Rektorat - natječaji


Natječaji Sveučilišta u Zagrebu

NN 89/2019, 20. rujna 2019., NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu

Klasa: 112-01/19-01/34
Urbroj: 380-040/040-19-1 od 16. IX. 2019.    (5390)

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu objavljuje

NATJEČAJ


za popunu radnog mjesta položaja I. vrste složenosti poslova

– rukovoditelj službe, internog naziva: voditelj Središnjeg ureda za međunarodne odnose i održivi razvoj na Sveučilištu u Zagrebu, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, jedan izvršitelj (m/ž).

Stručni uvjeti:

– diplomski (dodiplomski) sveučilišni studij društvenih znanosti

– doktorat znanosti

– izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika ili više u području društvenih znanosti

– najmanje pet godina radnog iskustva u ustanovama visokog obrazovanja

– aktivno znanje engleskog i njemačkog jezika

– aktivno znanje rada na računalu.

Prednost:

– rad na čelnim pozicijama ustanove visokog obrazovanja

– objava znanstvenih i stručnih radova u području međunarodnih odnosa i održivog razvoja

– iskustvo rada na popularizaciji znanosti.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Poslodavac može provesti testiranje kandidata zavisno od potrebe, uključujući i psihologijsko testiranje.

Osobe koje imaju prednost pri zapošljavanju na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) te Zakona o vojnim i civilnim invalidima rata (Narodne novine br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) dužne su osim dokaza kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta natječaja, dostaviti i propisanu dokumentaciju, kojom dokazuju prednost pri zapošljavanju, koja je propisana navedenim posebnim zakonima.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem ili putem elektroničke pošte. Mole se kandidati da uz ponudu navedu e-adresu odnosno broj mobitela, kako bi ih se na taj način moglo pozvati na razgovor.

Sveučilište u Zagrebu koristit će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat nakon isteka roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

____________________________________________________________________________________________

NN 88/2019 (18.9.2019.), NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu

Klasa: 112-01/19-01/33
Urbroj: 380-040/040-19-1 od 12. IX. 2019.    (5354)

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu raspisuje javni

NATJEČAJ

za izbor

1. dva izvršitelja u naslovno (bez zasnivanja radnog odnosa) nastavno zvanje predavača (m/ž) u interdisciplinarnom području znanosti (8.), znanstvenom polju vojno-obrambene i sigurnosno-obavještajne znanosti i umijeće (8.09.) na preddiplomskim studijima Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje.

Uvjeti:

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – O i RUSRH, 60/15 – OUSRH i 131/17) i Statutom Sveučilišta u Zagrebu.

Prijava za natječaj mora sadržavati:

1. životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)

2. preslik diplome o završenom studiju i/ili stečenom akademskom stupnju

3. prikaz nastavne i stručne djelatnosti

4. popis radova i separate radova relevantnih za izbor te podatke o nastavnoj i stručnoj djelatnosti

5. dokaz o državljanstvu

6. dokaz o najmanje tri godine radnog iskustva na dužnostima i poslovima nastavne djelatnosti za potrebe Oružanih snaga RH.

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15, 131/17) i odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN br. 13/12) te imati najmanje tri godine radnog iskustva na dužnostima i poslovima nastavne djelatnosti za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske te su o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Dokumentacija se prilaže u dva primjerka i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF-formatu.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom prijave na natječaj.

Natječaj se sukladno članku 101. stavku 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 94/13) objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu. Natječaj je otvoren 30 dana od objave.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Pristupnikom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj te osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na natječaj niti će se obavještavati o rezultatima natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem ili putem elektroničke pošte. Mole se kandidati da uz ponudu navedu e-adresu odnosno broj mobitela kako bi ih se na taj način moglo pozvati na razgovor.

Sveučilište u Zagrebu koristit će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat po isteku roku čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

____________________________________________________________________________________________

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

Klasa: 112-01/19-01/32
Urbroj: 380-041/306-19-1
Zagreb, 24. srpnja 2019.

