Rektorat - natječaji


Natječaji Sveučilišta u Zagrebu

NN br. 99, 9. studenoga 2018.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
Klasa: 112-01/18-01/5
Urbroj: 380-040/040-18-2

Zagreb, 5. studenoga 2018.

 

 

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu objavljuje  

 

ISPRAVAK NATJEČAJA

objavljenog u Narodnim novinama broj 97 od 2. studenoga 2018.

za popunu radnog mjesta I. vrste složenosti poslova, viši stručni savjetnik, na poslovima identifikacije i promocije ekspertiza na Sveučilištu i sastavnicama te poslovnog planiranja i savjetovanja  u Uredu za razvoj, u Centru za istraživanje, razvoj i transfer tehnologija Sveučilišta u Zagrebu na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, 1 izvršitelj (m/ž)

 

Ispravlja se  uvjet radnog staža i sada glasi:

-        najmanje deset godina radnog staža na odgovarajućim poslovima

 

Ostali tekst Natječaja za popunu radnog mjesta I. vrste složenosti poslova – viši stručni savjetnik, na poslovima identifikacije i promocije ekspertiza na Sveučilištu i sastavnicama te poslovnog planiranja i savjetovanja  u Uredu za razvoj, u Centru za istraživanje, razvoj i transfer tehnologija Sveučilišta u Zagrebu na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, 1 izvršitelj (m/ž), objavljenog u Narodnim novinama broj 97 od 2. studenoga 2018. ostaje nepromijenjen.

 

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni.

____________________________________________________________________________________________

NN br.99, 9. studenoga 2018.

Sveučilište u Zagrebu
Klasa: 112-01/18-01/51
Urbroj: 380-040/040-18-1
Zagreb, 5. studenoga 2018.

 

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu raspisuje javni
NATJEČAJ


za izbor
1.    Jednog izvršitelja (m/ž) u naslovno (bez zasnivanja radnog odnosa) nastavno zvanje predavača (m/ž) u znanstvenom području društvene znanosti, znanstvenom polju psihologija na preddiplomskim sveučilišnim studijima Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje.
2.    Jednog izvršitelja (m/ž) u naslovno (bez zasnivanja radnog odnosa) nastavno zvanje predavača (m/ž) u znanstvenom području tehničke znanosti, znanstvenom polju strojarstvo na preddiplomskim sveučilišnim studijima Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje.

Uvjeti:
Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03. (Uredba), 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – OiRUSRH, 60/15 – OUSRH) i Statutom Sveučilišta u Zagrebu.
Prijava za natječaj mora sadržavati:
1.    životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
2.    presliku diplome o završenom studiju i/ili stečenom akademskom stupnju
2.     prikaz nastavne i stručne djelatnosti
4.   popis radova i separate radova relevantnih za izbor te podatke o nastavnoj i stručnoj  djelatnosti
5.   dokaz o državljanstvu
 6.  dokaz o najmanje pet godina radnog iskustva na dužnostima i poslovima nastavne djelatnosti za potrebe Oružanih snaga RH

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15, 131/17) i odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora nastavna zvanja (NN 106/06, 122/2017), te imati najmanje pet godina radnog iskustva na dužnostima i poslovima nastavne djelatnosti za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske te su o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Dokumentacija se prilaže u dva primjerka i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF-formatu.
Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb, s naznakom prijave na natječaj.
Natječaj se sukladno članku 101. stavku 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 94/13) objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu. Natječaj je otvoren 30 dana od zadnje objave.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Pristupnikom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj te osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na natječaj niti će se obavještavati o rezultatima natječaja.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem ili putem elektroničke pošte.  Mole se kandidati da uz ponudu navedu e-mail adresu odnosno broj mobitela, kako bi ih se na taj način moglo pozvati na razgovor.

Sveučilište u Zagrebu koristit će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat po isteku roku čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

____________________________________________________________________________________________

NN 97, 2. studenoga 2018.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

Klasa: 112-01/18-01/50
Urbroj: 380-040/040-18-1
Zagreb, 26. listopada 2018.

 

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta I. vrste složenosti poslova, viši stručni savjetnik, na poslovima identifikacije i promocije ekspertiza na Sveučilištu i sastavnicama te poslovnog planiranja i savjetovanja  u Uredu za razvoj, u Centru za istraživanje, razvoj i transfer tehnologija Sveučilišta u Zagrebu na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

-        završen dodiplomski sveučilišni studij ekonomije ili završen integrirani preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ekonomije, smjer marketing

-        najmanje deset godinu dana radnog staža na odgovarajućim poslovima,

-        poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

-        poznavanje rada na računalu na razini samostalnog korištenja standardnih alata (MS Office: Word, Excel, PowerPoint i sl.)

-        komunikativnost, stručnost, organizacijske sposobnosti, samostalnost, sklonost timskom radu

Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada od šest mjeseci.

