Rektorat - natječaji


Natječaji Sveučilišta u Zagrebu

NN 122/2017 (8.12.2017.), NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu

Klasa: 112-01/17-01/45
Urbroj: 380-040/040-17-1 od 4. XII. 2017.    (5880)Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu raspisuje

NATJEČAJ


zbog povećanog opsega poslova za popunu radnog mjesta I. vrste složenosti poslova:

– stručni suradnik u Uredu Rektorskog zbora RH, s pola radnog vremena i Alumni uredu Sveučilišta u Zagrebu, s pola radnog vremena, na određeno vrijeme, od jedne godine, jedan izvršitelj (m/ž).

Uvjeti:

– završen diplomski ili dodiplomski sveučilišni studij ekonomije

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u sustavu visokog obrazovanja

– znanje engleskog jezika u govoru i pismu

– izvrsno znanje rada na računalu na razini samostalnoga korištenja standardnih alata (kao MS Office: Excel, Access, Word, PowerPoint i sl.)

– dobre komunikacijske i organizacijske sposobnosti

– dobro pisano i usmeno izražavanje, sklonost timskom radu, samostalnost, odgovornost, kreativnost, proaktivan pristup radu.

Poslovi i zadaci u Uredu Rektorskog zbora RH:

– pomaže tajniku u pripremi dokumentacije za sjednice Rektorskog zbora i povjerenstava Rektorskoga zbora;

– vodi zapisnik sa sjednica Rektorskog zbora i sastanaka nekih povjerenstava Rektorskog zbora prema nalogu tajnika;

– priprema materijale te organizira distribuciju dopisa, zaključaka i ostale dokumentacije Rektorskoga zbora;

– pomaže u organizaciji popratnih događanja uz sjednice Rektorskoga zbora;

– pomaže u pripremi sadržaja mrežne stranice Rektorskog zbora (www.rektorski-zbor.hr);

– obavlja i druge poslove prema nalogu tajnika i predsjednika Rektorskog zbora.

i poslovi i zadaci u Alumni uredu:

– pomaže tajniku u koordinaciji aktivnosti vezane u alumne Sveučilišta u Zagrebu,

– pomaže tajniku u aktivnostima vezanim uz alumne Sveučilišta u Zagrebu,

– daje podršku pri osnivanju novih alumni udruga na sastavnicama,

– pomaže u pripremi dokumentacije za sjednice Predsjedništva Saveza,

– pomaže u organizaciji redovitih (Skupština) i izvanrednih događanja/skupova povezanih s alumni aktivnostima te u pripremi popratnih informativnih i promotivnih materijala;

– surađuje s članicama Sveučilišta te državnim tijelima i ustanovama od značenja za rad udruga bivših studenata,

– pomaže u uređivanju glasila (Glasnik) Saveza i piše članke koji se objavljuju u glasilu,

– pomaže u pripremi sadržaja podstranice za alumne Sveučilišta u Zagrebu (http://www.unizg.hr/suradnja/alumni-i-zaklada-sveucilista/alumni/) te

– po potrebi obavlja i druge poslove po nalogu rektora te predsjednika i tajnika Predsjedništva Saveza.

Probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe obaju spolova. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama priložiti: životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik diploma), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu te ostale dokaze sukladno uvjetima natječaja. Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili neovjerenom presliku.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na natječaj. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni.

_________________________________________________________________________________________

NN 122/2017 (8.12.2017.), JAVNI NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu

Klasa: 112-01/17-01/44
Urbroj: 380-040/040-17-1 od 4. XII. 2017.    (5895)

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ

za izbor:

1. jednog izvršitelja u naslovno (bez zasni­vanja radnog odnosa) nastavno zvanje predavača (m/ž) u znanstvenom području tehničke znanosti, znanstvenom polju: geodezija na preddiplomskim sveučilišnim studijima Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje

2. jednog izvršitelja u naslovno (bez zasni­vanja radnog odnosa) nastavno zvanje predavača (m/ž) u znanstvenom području interdisciplinarno područje znanosti, znanstvenom polju: geografija, znanstvenoj grani: fizička geografija na preddiplomskim sveučilišnim studijima Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje

3. jednog izvršitelja u naslovno (bez zasni­vanja radnog odnosa) nastavno zvanje pre­davača (m/ž) u znanstvenom području: tehničke znanosti, znanstvenom polju: strojarstvo na preddiplomskim sveučilišnim studijima Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje.

