Veće izmjene studijskog programa

Veće izmjene i dopune (20 - 40%)

Postupak vrjednovanja većih izmjena i dopuna u prijelaznom razdoblju

Veće izmjene i dopune studijskoga programa (iznad 20%, ali ne više od 40%) studijskoga programa znače izmjene i dopune studijskih programa kojima se u znatnijoj mjeri mijenjaju obvezni predmeti, odnosno završne kompetencije studenata i njihove kvalifikacije (stručni profil). Predmeti u ukupnom iznosu od 60% ECTS bodova cjelokupnoga programa ne smiju biti promijenjeni obzirom na broj ECTS bodova i ishode učenja predmeta.

Zahtjev (potpunu dokumentaciju) za vrjednovanje većih izmjena i dopuna studijskog programa potrebno je dostaviti Sveučilištu najkasnije 8 dana, a tražene dorade i očitovanja najkasnije 10 prije sjednice Radne skupine za studijske programe (kalendar sjednica).

Primjeri većih izmjena i dopuna sadržani su u brošuri OSNOVNI POJMOVI I OBJAŠNJENJA postupka vrjednovanja studijskih programa uz čl. 18., 19. i 20. Pravilnika o postupku vrjednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih i stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu

Obrasci i popis dokumentacije – veće izmjene i dopune (iznad 20%, ali ne više od 40%):

Dokumentacija

  • izjava dekana da je Tablica 3 Obrasca 7 ispunjena prema dobivenoj dopusnici/upisniku ili potvrdi Ministarstva znanosti i obrazovanja nakon provedene reakreditacije ili prema dopisu Odbora za upravljanje kvalitetom
  • odluka fakultetskoga/akademijskoga vijeća sastavnica ili drugih odgovarajućih tijela o izmjenama i dopunama studijskoga programa u rasponu većem od 20 %, ali ne više od 40 %
  • preslika dopusnice studijskoga programa koji se mijenja (uključujući Zaključak o izmjeni dopusnice, ako postoji) i potvrdu Ministarstva znanosti i obrazovanja nakon provedene reakreditacije
  • preslika odluka Sveučilišta na temelju kojih su izmjene i dopune provedene (u slučaju da se studijski program već mijenjao) 

Upute

-        uskladiti i ispravno popuniti Tablicu 3 i Tablicu 4 iz Obrasca 7
-        popis predmeta prema dobivenoj dopusnici/upisniku ili potvrdi Ministarstva znanosti i obrazovanja nakon provedene reakreditacije ili potvrdi Odbora za upravljanje kvalitetom unosi se u Tablicu 3 Obrasca 7 
-        šifre za svaki predmet obvezno je unijeti u Tablice 3 i 4 Obrasca 7
-        naziv studijskoga programa mora biti istovjetan nazivu u dopusnici/upisniku
-        u odluci fakultetskoga/akademijskoga vijeća potrebno je navesti naziv studijskoga programa koji se mijenja prema dopusnici/ upisniku 
-        dostaviti životopise za nositelje predmeta i suradnika koji sudjeluju u izvedbi studijskoga programa; priloženi životopisi dostavljaju se objedinjeno u Obrascu 3
-        ako nastavnik nije zaposlen na sastavnici koja predlaže studijski program, prilažu se sljedeće pisane izjave:

  • izjava nastavnika da je spreman izvoditi nastavu
  • dopuštenje čelnika sastavnice na kojoj je nastavnik zaposlen, uz navođenje predmeta i razdoblja za koje se izdaje

-        zahtjev se podnosi na hrvatskom i engleskom jeziku

Materijali za postupak vrjednovanja studijskih programa šalju se isključivo u elektroničkom obliku na: pisarnica@unizg.hr 

***

Gore navedene upute za dostavljanje zahtjeva za vrjednovanje većih izmjena i dopuna u prijelaznom razdoblju (do donošenja akata Agencije za znanost i visoko obrazovanje) u skladu su sa:

  • Zaključkom Odbora za upravljanje kvalitetom, 16. 3. 2023.
  • Odlukom Senata o provođenju postupaka akreditacije studijskih programa u prijelaznom razdoblju do donošenja podzakonskih propisa i općih akata Agencije za znanost i visoko obrazovanje - 17. 1. 2022. 
  • Uputama o postupku vrjednovanja studijskih programa u prijelaznom razdoblju. - 14. 2. 2023.
  • Pravilnikom o postupku vrjednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu 2016. (HR) (EN) 

Dodatne informacije

Radna skupina za studijske programe

Daliborka Pašić, prof

voditeljica Ureda za cjeloživotno obrazovanje nastavnika

telefon: +385 1 4698 185
e-adresa:  dpasic (et) unizg.hr

 Top