Rektorat - natječaji


Natječaji Sveučilišta u Zagrebu

Objavljeno u NN 13. listopada 2017., br. 101

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
Klasa: 112-01/17-01/38
Urbroj: 380-040/040-17-1

Zagreb, 6. listopada 2017.

 

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu objavljuje

NATJEČAJ

Za popunu radnih mjesta:

  1. Radno mjesto I. vrste složenosti poslova – viši stručni savjetnik za financijsko - računovodstveno poslove u Uredu za poslovanje, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, jedan izvršitelj (m/ž), uz uvjet probnog rada

Stručni uvjeti:

-        završen diplomski ili dodiplomski sveučilišni studij ekonomske struke, smjer računovodstvo i revizija

-         najmanje pet (5) godina radnog staža

-         radno iskustvo vođenja URA i IRA, obračuna PDV-a

-         znanje rada u MS Office okruženju

-        poželjno iskustvo rada u računovodstvenom programu POINT

-         znanje engleskog jezika

 

  1. Radno mjesto I. vrste složenosti poslova – stručni suradnik za računovodstveno-financijske poslove u Uredu za poslovanje, na određeno vrijeme, do povratka na rad (zamjena) privremeno nenazočnog zaposlenika, s punim radnim vremenom, jedan izvršitelj (m/ž), uz uvjet probnog rada

Stručni uvjeti:

-        završen diplomski ili dodiplomski sveučilišni studij ekonomske struke, smjer

financije

-        najmanje jedna (1) godina radnog iskustva

-         poželjno radno iskustvo u proračunskom sektoru

-        znanje engleskog jezika

-         znanje rada u MS Office okruženju

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni u roku od 8 (osam) dana od objave natječaja u Narodnim novinama, priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje) te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima natječaja na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni pisanim putem.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

____________________________________________________________________________________________

NN 96/2017 (27.9.2017.), JAVNI NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu
Klasa: 112-01/17-01/37
Urbroj: 380-040/040-17-1 od 18. IX. 2017. (4323)

 

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ


1. jedan izvršitelj u naslovno (bez zasnivanja radnog odnosa) nastavno zvanje predavača (m/ž) u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno polje: tehnologija prometa i transport na preddiplomskim sveučilišnim studijima Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje

2. jedan izvršitelj u naslovno (bez zasnivanja radnog odnosa) nastavno zvanje predavača (m/ž) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje: ekonomija na preddiplomskim sveučilišnim studijima Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje.

Uvjeti:

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03. (Uredba), 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – OiRUSRH, 60/15 – OUSRH) i Statutom Sveučilišta u Zagrebu.

Prijava za natječaj mora sadržavati:

1. životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)

2. preslik diplome o završenom studiju i/ili stečenom akademskom stupnju ili znanstvenom zvanju

3. prikaz nastavne i stručne djelatnosti

4. popis radova i separate radova relevantnih za izbor te podatke o nastavnoj i stručnoj djelatnosti

5. dokaz o državljanstvu

6. dokaz o najmanje pet godina radnog iskustva na dužnostima i poslovima nastavne djelatnosti za potrebe Oružanih snaga RH.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja.

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15) i odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora nastavna zvanja (NN 113/2012), te imati najmanje pet godina radnog iskustva na dužnostima i poslovima nastavne djelatnosti za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske te su o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Dokumentacija se prilaže u dva primjerka i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF-u.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu Trg maršala Tita 14, Zagreb, s naznakom prijave na natječaj.

Potpuna prijava smatra se prijava sa svim podacima i prilozima navedenim u ovom natječaju. Pristupnikom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj te osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na natječaj niti će se obavještavati o rezultatima natječaja.

Sveučilište u Zagrebu pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti natječaj.

Sveučilište u Zagrebu

____________________________________________________________________________________________

NN 96/2017 (27.9.2017.), NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu
Klasa: 112-01/17-01/34
Urbroj: 380-040/040-17-1 od 12. IX. 2017. (4205)


Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje poslijedoktoranda za rad na HRZZ projektu razvoja održivog procesa prerade antitoksina, na određeno vrijeme, (do 14. rujna 2019.), u punom radnom vremenu, jedan izvršitelj (m/ž), u Centru za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji (CIPZB).

