Vijest
04.09.2017

Natječaj za upis na sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij 'Upravljanje ljudskim potencijalima'

Centar za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu raspisuje Natječaj za upis na sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalistica upravljanja ljudskim potencijalima u akademskoj godini 2017./2018.


1. UVJETI I PRAVO UPISA
Na Studij se mogu upisati pristupnici:

 1. sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem, i to:
 • četverogodišnjim sveučilišnim dodiplomskim studijem
 • odgovarajućim diplomskim sveučilišnim studijem odnosno integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem (s ostvarenih 300 ECTS bodova)
 • strani državljani koji su završili odgovarajući sveučilišni diplomski studij, a kojima je diploma priznata prema važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske (akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije u RH na Sveučilištu u Zagrebu)
 1. s prosječnom ocjenom studija većom od 3,5, odnosno pristupnici s nižim prosjekom ako prilože preporuku dva sveučilišna profesora s fakulteta na kojem su završili odgovarajući sveučilišni diplomski studij

Od pristupnika se očekuje poznavanje engleskog jezika na razini praćenja stručne literature i stručne komunikacije.

Pravo upisa na Studij stječu pristupnici koji zadovoljavaju uvjete upisa. Ako se za upis na Studij prijavi više pristupnika od upisne kvote, pravo upisa stječu pristupnici koji udovoljavaju svim uvjetima natječaja i koji su odabrani putem selekcijskog postupka. Glavne odrednice selekcijskog postupka su prosjek ocjena na studiju i motivacijski razgovor.

S kandidatima koji ostvare pravo upisa na Studij sklapa se Ugovor o studiranju uz plaćanje. Ugovorom se utvrđuju status studenta, visina naknade te prava i obveze ugovornih strana.

2. UPISNA KVOTA
Na Studij se prima 30 studenata.

3. PROGRAM I TRAJANJE STUDIJA

Detaljan program studija dostupan je na stranici http://uljp.unizg.hr/. Studij traje tri semestra i nosi ukupno 90 ECTS-a. Na Studiju postoji i pripremni semestar u okviru kojeg se održava nastava na tri razlikovna predmeta iz osnova ekonomije, psihologije i statistike. Razlikovni predmeti ne nose ECTS bodove, a svrha im je omogućiti studentima stjecanje znanja koja su im neophodna za praćenje nastave na Studiju. Za svakog se studenta određuju posebno, ovisno o tome je li tijekom svojeg preddiplomskog ili diplomskog studija položio ispite koji sadržajno obuhvaćaju gradivo propisano pojedinim razlikovnim predmetom

4. UPIS I POČETAK NASTAVE

Upis na Studij održat će se 16. listopada 2017. godine. Održavanja nastave na razlikovnim predmetima u pripremnom semestru započinje 23. listopada 2017. godine. Održavanje redovite nastave na Studiju započinje u ljetnom semestru 26. veljače 2018. godine.

5. VISINA ŠKOLARINE

Školarina iznosi 14.000,00 kn po semestru, odnosno 42.000,00 kn za tri semestra koliko traje Studij. Dodatno, za svaki razlikovni predmet koji studenti trebaju položiti jer nisu stekli osnovna ekonomska, psihološka i/ili statistička znanja, potrebno je platiti 1.500,00 kn. Izvan uplaćene školarine su i troškovi prijave odnosno obrane specijalističkog rada u ukupnom iznosu od 3.000,00 kn. Školarinu je moguće platiti jednokratno ili u nekoliko rata.

6. POSTUPAK PRIJAVE ZA UPIS NA STUDIJ

Postupak prijave za upis na studij sastoji se u popunjavanju i dostavi obrasca za prijavu i popratne dokumentacije, osobno ili poštom na adresu Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Prijava za upis na Studij uključuje sljedeće dokumente:

 1. Obrazac prijave [ DOWNLOAD]
 2. Rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije ukoliko kandidat dodiplomski sveučilišni ili diplomski sveučilišni studij nije završio u Republici Hrvatskoj
 1. Diploma prethodnog(ih) studija (ovjerena preslika)
 2. Prijepis ocjena sa svih prethodnih razina studija
 3. Preporuke ukoliko je prosjek ocjena kandidata na prethodnim studijima bio niži od 3,50 (dvije preporuke)
 4. Domovnica (izvornik ili ovjerena preslika ne starije od 6 mjeseci)
 5. Izvadak iz matice rođenih (izvornik ili ovjerena preslika ne starije od 6 mjeseci)
 6. Životopis

7. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Rok za podnošenje prijava na natječaj je do 9. listopada 2017.

Ispunjenu prijavu na natječaj i traženu dokumentaciju poslati poštom na adresu:

EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Referada za poslijediplomske studije

(s naznakom za: Studij Upravljanje ljudskim potencijalima)

Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb

Opširnije informacije nalaze se na web stranici Studija http://uljp.unizg.hr/. Za dodatne upite kontaktirati:

(a) doc. dr. sc. Tomislav Hernaus; thernaus@remove-this.efzg.hr, tel. 01/2383-265.

(b) doc. dr. sc. Maja Parmač Kovačić; mparmac@remove-this.ffzg.hr, tel. 01/4092-216.Top