Uvjeti:

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03 (Uredba), 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – OiRUSRH, 60/15 – OUSRH) i Statutom Sveučilišta u Zagrebu.

Prijava za natječaj mora sadržavati:

1. životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)

2. preslik diplome o završenom studiju i/ili stečenom akademskom stupnju ili znanstvenom zvanju

3. prikaz nastavne i stručne djelatnosti

4. popis radova i separate radova relevantnih za izbor te podatke o nastavnoj i stručnoj djelatnosti

5. dokaz o državljanstvu

6. dokaz o najmanje pet godina radnog iskustva na dužnostima i poslovima nastavne djelatnosti za potrebe Oružanih snaga RH.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja.

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15) i odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna (NN 106/06), te imati najmanje pet godina radnog iskustva na dužnostima i poslovima nastavne djelatnosti za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske te su o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Dokumentacija se prilaže u dva primjerka i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF-u.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom prijave na natječaj.

Potpuna prijava smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Pristupnikom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj te osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na natječaj niti će se obavještavati o rezultatima natječaja.

Sveučilište u Zagrebu pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti natječaj.

_________________________________________________________________________________________

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

Klasa: 112-01/17-01/46
Urbroj: 380-041/262-17-1
Zagreb, 04. prosinca 2017.

 

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu objavljuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta I. vrste složenosti poslova – stručni suradnik u Uredu za razvoj, investicije i prostorno planiranje Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme, u trajanju od 12 mjeseci (stručno osposobljavanje), s punim radnim vremenom, jedan izvršitelj (m/ž)

 

Stručni uvjeti:

-        završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomije

-        znanje engleskog jezika u govoru i pismu

-        izvrsno znanje rada na računalu na razini samostalnoga korištenja standardnih alata (kao MS Office:  Excel,  Word, PowerPoint i sl.)

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni u roku od 8 (osam) dana od objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome), dokaz o dosadašnjem radnom stažu (potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje), potvrdu o prijavi na HZZ te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima natječaja na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni pisanim putem.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

_________________________________________________________________________________________

NN 117/2017 (29.11.2017.), JAVNI NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu
Klasa: 112-01/17-01/43
Urbroj: 380-040/040-17-1 od 22. XI. 2017. (5611)

 

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, raspisuje se


JAVNI NATJEČAJ

za izbor jednog izvršitelja u naslovno (bez zasnivanja radnog odnosa) znanstveno-nastavno zvanje:

– docenta (m/ž) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje: politologija, znanstvena grana: međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost na preddiplomskim sveučilišnim studijima Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje.

Uvjeti:

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03. – Uredba, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – OiRUSRH, 60/15 – OUSRH) i Statutom Sveučilišta u Zagrebu.

Prijava za natječaj mora sadržavati:

1. životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)

2. preslik diplome o završenom studiju i/ili stečenom akademskom stupnju ili znanstvenom zvanju

3. odluku nadležnog matičnog odbora o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvene znanosti, znanstveno polje politologija

4. prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti

5. popis radova i separate radova relevantnih za izbor te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti

6. dokaz o državljanstvu

7. dokaz o najmanje pet godina radnog iskustva na dužnostima i poslovima nastavne djelatnosti za potrebe Oružanih snaga RH.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja.

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15) i odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna (NN 106/06), te imati najmanje pet godina radnog iskustva na dužnostima i poslovima nastavne djelatnosti za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske te su o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Dokumentacija se prilaže u dva primjerka i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF-u.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom prijave na natječaj.

