Rektorat - natječaji


Natječaji Sveučilišta u Zagrebu

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji

Klasa: 112-01/20-01/10
Urbroj: 380-040/040-20-1

Zagreb, 9. ožujka 2020.

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, raspisuje se javni

NATJEČAJ

za izbor 

na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent, na određeno vrijeme (do 20.12.2022.), s punim radnim vremenom, uz probni rad od 4 mjeseca u Centru za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu, jedan izvršitelj (m/ž).

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03. (Uredba), 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – O,RUSRH, 60/15 – OUSRH i 131/17.) i Statutom Sveučilišta u Zagrebu.

Rad će se odvijati na projektu „Robusne i adaptabilne biološke platforme za nova cjepiva - RAPTOVAX“ financiranom iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u Laboratoriju za molekularnu biomedicinu Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu.

Obavezni stručni uvjeti:

-završen diplomski sveučilišni studij biologije ili molekularne biotehnologije (ili srodan sveučilišni diplomski studij iz područja prirodnih znanosti, biotehničkih znanosti ili biomedicine i zdravstva)
-ukupan prosjek ocjena na studiju ne manji od 3,5
-barem jedna preporuka

Dodatni kriteriji:

-poznavanje engleskog jezika
-dobro poznavanje rada na računalu
-interes za rad u području virologije
-interes za in vivo metode

Prijava za natječaj mora sadržavati:

- životopis u kojem treba navesti osobne podatke (e-mail, broj telefona) i podatke relevantne za izbor
- presliku diplome o završenom studiju
- dokaze o ispunjavanju uvjete natječaja

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnoga postupka sukladno odredbama Opće Uredbe EU-a 2016/679 i Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj 42/2018).

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom "Prijava na natječaj".

O rezultatima natječaja pristupnici bit će obaviješteni.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Pristupnikom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave.

Sveučilište u Zagrebu pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti natječaj.

________________________________________________________________________________________

UNIVERSITY OF ZAGREB

The vacancy notice for the Doctoral student (assistant), virology

 

The text of the vacancy notice for the Doctoral student (assistant), virology you can find at the following link

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/507761

 

More information on Higher  Education and  Science  in Croatia you can find at  the following link:

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-education-14_en

"A Foreign Researcher's Guide to Croatia" : https://www.euraxess.hr/croatia/news-events/foreign-researchers-guide-croatia

___________________________________________________________________________________________

NN  27/2020, 11. ožujka 2020.

Klasa: 112-01/20-01/9
Urbroj: 380-040/040-20-1 od 4. III. 2020.    (1513)

 

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu raspisuje

NATJEČAJ


za popunu

1. radnog mjesta IV. vrste složenosti poslova, internog naziva: spremačica za rad u zgradama Sveučilišta u Zagrebu, na lokacijama Trg Republike Hrvatske 14 i Ulica kralja Zvonimira 8, u popodnevnoj smjeni, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, jedan izvršitelj, (m/ž).

Uvjeti:

– završena osnovna škola
– najmanje jedna godina radnog iskustva
– poželjno radno iskustvo na istim ili srodnim poslovima
– prednost: preporuka prethodnog poslodavca.

2. radnog mjesta II. vrste složenosti poslova, viši stručni referent, interni naziv: referent za administriranje CEEPUS projekata, na određeno vrijeme, od šest mjeseci, s punim radnim vremenom, jedan izvršitelj (m/ž).

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski stručni studij ekonomije, smjer – menadžment uredskog poslovanja.

Posebni uvjeti:

– poznavanje engleskog jezika
– prednost radno iskustvo na sličnim poslovima
– znanje rada na računalu.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Poslodavac može provesti testiranje kandidata zavisno od potrebe, uključujući i psihološko testiranje.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisano ili elektroničkom poštom. Mole se kandidati da uz ponudu navedu e-adresu odnosno broj mobitela, kako bi ih se na taj način moglo pozvati na razgovor.

Sveučilište u Zagrebu koristit će se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat po isteku roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

____________________________________________________________________________________________

NN 27/2020, 11. ožujka 2020.

