Vijest
15.07.2019

2019./20. Erasmus+ praksa: 2. Rezultati, 1. krug Natječaja

Drugi rezultati 1. kruga Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ u akademskoj godini 2019./20.

Klasa 605-01/19-03/10

Urbroj 380-153/131-19-304

Zagreb, 15.7.2019.

Prvi krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Programa Erasmus+ Ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2019./20. objavljen je 13.5.2019. Rok za dostavu prijavne dokumentacije bio je prvotno 31.5.2019., te je zatim bio produljen do 17.6.2019.

Drugi Rezultati 1. kruga Natječaja uključuju sve prijave zaprimljene do 17.6.2019.

ODABIR KANDIDATA

Izvornu natječajnu dokumentaciju zajedno s izjavom suglasnosti ECTS koordinatora matične sastavnice s predloženom stručnom praksom studenti su dostavljali Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.
Ukupno su u sklopu 1. kruga do 17.6.2019. u 12h stiglo 133 online prijave za stručnu praksu. Fizička dokumentacija je zaprimljena za 130 prijava (od toga, jedna je pristigla nakon zadanog roka).
Financijska potpora je odobrena za 121 studenta, 3 prijave su uvjetno odobrene s obavezom dopune dokumentacije, 2 prijave su povučene a 3 prijave su odbijene. Dodatno, jedna prijava je nakon inicijalnog odobrenja u sklopu 1. rezultata natječaja stavljena na ponovno razmatranje od strane matičnog fakulteta i Sveučilišta, te će odluka o njenom odobrenju biti donesena naknadno.

FINANCIJSKA POTPORA

Sveučilište u Zagrebu studentima kojima je odobrena financijska potpora za stručnu praksu odobrava ukupno 500, 550 ili 600 EUR mjesečno, ovisno o zemlji u kojoj obavljaju stručnu praksu, iz sredstava koja osigurava Agencija za mobilnost i programe EU. Eventualni naknadni produžetak stručne prakse će se financirati samo u slučaju raspoloživosti financijskih sredstava. Napominjemo da financijska potpora pokriva samo dio životnih troškova u inozemstvu.

ODUSTANAK OD STRUČNE PRAKSE

U slučaju odustanka od odlaska na stručnu praksu student obavezno odmah dostavlja vlastoručno potpisanu izjavu na službenom obrascu u Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta (obrazac se nalazi pod Dokumenti i obrasci).
Rok za odustanak je najkasnije mjesec dana prije planiranog početka mobilnosti, odnosno najkasnije do 7.9.2019., neovisno o datumu odlaska.
Napomena: odustankom nakon roka će se smatrati svaki odustanak zaprimljen nakon 1. srpnja 2019. za studente odabrane u sklopu Prvih rezultata natječaja koji planiraju početak mobilnosti prije 1. kolovoza 2019. (sukladno Prvim rezultatima 1. kruga natječaja), te svaki odustanak zaprimljen nakon 20.7.2019. za studente dodatno odabrane u sklopu Drugih rezultata natječaja, a koji planiraju početak mobilnosti prije 20. kolovoza 2019.

PRIVICI

1. Drugi Rezultati 1. kruga Erasmus+ natječaja za stručnu praksu studenti (SMP) u ak. god. 2019./20. Napomena: u tablici su navedene samo prijave za koje je pristigla fizička dokumentacija; online prijave za koje fizička dokumentacija nije stigla su izostavljene.
2. Upute studentima odabranima za Erasmus+ stručnu praksu u ak. god. 2019./20. Odabrani studenti dužni su prije, za vrijeme i po povratku s razmjene pridržavati se propisanih uputa koje su dane u dokumentu „Upute studentima odabranima za Erasmus+ stručnu praksu u ak. god. 2019./20“, kao i svih naknadnih obavijesti koje im se upute putem elektroničke pošte.
3. OBRASCI ZA AK. GOD. 2019./20.
4. Rezultati prijava za slabiji socioekonomski status

UPUTA O ŽALBI

Ako student nije zadovoljio formalne uvjete Natječaja npr. prijava nije potpuna, dostavljena je nepravilna dokumentacija, student je poslao više prijava ili je prijavio pogrešnu stranu instituciju i sl., prijava se odbacuje bez mogućnosti žalbe.
Moguće je podnijeti žalbu:
1. protiv Odluke o odabiru kandidata za stručnu praksu, ili
2. protiv Odluke o rezultatima prijave za kategoriju slabijeg socio-ekonomskog statusa.
Konačnu odluku o žalbi donosi Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu.
Žalbe se podnose u pisanom obliku preporučenom poštom, u roku od 8 dana od objave rezultata natječaja na mrežnim stranicama Sveučilišta (Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu čl. 30). Žalbe ili upiti poslani putem elektroničke pošte neće se uzeti u razmatranje.
Adresa: Sveučilište u Zagrebu (pisarnica), Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom „Žalba, Natječaj Erasmus+ stručna praksa, odabir kandidata ili socio status, 2019./20.“, za Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti, Ured za međunarodnu suradnju.
Rok za odgovor na žalbu je 8 dana od datuma zaprimanja žalbe na Sveučilište.

Napomena: Prije konačne odluke o žalbi student ne smije započeti prijavljenu mobilnost u svrhu Erasmus+ stručne prakse (žalba može značiti odgodu početka mobilnosti).  

Top