Manje izmjene studijskog programa

Manje izmjene i dopune studijskoga programa (do 20 %)

Manje izmjene i dopune studijskoga programa znače promjene izvedbenoga plana programa i sadržajne promjene programa do 20% koje ne mijenjaju bitno studijski program, završne kompetencije studenata te njihove kvalifikacije (stručni profil). Predmeti u ukupnom iznosu od 80% ECTS bodova cjelokupnoga programa ne smiju biti promijenjeni obzirom na broj ECTS bodova i ishode učenja predmeta.

Zahtjev za vrednovanje manjih izmjena i dopuna studijskog programa podnose znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilištu u Zagrebu najkasnije 6 mjeseci prije početka akademske godine u kojoj se planira početak izvođenja izmijenjenog studijskog programa.

Dodatna objašnjenja i česti primjeri manjih izmjena i dopuna studijskih programa sadržani su u brošuri OSNOVNI POJMOVI I OBJAŠNJENJA postupka vrjednovanja studijskih programa uz čl. 18., 19. i 20. Pravilnika o postupku vrjednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih i stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu

Zahtjev (potpunu dokumentaciju) za vrjednovanje manjih izmjena i dopuna studijskog programa, potrebno je dostaviti Sveučilištu najkasnije 8 dana, a tražene dorade i očitovanja najkasnije 10 prije sjednice Radne skupine za studijske programe (kalendar sjednica).

Obrasci i popis dokumentacije:

Dokumentacija

 • odluka fakultetskoga/akademijskoga vijeća sastavnice o izmjenama i dopunama studijskoga programa
 • preslika dopusnice studijskoga programa koji se mijenja
 • potvrda Ministarstva znanosti i obrazovanja nakon provedene reakreditacije (smatra se polaznom /nultom/ točkom za evidentiranje izmjena i dopuna studijskih programa)
 • preslika odluka Sveučilišta na temelju kojih su provedene izmjene i dopune (u slučaju da se studijski program već mijenjao, radi praćenja i evidencije)
 • izjava dekana da je Tablica 3 Obrasca 7 ispunjena prema izdanoj dopusnici/upisniku ili potvrdi Ministarstva znanosti i obrazovanja ili dopisu Odbora za upravljanje kvalitetom.

Upute

-        uskladiti i ispravno popuniti Tablicu 3 i Tablicu 4 iz Obrasca 7

-        unijeti popis predmeta prema dobivenoj dopusnici/upisniku ili potvrdi Ministarstva znanosti i obrazovanja nakon provedene reakreditacije ili dopisu Odbora za upravljanje kvalitetom u Tablicu 3 Obrasca 7

-        šifre za svaki predmet obvezno je unijeti u Tablicu 3 i 4 Obrasca 7

-        naziv studijskoga programa mora biti istovjetan nazivu u dopusnici/upisniku

-        u odluci fakultetskoga/akademijskoga vijeća navesti naziv studijskoga programa koji se mijenja prema dopusnici/upisniku

-         dostaviti životopise za nositelje predmeta i suradnike koji sudjeluju u izvedbi studijskoga programa; priloženi životopisi dostavljaju se objedinjeno u Obrascu 3

-        ako nastavnik nije zaposlen na sastavnici koja predlaže studijski program, prilažu se sljedeće pisane izjave:

 • izjava nastavnika da je spreman izvoditi nastavu
 • dopuštenje čelnika sastavnice na kojoj je nastavnik zaposlen, uz navođenje predmeta i razdoblja za koje se izdaje.

Nakon dobivene potvrde Odbora (Obavijesti o zaprimanju i evidentiranju manjih izmjena i dopuna), program se može provoditi u izmijenjenom obliku.

Materijali za postupak vrjednovanja studijskih programa šalju  se isključivo u elektroničkom obliku na: pisarnica@unizg.hr 

 ***

Gore navedene upute za dostavljanje zahtjeva za vrjednovanje manjih izmjena i dopuna u prijelaznom razdoblju (do donošenja akata Agencije za znanost i visoko obrazovanje) u skladu su sa:

 • Zaključkom Odbora za upravljanje kvalitetom, 16. 3. 2023.

 • Odlukom Senata o provođenju postupaka akreditacije studijskih programa u prijelaznom razdoblju do donošenja podzakonskih propisa i općih akata Agencije za znanost i visoko obrazovanje - 17. 1. 2022. i

 • Uputama o postupku vrjednovanja studijskih programa u prijelaznom razdoblju. - 14. 2. 2023., postupci vrjednovanja bitnih izmjena i dopuna studijskih programa, ako takve izmjene i dopune ne dovode do promjene iz čl. 9. st. 3. ZOK-a provode se isključivo na Sveučilištu, odnosno ne podliježu postupku *inicijalne akreditacije koju provodi Agencija.

 • Pravilnikom o postupku vrjednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu 2016. (HR) (EN) 

 

Dodatne informacije

Radna skupina za studijske programe

Daliborka Pašić, prof.

voditeljica Ureda za cjeloživotno obrazovanje nastavnika

telefon: +385 1 4698 185
e-adresa: dpasic (et) unizg.hr


Top