Rektorat - natječaji


Natječaji Sveučilišta u Zagrebu

NN 62/2018 (13.7.2018.), NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu

Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji

Klasa: 112-01/18-01/30
Urbroj: 380-040/040-18-1 od 4. VII. 2018.    (4005)

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, raspisuje se javni

NATJEČAJ

za izbor

1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstvenom zvanju – viši znanstveni suradnik u znanstvenom području: biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju: temeljne medicinske znanosti, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Centru za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji

2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstvenom zvanju – viši znanstveni suradnik u znanstvenom području: prirodne znanosti, znanstvenom polju: kemija, znanstvenoj grani: biokemija i medicinska kemija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Centru za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03. (Uredba), 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – O,RUSRH, 60/15 – OUSRH i 131/17) i Statutom Sveučilišta u Zagrebu.

Dodatni uvjet za izbor na radno mjesto pod 1. podrazumijeva višegodišnje iskustvo u znanstveno-istraživačkom radu u području humane urođene i stečene imunosti korištenjem različitim staničnim i molekularnim metodama, uključujući ekspertizu u multiparametarskoj protočnoj citometriji;

te radno mjesto pod 2. podrazumijeva iskustvo u znanstveno-istraživačkom radu u području kromatografskog pročišćavanja proteina i virusa te njihove karakterizacije koje je vidljivo iz znanstvenih radova objavljenih u časopisima s međunarodnom recenzijom.

Prijava za natječaj mora sadržavati:

1. životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)

2. preslik diplome o završenom studiju, stečenom akademskom stupnju, znanstvenom zvanju

3. prikaz znanstvene i stručne djelatnosti

4. popis radova i separate radova relevantnih za izbor te podatke o znanstvenoj i stručnoj djelatnosti

5. preslik domovnice ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina).

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće Uredbe EU-a 2016/679 i Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj 42/2018).

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom prijave na natječaj.

Potpuna prijava smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Pristupnikom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave.

Sveučilište u Zagrebu pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti natječaj.

____________________________________________________________________________________________

NN 59/2018 (4.7.2018.), NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu

Klasa: 112-01/18-01/29
Urbroj: 380-041/058-18-1 od 26. VI. 2018.    (3840)

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, raspisuje se javni

NATJEČAJ

za izbor

1. jednog izvršitelja u naslovno (bez zasnivanja radnog odnosa) nastavno zvanje predavača (m/ž) u znanstvenom području društvene znanosti, znanstvenom polju sigurnosne i obrambene znanosti na preddiplomskim sveučilišnim studijima Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje.

Uvjeti:

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03. (Uredba), 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – OiRUSRH, 60/15 – OUSRH) i Statutom Sveučilišta u Zagrebu.

Prijava za natječaj mora sadržavati:

1. životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)

2. preslik diplome o završenom studiju i/ili stečenom akademskom stupnju

3. prikaz nastavne i stručne djelatnosti

4. popis radova i separate radova relevantnih za izbor te podatke o nastavnoj i stručnoj djelatnosti

5. dokaz o državljanstvu

6. dokaz o najmanje pet godina radnog iskustva na dužnostima i poslovima nastavne djelatnosti za potrebe Oružanih snaga RH.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15, 131/17) i odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora nastavna zvanja (NN 106/06, 122/2017), te imati najmanje pet godina radnog iskustva na dužnostima i poslovima nastavne djelatnosti za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske te su o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Dokumentacija se prilaže u dva primjerka i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF-formatu.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja izričito su suglasni da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu vaših osobnih podataka u svrhu provođenja postupka izbora u naslovno zvanje, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Potpuna prijava smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Pristupnikom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom prijave na natječaj.

Sveučilište u Zagrebu pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti natječaj.

____________________________________________________________________________________________

NN 56/2018 (20.6.2018.), NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu

Klasa: 112-01/18-01/25
Urbroj: 380-040/040-18-1 od 14. VI. 2018.    (3606)

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu raspisuje


NATJEČAJ

za popunu:

– radnog mjesta I. vrste složenosti poslova –
stručni suradnik za određene poslove u Pismohrani Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, zbog povećanog obima poslova, na određeno vrijeme, do 31. prosinca 2018., s punim radnim vremenom, jedan (1) izvršitelj (m/ž)

Stručni uvjeti:

– završen integrirani preddiplomski i diplomski ili dodiplomski sveučilišni studij prava

– najmanje šest mjeseci radnog staža na odgovarajućim poslovima

– poznavanje engleskog jezika

– poznavanje rada na računalu na razini samostalnog korištenja standardnih alata (MS Office: Word, Excel, PowerPoint i sl.)

– sklonost timskom radu.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe EU 2016/679.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, priložiti: životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik diploma), dokaz o dosadašnjem radnom stažu te ostale dokaze sukladno uvjetima natječaja. Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili neovjerenom presliku.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na natječaj. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni.

