Vijest
10.04.2018

2017./18. Erasmus+ praksa: 2. Rezultati, 3. krug Natječaja

Drugi rezultati 3. kruga Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ u akademskoj godini 2017./18.

Klasa 605-01/18-03/13
Urbroj 380-153/131-18-64
Zagreb, 10.4.2018.

Treći krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Programa Erasmus+ Ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2017./18. objavljen je 20.2.2018.
Rok za dostavu prijavne dokumentacije bio je 1.3.2018. Zbog raspoloživosti financijskih sredstava rok za prijavu na Natječaj je bio produžen do 30.3.2018.

ODABIR KANDIDATA
Izvornu natječajnu dokumentaciju zajedno s izjavom suglasnosti ECTS koordinatora matične sastavnice s predloženom stručnom praksom studenti su dostavljali Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.
Ukupno je u sklopu 3. kruga natječaja primljeno 37 online prijava za stručnu praksu; od toga je fizička dokumentacija zaprimljena za 29 prijava.
Financijska potpora je odobrena za 27 studenata, a 2 prijave su uvjetno odobrene.   
1 studentica je nakon odobrenja financijske potpore (odobreno u sklopu 1. rezultata) dostavila posebnu zamolbu za odlaskom na mobilnost u statusu zero-grant.   


FINANCIJSKA POTPORA
Sveučilište u Zagrebu studentima kojima je odobrena financijska potpora za stručnu praksu odobrava ukupno 460, 510 ili 560 EUR mjesečno, ovisno o zemlji u kojoj obavljaju stručnu praksu, iz sredstava koja osigurava Agencija za mobilnost i programe EU. Eventualni naknadni produžetak stručne prakse je moguć, najdulje do 30.9.2018., uz obavezu najave produžetka do najkasnije mjesec dana prije završetka inicijalno planirane mobilnosti. Produžetak će se stipendirati samo u slučaju raspoloživosti financijskih sredstava.
Napominjemo da financijska potpora pokriva samo dio životnih troškova u inozemstvu.

ODUSTANAK OD STRUČNE PRAKSE
U slučaju odustanka od odlaska na stručnu praksu student obavezno odmah dostavlja vlastoručno potpisanu izjavu na službenom obrascu u Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta (obrazac se nalazi pod Dokumenti i obrasci).
Rok za odustanak je najkasnije mjesec dana prije planiranog početka mobilnosti, odnosno, neovisno o datumu odlaska, najkasnije do: 10.5.2018. (za prijave odobrene u sklopu 1. rezultata), ili 1.6.2018. (za prijave odobrene u sklopu 2. rezultata).
Za studente koji planiraju početak mobilnosti prije 10. svibnja 2018: odustanak zaprimljen nakon 13.4.2018. smatrat će se odustankom nakon roka.

PRIVICI
1. Drugi rezultati 3. kruga Erasmus+ natječaja za stručnu praksu studenti (SMP) u ak. god. 2017./18. Napomena: u tablici su navedene samo prijave za koje je pristigla fizička dokumentacija; online prijave za koje fizička dokumentacija nije stigla su izostavljene.
2. Upute studentima odabranima za Erasmus+ stručnu praksu u ak. god. 2017./18. Odabrani studenti dužni su prije, za vrijeme i po povratku s razmjene pridržavati se propisanih uputa koje su dane u dokumentu „Upute studentima odabranima za Erasmus+ stručnu praksu u ak. god. 2017./18“, kao i svih naknadnih obavijesti koje im se upute putem elektroničke pošte.
3. OBRASCI ZA AK. GOD. 2017./18.
4. Rezultati prijava za slabiji socioekonomski status

UPUTA O ŽALBI
Kandidat protiv „Odluke o odabiru kandidata“ može podnijeti žalbu u roku od 8 dana od obavijesti o odabiru kandidata (obavijest o odabiru kandidatu e-mailom šalje središnji Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta).
Žalba se podnosi u pisanom obliku preporučenom poštom na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, s naznakom: "Žalba, Natječaj Erasmus+ stručna praksa, za Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti, Ured za međunarodnu suradnju“. U obzir će biti uzete isključivo žalbe podnesene u pisanom obliku. Žalbe ili upiti poslani putem elektroničke pošte neće se uzeti u razmatranje.
Na konačnu odluku Povjerenstva za žalbe u programima mobilnosti ne postoji mogućnost pritužbe.
Ako student nije zadovoljio formalne uvjete Natječaja npr. prijava nije potpuna, dostavljena je nepravilna dokumentacija, student je poslao više prijava ili je prijavio pogrešnu stranu instituciju i sl., prijava se automatski odbija bez mogućnosti žalbe.
Rok za obradu žalbi zaprimljenih na Sveučilište je 8 dana od datuma zaprimanja žalbe na Sveučilište.
Napomena: Prije konačne odluke o žalbi student ne smije započeti prijavljenu mobilnost u svrhu Erasmus+ stručne prakse (žalba može značiti odgodu početka mobilnosti).  Top