Vijest
21.07.2020

2020./21. Erasmus+ praksa: 2. Rezultati, 1. krug Natječaja

Klasa: 605-01/20-03/09
Urbroj: 380-153/131-20-117
Zagreb, 21.7.2020.


REZULTATI – 1. KRUG NATJEČAJA ZA ERASMUS+ STRUČNU PRAKSU, 2020./20. (DRUGI REZULTATI)

Prvi krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Programa Erasmus+ Ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2020./21. objavljen je 18.5.2020. Rok za dostavu prijavne dokumentacije bio je prvotno do 15.6.2020., te je zatim produljen s mogućnošću prijave do 13.7.2020.
Drugi rezultati natječaja uključuju sve prijave zaprimljene do 13.7.2020.

ODABIR KANDIDATA


Natječajnu dokumentaciju, zajedno s izjavom suglasnosti ECTS koordinatora matične sastavnice s predloženom stručnom praksom, studenti su dostavljali svojim koordinatorima za međunarodnu suradnju na matičnoj sastavnici, koji su zatim dokumentaciju prosljeđivali elektroničkim putem Središnjem uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.
Ukupno je u sklopu 1. kruga natječaja do 13.7.2020. u 12h stiglo 99 online prijava za stručnu praksu. Od toga je prijavna dokumentacija do kraja dana 13.7.2020. zaprimljena za 92 prijave (29 ih je obrađeno u sklopu produžetka natječaja). Financijska potpora je odobrena za ukupno 90 studenata, 1 prijava je uvjetno odobrena s obavezom dopune dokumentacije, a 1 prijava je odbijena.  

FINANCIJSKA POTPORA


Sveučilište u Zagrebu studentima kojima je odobrena financijska potpora za stručnu praksu odobrava ukupno 670 ili 720 EUR mjesečno, ovisno o zemlji u kojoj obavljaju stručnu praksu, iz sredstava koja osigurava Agencija za mobilnost i programe EU. Eventualni naknadni produžetak stručne prakse će se financirati samo u slučaju raspoloživosti financijskih sredstava. Napominjemo da financijska potpora pokriva samo dio životnih troškova u inozemstvu.

ODUSTANAK OD STRUČNE PRAKSE


U slučaju odustanka od odlaska na stručnu praksu student obavezno odmah dostavlja vlastoručno potpisanu izjavu na službenom obrascu u Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta (obrazac se nalazi pod Dokumenti i obrasci). Obrazac treba biti ovjeren od strane matičnog fakulteta/akademije i dostavlja se skeniran, elektroničkim putem.
Rok za odustanak je najkasnije mjesec dana prije planiranog početka mobilnosti, odnosno najkasnije do 30.9.2020., neovisno o datumu odlaska. Iznimka su slučajevi tzv. „više sile“, na primjer odustanak zbog bolesti ili nemogućnost odlaska na mobilnost zbog situacije uzrokovane pandemijom Covid-19.

PRIVICI


1. Drugi Rezultati 1. kruga Erasmus+ natječaja za stručnu praksu studenti (SMP) u ak. god. 2020./21. Napomena: u tablici su navedene samo prijave za koje je pristigla dokumentacija, do 13.7.2020., dok su online prijave za koje je dokumentacija stigla kasnije ili nije uopće stigla izostavljene.

2. Upute studentima odabranima za Erasmus+ stručnu praksu u ak. god. 2020./21. Odabrani studenti dužni su prije, za vrijeme i po povratku s razmjene pridržavati se propisanih uputa koje su dane u dokumentu „Upute studentima odabranima za Erasmus+ stručnu praksu u ak. god. 2020./21.“, kao i svih naknadnih obavijesti koje im se upute putem elektroničke pošte koordinatora za SMP Ureda za međunarodnu suradnju.

3. OBRASCI ZA AK. GOD. 2020./21.

UPUTA O ŽALBI

Ako student nije zadovoljio formalne uvjete Natječaja npr. prijava nije potpuna, dostavljena je nepravilna dokumentacija, student je poslao više prijava ili je prijavio pogrešnu stranu instituciju i sl., prijava se odbacuje bez mogućnosti žalbe.
Moguće je podnijeti žalbu protiv Odluke o odabiru kandidata za stručnu praksu.
Konačnu odluku o žalbi donosi Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu.
Žalba se podnosi u pisanom obliku preporučenom poštom, u roku od 8 dana od objave rezultata natječaja na mrežnim stranicama Sveučilišta (Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu čl. 30). Žalbe ili upiti poslani putem elektroničke pošte neće se uzeti u razmatranje.
Adresa: Sveučilište u Zagrebu (pisarnica), Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom „Žalba, Natječaj Erasmus+ stručna praksa, odabir kandidata, 2020./21.“, za Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti, Ured za međunarodnu suradnju.
Rok za odgovor na žalbu je 8 dana od datuma zaprimanja žalbe na Sveučilište.

Napomena: Prije konačne odluke o žalbi student ne smije započeti prijavljenu mobilnost u svrhu Erasmus+ stručne prakse (žalba može značiti odgodu početka mobilnosti).  Top