Obvezni stručni uvjeti:

– doktorat iz molekularne biologije ili biokemije ili srodnih područja (prirodne znanosti, biomedicinske znanosti, biotehničke znanosti).

– dobro poznavanje metoda izolacije i analize proteina

– izvrsno poznavanje engleskog jezika.

Opis poslova:

– izolacija i analiza proteina, ispitivanje proteinske aktivnosti

– dokumentiranje i izvješćivanje o rezultatima istraživanja

– po potrebi sudjelovanje u drugim aktivnostima projekta, sve u dogovoru s voditeljem projekta.

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o državljanstvu (presliku domovnice ili putovnice) i dokaze o uvjetima natječaja.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

1. životopis u kojem treba navesti:

– osobne podatke

– podatke o školovanju (priložiti preslike svjedodžbi)

– podatke o dosadašnjim zaposlenjima

– podatke o stručno-znanstvenom usavršavanju, o sudjelovanju na znanstvenim i stručnim sastancima, te stručnim radionicama/tečajevima (priložiti popis/preslike potvrda)

– podatke o priznanjima i nagradama (priložiti preslike)

– podatke o poznavanju stranih jezika

– druge podatke relevantne za prosudbu natječajnih uvjeta

2. popis znanstvenih publikacija,

3. dokumente kojima se dokazuju tražene kvalifikacije i iskustvo

4. pismo preporuke vezano uz radno iskustvo u području izolacije i/ili analize proteina i/ili ispitivanja proteinske aktivnosti

5. dokaz o državljanstvu (preslik domovnice ili putovnice).

Najbolji kandidati bit će pozvani na razgovor, uz mogućnost dodatnog testiranja i dostave dodatne dokumentacije.

Dodatne informacije potražite na http://www.unizg.hr/o-sveucilistu/sastavnice-sveucilista/ustrojbene-jedinice/centar-za-istrazivanje-i-prijenos-znanja-u-biotehnologiji/znanstveni-projekti/razvoj-odrzivoga-procesa-prerade-antitoksina-anti-tox-new/ ili pošaljite upit na: bhalassy@remove-this.unizg.hr.

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15) i na njemu utemeljenim propisima.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu Trg maršala Tita 14, Zagreb, s naznakom prijave na natječaj.

Natječaj se sukladno članku 101. stavku 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 94/13) objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu. Natječaj je otvoren 30 dana od objave u Narodnim novinama.

Potpuna prijava smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Pristupnikom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj te osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na natječaj niti će se obavještavati o rezultatima natječaja.

Sveučilište u Zagrebu

_______________________________________________________________________________________________

NN 93/2017, NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu
Klasa: 112-01/17-01/36
Urbroj: 380-040/040-17-1 od 5. IX. 2017. (4128)


Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, raspisuje se javni


NATJEČAJ

za izbor

– jednog izvršitelja u naslovno (bez zasnivanja radnog odnosa) nastavno zvanje predavač (m/ž) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje: kineziologija, znanstvena grana: kineziološka edukacija (za predmet tjelesna i zdravstvena kultura) na preddiplomskim sveučilišnim studijima Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje.

Uvjeti:

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03. (Uredba), 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – OiRUSRH, 60/15 – OUSRH) i Statutom Sveučilišta u Zagrebu.

Prijava za natječaj mora sadržavati:

1. životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)

2. preslik diplome o završenom studiju i/ili stečenom akademskom stupnju

3. prikaz nastavne i stručne djelatnosti

4. popis radova i separate radova relevantnih za izbor te podatke o nastavnoj i stručnoj djelatnosti

5. preslik odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ako su birani

6. dokaz o državljanstvu

7. dokaz o najmanje pet godina radnog iskustva na dužnostima i poslovima nastavne djelatnosti za potrebe Oružanih snaga RH.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja.

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15) i odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna (NN 106/06), te imati najmanje pet godina radnog iskustva na dužnostima i poslovima nastavne djelatnosti za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske te su o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Dokumentacija se prilaže u dva primjerka i u elektroničkom obliku na CD-u i u PDF-u.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu Trg maršala Tita 14, Zagreb, s naznakom prijave na natječaj.

Potpuna prijava smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Pristupnikom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj te osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na natječaj niti će se obavještavati o rezultatima natječaja.

Sveučilište u Zagrebu pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti natječaj.

____________________________________________________________________________________________Top