Poslodavac može provesti testiranje kandidata zavisno od potrebe, uključujući i psihologijsko testiranje.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni priložiti: životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik diploma), dokaz o dosadašnjem radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) te ostale dokaze sukladno uvjetima natječaja. Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Osobe koje imaju prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine  br. 121/17), Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine  br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) te Zakona o vojnim i civilnim invalidima rata (Narodne novine  br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) dužne su pored dokaza kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta ovog natječaja, dostaviti i propisanu dokumentaciju kojom dokazuju prednost pri zapošljavanju koja je propisana navedenim posebnim zakonima.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem ili putem elektroničke pošte.  Mole se kandidati da uz ponudu navedu e-mail adresu odnosno broj mobitela, kako bi ih se na taj način moglo pozvati na razgovor.

Sveučilište u Zagrebu koristit će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat po isteku roku čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

____________________________________________________________________________________________

NN 97, 2. studenoga 2018.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji

Klasa: 112-01/18-01/48
Urbroj: 380-040/040-18-1
Zagreb, 26. listopada 2018.

 

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu objavljuje

 

NATJEČAJ

 

Za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste složenosti poslova u znanstvenom zvanju - znanstveni  suradnik, znanstveno područje: Prirodne znanosti, znanstveno polje: Kemija, u Centru za istraživanje i prijenos  znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu, Laboratorij za imunokemiju i biokemiju, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03. (Uredba), 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – O,RUSRH, 60/15 – OUSRH i 131/17) i Statutom Sveučilišta u Zagrebu.

-           Doktorat znanosti iz područja prirodnih znanosti, znanstveno polje kemija

-           Objavljeni značajni znanstveni radovi u časopisima i publikacijama s međunarodno priznatom recenzijom koji su pridonijeli razvoju znanstvenog područja

-           Minimalno 5 godina znanstveno-istraživačkog rada - u području kemije i biokemije biološki aktivnih spojeva; organskoj sintezi; u razvoju liposoma kao sustava za ciljanu dostavu biološki aktivnih tvari i sustava za gensku dostavu; u fizikalno-kemijskim i biofizičkim metodama za istraživanje staničnog prepoznavanja; te poznavanje kemijskih i imunokemijskih metoda za analizu imunobioloških preparata.

 

Prijava za natječaj mora sadržavati:

 1. životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 2. presliku diplome o završenom studiju, stečenom akademskom stupnju
 3. prikaz znanstvene i stručne djelatnosti
 4. popis radova i separate radova relevantnih za izbor te podatke o znanstvenoj i stručnoj djelatnosti
 5. presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina).

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja  suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće Uredbe EU 2016/679 i Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj 42/2018).

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu provođenja postupka izbora u znanstveno zvanje, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb, s naznakom prijave na natječaj.

Potpuna prijava smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Pristupnikom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave.

Sveučilište u Zagrebu pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti natječaj.

____________________________________________________________________________________________

Klasa: 112-01/18-01/46
Urbroj: 380-040/040-18-1 od 18. X. 2018.    (6099)



Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta IV. vrste složenosti poslova, internog naziva: spremačica za rad na adresi Sveučilišta u Zagrebu, Ulica kralja Zvonimira 8, na određeno vrijeme, u trajanju od šest mjeseci, s punim radnim vremenom, jedan izvršitelj, (m/ž).

Stručni uvjeti:

– završena osnovna škola

– najmanje jedna godina radnog iskustva

– poželjno radno iskustvo na istim ili srodnim poslovima

– prednost: preporuka prethodnog poslodavca.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Poslodavac može provesti testiranje kandidata zavisno od potrebe, uključujući i psihologijsko testiranje.

Osobe koje imaju prednost pri zapošljavanju na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) te Zakona o vojnim i civilnim invalidima rata (Narodne novine br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) dužne su osim dokaza kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta ovog natječaja, dostaviti i propisanu dokumentaciju kojom dokazuju prednost pri zapošljavanju koja je propisana navedenim posebnim zakonima.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem ili elektroničkom poštom. Mole se kandidati da uz ponudu navedu e-adresu odnosno broj mobitela, kako bi ih se na taj način moglo pozvati na razgovor.

Sveučilište u Zagrebu koristit će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat po isteku roku čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

____________________________________________________________________________________________

NN 96/2018 (31. 10. 2018.), NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji

Klasa: 112-01/18-01/47
Urbroj: 380-040/040-18-1

Zagreb, 19. listopada 2018.

 

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu, objavljuje

 

NATJEČAJ

 

 1. Za zapošljavanje poslijedoktoranda za rad na projektu Jačanje kapaciteta CerVirVac-a za istraživanja u virusnoj imunologiji i vakcinologiji , financiranom od Europskog fonda za regionalni razvoj, na određeno vrijeme od 3,5 godine (početak rada siječanj 2019.), u punom radnom vremenu, jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Laboratoriju za biokemiju i imunokemiju.

Obvezni stručni uvjeti:
- doktorat iz područja prirodnih znanosti (polje kemija ili biologija) ili biotehničkih znanosti (polje biotehnologija)
- izvrsno poznavanje engleskog jezika.

