Rektorat - natječaji


Natječaji Sveučilišta u Zagrebu

Objava u Narodnim novinama br. 76, 2. kolovoza 2017.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
Klasa: 112-01/17-01/27
Urbroj: 380-041/070-17-9
Zagreb, 26. srpnja 2017.

 

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu, objavljuje

 

PONIŠTENJE NATJEČAJA

objavljenog u Narodnim novinama br. 53 od 7. lipnja 2017.


za radno mjesto IV. vrste složenosti poslova-spremačica za zgrade Sveučilišta u Zagrebu na lokaciji Trg maršala Tita 14 i Ulica kralja Zvonimira 8, na određeno vrijeme do povratka na posao privremeno nenazočnog zaposlenika, s punim radnim vremenom, dva izvršitelja, (m/ž)

 

i  raspisuje

 

NATJEČAJ

 

Za radno mjesto IV. vrste složenosti poslova – spremačica za zgradu Sveučilišta u Zagrebu na lokaciji Trg maršala Tita, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, jedan izvršitelj, (m/ž)

 

Stručni uvjeti:

-          završena osnovna škola

-          najmanje jedna (1) godina radnog iskustva

-          prednost: radno iskustvo na istim ili srodnim poslovima

-          prednost: preporuka prethodnog poslodavca

 

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Osim spomenutih uvjeta primjenjuje se probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja moguće je upućivanje na psihologijsko testiranje o čemu će biti pravodobno obaviješteni. Za kandidata koji ne pristupi testiranju odnosno provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni u roku od 10 (deset) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama priložiti: životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diploma), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (presliku radne knjižice ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje) te ostale dokaze sukladno uvjetima natječaja. Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili presliku koji ne treba biti ovjeren.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, 10 000 Zagreb.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni.

______________________________________________________________________________________Top