Rektorat - natječaji


Natječaji Sveučilišta u Zagrebu

NN 83/2018 (19.9.2018.), NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu

Klasa: 112-01/18-01/31
Urbroj: 380-040/040-18-1 od 12. IX. 2018.    (5197)


Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta I. vrste složenosti poslova:

– stručni suradnik za odnose s javnošću Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme, do povratka privremeno nenazočnog zaposlenika, s punim radnim vremenom, jedan izvršitelj (m/ž).

Stručni uvjeti:

– diplomski sveučilišni studij novinarstva

– godina dana radnog iskustva

– poželjno iskustvo rada u odnosima s javnošću, organizaciji događanja i u elektroničkim medijima

– znanje engleskog jezika u govoru i pismu

– izvrsno znanje rada na računalu na razini samostalnoga korištenja standardnih alata (kao MS Office: Excel, Word, PowerPoint i sl.).

Osobe koje imaju prednost pri zapošljavanju na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) te Zakona o vojnim i civilnim invalidima rata (Narodne novine br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) dužne su osim dokaza kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta natječaja, dostaviti i propisanu dokumentaciju kojom dokazuju prednost pri zapošljavanju koja je propisana navedenim posebnim zakonima.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisano ili elektroničkom poštom. Mole se kandidati da uz ponudu navedu e-adresu odnosno broj mobitela, kako bi ih se na taj način moglo pozvati na razgovor.

Sveučilište u Zagrebu koristit će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat po isteku roku čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

____________________________________________________________________________________________

NN 83/2018 (19.9.2018.), NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu

Klasa: 112-01/18-01/38
Urbroj: 380-040/040-18-1 od 12. IX. 2018.    (5234)


Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta I. vrste složenosti poslova:

– stručni suradnik u Uredu za javnu nabavu Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme, u trajanju od jedne godine, s punim radnim vremenom, jedan izvršitelj (m/ž).

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij ekonomije, smjer trgovina

– jedna godina radnog iskustva

– poželjno radno iskustvo na poslovima javne nabave

– poznavanje engleskog jezika

– znanje rada na računalu na razini samostalnoga korištenja standardnih alata (kao MS Office: Excel, Word, PowerPoint i sl.)

Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada od šest mjeseci.

Poslodavac može provesti testiranje kandidata zavisno od potrebe, uključujući i psihologijsko testiranje.

Osobe koje imaju prednost pri zapošljavanju na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) te Zakona o vojnim i civilnim invalidima rata (Narodne novine br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) dužne su osim dokaza kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta natječaja, dostaviti i propisanu dokumentaciju kojom dokazuju prednost pri zapošljavanju koja je propisana navedenim posebnim zakonima.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisano ili elektroničkom poštom. Mole se kandidati da uz ponudu navedu e-adresu odnosno broj mobitela, kako bi ih se na taj način moglo pozvati na razgovor.

Sveučilište u Zagrebu koristit će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat nakon isteka roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

____________________________________________________________________________________________

NN 83/2018 (19.9.2018.), NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu

Klasa: 112-01/18-01/36
Urbroj: 380-012/246-18-1 od 12. IX. 2018.    (5233)


Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu raspisuje

NATJEČAJ

za popunu položajnog radnog mjesta I. vrste složenosti poslova:

– rukovoditelj (načelnik) odjela u središnjem uredu, interni naziv: voditelj Ureda za pravne poslove, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj (m/ž).

Uvjeti:

– završen dodiplomski sveučilišni studij prava ili završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava

– najmanje deset godina radnog staža na odgovarajućim poslovima u sustavu visokog obrazovanja

– poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

– poznavanje rada na računalu na razini samostalnog korištenja standardnih alata (MS Office: Word, Excel, PowerPoint i sl.)

– komunikativnost, stručnost, organizacijske sposobnosti, samostalnost, sklonost timskom radu.

Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada od šest mjeseci.

Poslodavac može provesti testiranje kandidata zavisno od potrebe, uključujući i psihologijsko testiranje.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni priložiti: životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslike diploma), dokaz o dosadašnjem radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) te ostale dokaze sukladno uvjetima natječaja. Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Osobe koje imaju prednost pri zapošljavanju na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) te Zakona o vojnim i civilnim invalidima rata (Narodne novine br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) dužne su osim dokaza kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta natječaja, dostaviti i propisanu dokumentaciju kojom dokazuju prednost pri zapošljavanju koja je propisana navedenim posebnim zakonima.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisano ili elektroničkom poštom. Mole se kandidati da uz ponudu navedu e-adresu odnosno broj mobitela, kako bi ih se na taj način moglo pozvati na razgovor.