Potpuna prijava smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Pristupnikom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj te osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na natječaj niti će se obavještavati o rezultatima natječaja.

Sveučilište u Zagrebu pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti natječaj.

______________________________________________________________________________________________________________

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
Klasa: 112-01/17-01/42
Urbroj: 380-040/040-17-1

Zagreb, 14. studenoga 2017.

 

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

za popunu slobodnih radnih mjesta u Zaštitarskoj službi na Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj (m/ž)

 

  1. Radno mjesto III. vrste složenosti poslova, za obavljanje zaštitarskih poslova (internog naziva: zaštitar), koef. složenosti poslova 0,776, s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme, rad u dnevnoj i noćnoj smjeni, pet (5 ) izvršitelja

Svi pristupnici trebali bi imati licencu.

 

Stručni uvjeti:

- završena srednja škola

- najmanje jedna godina radnog staža u struci

- osnovno poznavanje engleskog jezika

- posebna zdravstvena sposobnost za rad na otvorenom

- osposobljenost za obavljanje poslova zaštite

 

Na sve se zaposlenike primjenjuje  probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja moguće je upućivanje na psihologijsko testiranje o čemu će biti pravodobno obaviješteni.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju, odnosno provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni u roku od osam (8 dana) od objave natječaja, priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe), potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje te dokaz o pohađanju ili završenoj dodatnoj edukaciji (preslik) u Pisarnicu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na javni natječaj neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju pristupnicima prijavljenim na ovaj natječaj.

_______________________________________________________________________________

NN 110/2017 (15.11.2017.), JAVNI NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu
Klasa: 112-01/17-01/40
Urbroj: 380-040/040-17-1 od 7. XI. 2017.    (5305)

 

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ

za izbor jednog izvršitelja u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto:

– docenta (m/ž) u znanstvenom području: humanističkih znanosti, znanstveno polje: filozofija, znanstvena grana: filozofska teologija u Sveučilišnom centru za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.

Prijava za natječaj mora sadržavati:

1. životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)

2. preslik diplome o završenom studiju, stečenom akademskom stupnju, znanstvenom zvanju

3. prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti

4. popis radova i separate radova relevantnih za izbor te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti

5. preslik domovnice ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani su dužni priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina).

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15).

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom: »Prijava na natječaj ‘Protestantska teologija’«.

Potpuna prijava smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Pristupnikom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobno dostavljene prijave na natječaj te osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na natječaj niti će se obavještavati o rezultatima natječaja.

_________________________________________________________________________________________

 

NN 110/2017 (15.11.2017.), NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu
Klasa: 112-01/17-01/41
Urbroj: 380-040/040-17-1 od 8. XI. 2017.    (5333)

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu raspisujeNATJEČAJ

zbog povećanog opsega poslova za popunu radnog mjesta I. vrste složenosti poslova:

– stručni suradnik za pravne poslove u Uredu za ljudske resurse, na određeno vrijeme, od jedne godine, s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj (m/ž).

Stručni uvjeti:

– završen integrirani preddiplomski i diplomski ili dodiplomski sveučilišni studij prava

– jedna godina radnog iskustva na pravnim poslovima

– najmanje šest mjeseci radnog iskustva u sustavu visokog obrazovanja

– poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

– napredno znanje rada na računalu na razini samostalnog korištenja standardnih alata (MS Office: Word, Excel, PowerPoint i sl.)

– dobre komunikacijske i organizacijske spo­sobnosti

– dobro pisano i usmeno izražavanje, sklonost timskom radu, samostalnost, odgovornost, kreativnost, proaktivan pristup radu.

Probni rad prema odredbama Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe obaju spolova. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama priložiti: životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik diploma), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu te ostale dokaze sukladno uvjetima natječaja. Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili neovjerenom presliku.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na natječaj. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni.

_________________________________________________________________________________________


 Top