 

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

 

za radno mjesto I. vrste složenosti poslova – stručni suradnik za pravne poslove u Službi za opće i kadrovske poslove, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, jedan izvršitelj, (m/ž)

 

Stručni uvjeti:

završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava

 

Posebni uvjeti:

–           godinu dana radnog iskustva na pravnim poslovima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja

–           poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

-        napredno znanje rada na računalu na razini samostalnog korištenja standardnih alata (MS Office: Word, Excel, PowerPoint i sl.)

-        znanje rada u programima POINT i FINA-COP

-        znanje rada u web aplikacijama LANA HZMO, E-ZDRAVSTVENO, EURAXESS

-        dobre komunikacijske i organizacijske sposobnosti

-        dobro pisano i usmeno izražavanje, sklonost timskom radu, samostalnost, odgovornost, kreativnost

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Poslodavac može zavisno od potrebe provesti psihologijsko testiranje kandidata i testiranje znanja rada u spomenutim programima.

Osobe koje imaju prednost pri zapošljavanju na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) te Zakona o vojnim i civilnim invalidima rata (Narodne novine br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) dužne su osim dokaza kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta ovog natječaja, dostaviti i propisanu dokumentaciju kojom dokazuju prednost pri zapošljavanju koja je propisana navedenim posebnim zakonima.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti elektronička adresa) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Uz pisanu prijavu (vlastoručno potpisanu) kandidati/kinje dužni su priložiti: životopis; dokaz o završenom školovanju i ostale dokaze kojima se potvrđuje da zadovoljava tražene stručne i posebne uvjete. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Za kandidata koji ne pristupi testiranju, odnosno provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisano ili elektroničkom poštom.

Sveučilište u Zagrebu koristit će se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat po isteku roku čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom: »Prijava na natječaj ____ (navesti radno mjesto za koje se prijavljuje)«.

____________________________________________________________________________________________

NN 69/2019 (19.7.2019.), NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu

Klasa: 112-01/19-01/31
Urbroj: 380-040/040-19-1 od 15. VII. 2019.    (4308)


Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu raspisuje

NATJEČAJ

 


za radno mjesto I. vrste složenosti poslova – stručni suradnik za društvene mreže u Uredu za odnose s javnošću Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme, od godine dana, s punim radnim vremenom, uz probni rad od 6 mjeseci, jedan izvršitelj, (m/ž).

Stručni uvjeti:

– završen dodiplomski (VSS), odnosno diplomski sveučilišni studij društvenog usmjerenja.

Posebni uvjeti:

– izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu (poželjno poznavanje još jednog jezika)

– višegodišnje radno iskustvo u uređivanju mrežnih stranica, na administrativnim poslovima

– prednost radno iskutvo u visokom obrazovanju

– napredno znanje rada na računalu na razini samostalnog korištenja standardnih alata (MS Office: Word, Excel, PowerPoint i sl.)

– dobre komunikacijske i organizacijske sposobnosti

– dobro pisano i usmeno izražavanje, sklonost timskom radu, samostalnost, odgovornost, kreativnost.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Poslodavac može provesti testiranje kandidata zavisno od potrebe, uključujući i psihološko testiranje.

Osobe koje imaju prednost pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18) te Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13) dužne su osim dokaza kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta ovog natječaja, dostaviti i propisanu dokumentaciju kojom dokazuju prednost pri zapošljavanju koja je propisana navedenim posebnim zakonima.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te po mogućnosti e-adresu) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Uz pisanu prijavu (vlastoručno potpisanu) kandidati/kinje dužni su priložiti: životopis; dokaz o završenom školovanju i ostale dokaze kojima se potvrđuje da zadovoljava tražene opće i posebne uvjete. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisano ili elektroničkom poštom.

Sveučilište u Zagrebu koristit će se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija, odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat po isteku roku čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom: »Prijava na natječaj ____ (navesti radno mjesto za koje se prijavljuje)«.

____________________________________________________________________________________________

NN br. 66/2019.

Klasa: 112-01/19-01/29
Urbroj: 380-040/040-19-1 od 3. VII. 2019.    (4094)


Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor jednog izvršitelja u naslovno (bez zasnivanja radnog odnosa) znanstveno-nastavno zvanje docenta (m/ž) u znanstvenom području društvene znanosti, znanstvenom polju sigurnosne i obrambene znanosti na diplomskim sveučilišnim studijima Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje.

