Vijest
21.12.2017

2017./18. Erasmus+ praksa: 2. Rezultati - dopuna, 2. krug Natječaja, formirana lista čekanja

2. Rezultati natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ u akademskoj godini 2017./18. – 2. krug natječaja - ispravak rezultata i objava formirane liste čekanja

Klasa 605-01/17-03/25
Urbroj 380-153/131-17-346
Zagreb, 21.12.2017.

Drugi krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Programa Erasmus+ Ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2017./18. objavljen je 7.11.2017. Krajnji rok za dostavu prijavne dokumentacije bio je 24.11.2017.

Dopuna: dana 12.1.2018. objavljeni su konačni rezultati 2. kruga natječaja - tablica rezultata je dostupna kao privitak ovim rezultatima.

ODABIR KANDIDATA
Izvornu natječajnu dokumentaciju zajedno s izjavom suglasnosti ECTS koordinatora matične sastavnice s predloženom stručnom praksom studenti su dostavljali Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.
Ukupno je u sklopu 2. kruga primljeno 179 online prijava za stručnu praksu; od toga je fizička dokumentacija zaprimljena za 159 prijava.
Financijska potpora je na osnovu dostupnih financijskih sredstava u sklopu 2. (dopunjenih) rezultata odobrena za 146 studenata, 1 prijava je odobrena uz uvjet mobilnosti u statusu zero-grant (bez financiranja), 1 prijava je povučena a 3 su odbijene.
Dodatno, 8 studenata je dostavilo potpunu natječajnu dokumentaciju, ali financijska potpora im u trenutku objave ovih rezultata nije odobrena (lista čekanja za financiranje).

FINANCIJSKA POTPORA
Sveučilište u Zagrebu studentima kojima je odobrena financijska potpora za stručnu praksu odobrava ukupno 460, 510 ili 560 EUR mjesečno, ovisno o zemlji u kojoj obavljaju stručnu praksu, iz sredstava koja osigurava Agencija za mobilnost i programe EU. Eventualni naknadni produžetak stručne prakse se ne financira.
Napominjemo da financijska potpora pokriva samo dio životnih troškova u inozemstvu.

Studenti koji nisu dobili financijsku potporu, ali su odabrani za odlazak na stručnu praksu ("lista čekanja"):
U trenutku objave ovih rezultata lista čekanja za financiranje još nije formirana u smislu redoslijeda moguće dodjele financijskih sredstava (studenti su u tablici rezultata razvrstani abecedno). Odluku o redoslijedu donijet će Povjerenstvo za odabir studenata i zaposlenika u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu, te će dopuna Rezultata natječaja biti objavljena naknadno, najkasnije do 10.1.2018.
Ovi studenti imat će dvije mogućnosti. Oni mogu:
•    (nakon objave konačne rang-liste): pričekati moguć pomak rang liste zbog odustanka odabranog i financiranog studenta, ili
•    prihvatiti odlazak na razmjenu kao tzv. zero-grant studenti. Zero-grant studenti imaju ista prava i obveze kao i Erasmus+ studenti koji primaju financijsku potporu. Studenti koji u tom svojstvu žele otići na mobilnost trebaju unutar roka kontaktirati svog ECTS koordinatora, ispuniti, potpisati i u Ured za međunarodnu suradnju na matičnom fakultetu/akademiji i u Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta dostaviti službeni obrazac za prihvat zero-grant statusa. Rok za dostavu potpisanog obrasca je minimalno 30 dana prije planiranog početka razmjene.

ODUSTANAK OD STRUČNE PRAKSE
U slučaju odustanka od odlaska na stručnu praksu student obavezno odmah dostavlja vlastoručno potpisanu izjavu na službenom obrascu u Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta (obrazac se nalazi pod Dokumenti i obrasci).
Rok za odustanak je najkasnije mjesec dana prije planiranog početka mobilnosti, odnosno najkasnije do 1.2.2018., neovisno o datumu odlaska.

PRIVICI
1. 2. Rezultati Erasmus+ natječaja za stručnu praksu studenti (SMP) u ak. god. 2017./18. - 2. krug. - Dopuna rezultata uz formiranu listu čekanja. Napomena: u tablici su navedene samo prijave za koje je pristigla fizička dokumentacija; online prijave za koje fizička dokumentacija nije stigla su izostavljene i automatski se smatraju odbijenima. DOPUNA - 12.1.2018. - Konačni Rezultati

2. Upute studentima odabranima za Erasmus+ stručnu praksu u ak. god. 2017./18. Odabrani studenti dužni su prije, za vrijeme i po povratku s razmjene pridržavati se propisanih uputa koje su dane u dokumentu „Upute studentima odabranima za Erasmus+ stručnu praksu u ak. god. 2017./18“, kao i svih naknadnih obavijesti koje im se upute putem elektroničke pošte.
3. OBRASCI ZA AK. GOD. 2017./18.
4. 2. Rezultati prijava za slabiji socioekonomski status (dopuna)

UPUTA O ŽALBI
Kandidat može podnijeti žalbu na rezultate u roku od 8 dana od obavijesti o odabiru kandidata (obavijest o odabiru kandidatu e-mailom šalje središnji Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta). Žalba se podnosi u pisanom obliku preporučenom poštom na adresu „Sveučilište u Zagrebu, Ured za međunarodnu suradnju, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb, s naznakom žalba“. U obzir će biti uzete isključivo žalbe podnesene u tom obliku. Žalbe ili upiti poslani putem elektroničke pošte neće se uzeti u razmatranje. Na konačnu odluku Sveučilišta povodom žalbe ne postoji mogućnost pritužbe.
Ako student nije zadovoljio formalne uvjete Natječaja npr. nepotpuna prijava, nepravilna dokumentacija, student je poslao više prijava ili je prijavio pogrešnu stranu instituciju, prijava se automatski odbija bez mogućnosti žalbe.Top