojno-obrambene i sigurnosno-obavještajne znanosti i umijeće (8.09.) na sveučilišnim preddiplomskim studijima Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje. 

Uvjeti:

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – O i RUSRH, 60/15 – OUSRH i 131/17) i Statutom Sveučilišta u Zagrebu.

Prijava za natječaj mora sadržavati:

1. životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)

2. presliku diplome o završenom studiju i/ili stečenom akademskom stupnju

3. prikaz nastavne i stručne djelatnosti

4. popis radova i separate radova relevantnih za izbor te podatke o nastavnoj i stručnoj djelatnosti

5. dokaz o državljanstvu

6. dokaz o najmanje pet godina radnog iskustva na dužnostima i poslovima nastavne djelatnosti za potrebe Oružanih snaga RH.

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15, 131/17) i Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/12) te imati najmanje pet godina radnog iskustva na dužnostima i poslovima nastavne djelatnosti za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske te su o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Dokumentacija se prilaže u dva primjerka i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF-formatu.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb, s naznakom prijave na natječaj u roku od 30 dana.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Pristupnikom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisano ili putem elektroničkom  poštom.  Mole se kandidati da uz ponudu navedu e-mail adresu odnosno broj mobitela, kako bi ih se na taj način moglo pozvati na razgovor.

Sveučilište u Zagrebu koristit će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat po isteku roku čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

________________________________________________________________________________________

UNIVERSITY OF ZAGREB

The vacancy notice for the Doctoral student (assistant), virology

 

The text of the vacancy notice for the Doctoral student (assistant), virology you can find at the following link

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/507761

 

More information on Higher  Education and  Science  in Croatia you can find at  the following link:

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-education-14_en

"A Foreign Researcher's Guide to Croatia" : https://www.euraxess.hr/croatia/news-events/foreign-researchers-guide-croatia

___________________________________________________________________________________________Top