Sveučilište u Zagrebu koristit će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat po isteku roku čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

____________________________________________________________________________________________

NN 83/2018 (19.9.2018.), NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu

Klasa: 112-01/18-01/39
Urbroj: 380-040/040-18-1 od 12. IX. 2018.    (5266)


Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

– II. vrste složenosti poslova – ostala radna mjesta II. vrste, internog naziva: tajnica u Uredu prorektora, na određeno vrijeme, do povratka na rad privremeno nenazočnog zaposlenika, s punim radnim vremenom, jedan izvršitelj (m/ž).

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski studij upravnog prava

– najmanje pet (5) godina radnog iskustva (poželjno iskustvo rada tajničkih poslova)

– znanje engleskog jezika

– znanje rada u Microsoft Office okruženju (Word, Excel, PowerPoint)

– znanje rada u Point informacijskom sustavu

– poznavanje rada u SAP informacijskom sustavu

– dobre komunikacijske vještine.

Osobe koje imaju prednost pri zapošljavanju na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) te Zakona o vojnim i civilnim invalidima rata (Narodne novine br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) dužne su osim dokaza kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta natječaja, dostaviti i propisanu dokumentaciju kojom dokazuju prednost pri zapošljavanju koja je propisana navedenim posebnim zakonima.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem ili putem elektroničke pošte. Mole se kandidati da uz ponudu navedu e-adresu odnosno broj mobitela, kako bi ih se na taj način moglo pozvati na razgovor.

Sveučilište u Zagrebu koristit će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat nakon isteka roku čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

____________________________________________________________________________________________

Sveučilište u Zagrebu

Klasa: 112-01/18-01/35
Urbroj: 380-040/040-18-1

Zagreb, 31. srpnja 2018.

 

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu raspisuje javni

 

NATJEČAJ

za izbor

 

Jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste složenosti poslova, u znanstvenom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: Teologija, znanstvenoj grani: Dogmatska teologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Sveučilišnom centru za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik.

 

Prijava za natječaj mora sadržavati:

  1. životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
  2. presliku diplome o završenom studiju, stečenom akademskom stupnju, znanstvenom zvanju
  3. prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
  4. popis radova i separate radova relevantnih za izbor te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti
  5. presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina).

 Uvjeti:

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03. (Uredba), 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – O,RUSRH, 60/15 – OUSRH i 131/17) i Statutom Sveučilišta u Zagrebu.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja izričito su suglasni da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće Uredbe EU 2016/679.

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu provođenja postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Potpuna prijava smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Pristupnikom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave.

 Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb, s naznakom Prijava na natječaj Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik.

********************************************************************************************************************************

Zagreb, July 31, 2018

 

Based on the Article 13 of the Statute of the University of Zagreb hereby is published

 

Call for Applications

 

Associate professor in the humanities, field of theology, branch of dogmatic theology at the University Center for Protestant Theology Matija Vlačić Ilirik (teaching-research position full-time position.

The application must contain:

1. Curriculum vitae (signed, maximum 1,800 characters with spaces).

2. A copy of a university diploma containing information about the acquired academic degree as well as research title.

3. Information about scientific, teaching and professional activities.

4. Bibliography and extracts of papers relevant for the appointment to the position of Associate professor and information on scientific, teaching and professional activities.

5. A copy of the certificate of Croatian citizenship or proof of citizenship of another country. Foreign citizens have to submit a proof of Croatian language skills (Advanced level).

 

Requirements:

Applicants have to meet requirements established by the Act on Scientific Activity and Higher Education (Official Gazette 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 - OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – O,RUSRH, 60/15-OUSRH and 131/17) and by Statute of The University of Zagreb.

By submitting an application to this call, the applicants explicitly agree that the University of Zagreb as the head of the personal data collection can collect, use and further process data for the purpose of the tendering process, in accordance with the provisions of the Act on Personal Data Protection (Official Gazette 106/12)  and General Data Protection Regulation 2016/679.

By submitting an application, you are granting a permission for processing your personal data for the purpose of conducting the selection process, in accordance with the provisions of the General Regulation on Personal Data Protection.