____________________________________________________________________________________________

NN 55/2018 (15.6.2018.), NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu
Klasa: 112-01/18-01/28
Urbroj: 380-040/040-18-1 od 7. VI. 2018.    (3468)

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu objavljuje


NATJEČAJ

za popunu:

– radnog mjesta II. vrste složenosti poslova – viši stručni referent u Službi za informatičku podršku, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, jedan (1) izvršitelj (m/ž)

Stručni uvjeti:

– preddiplomski sveučilišni studij iz područja tehničkih znanosti (sveučilišni ili stručni prvostupnik (baccalaureus) poslovne informatike)

– najmanje jedna godina (1) radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

– napredno znanje rada na računalu na razini samostalnoga korištenja standardnih alata (kao MS Office: Excel, Access, Word, PowerPoint i sl.)

– iskustvo rada s krajnjim korisnicima (helpdesk, service desk)

– izvrsno poznavanje hardvera te nadogradnja računala, servisiranje, sastavljanje računala, detekcija kvarova i poslužitelja

– administriranje operacijskih sustava (Windows 7, 8, 10)

– administriranje poslužitelja, računalne, bežične i VOIP telefonske mreže

– nadzor i održavanje središnjih infrastrukturnih servisa (imenici -LDAP i domenski računi, mailing-liste, te poslužitelja – Windows server 2008, 2008 r2, 2012 i 2016 operativnih sustava (AD, DFS, DHCP, TCP/IP, DNS))

– iskustvo rada s backup rješenjima NAS

– iskustvo rada s Microsoft HyperV tehnologijom

– iskustvo rada na Microsoft SharePoint

– poznavanje rada klijentske periferije (monitori, pisači, kopirni uređaji)

Prednosti:

– poznavanje sustava visokog obrazovanja

– posjedovanje B-kategorije vozačke dozvole

– osnovno poznavanje njemačkog jezika u govoru i pismu.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja moguća je provjera znanja stranog jezika i informatičke pismenosti.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju odnosno provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe obaju spolova. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Osim spomenutih uvjeta primjenjuje se probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni u roku od 10 dana od objave natječaja u Narodnim novinama priložiti: životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik diplome), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (preslik radne knjižice ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje ili potvrdu o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima) te ostale dokaze sukladno uvjetima natječaja. Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslikama koje ne trebaju biti ovjerene.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni.

____________________________________________________________________________________________

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
Klasa: 112-01/18-01/26
Urbroj: 380-040/040-18-1

Zagreb, 6. lipnja 2018.

 

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu  i Interuniverzitetski centar Dubrovnik (IUC),

OBJAVLJUJU

NATJEČAJ

za popunu:

Radnog mjesta I. vrste složenosti poslova - Stručni suradnik za poslove Interuniverzitetskog centra Dubrovnik (IUC), Don Frana Bulića 4, na određeno vrijeme (12 mjeseci), s punim radnim vremenom, jedan (1) izvršitelj (m/ž)

Stručni uvjeti:

-        završen dodiplomski, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog smjera

-        najmanje jedna godina (1) radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

-        izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

-        dobre komunikacijske i organizacijske sposobnosti

-        sposobnost angažiranja na povlačenju sredstava iz različitih fondova i drugih izvora financiranja

-        napredno znanje rada na računalu na razini samostalnoga korištenja standardnih alata (kao MS Office:  Excel, Access, Word, PowerPoint i sl.)

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja moguća je provjera znanja engleskog jezika i informatičke pismenosti.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju odnosno provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Osim spomenutih uvjeta primjenjuje se probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni u roku od 14 (četrnaest) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama priložiti: životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (presliku radne knjižice ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje ili potvrdu o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima) te ostale dokaze sukladno uvjetima natječaja. Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslikama koje ne trebaju biti ovjerene.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće Uredbe EU 2016/679.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju na adresu: Poslijediplomsko središte Dubrovnik Sveučilišta u Zagrebu, Don Frana Bulića 4, 20 000 Dubrovnik, s naznakom: za Tajništvo IUC-a.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni.

________________________________________________________________________________

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
Klasa: 112-01/18-01/27
Urbroj: 380-040/040-18-1

Zagreb, 7. lipnja 2018.

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu 

OBJAVLJUJE

NATJEČAJ

za popunu:

1. Radnog mjesta I vrste složenosti poslova - Stručni suradnik za financijsko- računovodstvene poslove u Uredu za poslovanje,  na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, jedan izvršitelj (m/ž)

Stručni uvjeti:

-        završen preddiplomski i diplomski studij ili integrirani studij Poslovne ekonomije, smjer financije ili računovodstvo

-        najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na financijsko-računovodstvenim poslovima

-        poželjno radno iskustvo u proračunskom računovodstvu

-        znanje engleskog jezika (B2)

-        izvrsno znanje rada na računalu na razini samostalnoga korištenja standardnih alata (kao MS Office:  Excel, Access, Word, PowerPoint i sl.)