Uvjeti:

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – O i RUSRH, 60/15 – OUSRH i 131/17) i Statutom Sveučilišta u Zagrebu.

Prijava za natječaj mora sadržavati:

1. životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)

2. preslik diplome o završenom studiju i/ili stečenom akademskom stupnju

3. izvješće o dosadašnjem znanstvenom, nastavnom i stručnom radu

4. popis radova u PDF-u na CD-u; radovi relevantni za izbor u tiskanom ili elektroničkom obliku

5. dokazi o ispunjavanju uvjeta Rektorskoga zbora

6. dokaz o državljanstvu

7. dokaz o najmanje pet godina radnog iskustva na dužnostima i poslovima nastavne djelatnosti za potrebe Oružanih snaga RH.

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15, 131/17) i odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN br. 122/17).

Pristupnik koji se prvi put bira u znanstveno--na­stavno zvanje docent mora priložiti zahtjev ako želi da se na njegov izbor primjenjuje Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN br. 106/2006, 127/2006).

Dokumentacija se prilaže u dva primjerka i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF-u.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom prijave na natječaj.

Natječaj je otvoren 30 dana od objave.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Pristupnikom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj te osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na natječaj niti će se obavještavati o rezultatima natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem ili putem elektroničke pošte. Mole se kandidati da uz ponudu navedu e-adresu odnosno broj mobitela, kako bi ih se na taj način moglo pozvati na razgovor.

Sveučilište u Zagrebu koristit će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat po isteku roku čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

____________________________________________________________________________________________

NN br. 64, 3. srpnja 2019.

Klasa: 112-01/19-01/28
Urbroj: 380-040/040-19-1 od 26. VI. 2019.    (3904)

 

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta II. vrste složenosti poslova:

viši stručni referent u Središnjem uredu za razvoj, investicije i prostorno planiranje, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, jedan (1) izvršitelj (m/ž).

Stručni uvjeti:

– viša stručna sprema stečena prema nekad važećim propisima, odnosno završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij

– važeći certifikat za javnu nabavu.

Posebni uvjeti:

– najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– osposobljenost za samostalan rad

– poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

– napredno znanje rada na računalu na razini samostalnog korištenja standardnih alata (MS Office: Word, Excel, PowerPoint i sl.)

– poznavanje rada u SAP-sustavu, Point-u.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe obaju spolova.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja moguće je upućivanje na psihologijsko testiranje o čemu će biti pravovremeno obaviješteni. Za kandidata koji ne pristupi testiranju, odnosno provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama priložiti: životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik diploma), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (preslik radne knjižice ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje) te ostale dokaze sukladno uvjetima natječaja. Navedeni dokazi prilažu se preslici koje ne trebaju biti ovjereni.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisano ili elektroničkom poštom. Mole se kandidati da uz ponudu navedu e-adresu odnosno broj mobitela, kako bi ih se na taj način moglo pozvati na razgovor i obavijestiti o rezultatima natječaja.

Sveučilište u Zagrebu koristit će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat po isteku roku čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

____________________________________________________________________________________________

NN br. 64, 3. srpnja 2019.

Klasa: 112-01/19-01/27
Urbroj: 380-040/040-19-1 od 26. VI. 2019.    (3893)

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu raspisuje

NATJEČAJ

za popunu slobodnih radnih mjesta u Službi zaštite i tehničkog održavanja na Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj i za potrebe Sveučilišta u Zagrebu (m/ž)

1. radno mjesto III. vrste složenosti poslova, za obavljanje zaštitarskih poslova (internog naziva: zaštitar/čuvar), koef. složenosti poslova 0,776, s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme, rad u dnevnoj i noćnoj smjeni, tri izvršitelja

2. radno mjesto položaja III. vrste složenosti poslova, voditelj radionice, na održavanju zelenih površina i upravljanju strojevima (internog naziva: voditelj održavanja zelenih površina i upravljanja strojevima), koef. složenosti poslova 0,824, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, jedan izvršitelj.

Stručni uvjeti:

• za radno mjesto pod 1.

– završena srednja škola

– osnovno poznavanje engleskog jezika

– osposobljenost za obavljanje poslova zaštite (licenca)

– visoka razina samostalnosti u radu

• za radno mjesto pod 2.