A full application contains all the data and appendices specified in the Call for Applications. Only candidates who submit a complete application within the specified deadline and with all the appendices and candidates who meet formal requirements of the Call for Applications will be considered as applicants. Incomplete applications, as well as applications submitted after the deadline, will not be taken into consideration. The incomplete or late applications will not be taken into consideration and the candidates who submit incomplete applications will not be given an opportunity to complete them.

The deadline for application is 30 days from the date of publication of the Call for Applications in the Official Gazette.

Applications with all required documents shall be sent to the University of Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb, Croatia with written reference: „Application for the Call for Applications – University Center for Protestant Theology Matthias Flacius Illyricus“.

________________________________________________________________________________________


Sveučilište u Zagrebu
Klasa: 112-01/18-01/33
Urbroj: 380-040/040-18-1
Zagreb, 24. srpnja 2018.
(od objave u Narodnim novinama)Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu raspisuje javni
NATJEČAJ
za izbor


1. za jednog (1) izvršitelja u naslovno (bez zasnivanja radnog odnosa) znanstveno-nastavno zvanje docenta (m/ž) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno-procesno pravo, kriminologija i viktimologija na preddiplomskim sveučilišnim studijima Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje.
2. za jednog izvršitelja u naslovno (bez zasnivanja radnog odnosa) nastavno zvanje predavača (m/ž) u znanstvenom području društvene znanosti, znanstvenom polju sigurnosne i obrambene znanosti na preddiplomskim sveučilišnim studijima Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje.
3. za jednog izvršitelja u naslovno (bez zasnivanja radnog odnosa) nastavno zvanje predavača (m/ž) u znanstvenom području tehničke znanosti, znanstvenom polju građevinarstvo na preddiplomskim sveučilišnim studijima Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje.
Uvjeti:
Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03. (Uredba), 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – OiRUSRH, 60/15 – OUSRH) i Statutom Sveučilišta u Zagrebu.
Prijava za natječaj mora sadržavati:
1.    životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
2.    presliku diplome o završenom studiju i/ili stečenom akademskom stupnju
2.     prikaz nastavne i stručne djelatnosti a pod 1.) prikaz nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti
4.   popis radova i separate radova relevantnih za izbor te podatke o nastavnoj i stručnoj a pod 1.)  podatke o nastavnoj, znanstvenoj i stručnoj djelatnosti
5.   dokaz o državljanstvu
 6.  dokaz o najmanje pet godina radnog iskustva na dužnostima i poslovima nastavne djelatnosti za potrebe Oružanih snaga RH
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15, 131/17) i odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora nastavna zvanja (NN 106/06, 122/2017), te imati najmanje pet godina radnog iskustva na dužnostima i poslovima nastavne djelatnosti za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske te su o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.
Dokumentacija se prilaže u dva primjerka i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF-formatu.
Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja izričito su suglasni da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće Uredbe EU 2016/679.
Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu provođenja postupka izbora u naslovno zvanje, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.
Potpuna prijava smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Pristupnikom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave.
Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb, s naznakom prijave na natječaj.
Sveučilište u Zagrebu pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti natječaj.

____________________________________________________________________________________________

Sveučilište u Zagrebu

Klasa: 112-01/18-01/34
Urbroj: 380-040/040-18-1
Zagreb, 25. srpnja 2018.
(od objave u Narodnim novinama)

 

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu objavljuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta I. vrste složenosti poslova – stručni suradnik u Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, s probnim radom u trajanju od šest (6) mjeseci, jedan izvršitelj (m/ž)

 

Stručni uvjeti:

-        završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani studij

Poslovne ekonomije, smjer financije ili računovodstvo; ili završen preddiplomski ili diplomski specijalistički stručni studij iz knjigovodstva ili računovodstva; ili završen poslijediplomski specijalistički studij računovodstvo ili knjigovodstvo; ili završen drugi diplomski sveučilišni studij društvenog smjera odgovarajućeg profila

-        najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

-        izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

-        izvrsno znanje rada na računalu na razini samostalnoga korištenja standardnih

alata (kao MS Office:  Excel,  Word, PowerPoint i sl.)

