Vijest
13.12.2019

2019./20. Erasmus+ praksa: Rezultati, 2. krug Natječaja

Rezultati 2. kruga Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ u akademskoj godini 2019./20.

 

Klasa 605-01/19-03/10
Urbroj: 380-153/131-19-692
Zagreb, 13.12.2019.

Drugi krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Programa Erasmus+ Ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2019./20. objavljen je 4.11.2019. Rok za dostavu prijavne dokumentacije bio je 29.11.2019.

ODABIR KANDIDATA

Izvornu natječajnu dokumentaciju zajedno s izjavom suglasnosti ECTS koordinatora matične sastavnice s predloženom stručnom praksom studenti su dostavljali Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.
Ukupno je u sklopu 2. kruga do 29.11.2019. u 12h stiglo 206 online prijava za stručnu praksu. Od toga je fizička dokumentacija zaprimljena za 202 prijave. Dodatno, 1 studentica je dostavila dokumentaciju bez prethodne online prijave.
Financijska potpora je odobrena za 192 studenata, 8 prijava je uvjetno odobreno s obavezom dopune dokumentacije, dok su 3 prijave odbijene.

Napomena: uslijed dostupnosti financijskih sredstava ukida se kriterij kvote od 40 odobrenih studenata po sastavnici (kumulativno u oba kruga natječaja) te se mobilnost odobrava za sve prijave s ispravnom natječajnom dokumentacijom.

FINANCIJSKA POTPORA

Sveučilište u Zagrebu studentima kojima je odobrena financijska potpora za stručnu praksu odobrava ukupno 500, 550 ili 600 EUR mjesečno, ovisno o zemlji u kojoj obavljaju stručnu praksu, iz sredstava koja osigurava Agencija za mobilnost i programe EU. Eventualni naknadni produžetak stručne prakse će se financirati samo u slučaju raspoloživosti financijskih sredstava. Napominjemo da financijska potpora pokriva samo dio životnih troškova u inozemstvu.

ODUSTANAK OD STRUČNE PRAKSE

U slučaju odustanka od odlaska na stručnu praksu student obavezno odmah dostavlja vlastoručno potpisanu izjavu na službenom obrascu u Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta (obrazac se nalazi pod Dokumenti i obrasci).

Rok za odustanak je najkasnije mjesec dana prije planiranog početka mobilnosti, odnosno najkasnije do 15.2.2020., neovisno o datumu odlaska.
Iznimno, za studente koji planiraju početak mobilnosti prije 1. veljače 2020: odustanak zaprimljen nakon 1.1.2020. smatrat će se odustankom nakon roka.

PRIVICI

1. Rezultati 2. kruga Erasmus+ natječaja za stručnu praksu studenti (SMP) u ak. god. 2019./20. Napomena: u tablici su navedene samo prijave za koje je pristigla fizička dokumentacija, do 29.11.2019.; online prijave za koje fizička dokumentacija nije stigla do tog datuma su izostavljene.

2. Upute studentima odabranima za Erasmus+ stručnu praksu u ak. god. 2019./20. Odabrani studenti dužni su prije, za vrijeme i po povratku s razmjene pridržavati se propisanih uputa koje su dane u dokumentu „Upute studentima odabranima za Erasmus+ stručnu praksu u ak. god. 2019./20“, kao i svih naknadnih obavijesti koje im se upute putem elektroničke pošte.

3. OBRASCI ZA AK. GOD. 2019./20.

4. Rezultati prijava za slabiji socioekonomski status

UPUTA O ŽALBI

Ako student nije zadovoljio formalne uvjete Natječaja npr. prijava nije potpuna, dostavljena je nepravilna dokumentacija, student je poslao više prijava ili je prijavio pogrešnu stranu instituciju i sl., prijava se odbacuje bez mogućnosti žalbe.

Moguće je podnijeti žalbu:
1. protiv Odluke o odabiru kandidata za stručnu praksu, ili
2. protiv Odluke o rezultatima prijave za kategoriju slabijeg socio-ekonomskog statusa.

Konačnu odluku o žalbi donosi Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Žalbe se podnose u pisanom obliku preporučenom poštom, u roku od 8 dana od objave rezultata natječaja na mrežnim stranicama Sveučilišta (Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu čl. 30). Žalbe ili upiti poslani putem elektroničke pošte neće se uzeti u razmatranje.

Adresa: Sveučilište u Zagrebu (pisarnica), Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom „Žalba, Natječaj Erasmus+ stručna praksa, odabir kandidata ili socio status, 2019./20.“, za Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti, Ured za međunarodnu suradnju.
Rok za odgovor na žalbu je 8 dana od datuma zaprimanja žalbe na Sveučilište.

Napomena: Prije konačne odluke o žalbi student ne smije započeti prijavljenu mobilnost u svrhu Erasmus+ stručne prakse (žalba može značiti odgodu početka mobilnosti).  Top