Klasa: 112-01/20-01/08
Urbroj: 380-040/040-20-1 od 2. III. 2020.    (1423)Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu objavljuje

NATJEČAJza popunu radnog mjesta I. vrste složenosti poslova

stručni suradnik u Središnjem uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, jedan izvršitelj (m/ž).

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani studij Poslovne ekonomije, smjer financije ili računovodstvo
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
– izvrsno znanje rada na računalu na razini samostalnoga korištenja standardnih alata (kao MS Office: Excel, Word, PowerPoint i sl.)
– prednost: znanje rada u bazama podataka moveOn i MobilityTool
– dobre komunikacijske i organizacijske sposobnosti, dobro pisano i usmeno izražavanje, sklonost timskom radu, samostalnost, odgovornost, kreativnost, proaktivan pristup radu.

Kratak opis posla:

– financijsko praćenje provedbe europskog projekta Erasmus+, rebalansi, izvještavanje o financijama
– financijsko praćenje provedbe sveučilišnog projekta mobilnosti i buđeta Posebne međunarodne suradnje
– raspodjela financijskih sredstava po natječajima
– dodjeljivanje financijskih potpora, odlučivanje o dodacima za slabiji socioekonomski status, evidentiranje odustanaka
– dodjela financijskih sredstava po mobilnostima u internoj bazi podataka moveON
– eksportiranje financijskih podataka i importiranje u bazu podataka Europske komisije Mobility Tool, usklađivanje financijskih podataka
– izrada naloga za plaćanje prema računovodstvu
– praćenje mjesta troška projekta, usklade s računovodstvom.

Osim uvjeta za navedeno radno mjesto primjenjuje se probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe EU 2016/679 i Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj 42/2018).

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni u roku od 10 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje) te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima natječaja na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb s naznakom: »Za natječaj«. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni pisano.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

____________________________________________________________________________________________

NN 21/2020, 26. veljače 2020.

Klasa: 112-01/20-01/6
Urbroj: 380-040/040-20-1 od 19. II. 2020.    (1138)

 

Na temelju članka 24. TKU-a za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 128/17) i članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta II. vrste složenosti poslova

viši stručni referent u Središnjem uredu za razvoj, investicije i prostorno planiranje, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, jedan izvršitelj (m/ž).

Stručni uvjet:

– završen preddiplomski sveučilišni studij marketinga.

Posebni uvjeti:

– dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– osposobljenost za samostalan rad

– poznavanje engleskog i njemačkog jezika u govoru i pismu

– iskustvo rada u poslovima javne nabave

– napredno znanje rada na računalu na razini samostalnog korištenja standardnih alata (MS Office: Word, Excel, PowerPoint i sl.)

– poznavanje rada s aplikacijama za ažuriranje internetskih stranica

– poznavanje rada u programu Point

– prednost: radno iskustvo u sustavu visokog obrazovanja.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Osim uvjeta, za navedeno radno mjesto primjenjuje se probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo to pravo, sukladno posebnom propisu.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka. Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat nakon isteka roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje, preslike ugovora o djelu ili potvrdu bivšeg poslodavca) te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima natječaja na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb s naznakom: »Za natječaj«. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni pisano. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

____________________________________________________________________________________________

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

Klasa: 112-01/20-01/04
Urbroj: 380-040/040-20-1 od 3. veljače 2020.    (706)

Na temelju članka 24. TKU-a za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 128/17) i članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta položaj I. vrste složenosti poslova

– rukovoditelj (načelnik) odjela u središnjem uredu ili službi, internog naziva: voditelj Ureda za zaštitu zdravlja studenata, u punom radnom vremenu, na neodređeno vrijeme jedan izvršitelj (m/ž).

Stručni uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij medicine ili stomatologije

– deset godina radnog iskustva

– kliničko iskustvo u radu s mladima

– dobro znanje engleskoga jezika

– znanje rada na računalu na razini samostalnoga korištenja standardnih alata (kao MS Office: Excel, Word, PowerPoint i sl.).

