Vijest
17.07.2017

2. Rezultati natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ u akademskoj godini 2017./18. – 1. krug natječaja - ispravak rezultata i objava formirane liste čekanja

Klasa 605-01/17-03/12
Urbroj 380-153/131-17-248
Zagreb, 17.7.2017.

Prvi krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Programa Erasmus+ Ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2017./18. objavljen je 3.5.2017. Krajnji rok za dostavu prijavne dokumentacije bio je 29.5.2017.


ODABIR KANDIDATA
Izvornu natječajnu dokumentaciju zajedno s izjavom suglasnosti ECTS koordinatora matične sastavnice s predloženom stručnom praksom studenti su dostavljali Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.
Ukupno je u sklopu 1. kruga primljeno 106 prijava za stručnu praksu. Financijska potpora je u sklopu 2. Rezultata odobrena za 97 studenata, 1 prijava je povučena, 1 prijava je odbijena, dok je 1 student odustao. Dodatno, 7 studenata je dostavilo potpunu natječajnu dokumentaciju, ali financijska potpora im u trenutku objave ovih rezultata nije odobrena (lista čekanja za financiranje).

FINANCIJSKA POTPORA
Sveučilište u Zagrebu studentima kojima je odobrena financijska potpora za stručnu praksu odobrava ukupno 460, 510 ili 560 EUR mjesečno, ovisno o zemlji u kojoj obavljaju stručnu praksu, iz sredstava koja osigurava Agencija za mobilnost i programe EU. Eventualni naknadni produžetak stručne prakse se ne financira.
Napominjemo da financijska potpora pokriva samo dio životnih troškova u inozemstvu.

Studenti koji nisu dobili financijsku potporu, ali su odabrani za odlazak na stručnu praksu ("lista čekanja"):
Ovi studenti imat će dvije mogućnosti. Oni mogu:
•    pričekati moguć pomak rang liste zbog odustanka odabranog i financiranog studenta, ili
•    prihvatiti odlazak na razmjenu kao tzv. zero-grant studenti. Zero-grant studenti imaju ista prava i obveze kao i Erasmus+ studenti koji primaju financijsku potporu. Studenti koji u tom svojstvu žele otići na mobilnost trebaju unutar roka kontaktirati svog ECTS koordinatora, ispuniti, potpisati i u Ured za međunarodnu suradnju na matičnom fakultetu/akademiji i u Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta dostaviti službeni obrazac za prihvat zero-grant statusa. Rok za dostavu potpisanog obrasca je minimalno 30 dana prije planiranog početka razmjene.


ODUSTANAK OD STRUČNE PRAKSE
U slučaju odustanka od odlaska na stručnu praksu student obavezno odmah dostavlja vlastoručno potpisanu izjavu na službenom obrascu u Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta (obrazac se nalazi pod Dokumenti i obrasci).
Rok za odustanak je najkasnije mjesec dana prije planiranog početka mobilnosti, odnosno najkasnije do 8.9.2017., neovisno o datumu odlaska.

PRIVICI
1. 2. Rezultati Erasmus+ natječaja za stručnu praksu studenti (SMP) u ak. god. 2017./18. - 1. krug – ispravak rezultata i lista čekanja
2. Upute studentima odabranima za Erasmus+ stručnu praksu u ak. god. 2017./18. Odabrani studenti dužni su prije, za vrijeme i po povratku s razmjene pridržavati se propisanih uputa koje su dane u dokumentu „Upute studentima odabranima za Erasmus+ stručnu praksu u ak. god. 2017./18“, kao i svih naknadnih obavijesti koje im se upute putem elektroničke pošte.
3. OBRASCI ZA AK. GOD. 2017./18.
4. Rezultati prijava za slabiji socioekonomski status


UPUTA O ŽALBI
Kandidat može podnijeti žalbu na rezultate u roku od 8 dana od obavijesti o odabiru kandidata (obavijest o odabiru kandidatu e-mailom šalje središnji Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta). Žalba se podnosi u pisanom obliku preporučenom poštom na adresu „Sveučilište u Zagrebu, Ured za međunarodnu suradnju, Trg maršala Tita 14, Zagreb, s naznakom žalba“. U obzir će biti uzete isključivo žalbe podnesene u tom obliku. Žalbe ili upiti poslani putem elektroničke pošte neće se uzeti u razmatranje. Na konačnu odluku Sveučilišta povodom žalbe ne postoji mogućnost pritužbe.
Ako je razlog žalbe vezan za suglasnost i odluku matičnog fakulteta/akademije, žalba se podnosi u istom roku, ali Povjerenstvu fakulteta akademije, na adresu matičnog fakulteta. O toj žalbi odlučuje fakultet/akademija.
Ako student nije zadovoljio formalne uvjete Natječaja npr. nepotpuna prijava, nepravilna dokumentacija, student je poslao više prijava ili je prijavio pogrešnu stranu instituciju, prijava se automatski odbija bez mogućnosti žalbe.Top