Rektorat - natječaji


Natječaji Sveučilišta u Zagrebu

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
Klasa: 112-01/18-01/22
Urbroj: 380-040/040-18-1

Zagreb, 18. svibnja 2018.

 

 Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu 

OBJAVLJUJE

NATJEČAJ

 

za popunu radnog mjesta:

 

Stručni suradnik u Uredu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Zagrebu za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme (12 mjeseci), s punim radnim vremenom, jedan izvršitelj (m/ž)

Stručni uvjeti:

-        završen diplomski sveučilišni studij društveno humanističkog područja

-        aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

-        izvrsno znanje rada na računalu na razini samostalnoga korištenja standardnih alata (MS Office)

-        pozitivan stav u pristupu poslu i kolegama

-        sklonost timskom radu

-        spremnost na suradnju, posvećenost detaljima i organiziranost

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja moguća je provjera znanja MS Offica , ali i stranog jezika kao i upućivanje na psihologijsko testiranje o čemu će biti pravodobno obaviješteni.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju odnosno provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni u roku od 8 (osam) dana, od dana objave natječaja, dostaviti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome), potvrda o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u pisarnicu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni. Natječaj se objavljuje u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na javni natječaj neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju pristupnicima prijavljenim na ovaj natječaj.

_________________________________________________________________________________________

NN 40/2018 (2.5.2018.), JAVNI NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu

Klasa: 112-01/18-01/19

Urbroj: 380-040/040-18-1 od 23. IV. 2018.    (2402)

 

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ

za izbor dva izvršitelja u naslovno (bez zasnivanja radnog odnosa) nastavno zvanje predavača (m/ž) u znanstvenom području društvene znanosti, znanstvenom polju sigurnosne i obrambene znanosti na preddiplomskim sveučilišnim studijima Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje.

Uvjeti:

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03. (Uredba), 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – O,RUSRH, 60/15 – OUSRH i 131/17) i Statutom Sveučilišta u Zagrebu.

Prijava za natječaj mora sadržavati:

1. životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)

2. preslik diplome o završenom studiju i/ili stečenom akademskom stupnju

3. prikaz nastavne i stručne djelatnosti

4. popis radova i separate radova relevantnih za izbor te podatke o nastavnoj i stručnoj djelatnosti

5. dokaz o državljanstvu

6. dokaz o najmanje pet godina radnog iskustva na dužnostima i poslovima nastavne djelatnosti za potrebe Oružanih snaga RH.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15, 131/17) i odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 106/06, 122/2017), te imati najmanje pet godina radnog iskustva na dužnostima i poslovima nastavne djelatnosti za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske te su o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Dokumentacija se prilaže u dva primjerka i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF-u.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom prijave na natječaj.

Potpuna prijava smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Pristupnikom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave

Sveučilište u Zagrebu pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti natječaj.

_________________________________________________________________________________________

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

Klasa: 112-01/18-01/18

Urbroj: 380-040/040-18-1 od 3. IV. 2018.  (2021)

                             

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, raspisuje se

 

 JAVNI NATJEČAJ


za izbor jednog izvršitelja u naslovno (bez zasnivanja radnog odnosa) nastavno zvanje predavača (m/ž) u znanstvenom području tehničke znanosti, znanstvenom polju: elektrotehnika na preddiplomskom sveučilišnim studijima Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje.

Uvjeti:

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03. (Uredba), 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – OiRUSRH, 60/15 – OUSRH) i Statutom Sveučilišta u Zagrebu.

 

Prijava za natječaj mora sadržavati:

1. životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)

2. preslik diplome o završenom studiju i/ili stečenom akademskom stupnju ili znanstvenom zvanju

3. prikaz nastavne i stručne djelatnosti

4. popis radova i separate radova relevantnih za izbor te podatke o nastavnoj i stručnoj djelatnosti

5. dokaz o državljanstvu

6. dokaz o najmanje pet godina radnog iskustva na dužnostima i poslovima nastavne djelatnosti za potrebe Oružanih snaga RH.

 

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja.

 

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15) i odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna (NN 106/06), te imati najmanje pet godina radnog iskustva na dužnostima i poslovima nastavne djelatnosti za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske te su o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Dokumentacija se prilaže u dva primjerka i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF-u.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom prijave na natječaj.

Potpuna prijava smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Pristupnikom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj te osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na natječaj niti će se obavještavati o rezultatima natječaja.

Sveučilište u Zagrebu pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti natječaj.

_________________________________________________________________________________________Top