Posebni uvjeti:

– iskustvo u radu s državnim tijelima i institucijama te nevladinim sektorom

– iskustvo u planiranju i preventivnim aktivnostima u zdravstvu.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Osim uvjeta, za navedeno radno mjesto primjenjuje se probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo takvo pravo, sukladno posebnom propisu.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka. Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat nakon isteka roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje, preslike ugovora o djelu ili potvrdu prijašnjeg poslodavca) te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima natječaja na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb s naznakom: »Za natječaj«. O rezultatima natječaja pristupnici će biti pisano obaviješteni. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

____________________________________________________________________________________________


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

Klasa: 100-01/20-03/10
Urbroj: 380-012/246-20-4

Zagreb, 23. siječnja 2020. 

Na temelju članka 24. TKU –a za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“,br.:128/17) i članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu objavljuje

NATJEČAJ 

za popunu radnog mjesta položaj I. vrste složenosti poslova – rukovoditelj (načelnik) odjela u središnjem uredu ili službi, internog naziva: koordinator za suradnju s knjižnicama Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme od šest mjeseci, u punom radnom vremenu, jedan izvršitelj (m/ž)


Stručni uvjeti:

- završen diplomski sveučilišni studij

- stečeno stručno zvanje knjižničarskog savjetnika

Posebni uvjeti:

- izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika

- najmanje 10 godina radnoga staža na odgovarajućim poslovima

- 4 godine radnog iskustva na poslovima upravljanja

- dobro znanje engleskoga jezika

- znanje rada na računalu na razini samostalnoga korištenja standardnih alata (kao MS Office:  Excel,  Word, PowerPoint i sl.)

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Osim uvjeta, za spomenuto radno mjesto primjenjuje se probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo spomenuto pravo, sukladno posebnom propisu.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja  suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka. Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat po isteku roku čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni u roku od 8 (osam) dana od objave natječaja u Narodnim novinama priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje) te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima natječaja na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb s naznakom: „Za natječaj“. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni pisanim putem. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

 ____________________________________________________________________________________________________________

NN 9/2020 (22.1.2020.), NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu

Klasa: 112-01/20-01/02
Urbroj: 380-040/040-20-1 od 16. I. 2020.    (319)

 

Na temelju članka 24. TKU-a za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 128/17) i članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta I. vrste složenosti poslova

– viši stručni savjetnik u Uredu za međunarodnu suradnju, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, jedan izvršitelj (m/ž).

Stručni uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij društvenog, humanističkog ili tehničkog usmjerenja (prednost smjer menadžerska informatika, organizacija i informatika ili slično).

Posebni uvjeti:

– tri godine radnog iskustva na poslovima međunarodne suradnje i projekata ili rada u bazama podataka i poslovnim sustavima

– izvrsno znanje engleskog jezika – radni jezik (priložiti uvjerenje o znanju engleskog jezika razina C1)

– afinitet za administrativno-tehničko vođenje baza podataka, financije i izravan rad s velikim brojem korisnika-studenata

– odlična informatička pismenost (tablični programi i baze podataka)

– izvrsne komunikacijske vještine i timski rad

– strpljivost u radu sa strankama.

Opis poslova:

– koordinira i administrira relacijske baze podataka na engleskom jeziku

– izrađuje tehničku i korisničku dokumentaciju za rad s bazom podataka MoveOn

– integrira nove funkcionalnosti baze podataka Moveon u poslovne procese Ureda

– pruža podršku korisnicima za postojeću bazu podataka za evidentiranje međunarodne mobilnosti, partnerske suradnje i projektnih financija

– prati i proučava nove inicijative digitalizacije programa Erasmus+ (dodatne baze podataka Dashboard, Online Learning Agreement) u skladu sa zahtjevima Europske komisije

– koordinira i unosi sporazume s partnerskim institucijama u bazu podataka MoveOn i web preglednik

– direktan rad sa strankama: obrađuje prijave studenata koji se prijavljuju na natječaj za Erasmus+ mobilnost

– izrađuje pregled i statistiku za financijska i narativna izvješća projekta

– radi pregled akademske suradnje s partnerskim institucijama na zahtjev trećih državnih ministarstava i institucija RH

– obavlja promidžbene aktivnosti; sudjeluje na međunarodnim konferencijama, sajmovima, gostovanjima na partnerskim institucijama.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Osim uvjeta, za spomenuto radno mjesto primjenjuje se probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo spomenuto pravo, sukladno posebnom propisu.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka. Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat po isteku roku čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje, preslike ugovora o djelu ili potvrdu bivšeg poslodavca) te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima natječaja na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb s naznakom: »Za natječaj«. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni pisano. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

____________________________________________________________________________________________

NN 121/2019, 11. prosinca 2019.