-        prednost: znanje rada u bazama podataka moveOn i MobilityTool te iskustvo

 rada na međunarodnim projektima (poslovanje)

-        visok stupanj samostalnosti u radu i proaktivan pristup radu te odgovornost

- dobre komunikacijske i organizacijske sposobnosti, dobro pisano i usmeno

izražavanje i sklonost timskom radu

Opis posla:

-        planiranje financijskih aktivnosti u svrhu kvalitetnog i pravovremenog

provođenja projekta (npr. Erasmus+ projekt mobilnosti -1000 korisnika; Posebna međunarodna suradnja)

-        samostalno praćenje financija projekta, kontrola financijskih aspekata ugovora,

               pripremanje financijskih izvješća (godišnje, mjesečno, tjedno) 

-        suradnja s Voditeljem/icom projekta u planiranju i provođenju proračuna i

financijskom upravljanju projektom

-        raspodjela financijskih sredstava po natječajima, obrada natječajne

dokumentacije studenata vezano za slabiji socio-ekonomski status, 

-        priprema zahtjeva za plaćanje prema računovodstvu; evidentiranje svih

financijskih transakcija u internoj bazi podataka i bazi podataka Europske komisije za projekt

-        usklađivanje podataka iz interne baze podataka za projekt s računovodstvom

-        provođenje nabava za potrebe projekta (poželjno znanje postupaka o nabavi) 

-        evidentira sve poslovne transakcije u skladu s procedurama

-        rad s članovima projektnog tima u planiranju projektnih aktivnosti

-        rad na ostalim poslovima na projektu po nalogu rukovoditelja Ureda i

-        nadležnim prorektorom

Osim uvjeta za spomenuto radno mjesto primjenjuje se probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja  suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće Uredbe EU 2016/679 i Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj 42/2018).

 

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni u roku od 15 (petnaest) dana od objave natječaja u Narodnim novinama, priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje) te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima natječaja na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb s naznakom za natječaj. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni pisanim putem.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

____________________________________________________________________________________________

NN 66/2018 (20.7.2018.), PONIŠTENJE NATJEČAJA - Sveučilište u Zagrebu

Klasa: 112-01/18-01/25
Urbroj: 380-040/040-18-5 od 12. VII. 2018.    (4192)


Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu objavljuje

PONIŠTENJE NATJEČAJA

objavljenog u Narodnim novinama br. 56, od 20. lipnja 2018., na internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu i Biltenu Hrvatskog zavoda za radno mjesto I. vrste složenosti poslova – stručni suradnik za određene poslove u Pismohrani Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, zbog povećanog obima poslova, na određeno vrijeme, do 31. prosinca 2018., s punim radnim vremenom, jedan (1) izvršitelj (m/ž).

Svi pristupnici natječaja bit će obaviješteni o poništenju natječaja pisanim putem.

______________________________________________________________________________________________

NN 66/2018 (20.7.2018.), PONIŠTENJE NATJEČAJA - Sveučilište u Zagrebu

Klasa: 112-01/18-01/32
Urbroj: 380-040/040-18-1 od 12. V. 2018.    (4191)


Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu objavljuje

PONIŠTENJE NATJEČAJA

objavljenog u Narodnim novinama br. 46, od 18. svibnja 2018., Euraxess portalu, internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu i sveučilišnom listu Universitas za zapošljavanje doktoranda na radno mjesto I. vrste složenosti poslova – u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta, na određeno vrijeme od 4 godine, u punom radnom vremenu, jedan izvršitelj (m/ž), u Centru za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji (CIPZB) Sveučilišta u Zagrebu, i raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje

– doktoranda na radno mjesto I. vrste složenosti poslova – u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta, na određeno vrijeme od 4 godine, u punom radnom vremenu, jedan izvršitelj (m/ž), u Centru za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji (CIPZB) Sveučilišta u Zagrebu.

Doktorand je dužan upisati poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij kemije.

Rad će se odvijati na projektu: Jačanje kapaciteta CerVirVac-a (Centra izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva) za istraživanja u virusnoj imunologiji i vakcinologiji, čiji voditelj je prof. dr. sc. Stipan Jonjića, a pod vodstvom dr. sc. Marije Brgles znanstvene suradnice Laboratorija za imunokemiju i biokemiju Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu.

(više na http://zci-cervirvac.hr/hr/radni-paketi/optimizacija-proizvodnje-virusnih-cjepiva-i-razvoj-novih-istrazivackih-alata/)

Obvezni uvjeti:

– završen diplomski/dodiplomski sveučilišni studij kemije ili biologije ili biokemije/farmacije ili biotehnologije ili odgovarajući diplomski/dodiplomski sveučilišni studij

– ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija ne manji od 3,5

– dobro poznavanje engleskog jezika.