– završena srednja škola električarske struke

– posebna zdravstvena sposobnost za rad na otvorenom

– najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– vozačka dozvola F, G-kategorije.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada od dva mjeseca.

Poslodavac može provesti testiranje kandidata zavisno od potrebe, uključujući i psihologijsko testiranje.

Osobe koje imaju prednost pri zapošljavanju na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) te Zakona o vojnim i civilnim invalidima rata (Narodne novine br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) dužne su osim dokaza kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta ovog natječaja, dostaviti i propisanu dokumentaciju kojom dokazuju prednost pri zapošljavanju koja je propisana navedenim posebnim zakonima.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisano ili elektroničkom poštom. Mole se kandidati da uz ponudu navedu e-adresu odnosno broj mobitela, kako bi ih se na taj način moglo pozvati na razgovor.

Sveučilište u Zagrebu koristit će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat po isteku roku čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

____________________________________________________________________________________________

NN br. 57/19, 7. lipnja 2019.

Klasa: 112-01/19-01/25
Urbroj: 380-040/040-19-1 od 29. V. 2019.    (3410)

Na temelju članka 40. Zakona o znanstvenoj djelatnost i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03 Uredba), 105/04, 174/04, 02/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – OiRUSRH, 60/15 – OUSRH i 131/17) i članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu objavljuje

NATJEČAJ

za izbor

1) jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstvenom zvanju viši znanstveni suradnik, u znanstvenom području prirodne znanosti, u znanstvenom polju biologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Centru za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji, u Laboratoriju za molekularnu biomedicinu;

2) jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstvenom zvanju znanstveni suradnik, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, u znanstvenom polju temeljene medicinske znanosti, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Centru za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji, u Laboratoriju za imunologiju.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnost i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03 (Uredba), 105/04, 174/04, 02/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – OiRUSRH, 60/15 – OUSRH i 131/17) i Statutom Sveučilišta u Zagrebu.

Prednost za izbor na radno mjesto pod 1):

– iskustvo u područjima virusologije (humani RNA virusi) i vakcinologije, poznavanje bioinformatičkih metoda i iskustvo u uvjetima biološke zaštite stupnja 2 (BSL2).

Prednost za izbor na radno mjesto pod 2):

– iskustvo u području upalnih bolesti crijeva i biologije T limfocita, iskustvo u pripremi primarnih staničnih kultura i napredno znanje protočne citometrije (multiparametarska analiza).

Uz pisanu prijavu na natječaj pristupnici moraju priložiti:

1. životopis, podatke o školovanju, dosadašnjim zaposlenjima, stručno-znanstvenom usavršavanju, sudjelovanju na znanstvenim i stručnim sastancima, te stručnim radionicama/tečajevima (popis), popis održanih predavanja na znanstvenim skupovima, prikaz znanstvene i stručne djelatnosti (sudjelovanje/vodstvo istraživačkih ili tehnologijskih projekata te razvojnih studija), popis znanstvenih radova, uz naznaku radova koji su objavljeni ili prihvaćeni za objavu u časopisima s međunarodnom recenzijom koji su uvršteni u bazu Clarivate Analytics Web of Science Core Collection (uz svaki rad treba istaknuti IF i kvartilu prema klasifikaciji Journal Citation Reports – Clarivate Analytics Web of Science u godini objave ili prema najnovijem izvješću te citiranost svakog rada bez samo citata), druge podatke relevantne za prosudbu natječajnih uvjeta

2. preslik diplome o završenom studiju i stečenom akademskom stupnju

3. preslik odluke o izboru u znanstveno zvanje

4. preslik domovnice ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe obaju spolova.

Svi traženi dokumenti mogu se podnijeti u presliku. Odabrani kandidat/kinja dužan je predočiti izvornike ili ovjerene preslike istih prije sklapanja ugovora o radu. Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Poslodavac može provesti testiranje kandidata zavisno od potrebe, uključujući i psihologijsko testiranje.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Pristupnikom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave.

Sveučilište u Zagrebu pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisano ili elektroničkom poštom. Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat po isteku roku čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom: »Prijava na natječaj ____ (navesti radno mjesto za koje se prijavljuje)«.

____________________________________________________________________________________________Top