Klasa: 112-01/19-01/41
Urbroj: 380-012/246-19-1 od 30. XI. 2019.    (7340)


Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu raspisuje

NATJEČAJ

za popunu

1. dva izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaja I. vrste složenosti poslova – rukovoditelj (šef) pododsjeka u središnjoj službi, interni naziv: pomoćnik voditelja za međunarodnu suradnju Poslijediplomskoga središta Dubrovnik Sveučilišta u Zagrebu, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, za rad u Dubrovniku, Don Frana Bulića 4.

Stručni uvjet:

– diplomski (ranije dodiplomski) sveučilišni studij humanističkih ili društvenih znanosti.

Posebni uvjeti:

– najmanje pet godina radnog staža na odgovarajućim poslovima

– izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu te još jednog svjetskog jezika

– komunikativnost, profesionalnost i proaktivnost

– napredno znanje rada na računalu.

2. dva izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste složenosti poslova – ostala radna mjesta III. vrste, interni naziv: portir/portirka u Poslijediplomskom središtu Dubrovnik Sveučilišta u Zagrebu, s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme, rad u dnevnoj i noćnoj smjeni, za rad u Dubrovniku, Don Frana Bulića 4.

Stručni uvjet:

– završena srednja škola.

Posebni uvjeti:

– jedna godina radnog iskustva na istim ili srodnim poslovima

– poznavanje engleskog jezika

– ljubaznost, strpljivost, samostalnost

– posebna zdravstvena sposobnost.

Poslovi i zadaci:

– prima telefonske pozive i pruža osnovne informacije strankama

– prati situacije, stanja i kretanja osoba

– nadzire ulaz i izlaz stranaka u sveučilišne prostore

– vodi evidenciju dolazaka i odlazaka stranaka

– po potrebi pomaže u prijenosu materijala

– obavlja i druge poslove po nalogu voditelja.

3. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste složenosti poslova – viši stručni savjetnik, interni naziv: e-lektor za hrvatski jezik u Uredu za međunarodnu suradnju, za potrebe rada Sveučilišne škole hrvatskoga jezika, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.

Stručni uvjet:

– završen diplomski sveučilišni studij hrvatskoga jezika i književnosti.

Posebni uvjeti:

– najmanje deset godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– iskustvo rada sa stranim studentima

– iskustvo rada u izradi e-tečaja i u e-nastavi hrvatskoga kao inoga jezika

– znanje engleskog jezika u govoru i pismu

– znanje rada na računalu na razini samostalnoga korištenja standardnih alata (kao MS Office: Excel, Word, PowerPoint i sl.).

Osim uvjeta za spomenuto radno mjesto primjenjuje se probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo spomenuto pravo, sukladno posebnom propisu.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome i pod 2. svjedodžbe), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje ili potvrdu ranijeg poslodavca) te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima natječaja na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb s naznakom: »Za natječaj«. O rezultatima natječaja pristupnici će biti pisano obaviješteni. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem ili elektroničkom poštom.

Sveučilište u Zagrebu koristit će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat nakon isteka roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

____________________________________________________________________________________________

NN 110/2019, 15. studenoga 2019.

Klasa: 112-01/19-01/39
Urbroj: 380-040/040-19-1

Zagreb, 11. studenoga 2019.


Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu raspisuje javni

NATJEČAJ


za izbor
1. jedan izvršitelj u naslovno (bez zasnivanje radnog odnosa) znanstveno-nastavno zvanje docent (m/ž), u interdisciplinarnom području znanosti (8.), znanstvenom polju vojno-obrambene i sigurnosno-obavještajne znanosti i umijeće (8.09.) na sveučilišnim preddiplomskim studijima Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje,
2. jedan izvršitelj u naslovno (bez zasnivanja radnog odnosa) nastavno zvanje predavača (m/ž) u interdisciplinarnom području znanosti (8.), znanstvenom polju vojno-obrambene i sigurnosno-obavještajne znanosti i umijeće (8.09.) na sveučilišnim preddiplomskim studijima Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje.