Dodatni kriteriji: prednost će imati kandidati koji su dosadašnjim odabirom studijskih, istraživačkih i stručnih aktivnosti pokazali interes za područje kojim se bavi projekt, koji posjeduju priznanja/nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživačkom radu, koji su autori objavljenih radova, koji su osobno izlagali svoje radove na znanstvenim konferencijama.

Popis potrebnih isprava:

– životopis u kojem treba navesti podatke relevantne za izbor

– preslika diplome

– dokazi o obaveznim uvjetima i dodatnim kriterijima

– barem jedna preporuka.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće Uredbe EU-a 2016/679 i Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj 42/2018).

Pristupnici su dužni u roku od 30 dana od objave natječaja, dostaviti svoje prijave i potrebnu dokumentaciju (preslike) u Pisarnicu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju pristupnicima prijavljenim na ovaj natječaj.

 ____________________________________________________________________________________________

NN 62/2018 (13.7.2018.), NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu

Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji

Klasa: 112-01/18-01/30
Urbroj: 380-040/040-18-1 od 4. VII. 2018.    (4005)

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, raspisuje se javni

NATJEČAJ

za izbor

1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstvenom zvanju – viši znanstveni suradnik u znanstvenom području: biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju: temeljne medicinske znanosti, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Centru za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji

2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstvenom zvanju – viši znanstveni suradnik u znanstvenom području: prirodne znanosti, znanstvenom polju: kemija, znanstvenoj grani: biokemija i medicinska kemija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Centru za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03. (Uredba), 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – O,RUSRH, 60/15 – OUSRH i 131/17) i Statutom Sveučilišta u Zagrebu.

Dodatni uvjet za izbor na radno mjesto pod 1. podrazumijeva višegodišnje iskustvo u znanstveno-istraživačkom radu u području humane urođene i stečene imunosti korištenjem različitim staničnim i molekularnim metodama, uključujući ekspertizu u multiparametarskoj protočnoj citometriji;

te radno mjesto pod 2. podrazumijeva iskustvo u znanstveno-istraživačkom radu u području kromatografskog pročišćavanja proteina i virusa te njihove karakterizacije koje je vidljivo iz znanstvenih radova objavljenih u časopisima s međunarodnom recenzijom.

Prijava za natječaj mora sadržavati:

1. životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)

2. preslik diplome o završenom studiju, stečenom akademskom stupnju, znanstvenom zvanju

3. prikaz znanstvene i stručne djelatnosti

4. popis radova i separate radova relevantnih za izbor te podatke o znanstvenoj i stručnoj djelatnosti

5. preslik domovnice ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina).

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće Uredbe EU-a 2016/679 i Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj 42/2018).

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom prijave na natječaj.

Potpuna prijava smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Pristupnikom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave.

Sveučilište u Zagrebu pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti natječaj.

____________________________________________________________________________________________

NN 59/2018 (4.7.2018.), NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu

Klasa: 112-01/18-01/29
Urbroj: 380-041/058-18-1 od 26. VI. 2018.    (3840)

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, raspisuje se javni

NATJEČAJ

za izbor

1. jednog izvršitelja u naslovno (bez zasnivanja radnog odnosa) nastavno zvanje predavača (m/ž) u znanstvenom području društvene znanosti, znanstvenom polju sigurnosne i obrambene znanosti na preddiplomskim sveučilišnim studijima Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje.

Uvjeti:

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03. (Uredba), 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – OiRUSRH, 60/15 – OUSRH) i Statutom Sveučilišta u Zagrebu.

Prijava za natječaj mora sadržavati:

1. životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)

2. preslik diplome o završenom studiju i/ili stečenom akademskom stupnju

3. prikaz nastavne i stručne djelatnosti

4. popis radova i separate radova relevantnih za izbor te podatke o nastavnoj i stručnoj djelatnosti

5. dokaz o državljanstvu

6. dokaz o najmanje pet godina radnog iskustva na dužnostima i poslovima nastavne djelatnosti za potrebe Oružanih snaga RH.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15, 131/17) i odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora nastavna zvanja (NN 106/06, 122/2017), te imati najmanje pet godina radnog iskustva na dužnostima i poslovima nastavne djelatnosti za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske te su o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Dokumentacija se prilaže u dva primjerka i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF-formatu.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja izričito su suglasni da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu vaših osobnih podataka u svrhu provođenja postupka izbora u naslovno zvanje, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Potpuna prijava smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Pristupnikom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom prijave na natječaj.

Sveučilište u Zagrebu pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti natječaj.

____________________________________________________________________________________________Top