Opis poslova:
- pročišćavanje virusa kromatografskim i drugim metodama;

- karakterizacija virusa biokemijskim metodama;

- dokumentiranje i izvješćivanje o rezultatima istraživanja;
- po potrebi sudjelovanje u drugim aktivnostima projekta, sve u dogovoru s voditeljem projekta.

 1. Za zapošljavanje poslijedoktoranda za rad na projektu Jačanje kapaciteta CerVirVac-a za istraživanja u virusnoj imunologiji i vakcinologiji , financiranom od Europskog fonda za regionalni razvoj, na određeno vrijeme od 3,5 godine (početak rada siječanj 2019.) u punom radnom vremenu, jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Laboratoriju za molekularnu biomedicinu.

Obvezni stručni uvjeti:
- doktorat iz područja prirodnih znanosti (polje biologija) ili biotehničkih znanosti (polje biotehnologija);
- dobro poznavanje metoda izolacije, umnožavanja i sekvenciranja nukleinskih kiselina;
- dobro poznavanje bioinformatičkih programa za istraživanja iz područja genomike;
- dobro poznavanje biologije RNA virusa;
- iskustvo u radu s infektivnim materijalom (BSL 2);
- izvrsno poznavanje engleskog jezika.

Opis poslova:
- izolacija, umnožavanje i sekvenciranje nukleinskih kiselina; analiza sekvenci; konstrukcija rekombinantnih DNA molekula; analiza strukture virusnih populacija;
- rad sa staničnim kulturama;
- dokumentiranje i izvješćivanje o rezultatima istraživanja;
- po potrebi sudjelovanje u drugim aktivnostima projekta, sve u dogovoru s voditeljem projekta.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

1. životopis u kojem treba navesti

 • osobne podatke
 • podatke o školovanju (priložiti preslike svjedodžbi)
 • podatke o dosadašnjim zaposlenjima
 • podatke o stručno-znanstvenom usavršavanju, o sudjelovanju na znanstvenim i stručnim sastancima, te stručnim radionicama/tečajevima (priložiti popis/preslike potvrda)
 • podatke o poznavanju engleskog jezika
 • druge podatke relevantne za prosudbu natječajnih uvjeta

2. popis znanstvenih publikacija,

3. dokumente kojima se dokazuju tražene kvalifikacije i iskustvo

Najbolji kandidati bit će pozvani na razgovor, uz mogućnost dodatnog testiranja i dostave dodatne dokumentacije.

Za dodatne informacije pošaljite upit na: bhalassy@remove-this.unizg.hr (dr. sc. Beata Halassy)

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03. (Uredba), 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – OiRUSRH, 60/15 – OUSRH) i Statutom Sveučilišta u Zagrebu.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb, s naznakom prijave na natječaj.

Natječaj se sukladno članku 101. stavku 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 94/13) objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu te portalu EURAXESS. Natječaj je otvoren 30 dana od zadnje objave.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Pristupnikom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj te osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na natječaj niti će se obavještavati o rezultatima natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem ili putem elektroničke pošte.  Mole se kandidati da uz ponudu navedu e-mail adresu odnosno broj mobitela, kako bi ih se na taj način moglo pozvati na razgovor.

Sveučilište u Zagrebu koristit će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat po isteku roku čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

____________________________________________________________________________________________

NN 89/2018 (5.10.2018.), NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu

Sveučilište u Zagrebu
Klasa: 112-01/18-01/40
Urbroj: 380-040/040-18-1
Zagreb, 28. rujna 2018.



Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu raspisuje javni

NATJEČAJ


za izbor za jednog (1) izvršitelja u naslovno (bez zasnivanja radnog odnosa) nastavno zvanje predavača (m/ž) u znanstvenom području tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo na preddiplomskim sveučilišnim studijima Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje.

Uvjeti:
Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03. (Uredba), 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – OiRUSRH, 60/15 – OUSRH) i Statutom Sveučilišta u Zagrebu.
Prijava za natječaj mora sadržavati:
1.    životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
2.    presliku diplome o završenom studiju i/ili stečenom akademskom stupnju
2.    prikaz nastavne i stručne djelatnosti
4.    popis radova i separate radova relevantnih za izbor te podatke o nastavnoj i stručnoj  djelatnosti
5.    dokaz o državljanstvu
6.    dokaz o najmanje pet godina radnog iskustva na dužnostima i poslovima nastavne djelatnosti za potrebe Oružanih snaga RH

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15, 131/17) i odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora nastavna zvanja (NN 106/06, 122/2017), te imati najmanje pet godina radnog iskustva na dužnostima i poslovima nastavne djelatnosti za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske te su o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Dokumentacija se prilaže u dva primjerka i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF-formatu.
Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja izričito su suglasni da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće Uredbe EU 2016/679.

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu provođenja postupka izbora u naslovno zvanje, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.
Potpuna prijava smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Pristupnikom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb, s naznakom prijave na natječaj.

Sveučilište u Zagrebu pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti natječaj.

____________________________________________________________________________________________



Top