Uvjeti:
Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – O i RUSRH, 60/15 – OUSRH i 131/17) i Statutom Sveučilišta u Zagrebu.
Prijava za natječaj mora sadržavati:
1. životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
2. presliku diplome o završenom studiju i/ili stečenom akademskom stupnju
3. prikaz nastavne i stručne djelatnosti (pod 1. i znanstvene djelatnosti)
4. popis radova i separate radova relevantnih za izbor te podatke o nastavnoj i stručnoj djelatnosti (pod 1. i znanstvenoj djelatnosti)
5. dokaz o državljanstvu
 6. dokaz o najmanje pet godina radnog iskustva na dužnostima i poslovima nastavne djelatnosti za potrebe Oružanih snaga RH
Pristupnici koji se javljaju na natječaj pod točkom 1. moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15, 131/17) i odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/17) te imati najmanje tri godine radnog iskustva na dužnostima i poslovima nastavne djelatnosti za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske te su o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Pristupnik koji se prvi puta bira u znanstveno-nastavno zvanje docenta mora priložiti zahtjev ako želi
da se na njegov izbor primjenjuje Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 106/2006, 127/2006).
Pristupnici koji se javljaju na natječaj pod točkom 2. moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15, 131/17) i odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/12) te imati najmanje pet godina radnog iskustva na dužnostima i poslovima nastavne djelatnosti za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske te su o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.
Dokumentacija se prilaže u dva primjerka i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF-formatu.
Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb, s naznakom prijave na natječaj u roku 30 dana od objave.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Pristupnikom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem ili putem elektroničke pošte.  Mole se kandidati da uz ponudu navedu e-mail adresu odnosno broj mobitela, kako bi ih se na taj način moglo pozvati na razgovor.

Sveučilište u Zagrebu koristit će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat po isteku roku čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

____________________________________________________________________________________________

NN 112/2019 (20. studenoga 2019.)

Klasa: 112-01/19-01/40

Urbroj: 380-040/040-19-1 od 13. XI. 2019.    (6861)

Na temelju članka 13. Statuta, Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu objavljuje

NATJEČAJ

za popunu: radnog mjesta položaja

– I. vrste složenosti poslova – rukovoditelj (načelnik) odjela u središnjem uredu ili službi, interno: voditelj Ureda za razvoj karijera, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj (m/ž).

Stručni uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni ili diplomski stručni studij društvenog usmjerenja.

Posebni uvjeti:

– najmanje pet godina radnog iskustva u sustavu visokog obrazovanja na odgovarajućim poslovima

– iskustvo rada u elektroničkim medijima

– znanje engleskog jezika u govoru i pismu

– izvrsno znanje rada na računalu na razini samostalnoga korištenja standardnih alata (kao MS Office: Excel, Word, PowerPoint i sl.).

Osim uvjeta, za spomenuto radno mjesto primjenjuje se probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo takvo pravo, sukladno posebnom propisu.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka. Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat po isteku roku čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje ili potvrdu ranijeg poslodavca) te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima natječaja na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb s naznakom: »Za natječaj«. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni pisanim putem. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

_______________________________________________________________________________________________

NN 109/2019, 13. studenoga 2019.

Klasa: 112-01/19-01/38
Urbroj: 380-040/040-19-1 od 7. XI. 2019.    (6718)

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu objavljuje

NATJEČAJ

za popunu

1. radno mjesto I. vrste složenosti poslova – stručni suradnik u Uredu za odnose s javnošću Sveučilišta u Zagrebu, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, jedan izvršitelj (m/ž).

Stručni uvjet:

– diplomski sveučilišni studij novinarstva.

