Rektorat - natječaji


Natječaji Sveučilišta u Zagrebu

NN 4/2019 (11.1.2019.), PONIŠTENJE NATJEČAJA - Sveučilište u Zagrebu

Klasa: 112-01/18-01/54

Urbroj: 380-040/040-18-24 od 2. I. 2019.    (38)

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu objavljuje

PONIŠTENJE NATJEČAJA

objavljenog u Narodnim novinama br. 111 od 12. prosinca 2018., na internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu i Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za radno mjesto I. vrste složenosti poslova – stručni suradnik u Središnjem uredu za arhivsku građu Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme, od godine dana, s punim radnim vremenom, uz probni rad od 6 mjeseci, jedan izvršitelj (m/ž).

Svi pristupnici natječaja bit će pisano obaviješteni o poništenju natječaja.

______________________________________________________________________________________________

NN 118/2018 (27.12.2018.), NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu

Klasa: 112-01/18-01/57
Urbroj: 380-012/246-18-1 od 17. XII. 2018.    (7496)

 

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu objavljuje


NATJEČAJ

 

za popunu radnog mjesta I. vrste složenosti poslova:

– stručni suradnik za određene poslove u pisarnici, na određeno vrijeme, od godine dana, jedan izvršitelj (1), m/ž.


Stručni uvjeti:

– završen sveučilišni studij, završen studij humanističkih znanosti

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– poznavanje jednog stranog jezika,

– izvrsno poznavanje hrvatskoga jezika

– poznavanje rada na računalu,

– preciznost, odgovornost

– sklonost timskom radu.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada od šest mjeseci.

Poslodavac može provesti testiranje kandidata zavisno od potrebe, uključujući i psihologijsko testiranje.

Osobe koje imaju prednost pri zapošljavanju na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) te Zakona o vojnim i civilnim invalidima rata (Narodne novine br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) dužne su osim dokaza kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta natječaja, dostaviti i propisanu dokumentaciju kojom dokazuju prednost pri zapošljavanju koja je propisana navedenim posebnim zakonima.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem ili putem elektroničke pošte. Mole se kandidati da uz ponudu navedu e-adresu odnosno broj mobitela, kako bi ih se na taj način moglo pozvati na razgovor.

Sveučilište u Zagrebu koristit će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat nakon isteka roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

____________________________________________________________________________________________

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
Klasa: 112-01/19-01/01
Urbroj: 380-040/040-19-1

Zagreb, 2. siječnja 2018.

 

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu 

OBJAVLJUJE

NATJEČAJ

 

za popunu:

Radno mjesto I. vrste složenosti poslova - Stručni suradnik za opće i kadrovske poslove,  za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, u trajanju od godine dana, s punim radnim vremenom, jedan izvršitelj (m/ž)

Stručni uvjeti:

-        završen dodiplomski odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava

-        znanje engleskoga jezika  

-        izvrsno znanje rada na računalu na razini samostalnoga korištenja standardnih alata (kao MS Office: Excel, Access, Word, PowerPoint i sl.)

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni u roku od osam (8) dana od objave natječaja, priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome), potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje, te dokaz o prijavi na HZZ u Pisarnicu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem ili putem elektroničke pošte.  Mole se kandidati da uz ponudu navedu e-mail adresu odnosno broj mobitela, kako bi ih se na taj način moglo pozvati na razgovor.

Sveučilište u Zagrebu koristit će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat po isteku roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

____________________________________________________________________________________________

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
Klasa: 112-02/18-01/39
Urbroj: 380-040/040-18-1

Zagreb, 27. prosinca 2018.

 

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu objavljuje

 

N A T J E Č A J

za popunu

radnog mjesta III. vrste, ostala radna mjesta III. vrste složenosti poslova, internog naziva: domaćica zgrade na lokaciji I. Lučića 1a , na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, jedan izvršitelj (1), m/ž

Uvjeti:

-        završena srednja ekonomska škola

-        znanje engleskog jezika,

-        poznavanje rada na računalu

-        vozačka dozvola B kategorije

-        samostalnost u radu i organizacijske vještine

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada od šest mjeseci.

 

Poslodavac može provesti testiranje kandidata zavisno od potrebe, uključujući i psihologijsko testiranje.

Osobe koje imaju prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine  br. 121/17), Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine  br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) te Zakona o vojnim i civilnim invalidima rata (Narodne novine  br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) dužne su pored dokaza kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta ovog natječaja, dostaviti i propisanu dokumentaciju kojom dokazuju prednost pri zapošljavanju koja je propisana navedenim posebnim zakonima.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem ili putem elektroničke pošte.  Mole se kandidati da uz ponudu navedu e-mail adresu odnosno broj mobitela, kako bi ih se na taj način moglo pozvati na razgovor.

Sveučilište u Zagrebu koristit će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat po isteku roku čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

____________________________________________________________________________________________Top