2. Radnog mjesta I vrste složenosti poslova - Stručni suradnik za proračunske poslove u Uredu za poslovanje,  na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, jedan izvršitelj (m/ž)

Stručni uvjeti:

-        završen preddiplomski i diplomski studij ili integrirani studij Poslovne ekonomije, smjer financije

-        najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

-        poželjno radno iskustvo u proračunskom računovodstvu

-        znanje engleskog jezika (B2)

-        izvrsno znanje rada na računalu na razini samostalnoga korištenja standardnih alata (kao MS Office:  Excel, Access, Word, PowerPoint i sl.)

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja moguća je provjera informatičke pismenosti.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju odnosno provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Osim spomenutih uvjeta primjenjuje se probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni u roku od četrnaest (14) dana od objave natječaja u Narodnim novinama priložiti: životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (presliku radne knjižice ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje) te ostale dokaze sukladno uvjetima natječaja. Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili presliku koji ne treba biti ovjeren.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće Uredbe EU 2016/679.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni.

____________________________________________________________________________________________

NN 52/2018 (6.6.2018.), NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu

Klasa: 112-01/18-01/23
Urbroj: 380-040/040-18-1 od 24. V. 2018.    (3146)

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ

za izbor

– jednog izvršitelja (1) u naslovno (bez zasnivanja radnog odnosa) znanstveno-nastavno zvanje docenta (m/ž) u znanstvenom području tehničke znanosti, znanstvenom polju elektrotehnika na preddiplomskim sveučilišnim studijima Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje.

Uvjeti:

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03. (Uredba), 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – O, RUSRH, 60/15 – OUSRH i 131/17) i Statutom Sveučilišta u Zagrebu.

Prijava za natječaj mora sadržavati:

1. životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)

2. preslik diplome o završenom studiju i stečenom akademskom stupnju

3. prikaz nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti

4. popis radova i separate radova relevantnih za izbor te podatke o nastavnoj i stručnoj djelatnosti

5. dokaz o državljanstvu

6. dokaz o najmanje pet godina radnog iskustva na dužnostima i poslovima nastavne djelatnosti za potrebe Oružanih snaga RH.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) i Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja Rektorskog zbora i Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (NN br. 122/17. od 8. 12. 2017.), te imati najmanje pet godina radnog iskustva na dužnostima i poslovima nastavne djelatnosti za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske te su o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Dokumentacija se prilaže u dva primjerka i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF-formatu.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom prijave na natječaj.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Potpuna prijava smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Pristupnikom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave.

Sveučilište u Zagrebu pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti natječaj.

____________________________________________________________________________________________

NN 46/2018 (18.5.2018.), NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu

Klasa: 112-01/18-01/20
Urbroj: 380-040/040-18-1 od 11. V. 2018.    (2866)

NATJEČAJ

za zapošljavanje doktoranda na radno mjesto I. vrste složenosti poslova – u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta, na određeno vrijeme od 4 godine, u punom radnom vremenu, jedan izvršitelj (m/ž), u Centru za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji (CIPZB) Sveučilišta u Zagrebu.

Doktorand je dužan upisati poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij kemije.

Rad će se odvijati na projektu: Jačanje kapaciteta CerVirVac-a (Centra izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva) za istraživanja u virusnoj imunologiji i vakcinologiji, čiji voditelj je prof. dr. sc. Stipan Jonjića, a pod vodstvom dr. sc. Marije Brgles znanstvene suradnice Laboratorija za imunokemiju i biokemiju Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu.

(Više na http://zci-cervirvac.hr/hr/radni-paketi/optimizacija-proizvodnje-virusnih-cjepiva-i-razvoj-novih-istrazivackih-alata/)

Obvezni uvjeti:

– završen diplomski/dodiplomski sveučilišni studij kemije ili biologije ili odgovarajući diplomski/dodiplomski studij

– ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija ne manji od 3,5

– dobro poznavanje engleskog jezika.

Dodatni kriteriji: prednost će imati kandidati koji su dosadašnjim odabirom studijskih, istraživačkih i stručnih aktivnosti pokazali interes za područje kojim se bavi projekt, koji posjeduju priznanja/nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživačkom radu, koji su autori objavljenih radova, koji su osobno izlagali svoje radove na znanstvenim konferencijama.

Popis potrebnih isprava:

– životopis u kojem treba navesti podatke relevantne za izbor

– preslik diplome

– dokazi o obaveznim uvjetima i dodatnim kriterijima

– barem jedna preporuka

Pristupnici su dužni u roku od 30 dana od objave natječaja, dostaviti svoje prijave i potrebnu dokumentaciju (preslike) u Pisarnicu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju pristupnicima prijavljenim na ovaj natječaj.

____________________________________________________________________________________________Top