Posebni uvjeti:

– najmanje dvije godine radnog iskustva u sustavu visokog obrazovanja na odgovarajućim poslovima

– iskustvo rada u elektroničkim medijima

– znanje engleskog jezika u govoru i pismu

– izvrsno znanje rada na računalu na razini samostalnoga korištenja standardnih alata (kao MS Office: Excel, Word, PowerPoint i sl.).

2. radno mjesto I. vrste složenosti poslova – stručni suradnik u Središnjem uredu za studije i upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, jedan izvršitelj (m/(ž).

Stručni uvjet:

– diplomski sveučilišni studij humanističkog područja.

Posebni uvjeti:

– jedna godina radnog iskustva u sustavu visokog obrazovanja na odgovarajućim poslovima

– znanje engleskog jezika u govoru i pismu

– izvrsno znanje rada na računalu na razini samostalnoga korištenja standardnih alata (kao MS Office: Excel, Word, PowerPoint i sl.).

Osim uvjeta za navedeno radno mjesto primjenjuje se probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo takvo pravo, sukladno posebnom propisu.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni u roku od 8 dana od objave natječaja u Narod­nim novinama priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje, preslike ugovora o radu, ugovora o djelu i sl. ili potvrdu prijašnjeg poslodavca) te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima natječaja na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb s naznakom: »Za natječaj«. O rezultatima natječaja pristupnici će biti pisano obaviješteni. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisano ili elektroničkom poštom.

Sveučilište u Zagrebu koristit će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat nakon isteka roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

____________________________________________________________________________________________

NN 98/2019, objavljeno 16.10.2019.

Klasa: 112-01/19-01/36
Urbroj: 380-040/040-19-1 od 9. X. 2019.    (5977)

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor

1. jedan izvršitelj u naslovno (bez zasnivanje radnog odnosa) znanstveno-nastavno zvanje docent (m/ž), u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, u znanstvenom polju dentalna medicina na diplomskim sveučilišnim studijima Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje,

2. jedan izvršitelj u naslovno (bez zasnivanja radnog odnosa) nastavno zvanje predavača (m/ž) u interdisciplinarnom području znanosti (8.), znanstvenom polju vojno-obrambene i sigurnosno-obavještajne znanosti i umijeće (8.09.) na preddiplomskim studijima Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje.

Uvjeti:

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – O i RUSRH, 60/15 – OUSRH i 131/17) i Statutom Sveučilišta u Zagrebu.

Prijava za natječaj mora sadržavati:

1. životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)

2. preslik diplome o završenom studiju i/ili stečenom akademskom stupnju

3. prikaz nastavne i stručne djelatnosti (pod 1. i znanstvene djelatnosti)

4. popis radova i separate radova relevantnih za izbor te podatke o nastavnoj i stručnoj djelatnosti (pod 1. i znanstvenoj djelatnosti)

5. dokaz o državljanstvu

6. dokaz o najmanje pet godina radnog iskustva na dužnostima i poslovima nastavne djelatnosti za potrebe Oružanih snaga RH.

Pristupnici koji se javljaju na natječaj pod točkom 1. moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15, 131/17) i odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN br. 122/17) te imati najmanje pet godina radnog iskustva na dužnostima i poslovima nastavne djelatnosti za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske te su o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Pristupnik koji se prvi put bira u znanstveno-nastavno zvanje docent mora priložiti zahtjev ako želi da se na njegov izbor primjenjuje Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN br. 106/2006, 127/2006).

Pristupnici koji se javljaju na natječaj pod točkom 2. moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15, 131/17) i odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN br. 13/12) te imati najmanje pet godina radnog iskustva na dužnostima i poslovima nastavne djelatnosti za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske te su o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Dokumentacija se prilaže u dva primjerka i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF-u.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom prijave na natječaj.

Natječaj se sukladno članku 101. stavku 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 94/13) objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu. Natječaj je otvoren 30 dana od zadnje objave.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Pristupnikom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj te osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na natječaj niti će se obavještavati o rezultatima natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem ili putem elektroničke pošte. Mole se kandidati da uz ponudu navedu e-adresu odnosno broj mobitela, kako bi ih se na taj način moglo pozvati na razgovor.

Sveučilište u Zagrebu koristit će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat po isteku roku čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

____________________________________________________________________________________________Top